Giáo trình Điện tử công suất: Phần 1 - Cao đẳng nghề ĐăK Lắk

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 56 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo trình Điện tử công suất: Phần 1 - Cao đẳng nghề ĐăK Lắk. (NB) Phần 1 giáo trình Điện tử công suất giới thiệu nguyên lý cấu tạo, đặc tính, trạng thái đóng ngắt, các tính chất động của các lại linh kiện điện tử, bộ chỉnh lưu điều khiển và không điều khiển.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-dien-tu-cong-suat-phan-1-cao-dang-nghe-dak-lak-n9bbuq.html

Nội dung


TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐẮK LẮK
KHOA ĐIỆN TỬ TIN HỌC
---------------oOo---------------

GIÁO TRÌNH

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ

Người biên soạn: Hoàng Duy Khánh
Đồng biên soạn: Huỳnh Ngọc Tùng

Lưu hành nội bộ - 2014

Điện Tử Công Suất

Trang 1

LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình Điện Tử Công Suất được sử dụng làm tài liệu giảng dạy cho môn
học Điện tử công suất thuộc chương trình đào tạo trung cấp nghề Điện Công Nghiệp
và một số nghề liên quan.
Trong chương trình đào tạo thì môn Điện tử công suất là môn học học sau một
số môn như Điện tử cơ bản, Mạch điện, Truyền động điện…
Nội dung cuốn sách này gồm 6 chương nhằm phục vụ cho hệ trung cấp nghề
với nội dung những kiến thức cơ bản của Điện tử công suất và các kiến thức mở rộng.
Trong quá trình biên soạn có tham khảo nhiều tài liệu, quá trình đánh máy, in
ấn còn sai sót rất mong nhận được sự đóng góp xây dựng của quý thầy cô, các bạn sinh
viên để giáo trình được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn.

Hoàng Duy Khánh

Điện Tử Công Suất

Trang 2

Mục Lục
LỜI NÓI ĐẦU ..................................................................................................... 1
THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC ............................................................... 6
Bài mở đầu: Các Khái Niệm Cơ Bản ................................................................. 11
1. Trị trung bình (Average):.............................................................................. 11
2. Trị hiệu dụng (Root Mean Square-rms): ....................................................... 11
3. Công suất trung bình: ................................................................................... 13
4. Hệ số công suất:............................................................................................ 14
Chương 1: Các Linh Kiện Điện Tử Công Suất................................................... 15
1.1 Phân loại linh kiện điện tử công suất ........................................................... 15
1.2 Diode Công Suất ......................................................................................... 15
1.2.1 Nguyên lý cấu tạo và làm việc ............................................................ 15
1.2.2 Đặc tính Volt – Ampere (V – A) ......................................................... 16
1.2.3 Trạng thái đóng ngắt ........................................................................... 17
1.2.4 Các tính chất động ............................................................................... 17
1.2.5 Mạch bảo vệ diode .............................................................................. 18
1.2.6 Các đại lượng định mức của diode ...................................................... 18
1.3 BJT Công Suất (Bipolar Juntion Transistor) ............................................... 19
1.3.1 Nguyên lý cấu tạo và làm việc ............................................................ 19
1.3.2 Đặc tính V-A trong mạch có Emitter chung ........................................ 20
1.3.3 Trạng thái đóng ngắt ........................................................................... 21
1.3.4 Các tính chất động ............................................................................... 21
1.3.5 Các đại lượng định mức của transistor ................................................ 21
1.3.6 Mạch kích và bảo vệ cho transistor .................................................... 22
1.4 MOSFET (Metal – Oxide – Semiconductor Field Effect Transistor) .......... 25
1.5 IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) ................................................... 27
1.6 SCR (Silicon Controlled Rectifier) .............................................................. 29
1.6.1 Mô tả và chức năng ............................................................................. 29
1.6.2 Các tính chất và trạng thái cơ bản ....................................................... 30
1.6.3 Đặc tính V-A ....................................................................................... 31
1.6.4 Khả năng mang tải............................................................................... 31
1.6.5 Mạch kích SCR ................................................................................... 31
1.6.6 Mạch bảo vệ SCR................................................................................ 33
1.7 TRIAC ......................................................................................................... 34
1.7.1 Đặc điểm cấu tạo ................................................................................. 34
1.7.2 Đặc tính V-A ....................................................................................... 35
1.8 GTO ............................................................................................................ 36
Chương 2 : Bộ Chỉnh Lưu Không Điều Khiển ................................................... 37
Điện Tử Công Suất

Trang 3

2.1 Các khái niệm cơ bản .................................................................................. 37
2.2 Chỉnh lưu một pha không điều khiển .......................................................... 37
2.2.1 Chỉnh lưu nửa chu kỳ .......................................................................... 37
2.2.2 Chỉnh lưu toàn kỳ dùng 2 Diode ......................................................... 38
2.2.3 Chỉnh lưu toàn kỳ dùng cầu Diode...................................................... 40
2.3 Mạch chỉnh lưu ba pha không điều khiển.................................................... 42
2.3.1 Chỉnh lưu ba pha hình tia .................................................................... 42
2.3.2 Chỉnh lưu ba pha hình cầu .................................................................. 44
Chương 3: Bộ Chỉnh Lưu Có Điều Khiển.......................................................... 47
3.1 Tổng quan về mạch điều khiển ................................................................... 47
3.2 Chỉnh lưu một pha có điều khiển ................................................................ 47
3.2.1 Chỉnh lưu nửa chu kỳ có điều khiển.................................................... 47
3.2.2 Chỉnh lưu toàn kỳ có điều khiển ......................................................... 49
3.3 Chỉnh lưu ba pha có điều khiển ................................................................... 50
3.3.1 Chỉnh lưu ba pha hình tia có điều khiển .............................................. 50
3.3.2 Chỉnh lưu ba pha hình cầu có điều khiển ............................................ 53
Chương 4: Bộ Biến Đổi Điện Áp Xoay Chiều ................................................... 57
4.1 Giới thiệu chung.......................................................................................... 57
4.2 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều một pha ..................................................... 57
4.2.1 Trường hợp tải thuần trở ................................................................. 57
4.2.2 Trường hợp tải L ............................................................................. 59
4.2.3 Trường hợp tải RL........................................................................... 60
4.3 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều ba pha ........................................................ 61
Chương 5: Bộ Biến Đổi Điện Áp Một Chiều ..................................................... 63
5.1 Giới thiệu chung.......................................................................................... 63
5.2 Bộ giảm áp .................................................................................................. 63
5.2.1 Sơ đồ nguyên lý .................................................................................. 63
5.2.2 Nguyên lý hoạt động ........................................................................... 64
5.2 Bộ tăng áp................................................................................................ 66
5.2.1 Chức năng ........................................................................................... 66
5.2.2 Sơ đồ nguyên lý .................................................................................. 66
5.2.3 Nguyên lý hoạt động ........................................................................... 67
5.3 Các phương pháp điều khiển bộ biến đổi điện áp một chiều ................... 67
Chương 6: Bộ Nghịch Lưu Và Biến Tần ........................................................... 69
6.1 Khái niệm:................................................................................................... 69
6.2 Bộ nghịch lưu áp một pha ........................................................................... 69
6.2.1 Nghịch lưu phụ thuộc: ........................................................................ 69
6.2.2 Nghịch lưu độc lập .............................................................................. 70
6.3 Phân tích bộ nghịch lưu áp ba pha ........................................................... 74
6.2.1 Nghịch lưu 3 pha phụ thuộc ................................................................ 74
Điện Tử Công Suất

Trang 4

6.2.2 Nghịch lưu độc lập ba pha: .................................................................. 74
6.4 Các phương pháp điều khiển bộ nghịch lưu áp ........................................ 77
6.4.1 Phương pháp điều biên .................................................................... 77
6.3.2 Phương pháp điều chế độ rộng xung ................................................ 77
6.4 Bộ nghịch lưu dòng điện .......................................................................... 78
6.4.1 Bộ nghịch lưu dòng một pha ............................................................ 78
6.4.2 Bộ nghịch lưu dòng ba pha .............................................................. 78
6.5 Bộ biến tần gián tiếp ................................................................................ 79
6.6 Bộ biến tần trực tiếp ................................................................................. 79
6.6.1 Bộ biến tần trực tiếp 1 pha .................................................................. 80
6.6.2. Bộ biến tần trực tiếp 3 pha ................................................................. 80

Điện Tử Công Suất

Trang 5

1100361

Tài liệu liên quan


Xem thêm