of x

Bài giảng Tóm tắt nghiệp vụ bán hàng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 71 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Tóm tắt nghiệp vụ bán hàng. Bài giảng Tóm tắt nghiệp vụ bán hàng của tiến sĩ Lê Hồng Minh trình bày về 4 kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp: kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp và đàm phán, kỹ năng chăm sóc khách hàng, hậu mãi, kỹ năng thuyết trình.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tom-tat-nghiep-vu-ban-hang-bacbuq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Bài giảng Tóm tắt nghiệp vụ bán hàng.Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Kinh Doanh Marketing,Kỹ năng bán hàng giúp đỡ cho công tác giảng dạy.Xin mời thành viên quan tâm cùng xem ,Thư viện Bài giảng Tóm tắt nghiệp vụ bán hàng thuộc thể loại ,Kinh Doanh Marketing,Kỹ năng bán hàng được giới thiệu bởi thành viên kynangbanhang đến bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được đưa vào chủ đề Kinh Doanh Marketing,Kỹ năng bán hàng , có tổng cộng 71 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Nghiệp vụ bán hàng, Nghiệp vụ bán hàng, Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, Kỹ năng bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Nghệ thuật bán hàng, Chiến lược bán hàng, Lê Hồng Minh ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Bài giảng Tóm tắt nghiệp vụ bán hàng của tiến sĩ Lê Hồng Minh diễn tả về 4 kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp: kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp và thương thuyết, kỹ năng chăm chút khách hàng, hậu mãi, kỹ năng thuyết trình, kế tiếp là VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC & QUẢN TRỊ KINH DOANH (EBM) Tóm tắt NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG Giảng viên : Tiến Sỹ Lê Hồng Minh , Viện trưởng Viện Giáo dục và Quản trị Kinh doanh ( E B M) Nguyên QGĐ TT Đào tạo &Cung ứng LĐ-VOTEC LĐLĐTP HCM Q Trưởng phòng Lao động TBXH Q3 Vì sao chúng ta phải thảo luận và hấp thu kiến thức kinh nghiệm về Kỹ năng bán hàng nhiều năm kinh nghiệm ? Bán hang nhiều năm kinh nghiệm gồm 4 kỹ năng : - Kỹ năng bán hàng - Kỹ năng giao tiếp và thương thuyết - Kỹ năng chăm chút khách hang, hậu mãi, nói thêm - - Kỹ năng thuyết trình KỸ NĂNG 1 : KỸ NĂNG BÁN HÀNG Ý NGHĨA BÁN HÀNG • Bán hàng: Hoạt động giao tiếp, trao đổi

VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC & QUẢN TRỊ KINH DOANH (EBM) Tóm tắt NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG Giảng viên : Tiến Sỹ Lê Hồng Minh , Viện trưởng Viện Giáo dục và Quản trị Kinh doanh ( E B M) Nguyên QGĐ TT Đào tạo &Cung ứng LĐ-VOTEC LĐLĐTP HCM Q Trưởng phòng Lao động TBXH Q3 Vì sao chúng ta phải trao đổi và tiếp thu kiến thức kinh nghiệm về Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ? Bán hang chuyên nghiệp gồm 4 kỹ năng : - Kỹ năng bán hàng - Kỹ năng giao tiếp và đàm phán - Kỹ năng chăm sóc khách hang, hậu mãi. - - Kỹ năng thuyết trình KỸ NĂNG 1 : KỸ NĂNG BÁN HÀNG Ý NGHĨA BÁN HÀNG • Bán hàng: Hoạt động giao tiếp, trao đổi giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu bên mua • Sống là bán hàng . • Giỏi bán hàng , khó thất nghiệp. • Bán hàng giỏi cần rèn luyện kỹ năng • Kỹ năng Người bán hàng luôn nâng cao như một nghệ thuật, • Không có phương thức bán hàng vạn năng. BÁN HÀNG HIỆN ĐẠI VÀ TRUYỀN THỐNG “ Tài năng chỉ có 1/3 là bản tính, 1/3 là trí thức, 1/3 là ý chí” (Đ. Doxki). TRUYEÀN THOÁNG HIEÄN ÑAÏI BAÙN NHÖÕNG GÌ TA COÙ SAÜN BAÙN NHÖÕNG GÌ KHAÙCH HAØNG CAÀN VAØ MONG ÑÔÏI CHUÙ TROÏNG DOANH SOÁ BAÙN RA THÔØI CÔ THÒ TRÖÔØNG HIEÄN TAÏI VÌ QUYEÀN LÔÏI CUÛA TA TREÂN HEÁT THAÊM DOØ VAØ THIEÁT KEÁ HAØNG HOÙA NHAÈM THOÛA MAÕN MONG MUOÁN CUÛA KHAÙCH HAØNG VÌ LÔÏI NHUAÄN LAÂU DAØI VAØ LÔÏI ÍCH NGÖÔØI MUA 5

1100385

Sponsor Documents