Tài liệu miễn phí Kỹ năng bán hàng

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ năng bán hàng

Lecture Principles of Marketing: Lesson 38

Lecture Principles of Marketing: Lesson 38. After completing this section, you will understand the knowledge about other marketing applications through databases, integrated direct marketing, public relations, major public relations tools,..

10/21/2021 4:10:58 AM +00:00

Tự đào giếng trước khi chết khát

Tự đào giếng trước khi chết khát sẽ chỉ ra cho bạn cách đạt được những điều bạn muốn thông qua mạng lưới quan hệ. Cuốn sách giúp cho tất cả mọi người, từ một nhân viên bán hàng đang muốn xây dựng sự nghiệp đến một chủ doanh nghiệp đang kêu gọi nguồn vốn, có thể tìm thấy những nhu cầu đó của mình mà không phải tốn nhiều thời gian.

10/15/2021 1:08:43 AM +00:00

Giáo trình Kỹ năng bán hàng trong nhà hàng (Nghề: Quản trị nhà hàng)

Giáo trình Kỹ năng bán hàng trong nhà hàng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về hoạt động bán hàng trong nhà hàng; Các yếu tố cơ bản của hoạt động tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ trong nhà hàng; Các kiến thức và kỹ năng bán hàng cơ bản trong nhà hàng; Quy trình bán hàng trong kinh doanh phục vụ nhà hàng.

10/2/2021 1:23:48 PM +00:00

Bài giảng Kỹ năng bán hàng: Chương 6+7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Mục tiêu của Bài giảng Kỹ năng bán hàng: Chương 6+7 nhằm giúp học sinh hiểu được các công việc cần thực hiện sau bán hàng; Giải thích được cách thức quản trị và xây dựng mối quan hệ khách hàng. Giải thích được các công việc cần thực hiện giúp tự quản các công việc cá nhân; Giải thích được cách thức để tự quản các công việc cá nhân. Mời các cùng tham khảo!

5/21/2021 12:00:38 PM +00:00

Bài giảng Kỹ năng bán hàng: Chương 5 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Kỹ năng bán hàng: Chương 5 với mục tiêu giúp sinh viên nhận được cách thức tiếp cận khách hàng; Khám phá nhu cầu của khách hàng; Cách thức trình bày – chào bán sản phẩm; Cách thức xử lý phản đối của khách hàng; Cách thức đàm phán, thương thuyết và kết thúc bán hàng.

5/21/2021 12:00:32 PM +00:00

Bài giảng Kỹ năng bán hàng: Chương 4 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Kỹ năng bán hàng: Chương 4 giúp sinh viên hiểu được cách xác định KH tiềm năng; Giải thích được các xây dựng kế hoạch bán hàng; Nắm được các công việc cần chuẩn bị khi tiếp cận khách hàng. Mời các cùng tham khảo!

5/21/2021 12:00:26 PM +00:00

Bài giảng Kỹ năng bán hàng: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Kỹ năng bán hàng: Chương 3 với mục tiêu giúp của sinh viên hiểu được bản chất của hoạt động giao tiếp trong bán hàng; Giải thích được các kỹ năng giao tiếp chung: Giao tiếp bằng lời; giao tiếp bằng ngôn ngữ không lời; KN lắng nghe và KN giao tiếp qua điện thoại.

5/21/2021 12:00:19 PM +00:00

Bài giảng Kỹ năng bán hàng: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Kỹ năng bán hàng: Chương 2 giúp sinh viên hiểu các bước và nhiệm vụ của từng bước trong quy trình bán hàng; hiểu đặc điểm và hoạt động bán hàng cho các nhóm khách hàng khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 12:00:13 PM +00:00

Bài giảng Kỹ năng bán hàng: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Kỹ năng bán hàng: Chương 1 giúp sinh viên hiểu bản chất của hoạt động bán hàng và các vấn đề đạo đức trong bán hàng; Hiểu các công việc nhân viên bán hàng cần thực hiện và tầm quan trọng của đội ngũ nhân viên bán hàng trong DN; Liệt kê được các kỹ năng, kiến thức, phẩm chất nhân viên bán hàng cần có, và ý nghĩa của các nội dung này với công việc bán hàng; Liệt kê được các loại, nhóm nhân viên bán hàng.

5/21/2021 12:00:07 PM +00:00

Bài giảng Kỹ năng bán hàng: Chương mở đầu - ĐH Kinh tế Quốc dân

Sau khi học xong Bài giảng Kỹ năng bán hàng, sinh viên có thể: Mô tả được (1) sự nghiệp và các hoạt động bán hàng; (2) các đặc điểm/phẩm chất của nhân viên bán hàng; (3) quy trình mua và bán - Ứng xử của nhân viên bán hàng đối với từng bước trong quá trình mua và bán; Mô tả về đặc điểm của các loại khách hàng; Giải thích được về (1) kỹ năng giao tiếp cơ bản: kỹ năng nghe và nói; (2) cách thức giao tiếp qua thư và thư điện tử

5/21/2021 12:00:01 PM +00:00

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 12 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 12 trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty. Đánh giá kết quả của người bán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

5/21/2021 11:57:36 AM +00:00

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 11 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 11 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát chung về thúc đẩy lực lượng bán. Các công cụ thúc đẩy lực lượng bán. Hướng dẫn thúc đẩy và khen thưởng lực lượng bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 11:57:30 AM +00:00

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 10 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 10 trình bày các nội dung chính sau: Các hình thức thù lao cơ bản. Xây dựng kế hoạch trả thù lao. Một số xu hướng thù lao bán hàng và thù lao cho nhà quản trị bán. Một số vấn đề về bồi hoàn chi phí và phúc lợi phụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 11:57:24 AM +00:00

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 9 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 9 Quản lý lãnh thổ bán hàng trình bày các nội dung chính sau: Thiết lập và quản lý lãnh thổ bán hàng. Định mức bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

5/21/2021 11:57:18 AM +00:00

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 8 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 8 trình bày các nội dung chính sau: Bản chất của lãnh đạo lực lượng bán hàng. Sự ảnh hưởng và sức mạnh của nhà lãnh đạo bán hàng. Các lý thuyết về lãnh đạo vận dụng trong quản trị bán. Phong cách lãnh đạo lực lượng bán. Giao tiếp trong lãnh đạo lực lượng bán. Sự thăng tiến trong lực lượng bán.

5/21/2021 11:57:11 AM +00:00

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về huấn luyện đào tạo lực lượng bán. Đánh giá nhu cầu huấn luyện đào tạo lực lượng bán. Xác định mục tiêu của chương trình huấn luyện đào tạo. Thiết kế và thực hiện chương trình huấn luyện đào tạo.

5/21/2021 11:57:05 AM +00:00

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6 do trường ĐH Kinh tế Quốc dân biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm, tầm quan trọng và quy trình tuyển chọn lực lượng bán hàng. Lên kế hoạch tuyển chọn. Thu hút và tuyển dụng nhân viên bán hàng. Đánh giá và lựa chọn nhân viên bán hàng 5. Đánh giá kết quả quá trình tuyển chọn

5/21/2021 11:56:59 AM +00:00

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Cấu trúc tổ chức lực lượng bán. Các loại mô hình tổ chức lực lượng bán. Một số vấn đề cần quan tâm khi tổ chức lực lượng bán. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 11:56:53 AM +00:00

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 được biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Dự báo lượng bán và các mức độ dự báo. Phương pháp và kỹ thuật dự báo. Các yêu cầu của một dự báo thành công. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 11:56:47 AM +00:00

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing và kế hoạch bán hàng. Kế hoạch, chỉ tiêu và thị phần trong chiến lược bán hàng. Xây dựng kế hoạch bán hàng. Xác định kinh phí phục vụ thực hiện việc bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 11:56:41 AM +00:00

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 được biên soạn nhằm giúp cho các bạn Khái quát về hoạt động bán hàng; Đặc điểm của nghề bán hàng; Phân loại công việc bán hàng; Các trách nhiệm marketing trong bán hàng.

5/21/2021 11:56:35 AM +00:00

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về Khái niệm, phạm vi, chức năng của quản trị bán hàng. Khái quát quá trình quản trị bán hàng. Mối quan hệ giữa quản trị bán hàng và các hoạt động khác trong doanh nghiệp. Những xu hướng chính trong quản trị bán hàng

5/21/2021 11:56:29 AM +00:00

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương mở đầu - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị bán hàng giúp các bạn sinh viên hiểu biết, tri thức và kỹ năng cụ thể về từng khâu của quá trình quản trị lực lượng bán hàng của doanh nghiệp; Hiểu rõ các vấn đề về đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng của doanh nghiệp và kết quả bán hàng của cá nhân người bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 11:56:23 AM +00:00

Bài giảng Đào tạo kỹ năng bán hàng: 5 bước bán hàng cơ bản

Bài giảng Đào tạo kỹ năng bán hàng: 5 bước bán hàng cơ bản được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về kỹ năng bán hàng; xây dựng được kỹ năng bán hàng hiệu quả; 5 bước bán hàng cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

3/17/2021 2:08:26 PM +00:00

Đề cương học phần Tiếp thị học nhập môn (Introduction to marketing)

Mục tiêu của học phần này là cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về nguyên lý trong lĩnh vực tiếp thị, các thuật ngữ trong ngành Tiếp thị, chiến lược và các chiến thuật sử dụng trong lĩnh vực bằng tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương học phần Tiếp thị học nhập môn (Introduction to marketing) để nắm chi tiết các thông tin của môn học, hỗ trợ học tập và nghiên cứu.

12/29/2020 8:47:53 PM +00:00

Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng

Tài liệu thông tin đến các bạn với các nội dung 4 diễn biến tâm lý khách hàng khi mua sắm bạn cần biết; tìm hiểu về khách hàng của bạn như thế nào; bước chân vào thế giới của nhu cầu khách hàng; 8 mẹo tiếp cận khách hàng trực tuyến bạn cần biết; 4 phương pháp giúp bạn tìm kiếm khách hàng trên facebook; chiến lược dành cho 5 nhóm khách hàng kinh doanh online; làm gì khi khách hàng khó chịu và tức giận; 3 chiến lược đo lường sự hài lòng của khách hàng; bí quyết tặng quà cho khách hàng dịp cuối năm.

10/19/2020 6:57:59 PM +00:00

Đọc hiểu tâm tư khách hàng bán cả thế giới dễ dàng

Tài liệu trình bày nhập môn tâm lý học; khách hàng của bạn ảnh hưởng bởi luồng ý thức nào; đọc hiểu tâm tư khách hàng nhằm hướng dẫn bạn cách tạo hưng phấn cho khách hàng trong suốt quá trình mua sắm.

10/19/2020 6:57:04 PM +00:00

Giáo trình Kỹ năng bán hàng - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Trung cấp) - CĐ Nghề Đà Lạt

(NB) Giáo trình Kỹ năng bán hàng với mục tiêu là Mô tả được vai trò của bán hàng và các loại hình bán hàng thường gặp trong kinh doanh; Nhận thức được các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng; Trình bày được quy trình về bán hàng; Xác định được cách bán hàng hiệu quả.

7/8/2020 2:13:15 PM +00:00

Giáo trình Kỹ năng bán hàng - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Cao đẳng) - CĐ Nghề Đà Lạt

(NB) Giáo trình Kỹ năng bán hàng sẽ giúp các bạn sinh viên sẽ được tiếp cận những nội dung cơ bản về bán hàng như quá trình bán hàng, những tiêu chuẩn cần có của nhân viên bán hàng hiệu quả. Đồng thời, nhấn mạnh vào các kỹ năng bán hàng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng phục vụ khách hàng, kỹ năng duy trì mối quan hệ với khách hàng…

7/8/2020 2:13:08 PM +00:00

Brand awareness and preference towards Qualcomm Snapdragon in mobile among consumers

The researchers focused on brand awareness of the American semiconductor and telecommunications equipment company Qualcomm Snapdragon, which designs processors and wireless telecommunications.

7/8/2020 11:24:07 AM +00:00