Bài giảng Tóm tắt các công thức tính toán cấu kiện bê tông cốt thép - TS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn (ĐH Kiến Trúc TP.HCM)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 5 | Lần xem: 50 | Page: 24 | FileSize: 0.53 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tóm tắt các công thức tính toán cấu kiện bê tông cốt thép - TS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn (ĐH Kiến Trúc TP.HCM). Bài giảng Tóm tắt các công thức tính toán cấu kiện bê tông cốt thép trình bày các nội dung như: Cường độ của vật liệu,  cấu kiện chịu uốn (tiết diện thẳng góc), cấu kiện chịu nén đúng tâm, cột chịu nén lệch tâm, cột chịu nén lệch tâm xiên,  PP thực hành tính CK chịu uốn trên tiết diện nghiêng, cấu kiện chịu uốn-xoắn, tính toán theo TTGH II. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tom-tat-cac-cong-thuc-tinh-toan-cau-kien-be-tong-cot-thep-ts-nguyen-hu-avg8tq.html

Nội dung


Khoa Xây Dựng – Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM TS. NGUYN HU ANH TUN TÓM TT CÁC CÔNG THC TÍNH TOÁN CU KIN BTCT Tham khảo TCVN 5574-2012 và các tài liệu của GS Nguyễn Đình Cống Version 1- nháp 1 Cường độ của vật liệu Cấu kiện chịu uốn (tiết diện thẳng góc) Cấu kiện chịu nén đúng tâm Cột chịu nén lệch tâm Cột chịu nén lệch tâm xiên PP thực hành tính CK chịu uốn trên tiết diện nghiêng Cấu kiện chịu uốn-xoắn Tính toán theo TTGH II 2 Nguyen Huu Anh Tuan - v1- Draft I. CƯNG BÊTÔNG 1. Cường độ trung bình 2. Cường độ đặc trưng Rm = ∑Ri Rch = Rm (1−Sv) số mẫu ≥ 15 độ lệch quân phương s = ∑(Ri − Rm )2 n−1 hệ số biến động v = s = 0,135 ¸ 0,15 m để xác suất bảo đảm ≥ 95% thì S = 1,64 3. Cưng đ tiêu chun Rbn = gkc Rch g xét n s làm vic ca bêtông thc t trong kt cu khác vi s làm vic ca mu th ; gkc = 0,75¸ 0,8 tùy Rch 3 I. CƯNG BÊTÔNG 4. Cp đ bn chu nén B (MPa) và mác chu nén M (kG/cm2) B = abM a = 0,1 ; b =1−Sv = 1− 1,64 ´ 0,135 = 0,778 Cp bn là cưng c trưng ca mu th chun. 5. Cường độ tính toán Rb = gbiRbn bc gbi Rbtn bt bt Mác chu nén M Cp bn chu nén B nén Rb (MPa) kéo Rbt (MPa) Môun àn hi Eb(MPa) M200 M250 B15 B20 8,5 11,5 0,75 0,90 23000 27000 M350 M400 B25 B30 14,5 17,0 1,05 1,20 30000 32500 H s iu kin làm vic ca bêtông gbi tùy tính cht ca ti trng, giai on làm vic ca kt cu, kích thưc tit din H s tin cy khi tính theo TTGH I gbc =1,3 ¸ 1,5 gbt =1,3 ¸ 2,3 4 Nguyen Huu Anh Tuan - v1- Draft II. CƯNG CT THÉP 1. Cưng đ chu kéo tiêu chun Rsn =sy (1−Sv) 2. Cưng đ tính toán kéo nén s m _ gii hn chy trung bình v = 0,05 ¸ 0,08 Rs = gsi Rsn (gs = 1,05 ¸ 1,2) s Rsc ® theo Rs Nhóm ct thép CI, AI CII, AII CIII, AIII kéo nén c t ngang Rs (MPa) Rsc (MPa) Rsw (MPa) 225 280 355 365 225 280 355 365 175 225 285 290 Môun àn hi Es(MPa) 21 ´ 104 21 ´ 104 20 ´ 104 (j ≥ 10) (j6; j8) 5 III. TÍNH TOÁN CU KIN CHU UN THEO CƯNG TRÊN TIT DIN THNG GÓC 1. So sánh ký hiệu của tiêu chuẩn cũ TCVN 5574-1991 và tiêu chuẩn mới TCVN 5574-2012 Cũ Rn Ra R’a Fa Mi Rb Rs Rsc As Cũ a a0 A A0 Mi x xR am aR F’a ’ s g z x a h0 x a h0 b’c h’c Mc b’f h’f Mf 2. Các h s gii hn Cp bn chu nén ca bêtông B15 B20 B25 mmax =xR Rb s Ct thép CI, AI Ct thép CII, AII xR 0,673 0,645 0,618 aR 0,446 0,437 0,427 xR 0,650 0,623 0,595 aR 0,439 0,429 0,418 6 Nguyen Huu Anh Tuan - v1- Draft III. TÍNH TOÁN CU KIN CHU UN THEO CƯNG TRÊN TIT DIN THNG GÓC xR = 1+ssc,u 1−1,1 ω = a − 0,008 Rb (Rb tính bng MPa) a = 0,85 vi bêtông nng ssc,u = 400 ¸ 500 MPa 3. Cách thit lp công thc tính toán Sơ ng sut, phương trình cân bng: TC mi ging tiêu chun cũ Ví d tính ct dc cho cu kin chu un tit din ch nht, ct ơn: x =1− 1−2am am = Rbbh2 £aR z = 0,51+ 1−2am ) As =x Rb bh0 s As = zRsh0 7 IV. TÍNH TOÁN CK CHU UN TRÊN TD NGHIÊNG 1. Điều kiện để riêng bêtông đã đủ chịu lực cắt QA £ Q0 = 0,5fb4 (1 + fn) Rbtbh0= 0,75Rbtbh0 ly fb4 = 1,5 cho BT nng 2. Điu kin bêtông chu nén gia các vt nt nghiêng { bo m kh năng chu ng sut nén chính ca bng dm} QA £ Qbt = 0,3 fw1 fb1 Rb bh0 thc hành, ly fw1 = 1¸1,05 Nguyen Huu Anh Tuan - v1- Draft PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THỰC HÀNH 3. Bài toán kiểm tra khả năng chịu cắt của cốt đai và bêtông Asw _din tích tit din ngang mt lp ct ai s _bưc ai C _chiu dài hình chiu tit din nghiêng nguy him nht lên trc dc cu kin Giá tr C và C theo C* tính toán thc hành C C0 < h0 h0 ¸ 2h0 > 2h0 h0 C* C* C* C* 2h0 Điu kin cưng đ Mb =fb2 ( +ff +fn )Rbtbh0 QA £ Qbsw = Qb + Qsw Qb = Mb Qsw = qswC0 = 2Rbtbh0 qsw = Rsw Asw C* = Mb qsw tra bng ch n C và C0 ... - tailieumienphi.vn 966356

Tài liệu liên quan


Xem thêm