Bài giảng Quản lý dự án: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống. Bài giảng Quản lý dự án - Chương 6: Kết thúc dự án trình bày các vấn đề khi kết thúc dự án, quản lý về nhân sự, quản lý truyền thông, quản lý thông tin, quản lý chuyển giao quyền lực. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-quan-ly-du-an-chuong-6-pgs-ts-nguyen-thong-tmrbuq.html

Nội dung


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN

Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr

QUẢN LÝ DỰ ÁN
KẾT THÚC DỰ ÁN

Nội dung:
 Các vấn đề khi kết thúc dự án
 Quản lý về nhân sự
 Quản lý truyền thông
 Quản lý thông tin
 Quản lý chuyển giao quyền lực.

Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong
Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719

QUẢN LÝ DỰ ÁN
NỘI DUNG
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương

1: Mở đầu
2: Khởi đầu dự án
3: Tổ chức dự án
4: Hoạch định & Lập tiến độ dự án
4bis: Sơ đồ mạng CPM & PERT
5: Kiểm soát dự án
5bis: Kiểm soát chi phí
6: Kết thúc dự án
7: Giới thiệu phần mềm MS Project.

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN
Chương 6: Kết thúc dự án

CÁC LÝ DO KẾT THỨC DỰ ÁN
 Các mục tiêu dự án đã hoàn tất
 Các mục tiêu của dự án không
còn khả thi
 Những lý do xuất phát từ bản
thân dự án: thực hiện kém, chất
lượng tồi, vi phạm hợp đồng,…

2

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quản lý dự án. GS. TS. Georges Hirsch, Đặng
Hữu Đạo, Nguyễn Tiến Dũng, PGS. TS. Nguyễn
Chân. NXBGD & CFVG 1994.
2. Quản lý dự án. TS. Cao Hào Thi, TS.Nguyễn Thúy
Quỳnh Loan. NXBĐHQGTp.HCM 2004.
3. Lập & thẩm định dự án đầu tư xây dựng. PGS.
TS. Nguyễn Thống. NXBXDHN 2005.
4. Nguyên lý cơ bản quản lý dự án. TS. Bùi ngọc
Toàn. NXBGTVT Hà Nội 2008.
PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN
Chương 6: Kết thúc dự án

CÁC CÁCH KẾT THỨC DỰ ÁN
 Xoá bỏ
 Bổ sung
 Hội ngập
 Cắt giảm nguồn lực.

PGS. TS. Nguyễn Thống

1

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 6: Kết thúc dự án

Chương 6: Kết thúc dự án

GIỚI THIỆU &
CÁC VẤN ĐỀ
CÓ THỂ
NẢY SINH
PGS. TS. Nguyễn Thống

KẾT THÚC DỰ ÁN VỀ MẶT HỢP ĐỒNG
 Xem xét đánh giá các dữ liệu về hợp
đồng
 Đánh giá toàn diện quá trình mua sắm
 Hoàn tất kết thúc hợp đồng.

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN
Chương 6: Kết thúc dự ánQUẢN LÝ DỰ ÁN
Chương 6: Kết thúc dự án

TiẾN TRÌNH KẾT THÚC
HÀNH CHÍNH DỰ ÁN
Lập kế hoạch hoàn tất công việc
Kiểm tra các kết quả dự án
Xem xét các tiêu chuẩn đánh giá hiệu
quả dự án
Giải phóng nguồn lực
Các phương diện hợp đồng & kế toán

PGS. TS. Nguyễn Thống

 Thời điểm dự án chuyển vào sổ sách
kế toán lịch sử.
 Chúng ta cần quan tâm đến các vấn
đề sau:
• Con người
• Truyền thông
• Thông tin
• Quyền lực
PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 6: Kết thúc dự án

Chương 6: Kết thúc dự án

TIẾN TRÌNH KẾT THÚC
HÀNH CHÍNH DỰ ÁN

Nhà quản lý cần nhận thức các vấn đề
sau:
1. Các thành viên của tổ dự án sẽ:
+ Lo lắng về tương lai của họ.
+ Giảm sự quan tâm đối với các nhiệm
vụ còn lại
+ Giảm động cơ làm việc
+ Không gắn bó với dự án như lúc
ban đầu

 Hoàn tất các tài liệu
 Tiến hành đánh giá sau dự án
 Báo cáo cuối cùng về dự án
 Kết thúc & hoàn tất dự án

PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

2

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 6: Kết thúc dự án

Chương 6: Kết thúc dự án

2. Khác hàng của dự án sẽ:
+ Giảm sự quan tâm ở các mức độ tổng

QUẢN LÝ VỀ
NHÂN SỰ

thể, bao quát

+ Gia tăng sự quan tâm theo mức độ
của người vận hành dự án

+ Gia tăng sự quan tâm về các chi tiết &
kết quả dự án
+ Thường ít tham gia các cuộc họp của
dự án.
PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 6: Kết thúc dự án

Chương 6: Kết thúc dự án

3. Dự án sẽ cần:
+ Xác định & hoàn tất các kết quả còn

Đặc điểm chung của nhân sự trong giai
đoạn này là ít quan tâm đến mục tiêu dự
án & bắt đầu nghĩ đến mục tiêu dài hạn
nhiều hơn.
 Các thành viên dự án thường đặt ra các
câu hỏi:
+ Dự án có giải tán?
+ Dự án nào sẽ kế tiếp
+ Khi nào họ sẽ rời dự án
+ Việc trở về công việc cũ như thế nào?
PGS. TS. Nguyễn Thống
Được hay không?

tồn đọng
+ Kết thúc các hợp đồng & các yêu cầu
công việc
+ Thanh lý tài sản
+ Đối chiếu & so sánh việc đã làm & kế
hoạch đề ra trong quá khứ
+ Thực hiện & đảm bảo sự cam kết.
PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 6: Kết thúc dự án

Chương 6: Kết thúc dự án

4. Nhà quản lý nhận thức được rằng nhiệm

 Khách hàng thường đặt ra các câu
hỏi:
+ Khi nào sẽ được vận hành dự án?
+ Dự án vận hành đúng yêu cầu
mong muốn?
+ Dự án nào sẽ là kế tiếp?
+ Việc cần làm để có thể kết thúc dự
án?

vụ này đang thực hiện trong một môi
trường mới:

+ Quyền hạn Nhà quản lý giảm đi (nguồn
lực, thời gian, ngân sách,…)
+ Sự đồng ý & chấp thuận của khách
hàng giảm
+ Số nhân viên dự án giảm.
PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

3

QUẢN LÝ DỰ ÁN
Chương 6: Kết thúc dự án

 Những chuyên gia chủ chốt cả
hai phía: khác hàng & phiá thực
hiện có thể chuyển đến dự án
khác khi dự án khác cần đến họ.
Do vậy, Nhà quản lý cần phải:
 Động viên & duy trì để mọi
người gắng bó dự án.
PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN
Chương 6: Kết thúc dự án

Thảo luận
1. Với vai trò CNDA, hãy xác định
thành phần cuộc họp tổng kết
dự án & giải thích tại sao cho sự
lựa chọn mỗi thành phần.

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

HẾT CHƯƠNG

PGS. TS. Nguyễn Thống

4

1120275

Tài liệu liên quan


Xem thêm