Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 14 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống. Bài giảng Quản lý dự án - Chương 1: Mở đầu được biên soạn nhằm giúp người học hiểu được các khái niệm cơ bản về dự án, quản lý dự án, nhà quản lý dự án, các kỹ năng cơ bản trong quản lý dự án và cách tiếp cận quản lý dự án trong doanh nghiệp.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-quan-ly-du-an-chuong-1-pgs-ts-nguyen-thong-mmrbuq.html

Nội dung


TRƯỜNG ĐẠI HỌCLÝ DỰ ÁN TP. HCM
QUẢN BÁCH KHOA

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïngđầu KTTNN
Chương 1: Mở - BM

Chương 1: Mở đầu

Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr

KIEÅM TRA
 Điểm quá trình (30%)  Tham gia bài
tập, thảo luận tình huống trong giờ lên
lớp.
 Thi tự luận cuoái moân hoïc 90 ph.
 Cho pheùp tham khaûo taøi lieäu cuûa caù nhaân.
Chuù yù:
 Mang theo maùy tính laøm baøi taäp trong lớp.

Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong
1

PGS. TS. Nguyễn Thống

Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719

4

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 1: Mở đầu

Chương 1: Mở đầu

MỤC TIÊU

NỘI DUNG
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương

1: Mở đầu
2: Khởi đầu dự án
3: Tổ chức dự án
4: Hoạch định & Lập tiến độ dự án
4bis: Sơ đồ mạng CPM & PERT
5: Kiểm soát dự án
5bis: Kiểm soát chi phí
6: Kết thúc dự án
7: Giới thiệu phần mềm MS Project.

2

PGS. TS. Nguyễn Thống

 Biết các khái niệm cơ bản:
- Dự án
- Quản lý dự án
- Nhà quản lý dự án
Biết các kỹ năng cơ bản trong quản lý
dự án.
 Biết cách thức tiếp cận quản lý dự án
trong doanh nghiệp.
5

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 1: Mở đầu

Chương 1: Mở đầu

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quản lý dự án. GS. TS. Georges Hirsch, Đặng Hữu
Đạo, Nguyễn Tiến Dũng, PGS. TS. Nguyễn Chân.
NXBGD & CFVG 1994.
2. Quản lý dự án. TS. Cao Hào Thi, TS.Nguyễn Thúy
Quỳnh Loan. NXBĐHQGTp.HCM 2004.
3. Lập & thẩm định dự án đầu tư xây dựng. PGS. TS.
Nguyễn Thống. NXBXDHN 2005.
4. Nguyên lý cơ bản quản lý dự án. TS. Bùi Ngọc Toàn.
NXBGTVT Hà Nội 2008.
5. Quản trị dự án. TS. Nguyễn Thanh Liêm & all. NXBTC
6. Giáo trình Quản lý dự án. PGS. TS. Từ Quang
3
Phương. NXBĐHKTQD Hà Nội.
PGS. TS. Nguyễn Thống

MỞ ĐẦU
Nội dung:
 Đặc tính của một Dự án.
 Giới thiệu về Quản lý dự án.
 Giới thiệu về Nhà quản lý dự án.

6

PGS. TS. Nguyễn Thống

1

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 1: Mở đầu

Chương 1: Mở đầu

ĐẶC TÍNH CỦA
MỘT DỰ ÁN
2/25/2013

7

PGS. TS. Nguyễn Thống

THỜI HẠN NHẤT ĐỊNH
 Chu kỳ hoạt động
 Sử dụng nguồn lực bị hạn
chế
 Thế giới của các mâu thuẩn
ĐỘC ĐÁO (DUY NHẤT)
 Luôn thay đổi, không có sự
lặp lại

10

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 1: Mở đầu

Chương 1: Mở đầu

Dự án là một quá trình gồm các công
tác, nhiệm vụ có liên quan với nhau,
được thực hiện nhằm đạt được mục
tiêu đã đề ra trong điều kiện ràng
buộc về thời gian, nguồn lực & ngân
sách.

8

PGS. TS. Nguyễn Thống

Ví dụ:
 Dự án xây dựng các kim tự tháp Ai cập (Kim tự
tháp Cheops cao 138m 227m, với 2 tỷ m3 đá,
xây dựng trong 20 năm).
 Dự án Manhattan (thập niên 30-40), nghiên
cứu chế tạo bom nguyên tử của Mỹ.
 Dự án phóng vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo trái
đất (1957) của Nga.
 Dự án Apollo (60-70) đưa người đến mặt trăng
và trở về.
 …………………
11
PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 1: Mở đầu

Chương 1: Mở đầu

Ví dụ:

QUÁ TRÌNH
 Sự tham gia của nhiều chức
năng/kỹ năng.
MỤC TIÊU
 Hữu hình
 Vô hình

 Dự án đường cao tốc Sài Gòn Dầu Giây
 Dự án thủy điện Sơn La
 Dự án Métro Tp. HCM
 Dự án cầu Cần Thơ
 …………………

9

PGS. TS. Nguyễn Thống

12

PGS. TS. Nguyễn Thống

2

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 1: Mở đầu

Chương 1: Mở đầu

% hoaøn thaønh
döï aùn

 GIAI ĐOẠN KẾT THÚC
+ Chuyển giao
+ Đánh giá

Chaäm

100%

CHU KỲ
HOẠT ĐỘNG
MỘT DỰ ÁN

Nhanh

Chaäm
Thôøi gian
13

Ñieå TS. ñaàu Khôûi ñaàu
PGS. TS. Nguyễn Thống
PGS.m baétNguyễn Thống

Trieån khai

Keát thuùc

Ñieåm keát thuùc

16

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 1: Mở đầu

Chương 1: Mở đầu

THAÛO LUAÄN

 GIAI ĐOẠN KHỞI ĐẦU
+ Khái niệm
+ Định nghĩa dự án
+ Thiết kế
+ Thẩm định
+ Lựa chọn
+ Bắt đầu triển khai

Taïi sao döï aùn laïi ñöôïc thöïc hieän theo
tieán trình CHAÄM – NHANH – CHAÄM ?
Anh/Chò haõy gôïi nhôù laïi
moät döï aùn gaàn ñaây maø
Anh/Chò ñaõ tham gia,
tieán trình döï aùn cuûa
Anh/Chò coù nhö vaäy hay
khoâng?
17

14

PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 1: Mở đầu

Chương 1: Mở đầu

 GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI
+ Hoạch định
+ Lập tiến độ
+ Tổ chức công việc
+ Giám sát
+ Kiểm soát
15

PGS. TS. Nguyễn Thống

Nhận xét:
Dự án không chỉ là một “ý
định” hay “phát thảo” 
nó có tính cụ thể & mục
tiêu xác định nhằm đáp
ứng một nhu cầu chuyên
biệt.
PGS. TS. Nguyễn Thống

18

3

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 1: Mở đầu

Chương 1: Mở đầu

Nhận xét:
 Dự án không phải là một
nghiên cứu trừu tượng hay
ứng dụng  mà phải là cấu
trúc nên một thực tế mới,
trước đó chưa tồn tại
nguyên bản tương đương.
19

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA:
 CHƯƠNG TRÌNH
 DỰ ÁN
 NHIỆM VỤ
2/25/2013

22

PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 1: Mở đầu

Chương 1: Mở đầu

Ví dụ:
 Galiler chứng minh quả đất
quay “KHÔNG” phải là dự án,
ông ta đã làm một phát minh.
 Không phải Galiler làm cho quả
đất quay, mà nó vốn vẫn quay
trước đó, chỉ có điều không ai
biết.


CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VÀ
NHIỆM VỤ

Chương trình (Program) là một
kế hoạch dài hạn bao gồm
nhiều dự án.
.

20

PGS. TS. Nguyễn Thống

23

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 1: Mở đầu

Chương 1: Mở đầu

Ví dụ:
 Tuy nhiên, mỗi dự án đều
có một phần nhất định về
nghiên cứu & phát triển.

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VÀ NHIỆM VỤ

Döï aùn (Project) là một quá trình
gồm các công tác, nhieäm vụ có liên
quan với nhau, được thực hiện
nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra
trong điều kiện ràng buộc về thời
gian, nguoàn löïc và ngân sách.

21

PGS. TS. Nguyễn Thống

24

PGS. TS. Nguyễn Thống

4

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 1: Mở đầu

Chương 1: Mở đầu

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VÀ NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ (Task) là nỗ lực ngắn hạn
trong vài tuaàn hoặc vài tháng được
thực hiện bởi một tổ chöùc naøo đó,
đồng thời tổ chức này có thể kết
hôïp vôùi các nhiệm vụ khác để thực
hiện dự án.
25

SỰ KHÁC BIỆT
GIỮA DỰ ÁN VÀ
PHÒNG BAN
CHỨC NĂNG
2/25/2013

28

PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 1: Mở đầu

Chương 1: Mở đầu

DỰ ÁN

Chương
trình 1
Hệ thống

Dự án 1

Nhiệm vụ 1

Chương
trình 2

Dự án i

Nhiệm vụ 2

Dự án k

Nhiệm vụ j

Chương
trình n

PHÒNG BAN

1. Có chu kỳ hoạt
động rõ ràng
2. Thời điểm khởi
đầu, kết thúc
theo ngày lịch
3. Dự án có thể
kết thúc đột
ngột

1. Tồn tại lâu dài
2. Không có đặc
điểm liên quan
đến ngày lịch
(trừ ngân sách
hàng năm)
3. Tồn tại liên tục

26

PGS. TS. Nguyễn Thống

29

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 1: Mở đầu

Chương 1: Mở đầu

DỰ ÁN

Bài tập: Anh (Chị) hãy
cho các ví dụ về
Chương trình, Dự án &
Nhiệm vụ.

4. Do tính đặc thù, việc
không lặp lại.
5. Nổ lực tổng hợp để
hoàn thành trong
ràng buộc về thời
gian & nguồn lực.
6. Việc dự báo thời
gian hoàn thành &
chi phí khó khăn.
27

PGS. TS. Nguyễn Thống

PHÒNG BAN
4. Thực hiện công
việc & chức
năng đã biết
5. Công việc tối đa
được thực hiện
với ngân sách
trần hàng năm.
6. Tương đối đơn
giản

30

PGS. TS. Nguyễn Thống

5

1120268

Tài liệu liên quan


Xem thêm