Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 4 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 57 | Page: 37 | FileSize: 4.11 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 4 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển. Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu - Chương 4: Phần tử hai chiều chịu kéo và nén trong mặt phẳng phần tử trình bày các kiến thức: Phần tử dạng tam giác chỉ chịu kéo nén trong mặt phẳng phần tử, phần tử dạng chữ nhật chỉ chịu kéo nén trong mặt phẳng phần tử. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-phuong-phap-so-trong-tinh-toan-ket-cau-chuong-4-ts-nguyen-ngoc-tuyen-nyn9tq.html

Nội dung


5/30/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Website: http://www.nuce.edu.vn Bộ môn Cầu và Công trình ngầm Website: http://bomoncau.tk/ PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU TS. NGUYỄN NGỌC TUYỂN Website môn học: http://phuongphapso.tk/ Link dự phòng: https://sites.google.com/site/tuyennguyenngoc/courses‐in‐ vietnamese/phuong‐phap‐so‐trong‐tinh‐toan‐ket‐cau Hà Nội, 5‐2015 CHƯƠNG IV Phần tử hai chiều chịu kéo và nén trong mặt phẳng phần tử 202 1 5/30/2015 Nội dung chương 4 • 4.1. Phần tử dạng tam giác chỉ chịu kéo nén trong mặt phẳng phần tử • 4.2. Phần tử dạng chữ nhật chỉ chịu kéo nén trong mặt phẳng phần tử 203 4.1. Phần tử dạng tam giác • Chọn đa thức xấp xỉ và ma trận hàm dạng i – Xét phần tử dạng tam giác vk = q6 j k như hình vẽ. Phần tử có 3 k uk = q6 nút i, j, k là các đỉnh của tam giác. Mỗi nút có 2 bậc tự do là 2 thành phần chuyển vị theo phương x và y – Véc tơ chuyển vị nút của v(x,y) u(x,y) i 2 (x,y) y i ui = q1 x vj = q4 j ui = q3 phần tử là tập hợp các bậc tự do của cả 3 nút thuộc phần tử: qe =ui vi uj vj uk vkT q q2 q3 q4 q5 q6T 204 2 5/30/2015 Phần tử dạng tam giác (t.theo) – Do véc tơ {q}e chỉ có 6 thành phần, véc tơ tham số {a} của đa thức xấp xỉ cũng bao gồm 6 thành phần ae =a a2 a3 a4 a5 a6T – Khi đó theo tam giác Pascal, trường chuyển vị chỉ có thể là tuyến tính. • Véc tơ chuyển vị của một điểm bất kỳ có tọa độ (x,y) thuộc phần tử sẽ gồm 2 thành phần u và v được viết như sau:  1  a2  u x, y  a +a2x+a3 y 1 x y 0 0 0a3  e v(x, y)e a4 +a5x+a6 y 0 0 0 1 x ya4  a5   6  205 Phần tử dạng tam giác (t.theo) • Tam giác Pascal cho bài toán 2 chiều 206 3 5/30/2015 Phần tử dạng tam giác (t.theo) – Viết lại {d}e gọn hơn như sau: {d}e = [F(x,y)] {a} (*) trong đó: P x, y  F x, y   0 0  P(x, y) với [P(x,y)] là ma trận các đơn thức: P(x, y) =1 x y – Thực hiện đồng nhất chuyển vị nút với giá trị của hàm chuyển vị tại các nút. Ví dụ thực hiện đồng nhất tại nút i như sau: u = F (xi , yi )a núti 207 Phần tử dạng tam giác (t.theo) – Tương tự thực hiện đồng nhất cho các nút j và k ta sẽ tìm được véc tơ chuyển vị nút {q}e như sau: u  vnúti  F (xi , yi )  qe = u  = F (xj , yj )a unút j  F (xk , yk ) vnútk  trong đó: (xi,yi) ; (xj,yj) và (xk,yk) lần lượt là các tọa độ các nút i, j và k của phần tử đang xét. 208 4 5/30/2015 Phần tử dạng tam giác (t.theo) – Viết lại {q}e như sau: q u  1 x y 0 0 0  a     2 núti i i 2   1 x y 0 0 0   e q4  vnút j  0 0 0 1 xj yj a4  q5  u  1 xk yk 0 0 0 a5  0 0 0 1 x y nútk Hoặc viết gọn lại như sau: qe =Ha 209 Phần tử dạng tam giác (t.theo) – Từ phương trình của véc tơ chuyển vị nút {q}e : qe =Ha => Có thể tìm được véc tơ tham số {a} như sau: a=H−1 qe Với: [H]‐1 là ma trận nghịch đảo của ma trận [H] 210 5 ... - tailieumienphi.vn 1022205

Tài liệu liên quan


Xem thêm