Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý: Chương 9 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý: Chương 9 - PGS.TS. Nguyễn Thống. Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý - Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO cung cấp cho người học các kiến thức về định nghĩa tham số Cronbach’s Alpha & KMO, Cronbach’s Alpha với SPSS. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-phuong-phap-dinh-luong-trong-quan-ly-chuong-9-pgs-ts-nguyen-thong-hmrbuq.html

Nội dung


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH TRONG QUAÛN
PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNGKHOA TP. HCM LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO
Khoa KTXD - Bộ môn KTTNN

Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
E-mail: nthong56@yahoo.fr or nguyenthong@hcmut.edu.vn
Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/index

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

NỘI DUNG MÔN HỌC
Chương 1: Giới thiệu PPĐL trong quản lý
Chương 2: Quy hoạch tuyến tính.
Chương 3: Cơ sở lý thuyết RQĐ
Chương 4: Bài toán vận tải.
Chương 5: Quản lý kho.
Chương 6: Ra quyết định đ mục tiêu.
Chương 7: Lý thuyết sắp hàng.

1

PGS. TS. Nguyễn Thống

Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

1/6/2016

2

PGS. TS. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

NỘI DUNG MÔN HỌC (tt)
Chương 8: Phân tích thành phần chính (PCA).
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO
Chương 10: Phương pháp AHP
Chương 11: Qui hoạch động
Chương 12: Hoạch định dự án
Chương 13: Xích Markov
Chương 14: Lý thuyết trò chơi.
Chương 15: Mô phỏng Monte Carlo.
1/6/2016

KIỂM ĐỊNH
CRONBACH’S ALPHA

3

PGS. TS. Nguyễn Thống

4

PGS. TS. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

ĐẶT VẤN ĐỀ

Các biến Xi là các nội dung cần đánh
giá cho đối tượng nghiên cứu.
Giả thiết nếu X1 trùng với X2 (bản
chất cùng một tiêu chí) thì về
nguyên tắc các giá trị đánh giá của
các biến này (vectơ cột) phải
“BẰNG NHAU” (!) Tính nhất quán
(Consistency)
 Thực tế có thể “KHÔNG PHẢI” ?!

Xét một khảo sát sau. Kết quả phỏng vấn được
trình bày:
Giá trị đánh giá
Biến

Biến
Đối tượng
Tuổi trẻ
Thanh niên
NLĐ
Sài Gòn

X1
5
8
4
3

X2
5
8
4
3

X3
6
7
3
2
5

PGS. TS. Nguyễn Thống

6

PGS. TS. Nguyễn Thống

1

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

Trong thực tế nghiên cứu đôi khi
người ta cần nghiên cứu một hiện
tượng nào nhờ vào sự giải thích
của một biến “tổng hợp”.
 Biến “tổng hợp” này được hình
thành từ các biến “cơ bản”.
 Câu hỏi đặt ra là các biến “cơ
bản” này có cùng “cộng tác” để
“phản ảnh” biến “tổng hợp” ?

Cronbach’s Alpha là một kiểm định cho
phép đánh giá mức độ tin cậy của
việc thiết lập một “biến” tổng hợp
trên cơ sở nhiều biến “đơn” (item) .
 Nói khác đi cho phép đánh giá tính
“nhất quán” (consistency) của các
biến đơn về nguyên tắc là đại biểu
cho cùng “subjet”.

Kiểm định Cronbach’s Alpha

7

PGS. TS. Nguyễn Thống

8

PGS. TS. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

Cronbach’s Alpha KHÔNG phải là
một “kiểm định thống kê”
 Nó đơn giản chỉ là một hệ số
tin cậy (coefficient of reliability
or consistency).

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

ĐỊNH NGHĨA THAM
SỐ CRONBACH’S
ALPHA
10

9

PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

Gọi Xi (i=1,N) là các biến (item) cần đánh giá
tính nhất quán (consistency). Gọi [A] là ma
trận [Variance-Covariance] như sau:
X1

X1   2

X2

XN


.
 
1,1


X2 sym 
.
 

A  
sym sym .
. 


2
XN sym sym sym  N , N 


2
1, 2
2
2, 2

2
1, N
2
2,N

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

Trong đó:
[A] ma
i2,i  Var ( x i ) 
trận
đối xứng. 2

i 1



K  1 i 1

 Xi 

2

i

K 1

i , j  Co var( x, y)
(Khác với
định nghĩa
1 K
x i  Xi
trong Excel !)

11

PGS. TS. Nguyễn Thống

 x
K y

i

 Yi 
12

PGS. TS. Nguyễn Thống

2

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

DẠNG ĐỊNH NGHĨA KHÁC

Định nghĩa tham số Cronbach’s Alpha:

TƯƠNG ĐƯƠNG

N 
Sum _ Var 
1 


N  1  Sum _ Total 

N  số item (biến)
Sum_Var = Tổng các hệ số trên đường
chéo ma trận [A]
Sum_Total= Tổng các hệ số ma trận [A]
13

PGS. TS. Nguyễn Thống

N

C
VN.C
V  N  1.C

 số biến nghiên cứu
 giá trị trung bình của các Cov giữa các
biến.
 giá trị trung bình các phương sai từng
biến.
14

PGS. TS. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

NHẬN XÉT

Ý NGHIÃ
 C_bar lớn  các biến đều
dùng khảo sát “cùng hiện
tượng”
Do đó tại sao khi  tăng người
ta thường kết luận là số liệu
khảo sát “có độ tin cậy cao”

N (số lượng biến) tăng   tăng
 C_bar giảm   giảm & ngược lại.
 Khi các biến là “trùng nhau”  về mặt lý
thuyết  = 1 (completely consistency).

x

N.

 X
N

2

i

x  X 
 X
 N  1. i
N
N
2

i

x

2

1
15

PGS. TS. Nguyễn Thống

16

PGS. TS. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

GHI CHÚ
Trong thực hành nếu  > 0.75
 Ok (có độ tin cậy chấp
nhận được khi cho rằng các
biến đều dùng phản ảnh
một “hiện tượng” nghiên
cứu)  KHÔNG mâu thuẩn.

GHI CHÚ

17

PGS. TS. Nguyễn Thống

Một cách tương đối, khi N tăng
 gía trị  tăng.
 Trong thực hành người ta hay
xem xét sự giảm giá trị  khi lần
lượt các biến xét bị loại ra khỏi
“tập hợp” biến để đánh giá vai
trò của nó.
18

PGS. TS. Nguyễn Thống

3

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

Ví dụ 0: Kết quả một thăm dò được thực hiện trên
2 biến X1, X2. Kiểm tra tính nhất quán thông qua
giá trị Cronbach’s Alpha với ngưỡng 0.8:

Bài tập 1: Một người được phỏng vấn 2 lần khác
nhau để đánh giá 4 nội dung giống nhau thông
qua một bảng câu hỏi. Kiểm tra tính nhất quán
về nội dung trả lời thông qua giá
trị
Cronbach’s Alpha với ngưỡng 0.8.

X1
10
9
7
2
4
1

X2
12
13
8
4
2
0

PGS. TS. Nguyễn Thống

ĐS:  =0.94
Số liệu có tính
19
nhất quán

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

Lần 1
6
8
3
9

Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4

Lần 2
5
9
6
7
20

PGS. TS. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

Bài tập 2: Người ta muốn xem xét 4 biến
sau có tính nhất quan hay không? Sử
dụng tham số Cronbach’s Alpha với
ngưỡng =0.75.

HD
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on N of
Items
Standardized
Items
.712
2

Var2

Var3

Var4

2

1

3

2

4

3

4

3

5

2

6

5

7

Cronbach's
Alpha
.670

Var1

4

8

8

9

7

9

9

21

PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

HD

HD
Var1

Var2

Var3

22

Var4

Inter-Item Covariance Matrix
VAR001 VAR002 VAR003 VAR004
7.300
5.800
6.750
8.050

Mean

5.4

3.4

6.0

5.4

VAR001

Variance

7.30

5.30

6.50

9.30

VAR002

5.800

5.300

5.000

6.050

Sigma

2.70

2.30

2.55

3.05

VAR003

6.750

5.000

6.500

7.750

VAR004

8.050

6.050

7.750

9.300

23

PGS. TS. Nguyễn Thống

24

PGS. TS. Nguyễn Thống

4

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

Giá
trị
trung
bình
các
Covariance:
C_bar=6.567
Giá trị trung bình các Variance:
V_bar=7.1

Bài tập 3: Tính giá trị Cronbach’s Alpha cuả 3
biến sau:



N.C
4 * 6.567

 0.98
V  N  1.C 7.1  4  1.6.567

Var1

Var2

Var3

2

1

3

4

3

4

5

2

6

7

4

8

9

7

9

6

9

7

25

PGS. TS. Nguyễn Thống

26

PGS. TS. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

HD
Mean

5.50

4.33

5.90
2.43

9.47
3.08

Reliability Statistics

6.17

Var
sigma

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

5.37
2.32

Inter-Item Covariance Matrix
VAR001
VAR002
VAR003
VAR001
5.900
5.200
5.500
VAR002
5.200
9.467
4.933
27
VAR003
5.500
4.933
5.367

PGS. TS. Nguyễn Thống

Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's Standardized
Items
Alpha
.902
.918

N of Items
3

28

PGS. TS. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO

Bài tập 4: Hãy cho các ví dụ
trong thực tế ta cần dùng
kiểm
định
Cronbach’s
Alpha.

CRONBACH’S ALPHA
VỚI SPSS

30

29

PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

5

1120263

Tài liệu liên quan


Xem thêm