Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý: Chương 11 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý: Chương 11 - PGS.TS. Nguyễn Thống. Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý - Chương 11: Quy hoạch động cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý tối ưu của Bellman, áp dụng quy hoạch động xác định tia điều tiết của P/P đường chỉ thẳng,... Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-phuong-phap-dinh-luong-trong-quan-ly-chuong-11-pgs-ts-nguyen-thong-lmrbuq.html

Nội dung


PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
Chương 11: Quy hoaïch ñoäng
Khoa KTXD - Bộ môn KTTNN

Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
E-mail: nthong56@yahoo.fr or nguyenthong@hcmut.edu.vn
Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/index
Tél. (08) 38 691 592 - 098 99 66 719

1

PGS. TS. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 11: Quy hoaïch ñoäng

NỘI DUNG MÔN HỌC
CHƯƠNG 1: Giôùi thieäu Phöông phaùp ñònh
löôïng trong Quaûn lyù.
CHƯƠNG 2: Quy hoaïch tuyeán tính.
CHƯƠNG 3: Cô sôû lyù thuyeát ra quyeát ñònh.
CHƯƠNG 4: Baøi toaùn vaän taûi.
CHƯƠNG 5: Quaûn lyù kho.
CHƯƠNG 6: Ra quyeát ñònh ña muïc tieâu.
CHƯƠNG 7: Lyù thuyeát saép haøng.

2

PGS. TS. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 11: Quy hoaïch ñoäng

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 11: Quy hoaïch ñoäng

NỘI DUNG MÔN HỌC (tt)

Qui Hoạch Động được Richard Bellman đã
đề ra phương pháp (QHĐ) năm 1957.
 QHĐ là phương pháp thích hợp tìm
nghiệm cho các quá trình dạng một chuỗi
các quyết định tuần tự theo không gian
hoặc thời gian.

Chương 8: Phân tích thành phần chính (PCA).
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha &
KMO
Chương 10: Phương pháp AHP
Chương 11: Qui hoạch động
Chương 12: Hoạch định dự án
Chương 13: Xích Markov
Chương 14: Lý thuyết trò chơi.
Chương 15: Mô phỏng Monte Carlo.
1/6/2016
3

4

PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 11: Quy hoaïch ñoäng

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 11: Quy hoaïch ñoäng

Nguyên lý tối ưu của Bellman
Nguyên lý tối ưu của Bellman được phát
biểu như sau: “Một sách lược tối ưu có đặc
tính là dù cho các trạng thái và các quyết
định trước đây như thế nào thì các quyết
định ở những bước tiếp theo phải tạo thành
một sách lược tối ưu đối với các trạng thái
được hình thành từ những quyết định trước
đây”.

VÍ DỤ: Xét một mạng lưới giao thông sau. Xác

định đường đi ngắn nhất từ LakeCity đến
Dixiville.
4km

12km Athène

LakeCity

Brow
5km

2km

5

PGS. TS. Nguyễn Thống

Virgine 10km
6km
4km

Hope

14km

Dixiville
Georgtow 2km

10km

6

PGS. TS. Nguyễn Thống

1

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 11: Quy hoaïch ñoäng

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 11: Quy hoaïch ñoäng

Giải ngược dòng
BƯỚC 3

TUYẾN

KHOẢNG CÁCH

1

BƯỚC 2

BƯỚC

5-7
6-7
4-5
3-5
3-6
2-5
2-6
1-4
1-3
1-2

14
2
10
12
6
4
10
4
5
2

BƯỚC 1

2
10km

4

4km

12km

3

1

5km

2

14km

6

2km

7

6km
4km

2km

5

3

10km

Giaûi ngöôïc doøng

PGS. TS. Nguyễn Thống

7

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 11: Quy hoaïch ñoäng
• BẮT ĐẦU NGƯỢC DÒNG
Nút bắt đầu Khoảng cách
min đến 7
Bước 1
5
14
6
2
Nút bắt đầu Khoảng cách
min đến 7
Bước 2
4
24
3

8

2

12

PGS. TS. Nguyễn Thống

Tuyến tương
ứng
5-7
6-7
Tuyến tương
ứng
4-5
5-7
3-6
6-7
2-6
6-7

1

1-3
3-6
6-7

10

PGS. TS. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 11: Quy hoaïch ñoäng
Từ nút đến Khoảng cách
nút
(10 km)
1-2

5

1-3

4

Từ nút đến
nút

Khoảng cách
(10 km)

4-7

2

5

9

2-4
2-5

4

3-5
3-6

8

10

11
6

Soá lieäu xem baûng sau
Ñaùp soá: 1-2-5-8-9  19km

11

PGS. TS. Nguyễn Thống

4-8

4

5-7

7

6

PGS. TS. Nguyễn Thống

Tuyến tương ứng

9

4

3

Khoảng cách
min đến 7
13

Lời giải cho đường đi tối ưu (ngắn nhất)

Baøi taäp 1: Xeùt maïng löôùi giao thoâng sau. Duøng
p/phaùp QHÑ, xaùc ñònh ñöôøng ñi ngaén nhaát töø 1
ñeán 9.

1

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 11: Quy hoaïch ñoäng
Bước 3
Nút bắt đầu

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 11: Quy hoaïch ñoäng

2

8

PGS. TS. Nguyễn Thống

12

5-8
6-7

6
6

6-8

10

7-9

6

8-9

4

12

2

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 11: Quy hoaïch ñoäng

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 11: Quy hoaïch ñoäng

Baøi taäp 2: Xeùt maïng löôùi giao thoâng sau. Duøng
p/phaùp QHÑ, xaùc ñònh ñöôøng ñi ngaén nhaát töø 1
ñeán 10.
12
5
16
2
13
12
10
18
9 18
10
10
15
6
9
25
1 8 3
12
8
20
12 4
14
14
8
7

ÁP DỤNG QUY HOẠCH ĐỘNG XÁC
ĐỊNH TIA ĐIỀU TIÊT CỦA
P/P ĐƯỜNG CHỈ THẰNG
 Tìm đường thẳng ngắn nhất từ ĐẦU đến
CUỐI của tia lưu lượng.

13

PGS. TS. Nguyễn Thống

14

PGS. TS. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 11: Quy hoaïch ñoäng

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 11: Quy hoaïch ñoäng

Bài tập 3: Xaùc ñònh tia ñieàu tieát baèng p/p Ñöôøng
chæ thaúng trong tính toaùn thuûy naêng.
Trong tính toán thủy năng hồ chứa thủy điện, xác
định lưu lượng điều tiết có thể dùng phương
pháp đường chỉ thẳng. Thực chất phương pháp
này là tìm đưòng đi ngắn nhất từ đầu đến cuối
chuỗi lưu lượng trong toạ độ xiên (dạng đường
gãy khúc, tựa trên các đáy hoặc đỉnh các đường
lũy tích hoặc đường bổ trợ). Phương pháp có thể
minh họa bởi đồ thị sau:
15
PGS. TS. Nguyễn Thống

W (tr. m3)
§-êng lòy tÝch dßng ch¶y
®Õn trong täa ®é xiªn

Whi

T (th)

0
1

13

A

25

37

49

61

-200

B

-400
Tia ®iÒu tiÕt
theo §CT

-600

Đường bổ trợ
-800
16

PGS. TS. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 11: Quy hoaïch ñoäng

Bài tập 4: Chiến lược sản xuất kinh doanh
Một nhà sản xuất máy gia dụng lọai A, B, C:
- Khả năng sản xuất: 500000 đ/v (bất kỳ lọai)
- Kết quả nghiên cứu thị trường:
* A 1120267

Tài liệu liên quan


Xem thêm