Xem mẫu

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG<br /> OBJECT ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN<br /> DR. DAO NAM ANH<br /> <br /> Bài giảng 4:<br /> PHÂN TÍCH HỆ THỐNG –<br /> MÔ HÌNH KHÁI NIỆM VÀ BIỂU ĐỒ LỚP<br /> <br /> 1<br /> <br /> RESOURCE - REFERENCE<br /> <br /> 1.<br /> 2.<br /> <br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> <br /> Ian Sommerville, Software Engineering, Ninth Edition, 2011<br /> Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit. Object-Oriented<br /> Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java,<br /> Third Edition, Prentice Hall, 2010<br /> Russell C. Bjork, ATM Simulation Links, Gordon College<br /> Hans-Erik Eriksson, Magnus Penker, Brian Lyons, David<br /> Fado, UML 2 Toolkit, John Wiley & Sons Inc, 2003<br /> Dương Kiều Hoa – Tôn Thất Hoà An, Phân tích và thiết kế<br /> Hệ thống thông tin với UML, 2006<br /> Đào Nam Anh, Giáo Trình Phân Tích Và Thiết Kế Hướng<br /> Đối Tượng, Đại học Điện lực, 2013<br /> 2<br /> <br /> CONTENT – NỘI DUNG<br /> Phân tích hệ thống – Mô hình khái niệm và biểu<br /> đồ lớp<br /> 4.1 Mô hình khái niệm – mô hình đối tượng<br /> 4.2 Xác định các lớp, đối tượng<br /> 4.3 Mối quan hệ giữa các lớp đối tượng<br /> 4.4 Nâng cấp mô hình<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1. Mô hình khái niệm – mô hình đối tượng<br /> <br /> 1.1 Đối tượng và lớp<br /> <br /> <br /> Trong mô hình hóa hướng đối tượng, những phần tử cấu<br /> thành căn bản nhất của mô hình là lớp, đối tượng và<br /> mối quan hệ giữa chúng với nhau.<br /> <br /> <br /> <br /> Lớp và đối tượng sẽ mô hình hóa những gì có trong hệ<br /> thống mà chúng ta muốn miêu tả, các mối quan hệ sẽ<br /> biểu thị cấu trúc.<br /> <br /> <br /> <br /> Khi sử dụng lập trình hướng đối tượng để xây dựng các<br /> hệ thống phần mềm thì lớp và các mối quan hệ của<br /> chúng là các thông tin cơ bản để xây dựng sản phẩm<br /> phần mềm.<br /> 4<br /> <br /> 1. Mô hình khái niệm – mô hình đối tượng<br /> 1.2 Trạng thái, ứng xử và nhận diện của đối tượng<br /> <br /> <br /> Cho đến nay, lớp là không có gì mới. Darwin là người đã<br /> sử dụng các lớp để mô tả các nhóm sinh vật. Ông nhóm<br /> các loài vào các lớp để mô tả lý thuyết tiến hóa.<br /> <br /> <br /> <br /> Thiết kế hướng đối tượng phân loại thông tin một cách<br /> tương tự. Song UML cung cấp một điều mới: một sự<br /> phân biệt rõ ràng giữa lớp và đối tượng.<br /> <br /> 5<br /> <br />