Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 1 - TS. Đào Sỹ Đán

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 32 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 1 - TS. Đào Sỹ Đán. Chương 1 - Khái niệm chung về kết cấu bê tông cốt thép (BTCT). Nội dung chính trong chương này gồm có: Đặc điểm chung của kết cấu BTCT, sơ lược về lịch sử phát triển kết cấu BTCT, đặc điểm chung về cấu tạo và chế tạo của kết cấu BTCT.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mon-hoc-ket-cau-be-tong-cot-thep-theo-22tcn-272-05-chuong-1-ts-dao-sy--mfdbuq.html

Nội dung


Trường Đại học Giao thông Vận tải
Khoa Công trình Bộ ô
Kh Cô t ì h – Bô môn Kết Cấ
Cấu

BÀI GIẢNG MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
THEO 22 TCN 272-05

GIẢNG VIÊN: TS. ĐÀO SỸ ĐÁN

HÀ NỘI, 2016

Trường Đại học Giao thông Vận tải
Khoa Công trình Bộ ô
Kh Cô t ì h – Bô môn Kết Cấ
Cấu

Giới thiệu môn học
1. Giảng viên:
Đào Sỹ Đán Phòng 408-A6 Bộ môn Kết cấu, Khoa Công trình Đại
Đán,
408-A6,
cấu
trình,
học GTVT. E-mail: sydandao@utc.edu.vn
2.
2 Môn học
 Kết cấu BTCT (theo 22 TCN 272-05) – Reinforced Concrete
Structures.
Structures
 Thời lượng: 3 tín chỉ + BTL môn học.
 Hì h thứ thi thi viết 90 phút; BTL thi vấn đá
Hình thức thi:
iết
hút
ấ đáp.
3. Tài liệu tham khảo
 Bài giảng môn h kế cấu BTCT theo 22 TCN 272 05 và các tài
iả
ô học kết ấ
h
TCN-272-05 à á ài
liệu liên quan – bmketcau.net/ Tài liệu tham khảo (bắt buộc).
 Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05 (tham khảo).

ế ế ầ
2

Trường Đại học Giao thông Vận tải
Khoa Công trình Bộ ô
Kh Cô t ì h – Bô môn Kết Cấ
Cấu

Nội dung
Chương 1. Khái niệm chung về kết cấu BTCT
Chương 2. Vật liệu dùng trong kết cấu BTCT
Chương 3. Nguyên lý tính toán kết cấu BTCT
Chương 4 Tính toán thiết kế cấu kiện chịu uốn
4.
Chương 5. Tính toán thiết kế cấu kiện chịu cắt
Chapter 6. Tính toán thiết kế cấu kiện chịu nén
Chapter 7. Tính toán thiết kế kết cấu BTCT theo TTGH sử dụng
Chương 8. Kết cấu BTCT dự ứng lực
ế ấ
3

CHƯƠNG 1.
KHÁI NIỆ
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ KẾT CẤU
VỀ
CẤ
BTCT
1.
1 Đặc điểm chung của kết cấu BTCT
2. Sơ lược về lịch sử phát triển kết cấu BTCT
3. Đặc điểm chung về cấu tạo và chế tạo của
kết cấu BTCT

Trường Đại học Giao thông Vận tải
University of Transport and Communications

1.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA KẾT CẤU BTCT
1.1.1. Thực chất của BTCT thường (BTCT)

(1/7)

- BTCT? là vật liệu xd hỗn hợp giữa bê tông và thép một cách hợp lý
lý.
Hợp lý?
- Bê tô ?
tông?
 Là một loại đá nhân tạo từ các vật liệu thành phần, bao gồm cốt liệu
lớn, hỏ hất
lớ nhỏ, chất kết dí h nước và phụ gia ( ế có).
dính, ớ à h i (nếu ó)
 Đặc điểm: nén >> kéo (10 - 20 lần).
- Thép?
 Là hợp kim có thành chính là sắt (Fe) và các nguyên tố hóa học
khác.
 Đặc điểm: nén  kéo >> nén của BT (10 – 20 lần).
- Như vậy, nếu chỉ sử dụng BT cho các ck có us kéo  k hợp lý 
phải sử dụng ct đặt trong BT (cốt thép). Đặt thế nào?  xem 2 TN sau:
sydandao@utc.edu.vn

5

1101872

Tài liệu liên quan


Xem thêm