Xem mẫu

Ch−¬ng 4<br /> <br /> LËp tr×nh trªn Maple<br /> <br /> 4.1. C¸c lÖnh lËp tr×nh c¬ b¶n..................................................................127<br /> 4.1.1. Vßng lÆp while ................................................................................ 129<br /> 4.1.2. Vßng lÆp for ..................................................................................... 130<br /> 4.1.3. LÖnh ®iÒu kiÖn if................................................................................. 132<br /> 4.1.4. LÖnh break........................................................................................ 136<br /> 4.1.5. LÖnh next ........................................................................................... 137<br /> 4.2. ThiÕt lËp mét chu tr×nh (Procedure).................................................138<br /> 4.2.1. Giíi thiÖu ............................................................................................ 138<br /> 4.2.2. Khai b¸o chu tr×nh ............................................................................. 138<br /> 4.2.3. Tham biÕn .......................................................................................... 139<br /> 4.2.4. Ph¹m vi c¸c biÕn (biÕn toµn côc, biÕn côc bé vµ tham biÕn) .... 140<br /> BiÕn toµn côc............................................................................................................. 140<br /> BiÕn côc bé................................................................................................................ 140<br /> Tham biÕn ................................................................................................................. 141<br /> <br /> 4.2.5. §Þnh gi¸ trªn c¸c biÕn ...................................................................... 141<br /> §Þnh gi¸ tªn hµm vµ tham biÕn................................................................................. 141<br /> §Þnh gi¸ biÕn côc bé vµ biÕn toµn côc...................................................................... 142<br /> Minh ho¹ ................................................................................................................... 142<br /> <br /> 4.2.6. Xö lý c¸c chu tr×nh ®Ö qui (tuú chän remember)............................ 143<br /> Ch¹y tõng b−íc chu tr×nh.......................................................................................... 144<br /> VÝ dô.......................................................................................................................... 146<br /> <br /> 4.2.7. Sö dông c¸c hµm RETURN, ERROR ................................................... 148<br /> <br /> 127<br /> <br /> 4.2.8. Mét sè vÝ dô vÒ chu tr×nh................................................................... 149<br /> 1. Chu tr×nh t×m c¸c thµnh phÇn tèi ®¹i trong mét m¶ng ......................................... 149<br /> 2. Chu tr×nh tÝnh khai triÓn Fourier cña hµm sè ....................................................... 151<br /> <br /> 4.3. T×m lçi trong chu tr×nh .....................................................................154<br /> 4.3.1. Printlevel (LÇn theo c¸c b−íc cña chu tr×nh) ................................ 154<br /> 4.3.2. Trace (dß tõng lÖnh trong chu tr×nh) .......................................... 157<br /> 4.3.3. Xem m· nguån mét chu tr×nh .......................................................... 158<br /> 4.3.4. Xem mét chu tr×nh b»ng lÖnh print.................................................. 161<br /> 4.3.5. ChÆn b¾t lçi ....................................................................................... 161<br /> 4.4. Lµm viÖc trªn c¸c tÖp trong Maple ...................................................164<br /> 4.4.1. C¸c thao t¸c c¬ b¶n ........................................................................ 164<br /> Më mét tÖp ................................................................................................................ 164<br /> §ãng mét tÖp ®· ®−îc më......................................................................................... 166<br /> X¸c ®Þnh vÞ trÝ cuèi tÖp.............................................................................................. 166<br /> LÊy vµ ®Æt l¹i vÞ trÝ hiÖn thêi trong tÖp ..................................................................... 168<br /> Xo¸ mét tÖp............................................................................................................... 169<br /> §Èy d÷ liÖu tõ vïng ®Öm vµo ®Üa .............................................................................. 170<br /> Më mét tÖp ®Ó ®äc/ghi mµ kh«ng dïng vïng ®Öm................................................... 171<br /> §ãng tÖp ®−îc më kh«ng dïng vïng nhí ®Öm ........................................................ 173<br /> LÖnh ghi d÷ liÖu ........................................................................................................ 174<br /> LÖnh ®äc d÷ liÖu read............................................................................................. 175<br /> <br /> 4.4.2. §äc d÷ liÖu tõ tÖp vµo ...................................................................... 176<br /> §äc mét dßng tõ tÖp.................................................................................................. 176<br /> §äc mét sè bytes tõ tÖp ............................................................................................ 177<br /> §äc lÖnh tõ bµn phÝm................................................................................................ 178<br /> §äc d÷ liÖu cã sè cét vµ kiÓu cè ®Þnh....................................................................... 179<br /> §äc d÷ liÖu ®Þnh râ kiÓu ........................................................................................... 180<br /> <br /> 4.4.3. Ghi d÷ liÖu vµo tÖp............................................................................ 181<br /> Giao diÖn cña c«ng viÖc ghi...................................................................................... 181<br /> Ghi b»ng lÖnh in (print) ............................................................................................ 182<br /> LÖnh lprint() ............................................................................................................. 183<br /> <br /> 4.4.4. VÝ dô vÒ thao t¸c trªn tÖp................................................................. 184<br /> <br /> 128<br /> <br /> 4.1. C¸c lÖnh lËp tr×nh c¬ b¶n<br /> 4.1.1. Vßng lÆp while<br /> CÊu tróc có ph¸p:<br /> while<br /> condition<br /> do<br /> sequence expressions<br /> od;<br /> <br /> Chøc n¨ng:<br /> <br /> Vßng lÆp while cho phÐp lÆp chuçi c¸c c©u lÖnh n»m gi÷a do vµ od khi mµ<br /> ®iÒu kiÖn condition vÉn cßn ®óng (tøc lµ biÓu thøc ®iÒu kiÖn cho gi¸ trÞ true).<br /> §iÒu kiÖn condition ®−îc kiÓm tra ngay t¹i ®Çu mçi vßng lÆp, nÕu nã tháa m·n<br /> (gi¸ trÞ cña nã lµ ®óng) th× c¸c c©u lÖnh bªn trong ®−îc thùc hiÖn, sau ®ã l¹i tiÕp tôc<br /> kiÓm tra ®iÒu kiÖn condition cho ®Õn khi ®iÒu kiÖn kh«ng cßn tháa m·n<br /> n÷a.Vßng lÆp while th−êng ®−îc sö dông khi sè lÇn lÆp mét hay mét chuçi biÓu<br /> thøc lµ kh«ng x¸c ®Þnh râ, ®ång thêi ta muèn c¸c biÓu thøc ®ã cÇn ®−îc lÆp trong<br /> khi mét ®iÒu kiÖn nµo ®ã cßn ®−îc tháa m·n.<br /> §iÒu kiÖn condition trong vßng lÆp ph¶i lµ mét biÓu thøc boolean, tøc lµ<br /> gi¸ trÞ cña nã chØ cã thÓ lµ ®óng hoÆc sai, nÕu kh«ng th× sÏ sinh ra lçi.<br /> Trong tr−êng hîp muèn tho¸t ra khái vßng lÆp ngay tõ trong gi÷a vßng lÆp, ta<br /> cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch dïng c©u lÖnh RETURN, break hoÆc quit.<br /> Chó ý r»ng vßng lÆp while-do-od; kh«ng b¾t buéc ph¶i n»m trªn nhiÒu dßng<br /> lÖnh nh−ng ng−êi ta th−êng viÕt trªn nhiÒu dßng ®Ó c©u lÖnh dÔ ®äc vµ dÔ hiÓu h¬n.<br /> Minh ho¹<br /> <br /> T×m −íc sè chung lín nhÊt cña 2 sè nguyªn theo thuËt to¸n Eulid<br /> T− t−ëng cña thuËt to¸n:<br /> - Khai b¸o 2 sè a,b<br /> - T×m phÇn d− trong phÐp chia cña a cho b , gäi ®ã lµ d<br /> - Sau ®ã ®Æt a:=b (cho a mang gi¸ trÞ cña b), vµ t−¬ng tù b:=d<br /> - Vßng lÆp cø tiÕp tôc cho ®Õn khi b=0 (Tøc lóc ®ã phÇn d− b»ng<br /> 0)<br /> V× kh«ng x¸c ®Þnh tr−íc sè vßng ph¶i lÆp, ta dïng vßng lÆp kh«ng x¸c ®Þnh<br /> (While)<br /> [>a:=20;b:=15;<br /> 129<br /> <br /> a := 20<br /> b := 15<br /> while b0 do<br /> d:=irem(a,b);<br /> a:=b;<br /> b:=d;<br /> od:<br /> print(`Uoc so chung lon nhat cua hai so la:`);<br /> value(a);<br /> <br /> Uoc so chung lon nhat cua hai so la:<br /> 5<br /> Chó ý:<br /> - od: cã nghÜa lµ chØ in ra kÕt qu¶ cuèi cïng<br /> In ra 11 sè liªn tiÕp trong d·y sè Fibonacci , tõ sè thø 5 ®Õn sè thø 15<br /> D·y sè nµy cã tÝnh chÊt sè sau b»ng tæng 2 sè ngay tr−íc nã (kÓ tõ sè thø 3 trë<br /> ®i). Cô thÓ lµ nã ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau :<br /> F( 0 ) = 1 ; F( 1 ) = 1 ; F( n ) = F( n − 1 ) + F( n − 2 ) (víi 2 ≤ n )<br /> <br /> [>F(0):=1:<br /> <br /> F(1):=1:<br /> n:=2:<br /> while na:=array(1..4,1..4):<br /> for i to 4 do<br /> for j to 4 do<br /> a[i,j]:=1/(i+j);<br /> od;<br /> od;<br /> print(a);<br /> <br /> 131<br /> <br />