Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 6

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 29 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 6. Cùng nắm kiến thức trong chương 6 Kế hoạch tài chính này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Mục đích lập kế hoạch tài chính trong kế hoạch kinh doanh, nội dung của kế hoạch tài chính, quá trình lập kế hoạch tài chính, công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tài chính.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ke-hoach-kinh-doanh-chuong-6-reubuq.html

Nội dung


Chương 6. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
1. Mục đích lập kế hoạch tài chính trong
KHKD
2. Nội dung của kế hoạch tài chính
3. Quá trình lập kế hoạch tài chính
4. Công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tài chính

1

Mục đích lập KHTC
Kế hoạch tài chính được thực hiện
nhằm tổng hợp dữ liệu, lượng hóa
các nguồn lực và lập các báo cáo
tài chính dự kiến.

2

1. Mục đích lập KHTC
 Đối với nhà đầu tư và chủ nợ: trình bày kết

quả kinh doanh và vị thế tài chính của DN tại các
thời điểm trong tương lai.
 Khả năng thanh toán nợ của DN
 Hiệu quả đầu tư vốn, tài sản
 Cấu trúc nguồn vốn v.v…

 Đối với nhà quản lý: xem xét

 Kết quả dự báo có tốt như đã được mong đợi?
 Cần điều chỉnh khoản nào trong KHKD để được kết quả
tốt hơn?
 Khả năng đạt được kết quả đã dự báo?
 Trong tình huống kinh tế xấu hơn kết quả sẽ thay đổi
như thế nào?
3

2. Nội dung của kế hoạch tài chính

Tổng hợp nguồn lực tài chính
Các giả định tài chính
Các báo cáo tài chính dự kiến
Phân tích tài chính

4

2. Nội dung của kế hoạch tài chính
a) Tổng hợp nguồn lực tài chính
 Nguồn lực ban đầu: chi phí thiết bị và các tiện
ích, giá trị tồn kho đầu kỳ, các chi phí ban đầu
(quảng cáo, phát triển quan hệ đại lý, chi phí
pháp lý,tuyển dụng, đào tạo), lượng vốn lưu
động cần thiết…
 Nguồn lực cần thiết trong tương lai : chi phí
trang thiết bị, NVL….
 Xác định số tiền cần vay và thời điểm vay
 Nếu không vay vốn cần xác định nguồn tiền sử
dụng để chi trả khi cần thiết.
5

1123873