Bài giảng hệ thống điều khiển số - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 63 | FileSize: 3.78 M | File type: PDF
of x

Bài giảng hệ thống điều khiển số - ĐH Bách Khoa Tp.HCM. Điều khiển động cơ là một trong những ứng dụng quan trọng nhất trong lĩnh vực của điện tử công suất.Điều khiểm vector điều khiển đcơ AC giống như điều khiển động cơ DC ( điều khiển moment và từ thông rotor).... Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-he-thong-dieu-khien-so-dh-bach-khoa-tp-hcm-rh41tq.html

Nội dung


 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com H th ng đi u khi n s -Gi i thi u môn h c -Gi i thi u v đi u khi n s -PID B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Gi i thi u môn h c Tên môn h c: H th ng đi u khi n s Phân ph i gi : 42LT S tín ch : 2 Trang web cá nhân: www4.hcmut.edu.vn/~nntu B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tài li u tham kh o • Digital Control of Dynamic Systems, Addison- Wesley Co. 1990, G.F. Franklin, J.D. Powell, M.L. Workman. • High Performance Drives, Engng 3028, E. Levi • Modern Power Electronics and AC Drives, Bimal K. Bose • Ph n m m Matlab/Simulink B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com N i dung H th ng đi u khi n s cho máy đi n Ph n 1: Đ i cương v đi u khi n s Ph n 2: Gi i thi u v bi n t n Ph n 3: Mô hình máy đi n – Các h qui chi u Ph n 4: Đi u khi n s đ ng cơ đi n (đ ng cơ không đ ng b ba pha) – Đi u khi n vector (FOC) B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đánh giá • Ki m tra gi a kì: ki m tra vi t (20%) – d ki n 45 phút • Ki m tra cu i kì: tr c nghi m (80%) – d ki n 75 phút Không s d ng tài li u B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đi u khi n tương t • H th ng đi u khi n tương t Ví d , PID control B đi u khi n liên t c r(t) e(t) B đkhi n u(t) Đ i tư ng y(t) D(s) G(s) + - C m bi n 1 B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đi u khi n s • H th ng đi u khi n s • T là th i gian l y m u (s) • Tín hi u l y m u : x(kT) = x(k) bit → voltage B đi u D/A and r(t) r(kT) e(kT) u(kT) u(t) Đ i tư ng y(t) khi n hold G(s) T + - clock y(kT) C m bi n A/D 1 T B đi u khi n s voltage → bit B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com H th ng đi u khi n đ ng cơ • Đi u khi n đ ng cơ là m t trong nh ng ng d ng quan tr ng nh t trong lĩnh v c đi n t công su t B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đi u khi n máy đi n vòng h B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đi u khi n máy đi n vòng kín B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com H th ng đi u khi n đ ng cơ DC B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com B môn Thi t b đi n ng d ng Ví d H th ng đi u khi n s
 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Khái ni m đi u khi n vector • Đi u khi n vector: đi u khi n đcơ AC gi ng như đi u khi n đ ng cơ DC (đi u khi n moment và t thông rotor). B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 14. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đi u khi n vector hay ñ nh hư ng trư ng Đ ng cơ không đ ng b có th đư c đi u khi n b ng cách đưa v tr ng thái như đ ng cơ DC kích t đ c l p B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 15. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com B đi u khi n PID • B đi u khi n truy n th ng đơn gi n de + K i ∫ (e)dt u = K pe + Kd dt • B đkhi n PD có th c i thi n đáp ng quá đ trong khi v n gi đư c s n đ nh. • B đi u khi n PI có th c i thi n sai s xác l p c a h th ng mà không làm gi m s n đ nh. B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 16. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com B đi u khi n PID I=đi u khi n tích phân ∫ Ki*[ (e)dt] Giá tr e=sai s đt P=t l u Đ i tư ng đi u Đ u ra sum + Kpe khi n - D=đi u khi n vi phân Kd*[d(e)/dt] Tín hi u h i ti p B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 17. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Phương trình b PID liên t c và r i r c -Lúc ban đ u, set giá tr Kp, giá tr Ki = 0 -Tăng d n Kp cho t i khi đáp ng đ t t i giá tr đ t (không có v t l quá l n và dao đ ng) -Sau đó Ki đư c tăng ch m đ sai s v 0 B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 18. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tính ch t c a các h s P, I, và D Chú ý r ng quan h dư i có th không chính xác, vì Kp, Ki, và Kd ph thu c l n nhau. B ng dư i ch đư c dùng đ tham kh o khi ch n các giá tr Ki, Kp và Kd. Thông s Th i gian lên V tl Th i gian Sai s xác l p xác l p Gi m Tăng Thay đ i ít Gi m KP Gi m Tăng Tăng Tri t tiêu KI Thay đ i ít Gi m Gi m Thay đ i ít KD B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 19. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com B đi u khi n PID Quá v t l T c đ đ ng cơ (w) Ch t lư ng t t Yêu c u Đáp ng quá ch m Th i gian B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 20. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com B đi u khi n PID Sai s xác l p V t l (overshoot) Giá tr đ t Thư ng = 10% Ph thu c vào V t l (undershoot) ng d ng Th i gian Th i gian xác l p 0 Th i gian lên B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
670381

Tài liệu liên quan


Xem thêm