Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 3: Phân bố ứng suất trong đất

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 27 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 3: Phân bố ứng suất trong đất. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Phân bố ứng suất do trọng lượng bản thân của đất, ứng suất do tải trọng tập trung gây ra, phân bố ứng suất trong trường hợp bài toán không gian, phân bố ứng suất trong trường hợp bài toán phẳng, phân bố ứng suất dưới đáy móng. Mời tham khảo.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-co-hoc-dat-bo-mon-dia-ky-thuat-chuong-3-phan-bo-ung-suat-trong-dat-bgdbuq.html

Nội dung


Bμi gi¶ng c¬ häc ®Êt

ch−¬ng III: ph©n bè øng suÊt trong ®Êt

Ch−¬ng III:

ph©n bè øng suÊt trong ®Êt

Bμi 1

Ph©n bè øng suÊt
do träng l−îng b¶n th©n cña ®Êt

I. mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n
1. ¸p lùc n−íc lç rçng vμ øng suÊt hiÖu qu¶
Khi øng suÊt bªn ngoμi truyÒn lªn khèi ®Êt b·o hoμ, ¸p lùc n−íc lç rçng sÏ t¨ng tøc
thêi. §iÒu ®ã lμm cho n−íc lç rçng cã xu h−íng ch¶y tho¸t khái hÖ lç rçng, ¸p lùc
n−íc lç rçng sÏ gi¶m ®i vμ øng suÊt t¸c dông truyÒn cho kÕt cÊu h¹t cña ®Êt. T¹i
mét thêi ®iÓm sau khi ®Æt t¶i, øng suÊt tæng t¸c dông sÏ c©n b»ng bëi hai thμnh
phÇn néi øng suÊt.
-

¸p lùc n−íc lç rçng (u): lμ ¸p lùc g©y ra trong chÊt láng (n−íc, hoÆc h¬i n−íc
vμ n−íc) chøa ®Çy lç rçng. ChÊt láng trong lç rçng cã thÓ truyÒn øng suÊt
ph¸p nh−ng kh«ng truyÒn ®−îc øng suÊt tiÕp, v× thÕ kh«ng t¹o ®−îc søc
chèng c¾t. V× vËy ®«i khi cßn gäi lμ ¸p lùc trung tÝnh.

-

øng suÊt hiÖu qu¶ (σ’): lμ øng suÊt truyÒn cho kÕt cÊu ®Êt qua chç tiÕp xóc
gi÷a c¸c h¹t. ChÝnh thμnh phÇn øng suÊt nμy ®· ®iÒu khiÓn c¶ biÕn d¹ng thay
®æi thÓ tÝch vμ søc chèng c¾t cña ®Êt v× øng suÊt ph¸p vμ øng suÊt tiÕp truyÒn
qua ®−îc chç tiÕp xóc h¹t víi h¹t. Terzaghi (1943) chØ ra r»ng, víi ®Êt b·o hoμ,
øng suÊt hiÖu qu¶ cã thÓ x¸c ®Þnh theo sù chªnh lÖch gi÷a øng suÊt tæng vμ ¸p
lùc n−íc lç rçng:

σ’ = σ - u

(31-1)

Gi¶ sö x¸c ®Þnh øng suÊt t¹i mét ®iÓm A nh−
h×nh (3-1) vμ xem nh− øng suÊt th¼ng ®øng t¹i
®iÓm A n»m ë ®é s©u (h1 # h2)
-

øng suÊt tæng:

h1, γ
MNN

σ = h1.γ + h2.γbh

σ ë ®iÓm A gåm c¶ ¸p lùc n−íc lç rçng (u) vμ
øng suÊt cã hiÖu (σ’) t¹i ®iÓm tiÕp xóc gi÷a c¸c
h¹t ®Êt.

h2; γbh
A

H×nh 3-1
Trong ®iÒu kiÖn hiÖn tr−êng tù nhiªn kh«ng cã dßng thÊm, ¸p lùc n−íc lç rçng
thuû tÜnh ®−îc ®Æc tr−ng bëi mÆt n−íc ngÇm hay møc n−íc ngÇm. NÕu mÆt n−íc

Bé m«n §Þa Kü ThuËt

Trang 1

Bμi gi¶ng c¬ häc ®Êt

ch−¬ng III: ph©n bè øng suÊt trong ®Êt

ngÇm n»m s©u d−íi mÆt ®Êt (dn) th× t¹i ®é s©u (z ) , ¸p lùc n−íc lç rçng thuû tÜnh
tÝnh theo c«ng thøc:

uz = 9.81*(z-dn)

(31-3)

-

Khi z>dn , uz cã gi¸ trÞ d−¬ng;

-

Khi z 1101897

Tài liệu liên quan


Xem thêm