of x

Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 3: Phân bố ứng suất trong đất

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 27 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 3: Phân bố ứng suất trong đất. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Phân bố ứng suất do trọng lượng bản thân của đất, ứng suất do tải trọng tập trung gây ra, phân bố ứng suất trong trường hợp bài toán không gian, phân bố ứng suất trong trường hợp bài toán phẳng, phân bố ứng suất dưới đáy móng. Mời tham khảo.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-co-hoc-dat-bo-mon-dia-ky-thuat-chuong-3-phan-bo-ung-suat-trong-dat-bgdbuq.html

Nội dung

tailieumienphi xin giới thiệu tới bạn đọc thư viện Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 3: Phân bố ứng suất trong đất.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng đưa vào cho mình.Trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo ,Tài liệu Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 3: Phân bố ứng suất trong đất thuộc chuyên mục ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được giới thiệu bởi bạn kientrucxaydung đến cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 27 trang , thuộc file .PDF, cùng chuyên mục còn có Cơ học đất, Bài giảng Cơ học đất, Địa kỹ thuật, Phân bố ứng suất trong đất, Phân bố ứng suất, Phân bố ứng suất dưới đáy móng ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Những nội dung chính trong chương này gồm có: Phân bố ứng suất do trọng lượng bản thân của đất, ứng suất do trọng tải tập trung gây ra, phân bố ứng suất trong trường hợp bài toán không gian, phân bố ứng suất trong trường hợp bài toán phẳng, phân bố ứng suất dưới đáy móng, nói thêm là Mời tham khảo, nói thêm Bμi gi¶ng c¬ häc ®Êt ch−¬ng III: ph©n bè øng suÊt trong ®Êt Ch−¬ng III: ph©n bè øng suÊt trong ®Êt Bμi 1 Ph©n bè øng suÊt, bên cạnh đó do träng l−îng b¶n th©n cña ®Êt I,còn cho biết thêm mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n, nói thêm 1, bên cạnh đó ¸p lùc n−íc lç rçng vμ øng suÊt hiÖu qu¶, ngoài ra Khi øng suÊt bªn ngoμi truyÒn lªn khèi ®Êt b·o hoμ, ¸p lùc n−íc lç rçng sÏ t¨ng tøc, tiếp theo là thêi, thêm nữa §iÒu ®ã lμm cho n−íc lç rçng cã xu h−íng ch¶y tho¸t khái hÖ lç rçng, ¸p lùc,còn cho biết thêm n−íc lç rçng sÏ gi¶m ®i vμ øng suÊt t¸c dông truyÒn cho kÕt cÊu h¹t cña ®Êt, ngoài ra T¹i, nói thêm mét thêi ®iÓm sau khi ®Æt t¶i, øng suÊt tæng t¸c dông sÏ c©n b»ng bëi hai thμnh, tiếp theo là phÇn néi øng suÊt, bên cạnh đó - ¸p lùc n−íc lç rçng (u): lμ ¸p
Bμi gi¶ng c¬ häc ®Êt

ch−¬ng III: ph©n bè øng suÊt trong ®Êt

Ch−¬ng III:

ph©n bè øng suÊt trong ®Êt

Bμi 1

Ph©n bè øng suÊt
do träng l−îng b¶n th©n cña ®Êt

I. mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n
1. ¸p lùc n−íc lç rçng vμ øng suÊt hiÖu qu¶
Khi øng suÊt bªn ngoμi truyÒn lªn khèi ®Êt b·o hoμ, ¸p lùc n−íc lç rçng sÏ t¨ng tøc
thêi. §iÒu ®ã lμm cho n−íc lç rçng cã xu h−íng ch¶y tho¸t khái hÖ lç rçng, ¸p lùc
n−íc lç rçng sÏ gi¶m ®i vμ øng suÊt t¸c dông truyÒn cho kÕt cÊu h¹t cña ®Êt. T¹i
mét thêi ®iÓm sau khi ®Æt t¶i, øng suÊt tæng t¸c dông sÏ c©n b»ng bëi hai thμnh
phÇn néi øng suÊt.
-

¸p lùc n−íc lç rçng (u): lμ ¸p lùc g©y ra trong chÊt láng (n−íc, hoÆc h¬i n−íc
vμ n−íc) chøa ®Çy lç rçng. ChÊt láng trong lç rçng cã thÓ truyÒn øng suÊt
ph¸p nh−ng kh«ng truyÒn ®−îc øng suÊt tiÕp, v× thÕ kh«ng t¹o ®−îc søc
chèng c¾t. V× vËy ®«i khi cßn gäi lμ ¸p lùc trung tÝnh.

-

øng suÊt hiÖu qu¶ (σ’): lμ øng suÊt truyÒn cho kÕt cÊu ®Êt qua chç tiÕp xóc
gi÷a c¸c h¹t. ChÝnh thμnh phÇn øng suÊt nμy ®· ®iÒu khiÓn c¶ biÕn d¹ng thay
®æi thÓ tÝch vμ søc chèng c¾t cña ®Êt v× øng suÊt ph¸p vμ øng suÊt tiÕp truyÒn
qua ®−îc chç tiÕp xóc h¹t víi h¹t. Terzaghi (1943) chØ ra r»ng, víi ®Êt b·o hoμ,
øng suÊt hiÖu qu¶ cã thÓ x¸c ®Þnh theo sù chªnh lÖch gi÷a øng suÊt tæng vμ ¸p
lùc n−íc lç rçng:

σ’ = σ - u

(31-1)

Gi¶ sö x¸c ®Þnh øng suÊt t¹i mét ®iÓm A nh−
h×nh (3-1) vμ xem nh− øng suÊt th¼ng ®øng t¹i
®iÓm A n»m ë ®é s©u (h1 # h2)
-

øng suÊt tæng:

h1, γ
MNN

σ = h1.γ + h2.γbh

σ ë ®iÓm A gåm c¶ ¸p lùc n−íc lç rçng (u) vμ
øng suÊt cã hiÖu (σ’) t¹i ®iÓm tiÕp xóc gi÷a c¸c
h¹t ®Êt.

h2; γbh
A

H×nh 3-1
Trong ®iÒu kiÖn hiÖn tr−êng tù nhiªn kh«ng cã dßng thÊm, ¸p lùc n−íc lç rçng
thuû tÜnh ®−îc ®Æc tr−ng bëi mÆt n−íc ngÇm hay møc n−íc ngÇm. NÕu mÆt n−íc

Bé m«n §Þa Kü ThuËt

Trang 1

Bμi gi¶ng c¬ häc ®Êt

ch−¬ng III: ph©n bè øng suÊt trong ®Êt

ngÇm n»m s©u d−íi mÆt ®Êt (dn) th× t¹i ®é s©u (z ) , ¸p lùc n−íc lç rçng thuû tÜnh
tÝnh theo c«ng thøc:

uz = 9.81*(z-dn)

(31-3)

-

Khi z>dn , uz cã gi¸ trÞ d−¬ng;

-

Khi z 1101897

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm