Bài giảng Chính sách công - ThS. Nguyễn Tấn Phát

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 285 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Chính sách công - ThS. Nguyễn Tấn Phát. Mục tiêu chính của bài giảng là Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống các vấn đề liên quan đến nguyên tắc xây dựng, hoạch định, phân tích, thực hiện và quản trị chính sách công, góp phần hình thành tư duy và khả năng phân tích, hoạch định chính sách công.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Vài tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-chinh-sach-cong-ths-nguyen-tan-phat-56pbuq.html

Nội dung


Teân moân hoïc

CHÍNH SAÙCH COÂNG
CH

GIAÛNG VIEÂN PHUÏ TRAÙCH
NG
CH
bNGUYEÃN TAÁN PHAÙT
bHOÏC VÒ: THAÏC SYÕ
bBOÄ MOÂN: KINH TEÁ HOÏC - KHOA KINH TEÁ
bEmail: ngtaphat@yahoo.com

GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC
bVÒ TRÍ, MUÏC ÑÍCH VAØ YEÂU CAÀU
bPHAÂN BOÅ THÔØI GIAN
bTAØI LIEÄU TÌM ÑOÏC HOÃ TRÔÏ
bNOÄI DUNG MOÂN HOÏC

VÒ TRÍ MOÂN HOÏC
MOÂN CÔ SÔÛ CUÛA CHUYEÂN NGAØNH KINH
NH
TEÁ VAØ QUAÛN LYÙ COÂNG
b COÂNG CUÏ QUAÛN LYÙ ÑÖÔÏC NHAØ NÖÔÙC
DUØNG ÑEÅ ÑIEÀU HAØNH CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
NG
NH
NG
KINH TEÁ - XAÕ HOÄI, THEÅ HIEÄN CAÙC QUAN
I,
ÑIEÅM, THÖÏC HIEÄN CAÙC MUÏC TIEÂU
M,
b COÂNG CUÏ PHAÂN TÍCH, HOAÏCH ÑÒNH, XAÂY
CH
DÖÏNG, THÖÏC HIEÄN VAØ QUAÛN TRÒ CHÍNH
NG,
SAÙCH COÂNG
CH
b

MUÏC ÑÍCH MOÂN HOÏC
b Cung

caáp nhöõng kieán thöùc cô baûn veà
heä thoáng caùc vaán ñeà lieân quan ñeán
ng
nguyeân taéc xaây döïng, hoaïch ñònh,
ng,
ch
phaân tích, thöïc hieän vaø quaûn trò chính
saùch coâng.
ch
b Goùp phaàn hình thaønh tö duy vaø khaû
nh
naêng phaân tích, hoaïch ñònh chính saùch
ch
ch
coâng.

1118415

Tài liệu liên quan


Xem thêm