Tài liệu miễn phí Quản lý Nhà nước

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản lý Nhà nước

Một số vấn đề về công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bài viết này đi sâu phân tích thực trạng xóa đói giảm nghèo ở Nghệ An thời gian qua, từ đó tìm ra các nguyên nhân đói nghèo và đề xuất một số giải pháp chủ yếu để xóa đói giảm nghèo trên địa bàn trong thời gian tới.

12/29/2020 9:01:20 PM +00:00

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở huyện Quỳnh Lưu

Bài viết tập trung phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao; đề xuất các giải pháp đào tạo và sử dụng có hiệu quả nguồn lực này trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

12/29/2020 9:00:30 PM +00:00

Xây dựng mô hình quản lý làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bài viết trình bày kết quả tham quan học tập kinh nghiệm về quản lý làng nghề; kết quả khảo sát, lựa chọn mô hình; kết quả thành lập ban quản lý làng nghề, xây dựng quy chế quản lý làng nghề và kế hoạch hoạt động; kết quả áp dụng quy chế quản lý và kế hoạch hoạt động.

12/29/2020 8:59:34 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hội viên đối với chất lượng dịch vụ cho vay tại Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Vĩnh Long

Mục tiêu của nghiên cứu tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hội viên đối với chất lượng dịch vụ cho vay tại Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh Vĩnh Long.

12/29/2020 6:08:43 PM +00:00

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long

Bài viết nghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long thông và việc sử dụng kết hợp phương pháp định tính và định lượng, tác giả sử dụng Phiếu khảo sát, tiến hành thu thập dữ liệu từ việc khảo sát 161 người dân đã và đang sử dụng dịch vụ hành chính công tại Trung tâm.

12/29/2020 6:08:33 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên với điều kiện cơ sở vật chất và phục vụ của trường Đại học Lâm nghiệp

Bài viết tiến hành đánh giá mức độ hài lòng, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên Đại học Lâm nghiệp với các điều kiện cơ sở vật chất và phục vụ sinh hoạt, học tập của nhà trường nhằm định hướng các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ.

12/29/2020 4:13:09 PM +00:00

Nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lâm nghiệp ở cấp huyện: Trường hợp nghiên cứu điểm tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp ở các cấp huyện và cấp xã với trường hợp nghiên cứu điển hình tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

12/29/2020 4:12:26 PM +00:00

Tác động của chương trình phát triển nông thôn đến xóa đói giảm nghèo tại xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Bài viết này nhằm cung cấp những tác động của một số chương trình phát triển nông thôn đến xóa đói giảm nghèo tại xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

12/29/2020 4:12:05 PM +00:00

Quản lý nhà nước về công tác dân tộc: Từ thực tiễn xã trà tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Nghiên cứu này nhằm làm giàu hơn và bổ sung thêm cho các kết quả nghiên cứu đã có về lĩnh vực này bằng việc cụ thể hóa vào điều kiện của xã Trà Tập- một xã miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và gắn chặt với ba nội dung cơ bản nhất của công tác quản lý nhà nước về dân tộc tại chính quyền địa phương cấp xã.

12/29/2020 3:46:37 PM +00:00

Thể chế đối với cơ quan quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp – kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam

Để góp phần hoàn thiện thể chế hoạt động của cơ quan quản lý vốn nhà nước, việc nghiên cứu mô hình quản lý vốn nhà nước ở một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam là một yêu cầu cần thiết hiện nay.

12/29/2020 3:21:06 PM +00:00

Cải cách hành chính tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế

Trong nhiều nguyên nhân góp phần thúc đẩy Thừa Thiên Huế phát triển thì cải cách hành chính đã đóng vai trò quan trọng, góp phần vào công cuộc xây dựng bộ máy Nhà nước, đội ngũ cán bộ công chức vững mạnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực, minh bạch trong quản lý nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư.

12/29/2020 3:13:28 PM +00:00

Vai trò của Khoa học xã hội và Nhân văn trong Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Công nghiệp 4.0) đã trở thành một hiện thực mới trên phạm vi toàn cầu. Sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã nhanh chóng thay đổi mọi khía cạnh của kinh tế, văn hóa, xã hội và lối sống của con người, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới trong các lĩnh vực việc làm, quản lý nhà nước và quan hệ đạo đức trong kỷ nguyên số. Bài viết này bước đầu nêu ra những thách thức ấy và nhấn mạnh đến đóng góp của khoa học xã hội và nhân văn trong việc xây dựng nhận thức, đào tạo kỹ năng và định hình những giá trị đạo đức trong thời đại Công nghiệp 4.0. Khoa học xã hội và nhân văn có nhiều cơ hội phát huy thế mạnh của mình trong việc trang bị cho lực lượng lao động Công nghiệp 4.0 những kỹ năng mềm/kỹ năng chuyển đổi giúp tận dụng hiệu quả của những thành tựu khoa học kỹ thuật mang lại.

12/29/2020 12:20:32 PM +00:00

Tương lai nợ công Việt Nam: Triển vọng và hàm ý chính sách

Trong nghiên cứu tác giả đã tác giả đã phân tích thực trạng thâm hụt ngân sách và nợ công Việt Nam. Từ đó, sử dụng mô hình động Cechetti, Mohanty và Zampolli (2010) để dự báo xu hướng nợ công của Việt Nam tới năm 2030, theo 3 kịch bản: Kịch bản cơ bản là không có sự cải thiện về cán cân ngân sách cơ bản, Kịch bản cơ bản là không có sự cải thiện về cán cân ngân sách cơ bản, Kịch bản xấu là thâm hụt ngân sách cơ bản ở mức cao. Từ đó, đưa ra hàm ý chính sách về quản lý nợ công nhằm hướng tới mục tiêu tăng tính bền vững của nợ công tại Việt Nam.

12/29/2020 12:19:31 PM +00:00

Thu hút và duy trì người lao động có trình độ sau đại học đang làm việc trong khu vực công tại Tp.HCM

Bài viết nhằm xác định và đo lường các yếu tố tác động đến thu hút và duy trì lao động có trình độ sau đại học đang làm việc trong các khu vực công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

12/29/2020 12:16:58 PM +00:00

Phương thức dựng sổ và việc áp dụng khi chào bán cổ phần trong cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam

Bài viết này làm rõ những ưu và nhược điểm của phương thức dựng sổ so với hai phương thức chào bán cổ phần còn lại, kinh nghiệm áp dụng phương thức dựng sổ tại một số quốc gia và đưa ra một số kiến nghị về việc áp dụng phương thức dựng sổ vào cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Việt Nam.

12/29/2020 12:14:48 PM +00:00

Một số vấn đề về thành phố thông minh và vận dụng vào trường hợp thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết hệ thống hóa các quan điểm, lý thuyết về thành phố thông minh cũng như bài học kinh nghiệm về xây dựng thành phố thông minh trên thế giới. Từ đó, dựa trên điều kiện thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh, tập thể tác giả đã đưa ra các kiến nghị cần thiết cho quá trình xây dựng thành phố thông minh ở thành phố Hồ Chí Minh.

12/29/2020 12:11:34 PM +00:00

Hoạt động đổi mới, cải tiến trong các doanh nghiệp công nghiệp điện tử Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết này phân tích hoạt động đổi mới, cải tiến trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí Minh thông qua sử dụng kỹ thuật thống kê mô tả để phân tích bộ dữ liệu khảo sát 185 doanh nghiệp ngành công điện tử thành phố trong năm 2016.

12/29/2020 12:08:03 PM +00:00

Đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Bài viết so sánh tác động của sở hữu của SCIC nói riêng và sở hữu nhà nước nói chung đến hiệu quả của doanh nghiệp mục tiêu tại Việt Nam. Nghiên cứu này có hai điểm mới quan trọng: (1) đánh giá hiệu quả tài chính và phi tài chính của doanh nghiệp mục tiêu dưới tác động từ sở hữu của SCIC, trong khi các nghiên cứu trước chỉ xét hiệu quả về mặt tài chính, (2) nghiên cứu này xem xét tác động của sở hữu một công ty quản lý vốn Nhà nước (SWF) đến hiệu quả của các doanh nghiệp mục tiêu trong nước, trong khi các nghiên cứu trước phân tích tác động của SWF đến hiệu quả của các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước.

12/29/2020 12:06:08 PM +00:00

Các trở ngại dẫn đến việc hành khách ít sử dụng dịch vụ vận tải công cộng tại TP.HCM

Bài viết này khám phá những đặc điểm của hệ thống xe buýt tại TP.HCM ảnh hưởng đến các giá trị khác nhau của hành khách và dẫn đến họ không muốn sử dụng xe buýt. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên nền tảng lý thuyết chuỗi phương tiện (Means-end Chain theory - MEC) và sử dụng kỹ thuật phỏng vấn bậc thang (laddering interview) để thu thập dữ liệu.

12/29/2020 12:04:05 PM +00:00

Môi trường ngoài cơ quan và động lực làm việc của cán bộ nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn ở nước ta hiện nay

Với 72,6% dân số đang sống ở khu vực nông thôn, nên cán bộ nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) có vai trò quan trọng đối với việc phát triển nông thôn Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, so với các tổ chức, viện, trung tâm nghiên cứu phi chính phủ, đặc biệt là các tổ chức, trung tâm nghiên cứu nước ngoài, thì nguồn thu nhập của cán bộ nghiên cứu thấp hơn nhiều, nếu sống chủ yếu bằng nguồn lương Nhà nước. Bài viết này tiến hành nghiên cứu môi trường ngoài cơ quan và động lực làm việc của cán bộ nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn ở nước ta hiện nay.

12/29/2020 11:20:44 AM +00:00

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nguồn nhân lực ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010–2020, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên có 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm hơn kế hoạch hơn một năm. Qua thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở huyện Đồng Xuân, bài viết nhận thấy: việc nhận thức đầy đủ và xử lý tốt quan hệ giữa xây dựng nông thôn với phát triển nguồn nhân lực là một trong những nguyên nhân tạo nên thành công trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

12/29/2020 11:05:56 AM +00:00

The underlying indicators of good governance in Vietnam

In Vietnam, from the first decade of the twenty-first century, efforts have been made to set up indicators and measure the effectiveness of the public authority aligning to the principles of good governance. Using data from the four sets of indicators in Vietnam namely PAR, SIPAS, PCI, and PAPI, this article reviews the process of developing the good governance’s indicators, compares the areas where each set of indicators measures and assesses the effectiveness, analyzes the strengths and weaknesses of each set of indicators, and reviews some local government efforts in using the measurement and evaluation results of the four sets of indicators to improve the quality of governance in their respective localities. The article also asserts that these four sets of indicators reflect a large part of the content to be measured according to the principle of good governance, and presents some recommendations to improve the four sets of indicators themselves to better reflect the principles of Good governance in the near future.

12/29/2020 10:54:12 AM +00:00

Tổng quan các cách tiếp cận về quản lý phát triển bền vững

Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả cố gắng góp phần luận giải và phân tích các cách tiếp cận về quản lý phát triển bền vững nhằm tìm ra các thành tố chính cho việc xây dựng hệ thống quản lý phát triển bền vững phù hợp với thực tiễn của Việt Nam trong bối cảnh mới.

12/29/2020 10:53:59 AM +00:00

Quản trị số hóa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Bài viết tổng quan lại sự tiến triển và hình thành phạm trù quản trị số hóa – Digital governance; nhận diện và phân tích thực tiễn số hóa trong cuộc sống và quản lý nhà nước; trên cơ sở đó, đưa ra một số gợi ý chính sách về quản trị số hóa trong thời gian tới ở Việt Nam.

12/29/2020 10:53:52 AM +00:00

Chính sách thúc đẩy chuyển giao công nghệ: Kinh nghiệm của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam

Bài viết này tập trung nghiên cứu chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ của Trung Quốc, từ đó rút ra các bài học phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ.

12/29/2020 10:53:46 AM +00:00

Phân tích hành vi lựa chọn phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong đô thị - Nghiên cứu điển hình cho thủ đô Hà Nội

Bài viết này đứng trên góc độ hành vi sử dụng của hành khách để làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của người dân tại Thủ đô Hà Nội.

12/29/2020 8:47:56 AM +00:00

Ngành hải quan: Bước đột phá ấn tượng

Với sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, năm 2018, ngành Hải quan đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Đặc biệt là: Kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt 111,27% dự toán; lần đầu tiên trong lịch sử, số thu ngân sách nhà nước của Ngành đã đạt và vượt 300 nghìn tỷ đồng. Đây là bước đột phá ấn tượng, khẳng định dấu ấn mới trong công tác thu ngân sách của ngành Hải quan trong bối cảnh 2018 là năm cắt giảm sâu của các dòng thuế theo thực hiện cam kết Hiệp định thương mại tự do.

12/29/2020 8:16:04 AM +00:00

Khoa học Việt Nam trong năm 2013: Phần 1

Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013: Phần 1 với các nội dung định hướng phát triển khoa học và công nghệ; hệ thống văn bản pháp luật, hệ thống tổ chức và công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; tiềm lực khoa học và công nghệ.

12/29/2020 4:14:15 AM +00:00

Đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số: Phần 1

Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số: Phần 1 gồm 5 chương với các nội dung chính sách khoa học công nghệ đổi mới cho các mục tiêu phát triển bền vững; những xu thế mới trong đầu tư nghiên cứu công; trí tuệ nhân tạo và máy học trong khoa học; trí tuệ nhân tạo và các công nghệ của cuộc cách mạng sản xuất thế hệ mới; quản trị chính sách nghiên cứu công.

12/29/2020 4:14:07 AM +00:00

Công nghệ thế giới và Việt Nam hiện nay: Phần 1

Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Những xu hướng mới: Phần 1 trình bày những xu hướng lớn ảnh hưởng đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các xu hướng công nghệ tương lai; xu hướng chính sách khoa học và đổi mới quốc gia.

12/29/2020 4:14:00 AM +00:00