Tài liệu miễn phí Quản lý Nhà nước

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản lý Nhà nước

Trí tuệ nhân tạo và những thách thức pháp lý

Bài viết tập trung phân tích những thách thức pháp lý gắn liền với AI tại Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị liên quan đến hoạt động nghiên cứu lập pháp.

9/24/2020 5:21:04 PM +00:00

Môi trường và giải pháp cho chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo của Việt Nam

Bài viết tìm hiểu một số nghiên cứu phân tích về môi trường và xây dựng chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo. Từ đó đưa ra giải pháp định hướng cho chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo của Việt Nam.

9/24/2020 5:20:58 PM +00:00

Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia trong bối cảnh mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế

Bài viết tìm hiểu hoạt động đo lường Việt Nam cần phải có những giải pháp thiết thực nhằm phát triển lên một tầm cao mới, khẳng định vị trí là công cụ đắc lực hỗ trợ hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

9/24/2020 5:20:52 PM +00:00

Phát triển thị trường KH&CN: Nhà nước nên can thiệp đến đâu

Bài viết tập trung làm rõ sự can thiệp của Nhà nước vào thị trường khoa học và công nghệ, các khó khăn và phương hướng nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước về phát triển thị trường khoa học và công nghệ phù hợp bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ.

9/24/2020 5:20:45 PM +00:00

Thực trạng sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định dưới góc độ quản lý đất đai

Bài viết nghiên cứu thực trạng sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất cơ sở tôn giáo tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/24/2020 4:28:20 PM +00:00

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh của các sở ban ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết trình bày đôi nét về bộ chỉ số năng lực cạnh tranh của các sở ban ngành và địa phương (DDCI) Thừa Thiên Huế 2019; một số ý kiến đánh giá kết quả khảo sát DDCI năm 2019 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong triển khai khảo sát bộ chỉ số DDCI năm 2020.

9/24/2020 4:25:08 PM +00:00

Nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khối hành chính tại thành phố Cần Thơ đến năm 2025

Bài viết tìm hiểu thực trạng chất lượng công chức hành chính; đánh giá hiệu quả công việc qua áp dụng chỉ số KPI đối với nguồn nhân lực khối hành chính nhà nước; đánh giá về chất lượng nguồn nhân lực; một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo phát triển nguồn nhân lực khối hành chính nhà nước tại TP. Cần Thơ.

8/29/2020 3:10:57 AM +00:00

The implementation of community engagement in public service delivery in the UK and policy implication to Vietnam

This paper explores how community engagement is implemented by the third sector organisation in public service delivery in the UK. This research applied a case-study approach involving two third sector organisations involved in public service delivery in the UK. The study’s findings revealed community engagement as an important aspect in public service delivery that fosters social cohesion and social capital and thus, the implementation of community engagement needs attention to stakeholders’ interaction, social network, and capability. The results are discussed in relation to the implications for policy, especially in relation to frameworks that can support public value enhancement.

8/29/2020 2:57:26 AM +00:00

Tác động của ứng dụng công nghệ thông tin đến tính minh bạch trong khu vực công

Bài viết này nghiên cứu tác động của việc ứng dụng công nghệ thông tin đến tính minh bạch ngân sách nói riêng và tính minh bạch nhà nước nói chung trên website của chính quyền địa phương dựa trên mẫu nghiên cứu 63 tỉnh, thành phố ở Việt Nam và dữ liệu có sẵn trong báo cáo Chỉ số công khai ngân sách tỉnh và báo cáo Chỉ số cải cách hành chính. Dữ liệu của năm 2018, ủng hộ cho giả thuyết về mối quan hệ tích cực giữa ứng dụng công nghệ thông tin và tính minh bạch nhà nước trên website của chính quyền địa phương.

8/29/2020 2:45:04 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Chính sách phát triển nông thôn

Mục đích của môn học nhằm giúp cho người học nắm vững được những kiến thức cơ bản về chính sách nông nghiệp, nông thôn đồng thời biết cách phân tích một chính sách nông nghiệp, nông thôn điển hình như: chính sách đất đai, chính sách vốn và đầu tư vốn, chính sách phát triển nguồn nhân lực, chính sách phát triển khoa học và công nghệ, chính sách lương thực, chính sách xã hội nông thôn. Mời các ban cùng tham khảo đề cương chi tiết sau đây để biết thêm các thông tin khác về môn học Chính sách phát triển nông thôn.

8/29/2020 12:07:01 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Quản lý nhà nước về kinh tế (Dành cho đại học ngành KTNN)

Trang bị cho người học những kiến thức cơ sở ngành quan trọng để có thể tiếp thu những kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo; khuyến khích sự tham gia của người học vào giám sát các hoạt động QLNN về kinh tế và phản biện các văn bản chính sách có liên quan đến QLNN về kinh tế ở Việt Nam; Giúp cho người học có những kiến thức mang tính hệ thống trong quản lý nhà nước về kinh tế, từ đó có thể áp dụng các kiến thức Quản lý nhà nước về kinh tế trong thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

8/29/2020 12:03:28 AM +00:00

Hợp tác Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước

Bài viết thông tin về hợp tác Việt Nam – Hà Lan trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, đặc biệt giúp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nhà nước.

8/28/2020 8:47:48 PM +00:00

Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất - kinh nghiệm của một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết của tác giả đi sâu vào phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore quy định về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Từ kinh nghiệm của các quốc gia này tác giả đã đưa ra những khuyến nghị cho việc hoàn thiện quy định về bồi thường khi thu hồi đất ở Việt Nam nhằm đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

8/28/2020 8:36:29 PM +00:00

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Kết quả và bài học kinh nghiệm

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, được mọi tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện chương trình. Là tỉnh miền núi với điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng Lào Cai đã tập trung huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình.

8/28/2020 8:35:58 PM +00:00

Giải pháp tăng cường quản lý thu - chi tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu như thống kê mô tả, phân tổ thống kê, so sánh để đánh giá thực trạng quản lý thu - chi tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. Dựa trên phân tích các nhân tố, nghiên cứu đã chỉ ra bảy nhân tố (bốn nhân tố bên ngoài và ba nhân tố bên trong) tác động đến quản lý thu - chi tại Trung tâm giai đoạn 2016 - 2018.

8/28/2020 8:35:32 PM +00:00

Phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) nói chung, phân cấp nhiệm vụ chi NSNN nói riêng được coi là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình cải cách quản lý tài chính công ở Việt Nam.

8/28/2020 8:35:25 PM +00:00

Bài giảng Phương pháp phân tích công việc thuộc chức năng nhiệm vụ

Bài giảng Phương pháp phân tích công việc thuộc chức năng nhiệm vụ trình bày phân tích công việc; khái niệm phân tích công việc; ý nghĩa phân tích công việc; nội dung, trình tự thực hiện phân tích công việc; nội dung, trình tự thực hiện phân tích công việc...

8/28/2020 3:48:35 PM +00:00

Bài giảng Một số quy chế phối hợp liên ngành

Bài giảng Một số quy chế phối hợp liên ngành trình bày khái quát hoạt động liên ngành; yêu cầu về phối hợp liên ngành; nguyên tắc phối hợp để đảm bảo hiệu quả; phương pháp và tổ chức phối hợp liên ngành; kỹ năng cần thiết trong quá trình phối hợp.

8/28/2020 3:48:29 PM +00:00

Bài giảng Tổ chức hành chính nhà nước

Bài giảng với tìm hiểu về tổ chức hành chính nhà nước; các nguyên tắc phân chia đơn vị hành chính lãnh thổ; thực trạng các đơn vị hành chính nhà nước Việt Nam hiện nay; một số giải pháp đổi mới, sắp xếp lại các đơn vị hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Tổ chức hành chính nhà nước để nắm chi tiết nội dung.

8/28/2020 3:48:22 PM +00:00

Một số vấn đề về chiến lược khoa học và công nghệ

Bài viết này nhằm làm rõ một số vấn đề về chiến lược KH&CN mang tính phát triển nhảy vọt, tính chất khoa học trong văn bản chiến lược KH&CN, xác định mục tiêu chiến lược KH&CN chỉ bằng các chỉ tiêu cũ, thống kê và mục tiêu chiến lược KH&CN, chiến lược KH&CN doanh nghiệp và chiến lược KH&CN quốc gia, đổi mới sáng tạo trong chiến lược KH&CN. Đồng thời, cũng chỉ ra quan niệm không đúng về chiến lược KH&CN sẽ mang lại nhiều hậu quả.

8/28/2020 10:47:16 AM +00:00

Thực trạng và một số đề xuất đổi mới chính sách tiền lương cho nhà khoa học gắn với định hướng cải cách chính sách tiền lương trong giai đoạn mới

Bài viết này phân tích thực trạng chính sách tiền lương cho nhà khoa học trong các tổ chức KH&CN công lập, trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất đổi mới chính sách tiền lương cho nhà khoa học gắn với định hướng cải cách tiền lương của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới.

8/28/2020 10:47:10 AM +00:00

Giảm nghèo bền vững trong phát triển nông thôn ở Việt Nam

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong giảm nghèo. Tuy nhiên tỷ lệ nghèo ở nông thôn vẫn cao và giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Vì vậy giảm nghèo bền vững đã được Chính phủ xác định là một định hướng quan trọng trong giảm nghèo và nghèo đói cũng đã được xác định là một trong những tiêu chí về nông nông mới ở Việt Nam . Trong bối cảnh mới, cụ thể là trong thời kỳ kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu và thiên tai diễn biến phức tạp, v.v. giảm nghèo bền vững ở khu vực nông thôn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Để vượt qua thách thức này, bên cạnh những giải pháp toàn diện, lâu dài cũng cần có những giải pháp trung hạn và ngắn hạn phù hợp và hiệu quả với từng vùng và nhóm đối tượng.

8/28/2020 9:52:01 AM +00:00

Bài giảng “Mô hình giảm nghèo” tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp tại Hà Giang, Nghệ An và Đăk Nông)

Bài giảng “Mô hình giảm nghèo” tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp tại Hà Giang, Nghệ An và Đăk Nông) trình bày bối cảnh, khái niệm, mục tiêu, phương pháp, khung phân tích, đặc trưng của mô hình giảm nghèo; các yếu tố quan trọng có ý nghĩa tích cực đối với mô hình giảm nghèo; một số khuyến nghị.

8/28/2020 9:44:46 AM +00:00

Bài giảng PPP và vai trò của các bộ, ngành, địa phương

Bài giảng PPP và vai trò của các bộ, ngành, địa phương trình bày PPP – cách tiếp cận mới; triển khai PPP; vai trò của các bộ, ngành, địa phương; kế hoạch trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung.

8/28/2020 9:44:34 AM +00:00

Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước tại tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Quản lý hành chính nhà nước là một hoạt động công vụ quan trọng của hệ thống chính trị, các nội dung của hoạt động quản lý hành chính nhà nước được thực hiện sao cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của từng địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

8/28/2020 9:22:35 AM +00:00

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2018 và đề xuất giải pháp đến năm 2030

Nghiên cứu tập trung đánh giá công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn 2011-2018 và những giải pháp được đề xuất đến năm 2030.

8/28/2020 9:21:29 AM +00:00

Xây dựng và vận hành bộ máy tổ chức vùng: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Bài viết phân tích các kinh nghiệm thành công cũng như chưa thành công về xây dựng và vận hành bộ máy tổ chức vùng ở các quốc gia Pháp, Hàn Quốc và Trung Quốc; đề xuất một số gợi ý chính sách nhằm thiết kế bộ máy tổ chức vùng phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

7/8/2020 9:34:44 PM +00:00

Phát triển đội ngũ công chức văn hóa - xã hội cấp xã vùng Tây Nam Bộ

Bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ công chức văn hóa – xã hội cấp xã vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ hơn nội dung.

7/8/2020 9:33:26 PM +00:00

Giải quyết tranh chấp đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

Bài viết nghiên cứu các giải pháp giải quyết hài hòa, hợp lý tranh chấp giữa đồng bào các dân tộc thiểu số với nhau góp phần ổn định chính trị, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc.

7/8/2020 9:31:46 PM +00:00

Lực lượng thanh niên xung phong tỉnh Quảng Bình với phong trào “Thi đua hai tốt

Bài viết trình bày về lực lượng thanh niên xung phong tỉnh Quảng Bình với phong trào “Thi đua hai tốt cũng như các phong trào quần chúng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 9:11:33 PM +00:00