Tài liệu miễn phí Quản lý Nhà nước

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản lý Nhà nước

Vận dụng mô hình cải cách hành chính công trên thế giới vào Việt Nam

Bài viết đã tìm hiểu ba mô hình nổi bật đó. Từ đó, tác giả nhận thấy mỗi một mô hình đều có đặc điểm và nội dung yêu cầu thực hiện đặc trưng, dù xuất phát từ hiệu quả kinh tế, từ trách nhiệm của chính quyền hay từ quyền, lợi ích của công dân thì cũng đều hướng tới mục tiêu xây dựng một chính quyền gần dân, vì dân phục vụ. Tuy nhiên, khi áp dụng các mô hình nêu trên vào Việt Nam thì gặp phải một số vấn đề khó khăn.

10/21/2021 1:47:08 AM +00:00

Tác động của lạm phát xu hướng tới tính hiệu quả của thực thi chính sách tại Việt Nam

Nghiên cứu này tập trung đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi của lạm phát xu hướng tới tính hiệu quả trong thực thi chính sách bằng việc xây dựng mô hình cân bằng động tổng quát (DSGE). Tính hiệu quả được đánh giá qua ba kênh: phản ứng biến vĩ mô tới các cú sốc chính sách tiền tệ và tài khóa, chi phí sự phân tán giá được đo bằng năng suất tổng hợp hiệu quả, và vùng ổn định kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 5:42:28 PM +00:00

Đánh giá tình hình nợ công của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Bài viết dựa trên nguồn số liệu thứ cấp được thu thập từ niên giám thống kê tài chính của Bộ tài chính và sử dụng phương pháp thống kê mô tả nhằm đánh giá thực trạng nợ công của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay trên 3 khía cạnh của nợ công gồm nợ chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương.

10/20/2021 4:12:18 AM +00:00

Tác động của phong cách lãnh đạo trao quyền đến hành vi sáng tạo thông qua sự hài lòng của cán bộ công chức tỉnh Bình Dương

Nghiên cứu nhằm kiểm định tác động của phong cách lãnh đạo đến hành vi sáng tạo thông qua sự hài lòng của cán bộ công chức tỉnh Bình Dương từ đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm gia tăng sự sáng tạo của đội ngũ này. Nghiên cứu định tính được thực hiện bằng kỹ thuật phỏng vấn sâu với lãnh đạo tại các đơn vị hành chính công tỉnh Bình Dương để điều chỉnh mô hình, thang đo và để thảo luận kết quả nghiên cứu.

10/20/2021 4:10:48 AM +00:00

Quản lý công của cơ quan nhà nước và hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài - Một nghiên cứu dành cho tỉnh Lâm Đồng

Việc ra quyết định đầu tư vào một địa phương nào đó của doanh nghiệp nước ngoài phụ thuộc rất nhiều vào những nhân tố mà địa phương đó có thể giúp doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận và ngày càng phát triển. Một trong những nhân tố hiện hữu không thể không kể đến là bàn tay của các cơ quan quản lý nhà nước. Bài viết này làm sáng tỏ tác động của quản lý hành chính công đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại địa phương.

10/20/2021 4:09:52 AM +00:00

Rèn luyện tư cách người cán bộ mặt trận theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết

Thấm nhuần tư tưởng của Bác, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách, vừa có đủ phẩm chất cách mạng và năng lực công tác, để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong thời kỳ mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:34:05 AM +00:00

Phát triển sinh kế bền vững cho hộ dân phụ thuộc vào rừng tại khu vực vùng cao tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho hộ dân phụ thuộc vào rừng tại khu vực vùng cao tỉnh Bắc Kạn trong bối cảnh duy trì và phát triển rừng. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập ở cấp hộ và địa phương qua phỏng vấn và thảo luận với 265 hộ dân sống gần rừng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:31:47 AM +00:00

Nói đi đôi với làm

Bài viết xác định nội dung đột phá “Nói đi đôi với làm” trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là: Nâng cao chất lượng năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Hội các cấp và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và phương thức hoạt động của Hội cơ sở và chi hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:28:29 AM +00:00

Ngành Kiểm sát Khánh Hòa triển khai thực hiện hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh; kỷ cương và trách nhiệm”

Bài viết bàn về việc nâng cao năng lực, trình độ của kiểm sát viên và cán bộ kiểm sát, phải thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Lời dạy của Bác phải được cụ thể hóa bằng hành động trong công việc hàng ngày của từng cán bộ. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:22:27 AM +00:00

Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nhân lực ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0: Thực trạng và giải pháp

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa, vật lý, sinh học với trung tâm và khâu đột phá là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, in-tơ-nét kết nối vạn vật, rô-bốt, công nghệ na-nô, công nghệ sinh học,… đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới, tạo ra những cơ hội rất lớn nhưng cũng đặt ra thách thức không nhỏ cho mỗi quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:08:11 AM +00:00

Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Công an Khánh Hòa triển khai sâu rộng gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:01:13 AM +00:00

Giáo trình Tội phạm học - TS. Võ Thị Kim Oanh

Nội dung của giáo trình Tội phạm học gồm các chương: chương 1 - khái niệm tội phạm học và vị trí của tội phạm học trong hệ thống các khoa học; chương 2 - lịch sử các học thuyết tội phạm học trên thế giới; chương 3 - tình hình tội phạm; chương 4 - nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm; chương 5 - nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể; chương 6 - nhân thân người phạm tội; chương 7 - phòng ngừa tội phạm; chương 8 - dự báo tình hình tội phạm và kế hoạch hóa hoạt động phòng ngừa tội phạm.

10/19/2021 6:15:36 AM +00:00

Giáo trình môn học Giáo dục chính trị: Trình độ CĐ liên thông

Nội dung của giáo trình bao gồm 6 bài như sau: khái quát về chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; hình thành thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam; góp phần đào tạo người lao động phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

10/19/2021 6:13:53 AM +00:00

Giáo trình Tội phạm học: phần 2 - TS. Võ Thị Kim Oanh

Tiếp nối phần 1, nội dung của giáo trình Tội phạm học phần 2 gồm các chương: chương 5 - nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể; chương 6 - nhân thân người phạm tội; chương 7 - phòng ngừa tội phạm; chương 8 - dự báo tình hình tội phạm và kế hoạch hóa hoạt động phòng ngừa tội phạm. Mời các bạn tham khảo tài liệu!

10/19/2021 5:50:10 AM +00:00

Giáo trình Tội phạm học: phần 1 - TS. Võ Thị Kim Oanh

Nội dung của giáo trình Tội phạm học phần 1 gồm các chương: chương 1 - khái niệm tội phạm học và vị trí của tội phạm học trong hệ thống các khoa học; chương 2 - lịch sử các học thuyết tội phạm học trên thế giới; chương 3 - tình hình tội phạm; chương 4 - nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm. Mời các bạn tham khảo tài liệu!

10/19/2021 5:49:11 AM +00:00

Giáo trình môn học Giáo dục chính trị: phần 1 (Trình độ CĐ liên thông)

Nội dung của Giáo trình chính trị phần 1 bao gồm 3 bài: bài 1 - khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin; bài 2 - khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; bài 3 - đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo tài liệu!

10/19/2021 5:47:17 AM +00:00

Xu hướng tự chủ của ngân sách địa phương với ngân sách trung ương

Giai đoạn 2011-2016 cả nước có 13/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có khả năng tự chủ tài chính, năm 2017 con số này tăng lên 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau năm 2020 các tỉnh có khả năng tự chủ sẽ tiếp tục nhiều hơn nữa. Nhưng sau nhiều năm thực hiện NSNN thì năm 2016 mặc dù kết quả thu NSNN vượt dự toán nhưng NSTW không hoàn thành kế hoạch. Xét cơ cấu giữa thu thường xuyên với chi thường xuyên có thể thấy tính bền vững NSNN có xu hướng giảm. Vậy nhà nước có tăng thuế trong những năm tới không?

10/18/2021 12:57:11 AM +00:00

Xác định phạm vi của ủy quyền lập pháp theo hiến pháp năm 2013

Quốc hội có quyền ban hành các đạo luật thông qua hoạt động “làm luật và sửa đổi luật”, bên cạnh đó Quốc hội còn có quyền ủy quyển lập pháp và kiểm soát hoạt động ủy quyền lập pháp. Hiện nay, thuật ngữ“ủy quyền lập pháp” chưa được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, còn có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đềnày. Trong bài viết này, tác giả phân tích về thuật ngữ quyền lập pháp, ủy quyền lập pháp và xác định phạm vi của ủy quyền lập pháp.

10/18/2021 12:55:23 AM +00:00

Tiểu luận môn học Quản lý địa giới hành chính: Điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Ba Hàng Đồi, xã Thống Nhất, xã Phú Nghĩa và sáp nhập xã Lạc Long vào thị trấn Chi Nê huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Tiểu luận có nội dung trình bày khái quát chung về điều chỉnh địa giới hành chính, kết quả điều chỉnh địa giới hành chính các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/17/2021 4:37:39 PM +00:00

Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa

Quản trị nguồn nhân lực là vấn đề mà mọi tổ chức cần quan tâm. Nghiên cứu này đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa theo các nhóm chức năng, bao gồm thu hút nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, duy trì nguồn nhân lực; từ đó nghiên cứu đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại đơn vị trong thời gian tới.

10/16/2021 9:48:54 PM +00:00

Giải pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu này đánh giá năng lực thực thi công vụ của công chức tại Cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa; từ đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ tại đơn vị trong thời gian tới.

10/16/2021 9:48:37 PM +00:00

Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản lý thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế Thanh Hóa - nghiên cứu dưới góc độ của doanh nghiệp

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả thực hiện khảo sát 250 doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc quản lý của Cục thuế Thanh Hóa. Kết quả hồi quy bội OLS cho thấy các nhân tố (1) Hình thức cưỡng chế thuế, (2) Tính minh bạch thông tin, (3) Công tác thanh kiểm tra, (4) Phương tiện cơ sở vật chất, (5) Công tác tuyên truyền hỗ trợ có mức độ ảnh hưởng giảm dần đến chất lượng quản lý thuế GTGT tại Cục thuế Thanh Hóa.

10/16/2021 9:48:24 PM +00:00

Phát triển công nghiệp theo lãnh thổ tại tỉnh Thanh Hóa

Bài viết đã phân tích tình hình phát triển công nghiệp theo lãnh thổ tại tỉnh Thanh Hóa. Kết quả cho thấy trong hai thập kỷ gần đây công nghiệp ở Thanh Hóa được phát triển ở tất cả các lãnh thổ hành chính cấp huyện (thị xã, thành phố) và vùng lãnh thổ.

10/16/2021 9:47:19 PM +00:00

Giải pháp thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động trên địa bàn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, phân tích những nguyên nhân làm cho người lao động chưa mặn mà với loại bảo hiểm này và sự cần thiết của các giải pháp nhằm thu hút người lao động tham gia BHXH TN nhiều hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:12:39 AM +00:00

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đối với việc chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đối với việc chuyển quyền sử dụng đất (SDĐ) tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Nguồn số liệu sơ cấp được thu thập thông qua việc điều tra, phỏng vấn ngẫu nhiên 92 người SDĐ và 30 cán bộ, viên chức. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:09:02 AM +00:00

Thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bài viết nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp để khắc phục những khó khăn trong tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống, thu thập số liệu thứ cấp; phân tích thống kê, so sánh; tham vấn doanh nghiệp. Kết quả cho thấy TCĐĐ trong giai đoạn 2005-2019 được tính toán với các tiêu chí khác nhau theo 4 giai đoạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:08:49 AM +00:00

Đánh giá việc thực hiện quyền của người sử dụng đất tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Nghiên cứu này nhằm đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện Mỹ Lộc trong giai đoạn 2014 - 2018, có 8.718 giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Lộc. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:08:39 AM +00:00

Yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công tại bộ phận một cửa UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Nghiên cứu này sử dụng mô hình phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis- EFA) để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công (HCC) tại UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:05:44 AM +00:00

Chính sách ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam

Trên cơ sở hệ thống hóa và đánh giá thực trạng quy định hiện hành về chính sách ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ, nghiên cứu đề xuất một số định hướng cơ bản nhằm hoàn thiện chính sách.

10/16/2021 5:45:23 AM +00:00

Nhìn lại một số phương án tái cấu trúc hệ thống tổ chức nghiên cứu và triển khai nước ta dưới tác động của chính sách

Mạng lưới các tổ chức nghiên cứu và triển khai (NC&TK) là một hệ thống và luôn là bộ phận hợp thành của chính sách KH&CN quốc gia. Theo quy luật hệ thống, dưới tác động của các chính sách, hệ thống này đã trải qua nhiều lần tái cấu trúc để tồn tại, phát triển và đáp ứng các yêu cầu của xã hội. Bài viết này phân tích một số phương án đã được nhà nước thực hiện nhằm tái cấu trúc hệ thống tổ chức NC&TK nước ta).

10/16/2021 5:44:51 AM +00:00