Tài liệu miễn phí Quản lý Nhà nước

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản lý Nhà nước

Tổng quan thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số dựa trên kết quả phân tích số liệu điều tra thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015

Nội dung của tổng luận cung cấp bức tranh tổng thể toàn diện về thực trạng Kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số; phân tích chuyên sâu về hai chủ đề quan trọng đối với dân tộc thiểu số hiện nay, cụ thể là giáo dục và vấn đề tử vong ở trẻ em; đánh giá phân tích các chương trình, chính sách liên quan đến dân tộc thiểu số đã được triển khai gần đây; đề xuất các chính sách toàn diện, phù hợp và các giải pháp cụ thể cho các chương trình chính sách dân tộc và giảm nghèo bền vững với từng nhóm dân tộc thiểu số đặc thù ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2025.

3/19/2021 2:02:29 AM +00:00

Chất lượng dịch vụ hành chính tại bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long

Bài viết nghiên cứu nhằm đề xuất các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân về chất lượng hành chính tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long.

3/19/2021 1:59:24 AM +00:00

Tác động của dư luận xã hội đến cải cách thủ tục hành chính công – trường hợp quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu của nhóm tác giả được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu tác động của dư luận xã hội (DLXH) đến cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Số liệu của nghiên cứu được thu thập bằng phương pháp bảng hỏi đối với 170 người dân tham gia giải quyết các TTHC tại cấp phường và các đơn vị tổ chức có liên quan tại địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3/19/2021 12:43:41 AM +00:00

Quản lý chất lượng sản phẩm ngành Công Thương: Góp phần nâng cao uy tín quốc gia

Những năm gần đây hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Bộ Công Thương đã gặt hái được nhiều thành tích rất đáng khích lệ. Đặc biệt, với việc thực hiện thành công Dự án: “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” trong khuôn khổ Chương trình quốc gia: “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế quốc gia trên trên trường quốc tế.

3/18/2021 7:46:00 AM +00:00

Khoa học và công nghệ - Nền tảng, nguồn lực, kỳ vọng của chuyển đổi nông nghiệp, nông thôn

Bài viết này sẽ thông tin đến các bạn về khoa học và công nghệ là nền tảng, nguồn lực và kỳ vọng của chuyển đổi nông nghiệp, nông thôn. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

3/18/2021 7:45:48 AM +00:00

Chất lượng của hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam so với một số nước ASEAN

Trên cơ sở đánh giá chất lượng của hệ thống này ở Việt Nam so với một số nước ASEAN theo các tiêu chí phổ biến của quốc tế và luận giải thông qua các phân tích thực tiễn, bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng của hệ thống sở hữu trí tuệ trong thời gian tới.

3/18/2021 7:45:34 AM +00:00

Đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khuyến khích đổi mới sáng tạo

Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết các nội dung nhằm đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khuyến khích đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới.

3/18/2021 7:45:28 AM +00:00

Hướng tới tầm nhìn Việt Nam 2045: Ba động lực và năm lĩnh vực ưu tiên chiến lược

2020 không chỉ là một năm Việt Nam thể hiện sáng rõ trên cục diện toàn cầu bản lĩnh và sức sống mãnh liệt của mình trong cuộc đại khủng hoảng Covid-19 mà còn là một năm mà Tầm nhìn Việt Nam 2045 bắt đầu đi vào cuộc sống với sức mạnh thôi thúc. Giờ đây, trên khắp cả nước, khát vọng đưa dân tộc đi đến phồn vinh, hùng cường vào năm 2045 khi đất nước kỷ niệm 100 năm độc lập không còn là ước mơ ấp ủ mà đang từng bước biến thành kế hoạch hành động của các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp. Theo tác giả, để hướng đến Tầm nhìn Việt Nam 2045, có 2 nội dung then chốt mà Việt Nam (ở tầm quốc gia cũng như địa phương) nên xem xét thấu đáo, đó là ba động lực chủ đạo và năm lĩnh vực ưu tiên chiến lược.

3/18/2021 7:43:44 AM +00:00

Bài giảng Nghiệp vụ hải quan

Bài giảng Nghiệp vụ hải quan gồm 5 chương với các nội dung: tổng quan về Hải quan; một số nghiệp vụ Hải quan cơ bản; thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; kiểm soát hải quan.

3/18/2021 1:56:16 AM +00:00

Những thách thức đặt ra đối với phát triển nguồn nhân lực ở thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày nghiên cứu về những thách thức trong việc phát triển nguồn nhân lực ở TP.HCM trong giai đoạn hiện nay, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở TP.HCM trong thời gian tới.

3/18/2021 1:14:14 AM +00:00

Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân

Bài viết trình bày nhận diện dịch vụ hành chính công để phân biệt nó với các loại dịch vụ công khác, đánh giá thực trạng cung cấp dịch vụ hành chính công thời gian qua để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công là việc làm có ý nghĩa trong điều kiện đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay.

3/17/2021 10:20:01 PM +00:00

Hoàn thiện đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII

Bài viết này tập trung làm rõ những yêu cầu đặt ra và giải pháp hoàn thiện đội ngũ viên chức nhằm đáp ứng những cải cách của khu vực sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW

3/17/2021 10:18:03 PM +00:00

Tổng luận Đo lường, đánh giá Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Tổng luận này trình bày những vấn đề cơ bản mang tính lý luận và thực tiễn, từ khái niệm đến các hệ thống chỉ số đánh giá hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia, cũng như những gợi ý chính sách nhằm nâng cao vai trò của thành phần cơ bản trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đặc biệt là vai trò của trường đại học và chính phủ.

3/17/2021 2:53:05 PM +00:00

Tổng luận Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp: Vai trò của chính sách chính phủ

Tổng luận được biên soạn nhằm cung cấp cho các độc giả, đặc biệt là các nhà hoạch định chính sách những khái niệm toàn diện, các đặc điểm và các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp và vai trò của chính sách chính phủ trong việc phát triển thành công các hệ sinh thái khởi nghiệp.

3/17/2021 2:52:01 PM +00:00

Tổng luận Vai trò của các tổ chức nghiên cứu công trong hệ thống đổi mới quốc gia

Nội dung của tổng luận này trình bày vai trò của chính phủ và các tổ chức nghiên cứu công trong hoạt động đổi mới sáng tạo; những xu hướng thay đổi hiện nay trong các tổ chức nghiên cứu công.

3/17/2021 2:51:29 PM +00:00

Tổng luận Tổng quan hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu vực Đông Nam Á

Tổng luận phản ánh những bước phát triển kinh tế gần đây trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh đặc biệt đến hoạt động đổi mới sáng tạo; cung cấp sơ đồ phác thảo định tính và định lượng kèm theo đánh giá về năng lực và động lực hiện tại về KH&CN và đổi mới sáng tạo trong khu vực Đông Nam Á, cộng với sự lưu thông các luồng tri thức bên trong và ngoài khu vực.

3/17/2021 2:50:47 PM +00:00

Tổng luận Tổng quan chính sách đổi mới sáng tạo kỹ thuật số

Nội dung của tổng luận trình bày chính sách đổi mới trong kỷ nguyên số; các chiến lược chính sách đổi mới trong kỷ nguyên số; các sáng kiến chính sách đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số.

3/17/2021 2:50:33 PM +00:00

Tổng luận Khoa học mở: Các xu hướng chính sách gần đây

Được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn thông tin về tính cấp thiết và tác động của khoa học mở; truy cập mở công bố khoa học; dữ liệu nghiên cứu mở; quản trị khoa học mở, hoạt động, xu hướng và chính sách.

3/17/2021 2:50:21 PM +00:00

Tổng luận Chính sách thúc đẩy sự hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Kinh nghiệm của Trung Quốc

Tổng luận này phân tích vai trò của chính phủ, thông qua việc thực hiện các công cụ chính sách để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đã khuyến khích thành lập các doanh nghiệp khoa học và công nghệ tư nhân, tạo nên một hệ thống khoa học và công nghệ phục vụ tốt hơn cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

3/17/2021 2:49:30 PM +00:00

Tổng luận Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2019 và một số khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam

Nội dung của tổng luận trình bày bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu; kết quả chỉ số GII 2019; kết quả chỉ số GII của Việt Nam trong giai đoạn 2012-2019; khuyến nghị sử dụng GII như một công cụ chính sách đmst phù hợp với Việt Nam.

3/17/2021 2:49:22 PM +00:00

Tổng luận Xu thế chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Tổng luận Xu thế chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trình bày các vấn đề quan tâm của chính phủ các nước và những biện pháp của họ để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển cũng như đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh mới. Xin trân trọng giới thiệu.

3/17/2021 2:48:49 PM +00:00

Tổng luận Thành tựu phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Israel - Một số giải pháp rút ra cho ngành nông nghiệp Việt Nam

Tài liệu được biên soạn dựa trên báo cáo của OECD về các chính sách nông nghiệp của Israel, báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Israel về những ứng dụng công nghệ cao trong ngành nông nghiệp cũng như các tài liệu nghiên cứu trong nước về tình hình ứng dụng công nghệ cao trong ngành nông nghiệp Việt Nam.

3/17/2021 2:48:32 PM +00:00

Tổng luận Chính sách khoa học và công nghệ Hàn Quốc

Tổng luận Chính sách khoa học và công nghệ Hàn Quốc tổng hợp các vấn đề chính trong chính sách công nghệ và công nghiệp của Hàn Quốc như hệ thống đổi mới và Chiến lược kinh tế sáng tạo, hệ thống đánh giá nghiên cứu và phát triển của Hàn Quốc, thương mại hóa nghiên cứu công, thúc đẩy phát triển các công ty khởi nghiệp…

3/17/2021 2:47:53 PM +00:00

Tổng luận Mua sắm công-công cụ chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Bản Tổng quan này đề cập tới tiềm năng lớn trong việc sử dụng MSC để thúc đẩy đổi mới và khuôn khổ pháp lý của Ủy ban châu Âu đưa ra để thực hiện MSC với mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và đổi mới.

3/17/2021 2:47:46 PM +00:00

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cuộc cách mạng 4.0

Bài viết này tìm hiểu chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam, trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động, năng suất lao động, tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành, trình độ ngoại ngữ, các giải pháp giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

3/17/2021 2:34:50 PM +00:00

Những vấn đề đặt ra đối với tái cơ cấu đầu tư công

Bài viết nghiên cứu dựa vào số liệu từ năm 2015-2018 để đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp cho hoạt động tái cơ cấu đầu tư công của Việt Nam trong thời gian tới.

3/17/2021 2:33:01 PM +00:00

Bài giảng Khoa học quản lý đại cương - TS. Trần Ngọc Liêu, TS. Nguyễn Văn Chiều

Bài giảng Khoa học quản lý đại cương có cấu trúc gồm 6 chương cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quản lý và môi trường quản lý, quản lý với tư cách là một khoa học, nguyên tắc quản lý, phương pháp quản lý, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/17/2021 2:07:28 PM +00:00

Đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp tại An Giang 2017-2018

Mục tiêu của bài viết nhằm phân tích hệ sinh thái khởi nghiệp tại An Giang. Khảo sát này dựa trên cách tiếp cận đánh giá hệ số khởi nghiệp toàn cầu GEM (Global Entrepreneurship Monitor) từ Hiệp hội Nghiên cứu Khởi nghiệp Toàn cầu GERA (Global Enrepreneurship Research Association). Nguồn dữ liệu ban đầu được thu thập từ 36 chuyên gia và 450 người trưởng thành trong toàn tỉnh An Giang.

3/17/2021 12:48:12 PM +00:00

Phát triển nông nghiệp đô thị ở tỉnh Thái Nguyên

Bài viết tiến hành phân tích thực trạng về phát triển nông nghiệp đô thị ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2015-2019, từ đó đưa ra giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị của tỉnh Thái Nguyên. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

3/17/2021 12:17:30 PM +00:00

Kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương ở một số nước trên thế giới – những gợi mở cho việc xây dựng chính quyền địa phương ở Việt Nam

Bài viết làm rõ kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương ở một số nước phát triển trên thế giới, từ đó góp phần xây dựng chính quyền địa phương ở Việt Nam tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (trong đó khẳng định được vai trò quan trọng của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân); thực sự là chính quyền do dân bầu ra, của dân và vì dân.

3/17/2021 12:16:57 PM +00:00