UNIT 1: SCHOOL TALKS

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 23 | FileSize: 0.19 M | File type: PDF
of x

UNIT 1: SCHOOL TALKS. Tham khảo tài liệu 'unit 1: school talks', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/unit-1-school-talks-2fvztq.html

Nội dung


 1. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑOÀNG THAÙP TRÖÔØNG THPT THOÁNG LINH  TÖØ VÖÏNG, NGÖÕ PHAÙP TIEÁNG ANH 10 (NAÂNG CAO) Units 1- Unit Units 1- 8 Bieân so n: LEÂ NGOÏC THAÏCH TAØI LIEÄU THAM KHAÛO (Löu haønh noäi boä)
 2. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch UNIT 1: SCHOOL TALKS ☺ VOCABULARY A. READING (pages 14-17) assignment (n) baøi taäp research (n) nghieân cöùu strategy (n) chieán löôïc instructor (n) ngöôøi daïy maximize (v) söû duïng theo caùch toát effectively (adv) hieäu quaû nhaát achievement (n) söï thaønh ñaït attentive (adj) chuù yù satisfaction (n) söï thoûa maõn cooperative (adj) hôïp taùc immediately (adv) ngay laäp töùc gender (n) phaùi (nam/nöõ) vice versa: ngöôïc laïi particularly (adv) 1 caùch rieâng bieät diversity (n) söï ña daïng interaction (n) söï taùc ñoäng economics (n) kinh teá encourage (v) ñoäng vieân identify (v) chæ ra B. LISTENING (pages 17-18) transfer (v) chuyeån ñoåi stick (v) baùm saùt terrified (adj) khuûng khieáp, sôï haõi strict (adj) nghieâm khaéc finger (n) ngoùn tay hit hit hit (v): ñaùnh, chaïm transportation (n) söï ñi laïi left-handed (adj) vieát tay traùi punish (v) phaït recite (v) ñoïc thuoäc loøng C. SPEAKING (pages 18-19) have something in common (v) coù quality (n) chaát löôïng, phaåm chaát ñieåm töông ñoàng sense of humor (n) oùc haøi höôùc hurriedly (adv) voäi vaõ D. WRITING (pages 19-20) unfortunately (adv) khoâng may maén narrative (n) baøi töôøng thuaät get involved (v) lieân quan account (n) söï töôøng thuaät impression (n) aán töôïng memory (n) kó nieäm E. LANGUAGE FOCUS (p. 20-22) relaxing (adj) thö giaõn be eager (v) haùo höùc effort (n) söï noã löïc seek (v) tìm kieám (thoâng tin) spirit (n) tinh thaàn WORD STUDY Compound Nouns Ex: Nga was my classmate when we studied in junior high school. Comp Noun Noun + Noun Compound Noun 1
 3. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch GRAMMAR Gerund (V-ing) or To-Infinitive (to-V) 1. Gerund (V-ing) Thöôøng theo sau caùc ñoäng töø nhö: love, enjoy, mind, can’t stand, practice, suggest, keep, regret, fancy, finish, avoid, carry on, ……. Ex: - I enjoy playing soccer. - My uncle kept talking about his farmlife. 2. To-Infinitive (to-V) Thöôøng theo sau caùc ñoäng töø nhö: want, decide, try, fail, pretend, prove, hope, agree, promise, happen, tend, plan, … Ex: - We all want to become better students. - She decided to live in HCM city. 3. S + V + 0 + to-inf…. Thöôøng theo sau caùc ñoäng töø nhö: ask, want, get, tell, advise, allow, persuade, order, invite, ….. Ex:- My parents always want me to be a doctor. - Nga asked Lan to return her book. UNIT 2: PEOPLE’S BACKGROUNDS ☺ VOCABULARY A. READING (pages 23-25) pioneer (n) ngöôøi tình nguyeän background (n) lai lòch liver (n) gan creator (n) ngöôøi saùng taïo surgery (n) söï phaãu thuaät discover (v) khaùm phaù technique (n) kó thuaät president (n) toång thoáng operate (v) giaõi phaãu space (n) khoâng gian antiapartheid (n) choáng phaân bieät vaccine (n) vaéc xin chuûng toäc rabies (n) beänh daïi protest (n) söï baûo veä chemist (n) nhaø hoùa hoïc address (v) ñoïc dieãn vaên process (n) tieán trình political (adj) thuoäc chính trò pasteurization (n) tieät truøng arrest (v) baét giöõ disease (n) beänh imprisonment (n) söï ôû tuø honor (v) toân vinh nonracial (n)khoâng phaân bieät ch. toäc funeral (n) leã tang democracy (n) neàn daân chuû institute (n) hoïc vieän retire (v) veà höu vaccination (n) chuûng ngöøa 2
 4. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch B. LISTENING (pages 25-27) baccalaureate degree (n) baèng tuù taøi graduate from (v) toát nghieäp citizenship (n) quyeàn coâng daân bury (v) choân caát wanderlust (n) tính thích ñi du lòch plantation (n) ñoàn ñieàn expedition (n) ngaønh hoïc vò quinine (n) kí ninh immunology (n) söï mieãn nhieãm quinquina (n) caây canh ki na contribute (v) ñoùng goùp polite (adj) lòch söï, leã pheùp humility (n) söï khieâm toán selfish (adj) ích kó laboratory (n) phoøng thöïc haønh humane (adj) nhaân ñaïo C. SPEAKING (pages 27-28) institution (n) toå chöùc xaõ hoäi biologist (n) nhaø sinh vaät admire (v) ngöôõng moä doctorate (n) hoïc vò tieán sæ determine (v) quyeát ñònh D. WRITING (pages 28-29) ambition (n) tham voïng summary (n) baøi toùm taét tuition (n) söï giaûng daïy biography (n) tieåu söû infection (n) söï nhieãm khuaån brief (adj) ngaén goïn surgeon (n) baùc sæ phaãu thuaät emigrate (v) di cö abandon (v) töø boû impossible (adj) khoâng theå physician (n) baùc sæ application (n) xin vieäc establish (v) thieát laäp accept (v) chaáp nhaän E. LANGUAGE FOCUS (p. 29-31) manufacturer (n) nhaø saûn xuaát amount (n) löôïng duty (n) traùch nhieäm toothbrush (n) baøn chaûi raêng frost (n) söï ñoâng laïnh boss (n) oâng chuû respect (v) toân troïng WORD STUDY Compound Adjectives Ex: Yesterday I bought a man-made bag. Comp Adj Noun + Adjective Compound Adjective GRAMMAR Wh-Questions Baét ñaàu baèng caùc töø ñeå hoûi nhö: Who, whom, which, what, whose, when, where, why, how (old, long, far, much, many,……..) 3
 5. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch Question Word To ask about Who/Whom people Which choices What people, animals, facts, events Whose possession When time Where places Why reasons How manner, quality 1. Vôùi ñoäng töø “to be”: Wh- + Be + S ? Ex: Who are you? 2. Vôùi ñoäng töø khieám khuyeát (Auxiliary verbs): can, could, will, would, shall, should, may, might, must,…. Wh- + Aux + S + V….? Ex: What will you buy for your daughter? 3. Vôùi ñoäng töø thöôøng: Wh- + do/does/did + S + V ……? Ex: Where did you go yesterday? UNIT 3: DAILY ACTIVITIES ☺ VOCABULARY A. READING (pages 32-34) bonus (n) tieàn thöôûng install (v) caøi ñaët typical (adj) ñieån hình pipe (n) oáng daãn count on (v) döïa vaøo commuter (n) ngöôøi ñi laøm = veù thaùng promotion (n) söï thaêng tieán punch (v) ñuïc, duøi loã security (n) söï an toaøn announce (v) coâng boá, thoâng baùo employee (n) ngöôøi laøm coâng take a nap (v) nguû tröa income (n) thu nhaäp resume (v) baét ñaàu laïi diet (n) böõa aên kieâng B. LISTENING (pages 34-35) suppose (v) cho laø fantastic shape(n)voùc daùng tuyeät vôøi appetite (n) söï ngon mieäng expert (n) chuyeân gia secret (n) ñieàu bí maät equipment (n) thieát bò C. SPEAKING (page 36) journalist (n) nhaø baùo secretary (n) thö kí customer (n) khaùch haøng trading company (n) coâng ty thöông 4
 6. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch maïi staff (n) nhoùm nhaân vieân, hoäi ñoàng D. WRITING (page 37) contact (v) tieáp xuùc publisher (n) nhaø xuaát baûn travel agency (n) coâng ty du lòch complaint (n) lôøi than phieàn reply (n) söï ñaùp töø reference (n) söï tham khaûo E. LANGUAGE FOCUS (p. 38-41) parcel (n) goùi haøng demanding (adj) yeâu caàu coat (n) aùo khoaùc injured (adj) bò thöông keep awake (v) thöùc giaác WORD STUDY Compound Adjectives Ex: I have a ten-page book. Comp Adj Number + Singular Noun Compound Adjective Ex: This watch costs fifty dollars. It is a fifty-dollar watch. GRAMMAR I. The Present Simple Tense 1. Form to be - Affirmative: S + V1…. S + am/is/are…… - Negative: S + do/does + not + V….. S + am/is/are + not….. - Interrogative: Do/Does + S + V….? Am/Is/Are + S ….? 2. Use a. Dieãn taû moät haønh ñoäng hoaëc moät thoùi quen ôû hieän taïi (always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, every…….) Ex: I usually go to school in the afternoon. b. Dieãn taû moät chaân lí, moät söï thaät luùc naøo cuõng ñuùng. Ex: The earth moves around the sun 3. Ñoái vôùi ngoâi thöù ba soá ít: He, She, It. a. Theâm “S” vaøo sau ñoäng töø thöôøng. Ex: Lan often gets up early in the morning. b. Theâm “ES” vaøo sau caùc ñoäng töø taän cuøng laø: ch, sh, s, x, o, z. Ex: He watches a lot of TV on Sundays. II. The Present Progressive Tense 1. Form - Affirmative: S + am/is/are + V-ing…… 5
 7. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch - Negative: S + am/is/are + not + V-ing….. - Interrogative: Am/Is/Are + S + V-ing ….? 2. Use Dieãn taû moät haønh ñoäng ñang xaûy ra trong luùc noùi (now, at the moment, at this time, at present….) Ex: - I am looking for the latest newspaper now. - They are watching a sport game show at the moment. 3. Note: Moät soá ñoäng töø khoâng duøng ôû thì Present Progressive, maø chæ duøng ôû thì Present Simple: to be, to want, to need, to have (coù), to know, to understand.. Ex: - We are tenth-grade students now. - I understand the lesson at the moment. III. The Present Perfect Tense 1. Form - Affirmative: S + has/have +V3/ed…. - Negative: S + has/have + not + V3/ed….. - Interrogative: Has/Have + S + V3/ed….? 2. Use a. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù vaø keùo daøi ñeán hieän taïi (never, ever, not…yet, since, for, so far, until now, up to now,…….) Ex: We have learnt English for 5 years. b. Dieãn taû moät haønh ñoäng vöøa môùi xaûy ra (just, recently, lately). Ex: She has just gone out. c. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù khoâng xaùc ñònh roõ thôøi gian (already, before) Ex: Have you seen this movie before? 3. S + has/have +V3/ed…… since + S + V2/ed…. Ex: We have known each other since we worked in this factory. IV. The Past Simple Tense 1. Form to be - Affirmative: S + V2/ed…. S + was/were…… 6
 8. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch - Negative: S + did + not + V….. S + was/were + not….. - Interrogative: Did + S + V….? Was/Were + S ….? 2. Use a. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù xaùc ñònh roõ thôøi gian (yesterday, ago, last……, in the past, in 1990) Ex: - My father bought this house 10 years ago. - Mr. Nam worked here in 1999. b. Dieãn taû moät loaït caùc haønh ñoäng xaûy ra lieân tieáp trong quaù khöù. Ex: - Last night, I had dinner, did my homework, watched TV and went to bed. - When she came here in 1990, she worked as a teacher. UNIT 4: SPECIAL EDUCATION ☺ VOCABULARY A. READING (pages 42-45) prove (v) chöùng toû disabled (adj) taøn taät gifted (adj) coù naêng khieáu disability (n) söï taøn taät master (v) naém vöõng dot (n) chaám cum laude (adv) xuaát saéc haïng ba dedicated (adj) taän tuïy interpret (v) dieãn giaûi, thoâng dòch steadily (adv) beàn vöõng lecture (n) baøi dieãn thuyeát pump (v) bôm remarkable (adj) khaùc thöôøng tap out (v) voã nheï continent (n) chaâu luïc alphabet code (n) maõ chöõ caùi courage (n) söï can ñaûm painstakingly (adv) chòu khoù Braille: chöõ ñoïc &ø vieát (Louis struggle (v) ñaáu tranh Braille) consciousness (n) yù thöùc adjust (v) ñieàu chænh B. LISTENING (pages 45-46) expanded focus (n) taäp trung phaùt trieån impaired (adj) bò suy yeáu commitment (n) ñieàu cam keát visually (adv) thuoäc thò giaùc interpreter (n) thoâng dòch vieân reflect (v) phaûn xaï, phaûn aùnh walking stick (n) caây gaäy C. SPEAKING (pages 46-47) sign language (n) ngoân ng cöû chæ attend (v) tham d gesture (n) c ch locality (n) ñ a phương concern (v) lieân quan D. WRITING (pages 47-50) enroll (v) ñaêng kí register (v) ñăng kí 7
 9. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch occupation (n) ngh nghi p registration form (n) ñơn ñăng kí clerk (n) nhaân vieân passport number (n) s h chi u E. LANGUAGE FOCUS (p. 50-53) heart attack (n) côn ñau tim ñoät ngoät war veteran (n) cöïu chieán binh adjust (v) ñieàu chænh auditorium (n) nhaø haùt criticism (n) söï pheâ bình competent (adj) coù naêng löïc authority (n) chính quyeàn WORD STUDY Adjectives Used as Nouns Ex: The rich should help the poor Noun Noun The + Adjective Noun Duøng ñeå chæ moät nhoùm ngöôøi. Ex: The deaf, the mute, the blind, the old, the young, the disabled…… * Note: Caùc danh töø naøy ñi vôùi ñoäng töø soá nhieàu. Ex: The disabled have a difficult life. GRAMMAR The Past Simple Tense and the Past Perfect Tense I. The Past Simple Tense (see Unit 3) II. The Past Perfect Tense 1. Form - Affirmative: S + had + V3/ed…. - Negative: S + had + not + V3/ed….. - Interrogative: Had + S + V3/ed….? 2. Use a. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra tröôùc moät thôøi ñieåm trong quaù khöù. Ex: By the end of last month, she had made 4 skirts. b. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra vaø hoaøn thaønh tröôùc moät haønh ñoäng khaùc trong quaù khöù (before, after, by the time). Haønh ñoäng xaûy ra tröôùc duøng thì Past Perfect, haønh ñoäng xaûy ra sau duøng thì Past Simple. Ex: - After Nam had done his homework, he went to bed. - They had lived in Dong Thap before they moved to HCM city. CONSOLIDATION 1 ☺ VOCABULARY 8
 10. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch A. LISTENING (pages 54-55) field (n) lónh vöïc boarder (n) sinh vieân noäi truù check the plug(v) kieåm tra oå caém ñieän career guidance (n) höôùng daãn ngheà embroidery (n) ngheà theâu counsel (v) tö vaán certificate (n) giaáy chöùng nhaän imply (v) aån yù bacteria (n) vi khuaån B. VOCABULARY (pages 55-57) elimination (n) söï xa laùnh absence (n) söï vaéng maët fund (n) voán admit (v) thöøa nhaän addition (n) söï theâm vaøo cure (v) chöõa trò passenger (n) haønh khaùch social science (n) khoa hoïc xaõ hoäi tax (n) thueá natural science (n)khoa hoïc töï nhieân pitchblende (n) uranit C. GRAMMAR (pages 57-59) racket (n) caùi vôït element (n) nguyeân toá insurance (n) baûo hieåm obtain (v) ñaït ñöôïc D. READING (pages 59-61) videotape (n) baêng hình severe (adj) nghieâm troïng software (n) phaàn meàm impairment (n) söï suy giaûm load (n) gaùnh naëng assistance (n) ngöôøi phuï taù colleague (n) ñoàng nghieäp move to tears (v) rôi leä stress (n) söï caêng thaúng equipment (n) thieát bò compete (v) caïnh tranh audiotape (n) baêng tieáng persuade (v) thuyeát phuïc E. WRITING (page 61) title (n) töïa ñeà hurry (v) voäi vaõ willing (adj) coù thieän yù librarian (n) ngöôøi giöõ thö vieän UNIT 5: TECHNOLOGY ☺ VOCABULARY health values (n)tieâu chuaån söùc khoûe A. READING (pages 62-65) device (n) thi t b insert (v) chèn vào icon (n) nuùt diagnosis (n) s chu n ñóan browse (v) ñoïc löôùt qua robot (n) ngöôøi maùy envy(v) ghen tò envious (adj) multifunctional (adj) ña ch c năng 9
 11. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch machine (n) maùu moùc unbelievable (adj) khoâng theå tin connect (v) keát noái scale (n) cây cân tester (n) thieát bò thöû depict (v) mieâu taû screen (n) maøn hình B. LISTENING (pages 65-66) enlarge (v) phoùng lôùn # reduce (v) digital (adj) kó thuaät soá press (v) aán shutter (n) maøng chaén (ôû maùy aûnh) image (n) hình aûnh lens (n) thaáu kính record (v) thu mode dial (n) nuùt ñieàu chænh cheá ñoä cell phone (n) ñieän thoaïi di ñoäng C. SPEAKING (pages 67-68) portable (adj) coù theå xaùch tay microwave oven (n) loø vi soùng calculator (n) maùy tính revolutionize (v) caùch maïng hoùa suit (n) boä coâm leâ lighten (v) laøm nheï ñi sharp (adj) beùn, nhoïn appliance (n) thieát bò ñieän D. WRITING (pages 68-69) ingredient (n) thaønh phaàn furniture (n) ñoà ñaïc trong nhaø clockwise (adv) theo chieàu kim unplug (v) khoâng caém ñieän ñoàng hoà vacuum cleaner (n) maùy huùt buïi cap (n) naép ñaäy food blender (n) maùy xay thöùc aên select (n) löïa choïn base (n) neàn E. LANGUAGE FOCUS (p. 70-72) stone ginder (n) coái ñaù mud (n) buøn painful (adj) ñau ñôùn straw (n) rôm juicer (n) maùy eùp nöôùc traùi caây cement (n) xi maêng grinder (n) maùy nghieàn dye (v) nhuoäm skin (n) da WORD STUDY Prefixes 1. multi- means “many” Ex: multicolored, multimedia, multiform, multipurpose…….. 2. counter- means “opposite” Ex: counter attack, counter example, counterclockwise, counterweight.. 3. un- means “not” Ex: unhappy, unpopular, unplug, unlock…….. GRAMMAR I. The Present Perfect Passive - Affirmative: S + has/have + been + V3/ed…. 10
 12. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch - Negative: S + has/have + not + been + V3/ed….. - Interrogative: Has/Have + S + been + V3/ed….? Ex: Active: They have built a new bridge across the river. Passive: A new bridge has been built across the river. II. Used to + infinitive 1. Form - Affirmative: S + used to + Vo …… - Negative: S + didn’t + use to + Vo….. - Interrogative: Did + S + use to + Vo….? 2. Use Dieãn taû moät thoùi quen trong quaù khöù (ñaõ chaám döùt ôû hieän taïi) Ex: His father used to smoke 20 cigarettes a day. His father didn’t use to smoke 20 cigarettes a day. Did his father use to smoke 20 cigarettes a day? 3. Note: Be used to + V-ing: di n t ñã quen v i vi c gì ñó hi n t i. Ex: He is used to staying up late at nights. UNIT 6: SCHOOL OUTDOOR ACTIVITIES ☺ VOCABULARY A. READING (pages 73-75) confident (adj) töï tin boots (n) ñoâi uûng backpack (n) ba loâ stick (n) caây gaäy essential (adj) thieát yeáu shortcut (n) ñöôøng taét gear (n) thieát bò, duïng cuï campfire (n) löûa traïi preference (n) sôû thích slide (n) söï tröôït, söï löôùt injury (n) söï bò thöông temporarily (adv) nhaát thôøi participate (v) tham gia strengthen (v) laøm vöõng maïnh benefit (n) thuaän lôïi achieve (v) thaønh ñaït campsite (n) khu ñaát caém traïi frightening (adj) sôï haûi B. LISTENING (pages 76-77) score (v) ghi baøn, (n) tæ soá excursion (n) cuoäc ñi di lòch terrific (adj) haùo höùc, tuyeät vôøi theme park (n) coâng vieân giaûi trí valley (n) thung luõng (theo chuû ñeà) twist one’s ankle (v) traät maét caù ruin (v) thaát baïi 11
 13. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch match (n) traän ñaáu C. SPEAKING (pages 77-78) tent (n) caùi leàu camping gear (n) duïng cuï caém traïi first-aid kit (n) tuùi sô caáp cöùu raincoat (n) aùo möa flashlight (n) ñeøn pin swimming pool (n) hoà bôi attendance (n) söï tham döï D. WRITING (pages 78-80) confirmation (n) xaùc nhaän, khaúng ñònh cordially (adv) chaân thaønh look forward to (v) troâng chôø pick….up (v) ñoùn be out of order (v) khoâng theå söû duïng tenth grader (n) HS lôùp 10 E. LANGUAGE FOCUS (p. 80-83) musician (n) nhaïc só penalty (n) quaû phaït ñeàn competition (n) cuoäc thi ñaáu final (n) traän chung keát race (n) cuoäc ñua election (n) söï baàu cöû beat (v) ñaùnh baïi apply (v) xin vieäc opportunity (n) cô hoäi, dòp may GRAMMAR I. Will a. Form S + will +Vo …… b. Use Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra ôû töông lai (tomorrow, in the future, next…..), khoâng coù döï ñònh tröôùc. Ex: It will rain tomorrow. II. be going to a. Form S + be going to +Vo …… b. Use Dieãn taû moät döï ñònh ôû töông lai, chöa coù keá hoïach thöïc hieän. Ex: I am going to play volleyball on Sunday. III. The Present Progressive Tense (with a future meaning) a. Form S + am/is/are + V-ing …… b. Use Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra ôû töông lai gaàn, coù keá hoïach thöïc hieän. Ex: We are visiting his village at 9:00 next weekend. UNIT 7: THE MASS MEDIA ☺ VOCABULARY reveal (v) tieát loä A. READING (pages 84-87) 12
 14. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch mass media (n) thoâng tin ñaïi chuùng investment (n) söï ñaàu tö spread (v) traûi roäng investor (n) ngöôøi ñaàu tö emphasis (n) söï nhaán maïnh document (n) taøi lieäu designer (n) nhaø thieát keá laptop (n) maùy tính xaùch tay artist (n) ngheä sæ extract (n) ñoaïn trích fan (n) ngöôøi haâm moä crazy (adj) cuoàng nhieät entry (n) söï ñi vaøo kitten (n) con meøo con release (v) trình chieáu divorce (v) ly dò rumor (n) tin ñoàn tax policy (n) chính saùch thueá violent (adj) baïo löïc B. LISTENING (page 88) excellent (adj) xuaát saéc police show (n) muïc coâng an advertising (n) söï quaûng caùo documentary (n) phim taøi lieäu waste of time (n) laûng phí thôøi gian commercial (n) phim thöông maïi present the news (v) ñöa tin comedy (n) haøi kòch terrible (adj) khuûng khieáp C. SPEAKING (pages 88-89) fantastic (adj) phi thöôøng,cuoàng opinion (n) quan ñieåm nhieät boring (adj) nhaøm chaùn violence (n) baïo löïc D. WRITING (pages 90-91) limit (v) giôùi haïn relax (v) thö giaûn discourage (v) ngaên caûn live alone (v) soáng moät mình gain weight (v) taêng caân lonely (adj) coâ ñoäc apologize (v) xin loãi E. LANGUAGE FOCUS (p. 91-93) junk mail (n) thö raùc set up (v) thieát laäp billboard (n) baûng quaûng caùo object (v) chæ trích GRAMMAR Reporting Agreements, Apologies, Promises, Suggestions, etc. 1. Caùc ñoäng töø töôøng thuaät thöôøng ñöôïc söû duïng nhö: insist, suggest, advise, invite, urge, apologize… for, refuse, agree, promise……. a. “Let’s go to the beach” said Nam Nam suggested that they go to the beach. => S + insist/suggest + that + S + V…… b. “Would you like to go to the concert?” She invited me to go to the concert. => S + advise/invite/urge + O + to-inf…… c. “What a pity! I can’t help you with your homework, Lan” 13
 15. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch I apologized Lan for not helping her with her homework. => S + apologize + O + for + (not) V-ing…… d. Minh said “I don’t want to tell them about my family” Minh refused to tell them about his family. => S + agree/refuse/promise + to-inf……. 2. Caùc quy taéc ñoåi traïng töø chæ thôøi gian vaø nôi choán today/tonight that day/that night now then ago before yesterday the day before/ the previous day last (week) the (week) before/ the previous (week) tomorrow the following day/ the day after next (week) the following (week)/ the (week) after this that these those here there UNIT 8: LIFE IN THE COMMUNITY ☺ VOCABULARY flute (n) oáng saùo A. READING (pages 94-97) floating market (n) chôï noåi community (n) coäng ñoàng agricultural (adj) noâng nghieäp reflect (v) phaûn aùnh load (v) chaát haøng rural laborer (n) lao ñoäng noâng thoân cozy (adj) aám cuùng craftsman (n) thôï thuû coâng rapid (adj) nhanh socialize (v) hoaø nhaäp xaõ hoäi exist (v) toàn taïi bargaining (n) maëc caû, traû giaù function (n) chöùc naêng fair (n) hoäi chôï characteristic (n) ñaëc tính periodically (adv) theo chu kì attitude (n) thaùi ñoä vendor (n) = seller: ngöôøi baùn haøng dress (v) maëc quaàn aùo B. LISTENING (pages 98-99) typical (adj) ñieån hình deserted (adj) khoâng coù ngöôøi impressed (adj) gaây aán töôïng amazed (adj) ngaïc nhieân atmosphere (n) baàu khoâng khí C. SPEAKING (pages 99-100) wet (adj) öôùt loss of business (n) maát thò phaàn 14
 16. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch lack of chance (n) thieáu cô hoäi muddy (adj) laày loäi, nhieàu buøn map (n) baûn ñoà D. WRITING (pages 100-101) enclose (v) gôûi keøm direction (n) chæ daãn have any trouble (v) gaëp trôû ngaïi corner (n) goùc E.LANGUAGE FOCUS (p.102-104) multilane (n) nhieàu laøn xe income (n) thu nhaäp quit (v) töø boû, thoâi vieäc car crash (n) ñuïng xe flooded (adj) ngaäp luït hideous litter (n) söï xaû raùc gheâ tôûm slippery (adj) trôn tröôït inhabitant (n) cö daân sidewalk (n) væa heø casino (n) soøng baïc shopping mall (n) khu thöông maïi protest (v) phaûn ñoái pothole (n) oå gaø GRAMMAR I. Conditional Sentences (If Sentences): Type 1 Ex: If I finish my homework, I will go to the concert = I will go to the concert if I finish my homework. * If clause: If I finish my homework, * Main clause: I will go to the concert 1. Form If clause Main clause If + S + V1….., S + will + Vo…… 2. Use Dieãn taû moät ñieàu kieän coù theå xaûy ra ôû hieän taïi hoaëc töông lai. II. Because of, In spite of/ Despite. 1. Because of Ex: - I can’t go to school yesterday because I am sick. I can’t go to school because of my sickness. - Nam missed the bus because he got up late. Because of getting up late, Nam missed the bus. Because of + Noun/ Noun Phrase (reason) 2. In spite of/ Despite Ex: - The woman tries to climb the mountain even though she is old. The woman tries to climb the mountain in spite of her old age. - Although Nga is tired, she still begins her work on time. 15
 17. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch Despite being tired, Nga still begins her work on time. In spite of/ Despite + Noun/ Noun Phrase (concession) 16
 18. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch CONSOLIDATION 2 ☺ VOCABULARY preferable (adj) yeâu thích A. LISTENING (pages 105-106) schedule (n) lòch laøm vieäc cyberspace(n) khoâng gian ñieàu khieån direct (v) daøn döïng domain (n) lónh vöïc dull (adj) nhaït nheõo fiberoptic (adj) baèng sôïi quang original (n) baûn goác assignment (n) baøi taäp junction (n) choã gaëp nhau B. VOCABULARY(pages 106-109) alley (n) loái ñi nhoû medicine (n) thuoác approach (n) phöông phaùp cuff (n) coã tay aùo multilingual (adj) nhieàu tieáng noùi fascinate (v) quyeán ruõ multiplication (n) söï nhaân impersonal (adj) thieáu tình ngöôøi harvest (n) vuï thu hoaïch alarming (adj) baùo ñoäng hospitality (n) söï meán khaùch C. GRAMMAR (pages 109-110) injured (adj) bò thong lend (v) cho möôïn traffic jam (n) naïn keït xe cancel (v) huõy boû wave (n) soùng D. READING (pages 111-112) interfere (v) can thieäp vaøo cell phone (n) ñieän thoaïi di ñoäng block (v) ngaên chaën take off (v) taêng cao silent mode (n) traïng thaùi im laëng message (n) vaên baûn fear (v) sôï haûi pacemaker (n) maùy trôï tim switch off (v) taét regulate (v) ñieàu chænh adjust (v) ñieàu chænh heartbeat (n) nhòp ñaäp confirm (v) xaùc nhaän E. WRITING (page 112) departure time (n) giôø khôûi haønh receive (v) nhaän 17
 19. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch IRREGULAR VERBS No Infinitive Past Simple Past Participle Meaning 1 be(am/is/are) was/ were been thì, laø, ôû 2 arise arose arisen xuaát hieän 3 bear bore borne sinh ra 4 beat beat beaten ñaùnh, ñaäp 5 become became become trôû neân 6 begin began begun baét ñaàu 7 bend bent bent cuùi, gaäp 8 bet bet bet ñaùnh cuoäc 9 bite bit bitten caén 10 bleed bled bled chaûy maùu 11 blow blew blown thoåi 12 break broke broken laøm vôõ 13 breed bred bred nuoâi 14 bring brought brought mang 15 build built built xaây döïng 16 burn* burnt burnt ñoát chaùy 17 burst burst burst böøng chaùy 18 buy bought bought mua 19 catch caught caught baét ñöôïc 20 choose chose chosen choïn löïa 21 come came come ñeán 22 cost cost cost trò giaù 23 creep crept crept boø 24 cut cut cut caét 25 dig dug dug ñaøo 26 do did done laøm 27 draw drew drawn veõ 28 dream* dreamt dreamt mô 29 drink drank drunk uoáng 30 drive drove driven laùi xe 18
 20. Vocabulary & Grammar for English 10 Leâ Ngoïc Thaïch 31 eat ate eaten aên 32 fall fell fallen teù xuoáng 33 feed fed fed cho aên 34 feel felt felt caûm thaáy 35 fight fought fought ñaùnh nhau 36 find found found tìm thaáy 37 fit fit fit vöøa vaën 38 fly flew flown bay 39 forecast forecast forecast döï baùo 40 forget forgot forgot(ten) queân 41 forgive forgave forgiven tha thöù 42 freeze froze frozen ñoâng laïnh 43 get got got(ten) ñaït ñöôïc 44 give gave given cho 45 go went gone ñi 46 grind ground ground nghieàn 47 grow grew grown moïc 48 hang hung hung treo 49 have had had coù, duøng 50 hear heard heard nghe 51 hide hid hidden che giaáu 52 hit hit hit ñuïng 53 hold held held caàm, naém, toå chöùc 54 hurt hurt hurt laøm ñau 55 keep kept kept giöõ 56 know knew known bieát 57 lay laid laid ñaët, ñeå 58 lead led led daãn daét 59 learn* learnt learnt hoïc 60 leave left left rôøi khoûi 61 lend lent lent cho möôïn 62 let let let ñeå cho 63 lose lost lost ñaùnh maát 64 make made made laøm 19
565344