TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN LÊN CNXH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 13 | FileSize: 0.55 M | File type: PPT
of x

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN LÊN CNXH. + Xóa dần chế độ tư hữu và xây dần chế độ công hữu về tư liệu sản xuất +Xóa dần sự khác biệt giữa các giai cấp, giữa nông thôn thành thị,lao động chân tay với lao động trí óc + Có nền công nghiệp hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến năng suất cao. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-cnxh-va-con-duong-di-len-len-cnxh-p5t3tq.html

Nội dung


VỀ CHỦ NGHĨA VÀ CON ĐƯỜNG ĐI XÃ HỘI LÊN CNXH Ở ViỆT NAM I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẶC TRƯNG , MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Con đường hình thành tư duy về chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh Từ khát vọng giải phóng DT+ ND CON ĐƯỜNG HÌNH THÀNH TƯ DUY CNXH Từ các giá trị truyền thống Dân tộc Từ tổng kết các phong trào yêu nước Khảo cứu các cuộc cách mạng trênTG KT mong muốn mọi người đều ấm no Từ lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẶC TRƯNG , MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội a. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin : + Xóa dần chế độ tư hữu và xây dần ĐẶC chế độ công hữu về tư liệu sản xuất TRƯNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI +Xóa dần sự khác biệt giữa các giai cấp, giữa nông thôn thành thị,lao động chân tay với lao động trí óc + Có nền công nghiệp hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến năng suất cao I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẶC TRƯNG , MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội a. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin : + Phân phối theo kết quả lao động ĐẶC TRƯNG + Con CHỦ NGHĨA người dược bức bóc lột giải phóng khỏi áp và bất công XÃ HỘI +Sau khi đã hoàn thành sứ mệnh nhà nước xã hội chủ nghĩa sẽ tự tiêu vong I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẶC TRƯNG , MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội b. Quan điểm Hồ Chí Minh về đặc trưng của CNXH + Xã hội do nhân dân làm chủ ĐẶC TRƯNG CNXH + Có nền kinh tế phát triển dựa trên LLSX hiện đại với qhsx tiến bộ , đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao.. +Có nền văn hóa và đạo đức cao, con người được giải phóng có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân ... - tailieumienphi.vn 750299

Tài liệu liên quan


Xem thêm