Tài liệu miễn phí Chính trị học

Download Tài liệu học tập miễn phí Chính trị học

Các dạng bài tập Kinh tế chính trị

Với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu ôn tập, củng cố kiến thức; Tailieu.vn giới thiệu tài liệu tổng hợp Các dạng bài tập Kinh tế chính trị dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 6:50:50 AM +00:00

Dư luận xung quanh sự hoán đổi vị trí của bộ đôi quyền lực Putin - Medvedev

Bài nghiên cứu này nêu lên hiện nay, hai nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến nước Nga chính là tổng thống Dmitri Medvedev và thủ tướng Nga Vladimir Putin. Người đứng đầu chính phủ và người đứng đầu nhà nước Nga đã cùng nhau bắt tay lãnh đạo đất nước, đưa nước Nga đi lên trong mọi lĩnh vực. Dư luận báo chí gọi sự liên kết giữa họ là Bộ đôi quyền lực. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 5:33:45 PM +00:00

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên Bang Nga

Bài viết này tìm hiểu về quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga, cung cấp cho người đọc những thông tin về mối quan hệ, hợp tác giữa hai quốc gia. Mối quan hệ này, kế thừa mối quan hệ giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Liên Xô trước đây, luôn được hai nhà nước củng cố qua sự hợp tác trong các lính vực như: quân sự, giáo dục, hợp tác thương mại và đầu tư song phương đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng với các hợp tác liên quan đến dầu khí. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 5:05:07 PM +00:00

Thực trạng và giải pháp giáo dục chính trị tư tưởng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Đề tài này phân tích thực trạng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, đáp ứng nhiệm vụ chính trị hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 11:32:36 PM +00:00

Vai trò, vị trí của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đối với học sinh, sinh viên trong tình hình mới

Bài viết đưa ra các luận điểm, phân tích tình hình thực tế chất lượng Giáo dục Quốc phòng - An ninh trong các nhà trường hiện nay. Đồng thời đề ra các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng - An ninh cho học sinh và sinh viên trong giai đoạn mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 11:32:17 PM +00:00

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bài viết trình bày nội dung di huấn của Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thể hiện trong Di chúc. Trong đó, bài viết tập trung luận giải về nội dung nâng cao đạo đức cách mạng, về đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hành dân chủ rộng rãi, tự phê bình và phê bình. Mời các bạn cùng tham khảo

10/18/2021 8:34:52 PM +00:00

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích một số nội dung cơ bản của tác phẩm Sửa đổi lối làm việc và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong tác phẩm của Đảng Cộng sản Việt Nam để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

10/18/2021 12:39:43 PM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả dạy và học trực tuyến các môn Lý luận chính trị tại trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Ở nghiên cứu này, nhóm tác giả tiến hành khảo sát 514 người học để có số liệu phân tích các yếu tố ảnh hưởng, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả học trực tuyến đối với các môn lý luận chính trị. Bài viết đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy, học trực tuyến các môn lý luận chính trị là vấn đề mang tính cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn.

10/18/2021 12:35:18 PM +00:00

Tìm hiểu đặc trưng không khí trong thư Hồ Chí Minh dưới ánh sáng của phân tích diễn ngôn

Phân tích diễn ngôn là một trong những hướng nghiên cứu ngôn ngữ mới theo hệ hình chức năng luận, theo đó diễn ngôn được tìm hiểu ở ba phương diện: Trường, không khí và cách thức. Bài viết tập trung nghiên cứu phương diện không khí trong thư Hồ Chí Minh nhằm làm rõ các đặc trưng của yếu tố này là kiểu câu, từ xưng hô và các yếu tố tình thái, qua đó thấy được nét đặc sắc trong cách viết và tư tưởng của Người.

10/17/2021 2:57:45 PM +00:00

Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 2): Phần 2

Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 2): Phần 2 gồm có những bài học chính sau: Thuốc nổ, phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh, ba môn quân sự phối hợp, từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK.

10/17/2021 3:58:57 AM +00:00

Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 2): Phần 1

Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 2): Phần 1 gồm có những bài học chính sau: Đội ngũ đơn vị, sử dụng bản đồ quân sự, giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

10/17/2021 3:58:24 AM +00:00

Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 1): Phần 2

Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 1): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng việt nam; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;…

10/17/2021 3:58:15 AM +00:00

Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 1): Phần 1

Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 1): Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh; quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dụng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; nghệ thuật quân sự Việt Nam.

10/17/2021 3:58:07 AM +00:00

Vận dụng phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo nữ các cấp, các ngành trong giai đoạn hiện nay

Cán bộ, lãnh đạo nữ các cấp, ngành ở Việt Nam giai đoạn hiện nay học tập, xây dựng phong cách làm việc, lãnh đạo theo phong cách Hồ Chí Minh một cách sáng tạo. Họ rèn luyện phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương. Họ có phong cách lãnh đạo dân chủ, quyết đoán, sâu sát, khéo dùng và trọng dụng người tài, có phong cách khoa học, cách mạng, năng động, sáng tạo. Đồng thời, họ tuân thủ 10 nguyên tắc lãnh đạo trong xã hội hiện đại. Họ có đức, có tài, hội đủ năng lực, đáp ứng đổi mới, hội nhập toàn cầu vì sự phát triển bền vững của các cấp, ngành, của quốc gia dân tộc.

10/17/2021 1:35:48 AM +00:00

Nâng cao chất lượng dạy - học ngoại ngữ theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Dạy học ngoại ngữ theo hệ thống tín chỉ đã nâng cao được chất lượng học ngoại ngữ, làm thay đổi cơ bản mô hình đào tạo môn học này từ nhận thức của chủ thể và đối tượng dạy học đến phương pháp, chương trình dạy học, đề cương môn học, các điều kiện đảm bảo quá trình dạy học và cũng đặt ra những khó khăn, bất cập cần giải quyết để đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân.

10/17/2021 1:26:56 AM +00:00

Thực trạng năng lực lãnh đạo, quản lí của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ

Bài viết tìm hiểu thực trạng năng lực lãnh đạo, quản lí của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ này đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay.

10/17/2021 1:26:46 AM +00:00

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay

Các trường đại học, cao đẳng là nơi thực hiện sứ mệnh đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Việc tăng cường và nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các trường đại học, cao đẳng là tất yếu để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

10/17/2021 1:25:42 AM +00:00

Quán triệt và vận dụng sáng tạo triết lí “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giảng dạy các môn lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

Trong phạm vi bài viết, tác giả khái quát những nét chính tư tưởng triết lí: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó trình bày một số vấn đề đặt ra trong việc vận dụng triết lí “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” đối với công tác giảng dạy các môn lí luận Mác - Lênin ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay.

10/17/2021 1:16:29 AM +00:00

Học tập phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách nhà giáo

Đối với ngành Giáo dục, việc triển khai được thực hiện với nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động sâu rộng, thông qua đó đã tạo được sự thay đổi to lớn trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo.Trước những yêu cầu và bối cảnh mới của ngành Giáo dục, đòi hỏi đội ngũ nhà giáo không ngừng tự nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, lí luận chính trị và đạo đức cách mạng theo phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh.

10/17/2021 1:15:45 AM +00:00

Phương pháp dạy học bằng tình huống trong giảng dạy các môn lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

Vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy ở bậc Đại học, cao đẳng nói chung và ở từng môn học nói riêng đang là đòi hỏi cấp bách hiện nay để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực cho xã hội. Phương pháp dạy học bằng tình huống là một hướng tiếp cận của đổi mới phương pháp dạy học. Đặc trưng chung của các môn học lí luận chính trị thường mang tính khái quát hóa, trừu tượng hóa.

10/17/2021 1:13:17 AM +00:00

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở trường đại học hiện nay

Bài viết tập trung làm rõ một số khái niệm và phân tích, đánh giá thực trạng trong công tác dạy, học các môn Lí luận chính trị và đề xuất một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở trường đại học của nước ta hiện nay.

10/17/2021 1:13:10 AM +00:00

Vận dụng một số nội dung tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc giáo dục cán bộ quản lí và giáo viên hiện nay

Giáo dục cũng như đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên rất được Hồ Chí Minh chú trọng. Đứng trước yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo, yêu cầu đặt ra của Chương trình Giáo dục phổ thông mới và trước thực trạng cán bộ quản lí, giáo viên hiện nay thì việc vận dụng tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên là việc làm cần thiết.

10/17/2021 1:11:35 AM +00:00

Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực thực hành của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay

Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) là một trung tâm đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành, cấp phân đội bậc đại học. Do đặc thù về đối tượng và mục tiêu đào tạo nên yêu cầu về năng lực thực hành của học viên luôn được đề cao. Bài viết nhằm phân tích làm rõ một số vấn đề lí luận, thực tiễn và đề xuất một số giải pháp phát triển năng lực thực hành của học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay.

10/17/2021 12:50:45 AM +00:00

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực học tập, rèn luyện của học viên ở Trường Sĩ quan Pháo binh hiện nay

Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung luận giải thực trạng giảng dạy của giảng viên, tính tích cực học tập, rèn luyện của học viên. Trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp cơ bản đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy của giáo viên nhằm khơi dậy và phát huy tối đa tính tích cực học tập, rèn luyện của học viên, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện.

10/17/2021 12:50:38 AM +00:00

Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay

Bài viết góp phần xác định rõ đặc điểm của đội ngũ cán bộ Đoàn đồng thời đưa ra những tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.

10/17/2021 12:46:05 AM +00:00

Phát huy phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các nhà trường quân đội hiện nay

Thảo luận nhóm là phương pháp đã và đang được sử dụng phổ biến trong dạy học. Việc vận dụng phương pháp này trong giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các học viện, nhà trường trong quân đội (gọi chung là các nhà trường quân đội) sao cho hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

10/17/2021 12:41:04 AM +00:00

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài đối với cán bộ quản lí giáo dục trong giai đoạn hiện nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ để họ trở thành những cán bộ phát triển toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tư tưởng này của Người đã khẳng định giá trị cơ bản của một con người và nó lại càng đúng với một người thầy. Người khái quát ngắn gọn trong hai chữ “đức” và “tài”.

10/17/2021 12:40:49 AM +00:00

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về giảng dạy và học tập lí luận trong việc nâng cao chất lượng dạy học các môn Khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

Tư tưởng chính yếu mang tầm triết lí của công tác huấn luyện, giảng dạy và học tập lí luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh là học gắn liền với hành, lí luận gắn liền với thực tiễn, quá trình giáo dục đào tạo phải xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn. Theo Người, quá trình dạy - học phải luôn trả lời cho các câu hỏi: Dạy ai, ai dạy, dạy cái gì, tài liệu dạy học và đặc biệt phải chọn phương pháp dạy sao cho ngắn gọn, dễ nhớ và thiết thực.

10/17/2021 12:35:01 AM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô và ý nghĩa của nó trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô là một trong những nội dung quan trọng trong hệ thống quan điểm lý luận của Người. Ngay từ khi giành được chính quyền Hồ Chí Minh đã đề cập đến việc chống tham ô và tư tưởng này được thể hiện xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Để chống tham ô có hiệu quả, Hồ Chí Minh chỉ rõ nguyên nhân, hình thức, biểu hiện, tác hại của tham ô cũng như vị trí vai trò, lực lượng và những biện pháp.

10/16/2021 9:46:29 PM +00:00

Sáng tạo của Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người

Trên cơ sở phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, bài viết chỉ rõ sự sáng tạo, đóng góp to lớn của Hồ Chí Minh trong việc giải quyết mối quan hệ giữa ba vấn đề trên để đưa cách mạng Việt Nam đi tới những thắng lợi vẻ vang.

10/16/2021 9:46:15 PM +00:00