Tài liệu miễn phí Chính trị học

Download Tài liệu học tập miễn phí Chính trị học

Giáo trình Quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng

Giáo trình Quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng trình bày những vấn đề cơ bản về an ninh, quốc phòng; những quan điểm của Đảng, Nhà nước về an ninh, quốc phòng; nội dung quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; nội dung quản lý nhà nước về quốc phòng.

12/29/2020 5:53:39 PM +00:00

Ý nghĩa việc xây dựng và hoạt động tuyến phòng thủ ven biển tỉnh Phú Yên thế kỷ XIX

Việc xây dựng và hoạt động phòng thủ ven biển Phú Yên thế kỷ XIX luôn có ý nghĩa thiết thực. Ở Phú Yên, từ thế kỷ XIX việc phòng thủ ven biển đã có mối quan hệ gắn kết đối với hệ thống phòng thủ trong cả nước, có vai trò lớn đối với việc phát triển kinh tế, ổn định xã hội, gìn giữ an ninh quốc phòng của Phú Yên và của cả nước.

12/29/2020 3:13:02 PM +00:00

Công tác thông tin, tuyên truyền chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa – một số kinh nghiệm từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế và được công nhận bởi hàng loạt các bằng chứng pháp lý và lịch sử. Nhà nước Việt Nam luôn bảo vệ tích cực các quyền và danh nghĩa của mình trước mọi mưu đồ và hành động xâm phạm tới chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

12/29/2020 3:12:56 PM +00:00

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

12/29/2020 2:59:14 PM +00:00

Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Pháp luật trong hành chính nhà nước

Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Pháp luật trong hành chính nhà nước được biên soạn với mục tiêu cung cấp đến người học các nội dung pháp luật trong hành chính nhà nước; pháp luật trong hành chính nhà nước pháp luật về địa vị pháp lý hành chính của chủ thể trong quản lý hành chính nhà nước; thực hiện và áp dụng pháp luật trong hành chính nhà nước...

12/29/2020 2:48:11 PM +00:00

Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Lý luận về hành chính nhà nước

Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Lý luận về hành chính nhà nước tìm hiểu về bản chất của nhà nước, hành chính nhà nước, vai trò của hành chính nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, các nguyên tắc hành chính nhà nước, các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước.

12/29/2020 2:48:02 PM +00:00

Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập, tự do và đại đoàn kết dân tộc

“Độc lập, tự do và đại đoàn kết dân tộc” là truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Trong thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân các dân tộc Việt Nam đã đoàn kết đánh đổ chế độ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập, tự do cho dân tộc, thu non sông về một mối.

12/29/2020 2:20:23 PM +00:00

Vai trò của truyền thông đại chúng đối với việc phát huy dân chủ ở cơ sở tại Việt Nam hiện nay

Bằng việc sử dụng một số phương pháp cơ bản như kế thừa, phân tích tài liệu và các thao tác tổng hợp, so sánh, bài viết đã làm rõ vai trò của truyền thông đại chúng đối với việc phát huy dân chủ ở cơ sở của Việt Nam hiện nay. Thông qua đó nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc phát huy dân chủ ở cơ sở của nước ta trong giai đoạn hiện nay.

12/29/2020 2:20:07 PM +00:00

Hiệu quả của việc ứng dụng hoạt động mô phỏng trong giảng dạy môn Học thể chế chính trị và một số vấn đề quản lý nhà nước Hoa Kỳ

Hoạt động mô phỏng được áp dụng trong rất nhiều môn học ở bậc đại học, trong đó có các môn học thuộc ngành khoa học chính trị. Nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu về phản hồi của sinh viên Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về hiệu quả của việc ứng dụng hoạt động mô phỏng vào môn học Thể chế chính trị và một số vấn đề quản lý Nhà nước Hoa Kỳ tại khoa.

12/29/2020 2:19:15 PM +00:00

Nhận thức một số nội dung liên quan đến phong trào “Nước Xu”

Bài viết tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến phong trào “Nước Xu” cần nhận thức thống nhất, như: thủ lĩnh Săm Brăm, đồng xu, nước thánh, thời gian, không gian diễn ra phong trào này.

12/29/2020 1:24:21 PM +00:00

Công tác phòng không nhân dân ở Quân khu 4 trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ (1964 - 1973)

Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ (1964 - 1973), Quân khu 4 là địa bàn bị đế quốc Mĩ đánh phá ác liệt nhất. Thực hiện chủ trương của Đảng, quân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, khu vực Vĩnh Linh đã tích cực thực hiện công tác phòng không nhân dân, tổ chức sơ tán, phân tán người và tài sản, xây dựng hệ thống hầm hào, đồng thời, phát động nhân dân tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, khắc phục hậu quả, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.

12/29/2020 1:23:13 PM +00:00

Việc xác lập và thực thi chủ quyền trên hai vùng đảo Hoàng Sa và Trường Sa của nhà nước Việt Nam giai đoạn từ sau hiệp ước Pa-tơ-nôt (1884) đến sự kiện 30 tháng 4 năm 1975

Bài viết khái quát việc xác lập và thực thi chủ quyền trên hai vùng đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Nhà nước Việt Nam thông qua hoạt động của chính quyền thực dân Pháp-đại diện cho Việt Nam, đồng thời với các hoạt động thực thi chủ quyền của các triều đại và chính quyền Việt Nam trong giai đoạn lịch sử quan trọng: từ Hiệp ước Pa-tơ-nốt cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đồng thời khẳng định rằng nhà nước Việt Nam, qua các thời kỳ, đã khai phá, chiếm hữu thật sự, công khai và liên tục hai vùng đảo ( quần đảo) Hoàng Sa và Trường Sa. Hoàng Sa và Trường Sa chưa bao giờ thuộc lãnh thổ của Trung Quốc.

12/29/2020 1:00:54 PM +00:00

Hoạt động “Tam quyền phân lập” trong nhiệm kỳ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dưới giác độ Luật hiến pháp

Bài viết phân tích một số hoạt động nổi bật của hệ thống tam quyền phân lập Hoa Kỳ thời gian đầu nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, từ đó rút ra một số nhận xét đánh giá về hoạt động của hệ thống tam quyền phân lập Hoa Kỳ hiện nay dưới giác độ luật hiến pháp.

12/29/2020 1:00:24 PM +00:00

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh vấn đề phẩm chất cán bộ, đảng viên hiện nay

Bài viết không chỉ góp phần nâng cao phẩm chất cán bộ, đảng viên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như xây dựng Đảng vững mạnh mà còn tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

12/29/2020 12:37:11 PM +00:00

Giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên công nghệ thông tin trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 ở trường Đại học Đồng Tháp

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang thay đổi mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục đại học, vì thế nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên là cần thiết, trước hết là đội ngũ giảng viên ngành Công nghệ thông tin.

12/29/2020 12:36:46 PM +00:00

Thực trạng và giải pháp giáo dục lòng yêu nước trong dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên thông qua hoạt động dạy học Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong thời gian tới.

12/29/2020 12:36:40 PM +00:00

Phong cách làm việc khoa học, khách quan và trung thực của Hồ Chí Minh

Bài viết góp phần nhận thức rõ hơn phong cách làm việc khoa học, khách quan và trung thực của Hồ Chí Minh và chỉ ra ý nghĩa của nó đối với cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cách mạng ở nước ta hiện nay.

12/29/2020 12:36:33 PM +00:00

Thực trạng và giải pháp thực hiện tư tưởng trọng dân theo di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh của giảng viên trường đại học Tiền Giang

Bài viết trình bày nội dung tư tưởng trọng dân, thân dân, tạo tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân thể hiện qua các bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thực trạng thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư tưởng trọng dân, thân dân của giảng viên Trường Đại học Tiền Giang; Giải pháp thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư tưởng trọng dân, thân dân của giảng viên Trường Đại học Tiền Giang.

12/29/2020 12:36:27 PM +00:00

Vấn đề Biển Đông trong quan hệ Mỹ - Việt dưới thời Tổng thống B. Obama

Bài viết tiến hành nghiên cứu vấn đề Biển Đông trong quan hệ Mỹ - Việt dưới thời Tổng thống B. Obama thông qua tiếp cận trên cơ sở các khung lý thuyết về quan hệ quốc tế với các luận điểm cơ bản về chính sách đối ngoại, lợi ích quốc gia, hợp tác và xung đột...

12/29/2020 12:20:46 PM +00:00

Tiến trình hoạch định chính sách đối ngoại Việt Nam với Hoa Kỳ dựa trên mô hình của David Easton

Bài viết hướng đến việc phân tích quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với Hoa Kỳ theo mô hình của David Easton trong lý thuyết hệ thống. Bên cạnh đó, bài viết sẽ đưa ra dự báo về khả năng điều chỉnh chính sách đối ngoại Việt Nam với Hoa Kỳ, đặc biệt là nâng cấp quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược.

12/29/2020 12:17:35 PM +00:00

Lịch sử quan hệ Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ (Từ cuối thế kỉ XIX đến nay)

Bài viết bước đầu tìm hiểu lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ từ cuối thế kỷ 19 đến nay dựa trên một số tài liệu cơ bản, lịch sử quan hệ giữa hai nước có thể được chia làm ba giai đoạn: cuối thế kỷ 19, trong chiến tranh Việt Nam và từ năm 1978 đến nay.

12/29/2020 12:09:22 PM +00:00

Phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam – Đà Nẵng, giai đoạn 1954-1960

Bài viết này tập trung nghiên cứu phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào các dân tộc thiểu số Quảng Nam – Đà Nẵng trong giai đoạn 1954-1960, qua đó góp phần nhận thức rõ hơn vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số trong đấu tranh chính trị ở Quảng Nam – Đà Nẵng.

12/29/2020 11:14:25 AM +00:00

Sự giúp đỡ của Liên Xô trên lĩnh vực y tế đối với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1954 - 1975

Bài viết tập trung phân tích quá trình giúp đỡ của Liên Xô trên lĩnh vực y tế đối với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong giai đoạn 1954-1975, nhằm thể hiện sự trân trọng đối với sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Liên Xô, đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng trong quá trình vận động, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế, từ đó gợi mở những kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề quan hệ quốc tế trong bối cảnh hiện nay.

12/29/2020 11:13:40 AM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, chủ quyền

Bài viết này tìm hiểu về cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, chủ quyền; quan điểm Hồ Chí Minh về độc lập, chủ quyền; bảo vệ độc lập, chủ quyền; lực lượng bảo vệ độc lập, chủ quyền; nguyên tắc, phương châm và phương pháp bảo vệ độc lập, chủ quyền.

12/29/2020 11:05:43 AM +00:00

Những nhân tố tác động đến quan hệ Lào – Việt Nam (1986–2016)

Bài viết trên cơ sở phân tích các nhân tố tác động đến quan hệ Lào – Việt Nam trong giai đoạn 1986–2016, bài báo nhận diện, đánh giá mức độ tác động của các nhân tố vốn có và những nhân tố mới xuất hiện đến mối quan hệ Lào – Việt Nam trong giai đoạn này.

12/29/2020 11:02:48 AM +00:00

Hiệu quả và tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở trường đại học

Tác giả cho rằng, nếu chỉ đánh giá kết quả hay chất lượng giảng dạy sẽ chưa thể đánh giá một cách đầy đủ thực tế giảng dạy các môn lý luận chính trị. Bởi, giảng dạy lý luận chính trị là một bộ phận của công tác tư tưởng trong trường học, do đó cần phải đánh giá hiệu quả giảng dạy các môn lý luận chính trị theo quan điểm cũng như tiêu chuẩn của công tác tư tưởng.

12/29/2020 10:42:57 AM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh và quân đội là sự vận dụng sáng tạo nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh và quân đội vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Là sự kết hợp hữu cơ giữa nguyên lý cơ bản triết học và tư tưởng quân sự mácxít với truyền thống tinh hoa chống giặc ngoại xâm và xây dựng quân đội trong lịch sử Việt Nam và nhân loại, cũng như tư duy chiều sâu khoa học, nhãn quan chính trị uyên bác mẫn tiệp của Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

12/29/2020 10:42:44 AM +00:00

Vietnam’s culture in foreign affairs in relationship with France: Some achievements, limitations and prospects

This is the period when Vietnam overcame the siege and embargo of major countries. The article clarifies the achievements and limitations of this practice in order to forecast the prospects of Vietnam’s external cultural development in its relations with France in the coming time.

12/29/2020 9:14:47 AM +00:00

Văn hóa đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ với Pháp: Một số thành tựu, hạn chế và triển vọng

Việt Nam và Pháp có mối giao lưu văn hoá lâu đời, đặc biệt kể từ khi Việt Nam và Pháp đặt quan hệ ngoại giao chính thức từ năm 1973, văn hoá đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ ngoại giao với Pháp ngày một phát triển, đặc biệt từ năm 1989 đến nay. Bài viết làm rõ những thành tựu và hạn chế của thực tiễn này nhằm dự báo triển vọng phát triển văn hoá đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ với Pháp trong thời gian tới.

12/29/2020 9:14:41 AM +00:00

Political and theoretical books and the protection of the party’s ideology background in the current publishing area

Industrial Revolution 4.0 brings many opportunities and challenges for publishing. In particular, the reactionary forces taking advantage of free speech in the publishing fi eld to oppose the revolutionary cause of our Party are increasingly complicated. They take advantage of their freedom of expression to publish publications that defame leadership, distort the policies and lines of our Party and State, and at the same time incite national divisions.

12/29/2020 9:14:35 AM +00:00