Tài liệu miễn phí Chính trị học

Download Tài liệu học tập miễn phí Chính trị học

Đề cương ôn tập môn Chính trị học đại cương

Mời các bạn cùng tham khảo đề cương môn Chính trị học đại cương để có thêm tư liệu hỗ trợ phục vụ cho quá trình học tập, ôn luyện kiến thức, chuẩn bị chu đáo cho bài thi kết thúc học phần gặt hái nhiều thành công.

5/22/2021 6:34:15 AM +00:00

Đề cương ôn tập môn Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam

Mời các bạn cùng tham khảo đề cương ôn tập môn Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam để nắm chi tiết các câu hỏi ôn luyện, củng cố kiến thức, chuẩn bị chu đáo cho bài thi sắp diễn ra.

5/22/2021 6:13:55 AM +00:00

Chính sách kinh tế, thương mại của chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump và ảnh hưởng của nó đến kinh tế Việt Nam

Bài viết đưa mô hình “đĩa bay” khắc họa mô hình chính sách tổng quát của Trump như là nghiên cứu ban đầu về chính sách này. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/22/2021 5:50:39 AM +00:00

Chiến lược xoay trục Châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ dưới thời tổng thống Barack Obama (2011-2016)

Bài viết này tập trung phân tích mục tiêu, nội dung, biện pháp thực hiện chiến lược “ xoay trục này ” của Tổng thống Barack Obama.

5/22/2021 5:42:27 AM +00:00

Chiến lược của các nước lớn đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và vai trò, vị thế của Việt Nam

Bài viết phân tích vị trí và tầm quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong thế kỷ XXI xét trên cả 2 góc độ: Địa - Chính trị và Địa - Kinh tế với những thay đổi căn bản. Trên cơ sở tìm hiểu quan điểm và chiến lược của các nước lớn (Mỹ, Nga, Trung Quốc) đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bài viết đưa ra một số đánh giá, nhận định về vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực.

5/22/2021 4:56:51 AM +00:00

Globalisation and a number of impacts on Vietnam - Russia relations

This paper focuses on analysing the characteristics, content and new trends of globalisation, recognising the effects of globalisation on the current Vietnam-Russia relations.

5/22/2021 2:58:42 AM +00:00

Thách thức đối với quản trị nhà nước từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra những tác động đa chiều lên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quản trị nhà nước trên cả hai phương diện thời cơ và thách thức. Bài viết nhận diện những thách thức đối với quản trị nhà nước từ cuộc cách mạng này, từ đó đưa ra một số gợi mở đối với Việt Nam hiện nay.

5/22/2021 2:12:10 AM +00:00

Nhóm La Lutte trong phong trào chính trị và cách mạng Nam Kỳ (1933-1935)

Nhóm La Lutte ra đời vào năm 1933 tại Nam Kỳ, là nhóm trí thức hoạt động ở lĩnh vực báo chí, biểu tình, diễn thuyết và vận động nghị trường đòi dân sinh, dân chủ công khai trước chính quyền thực dân. Những hoạt động của nhóm trở thành nguồn động viên tinh thần đấu tranh cho nhân dân lao động và trí thức Nam Kỳ lúc bấy giờ, nhất là cho phong trào đấu tranh chống Pháp ở Nam Kỳ trước 1945.

5/22/2021 2:11:51 AM +00:00

Từ Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin đến “chủ nghĩa dân tộc” Hồ Chí Minh

Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về đề cao lợi ích dân tộc, xem đó là điều kiện, cơ sở để giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, đồng thời mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì đường lối đổi mới, tích cực và chủ động hội nhập, qua đó thể hiện một cách hài hòa biện chứng lợi ích dân tộc và lợi ích nhân loại trong một thế giới mở, thế giới “phẳng”, nhưng hết sức phức tạp như hiện nay.

5/22/2021 2:09:57 AM +00:00

Current viewpoints of the Vietnamese communist party on the issues of protection the sovereignty of the sea and the islands

This article analyzes current views of the Communist Party of Vietnam on the protection of sovereignty over the sea and islands of the country, such as asserting the country’s sovereignty in general and on the sea and islands, management and protection of the sea and islands; development of economy associated with the enhancing the country’s defense and security; using flexible and wise solutions to solve disputes on islands; mobilization of the strength of the entire country and political system; taking advantages of diplomacy in protecting the national sea-island sovereignty. The article also draws on experiences that contribute to better protecting the sovereignty of the sea and islands of the country in the coming time.

5/21/2021 10:06:56 PM +00:00

Giáo trình Giáo dục chính trị (TC) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

(NB) Giáo trình Giáo dục chính trị cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu và nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

5/21/2021 9:28:21 PM +00:00

Giáo trình Giáo dục chính trị (CĐLT) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

(NB) Nội dung Giáo trình Giáo dục chính trị này được trình bày ngắn gọn, đơn giản, phù hợp với đối tượng và thời gian quy định. Mỗi bài đều được tóm tắt nội dung cơ bản, tiếp theo là nội dung, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm ở phần cuối nhằm giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện về bài học và củng cố kiến thức ở mỗi bài.

5/21/2021 9:27:37 PM +00:00

Quan điểm của Đảng, nhà nước về phát triển văn hoá, xây dựng con người trong giai đoạn mới

Nội dung của bài viết này trình bày quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng, phát triển văn hoá và con người trong giai đoạn mới; những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa và con người.

5/21/2021 9:21:15 PM +00:00

Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho thanh niên hiện nay

Bài viết trên cơ sở phân tích các yếu tố tác động bản lĩnh chính trị, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của thanh niên hiện nay.

5/21/2021 8:44:29 PM +00:00

Góp phần tìm hiểu văn hóa quân sự Hồ Chí Minh

Bài viết khái quát văn hóa quân sự, nội dung văn hóa quân sự Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng, chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng. Trên cơ sở đó, đề xuất một số định hướng trong giáo dục và nghiên cứu văn hóa quân sự Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

5/21/2021 8:41:07 PM +00:00

Giải pháp nâng cao chất lượng Đảng viên ở Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào

Nâng cao chất lượng đảng viên có tầm quan trọng đặc biệt, không chỉ là nền tảng để xây dựng, củng cố đội ngũ đảng viên, còn tác động đến uy tín, đến năng lực lãnh đạo của Đảng. Bài viết phân tích làm rõ thực trạng công tác đánh giá chất lượng đảng viên ở Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào và đề xuất giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào.

5/21/2021 8:37:44 PM +00:00

Quan hệ Mỹ - Đài Loan trong nửa đầu nhiệm kỳ của tổng thống Donald Trump (2017-2018)

Nội dung của bài viết này phân tích những tiến triển trong mối quan hệ Mỹ - Đài Loan trong nửa đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump (2017-2018). Từ đó, tác giả đưa ra một số lý do giải thích cho những tiến triển trên.

5/21/2021 8:37:31 PM +00:00

Hoạt động tuyên truyền thông tin đối ngoại của Hồ Chí Minh qua các thời kỳ

Bài viết nghiên cứu hoạt động thông tin đối ngoại của Hồ Chí Minh qua các thời kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho công tác thông tin đối ngoại hiện nay.

5/21/2021 8:37:04 PM +00:00

Những hạn chế trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1955-1975)

Bài viết sử dụng phương pháp lịch sử, phương pháp logic và phép nghiên cứu liên ngành để chỉ ra và phân tích những thiếu sót cơ bản mà hoạt động xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 1955-1975 đã mắc phải.

5/21/2021 4:44:29 PM +00:00

Bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 8: Đường lối đối ngoại

Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Đường lối đối ngoại thời kỳ từ 1975 – 1986; đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/21/2021 4:30:29 PM +00:00

Bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 7: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 7: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng, phát triển văn hóa; quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội.

5/21/2021 4:30:03 PM +00:00

Bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1945 – 1985), đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/21/2021 4:29:54 PM +00:00

Bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 4:29:33 PM +00:00

Bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 4: Đường lối công nghiệp hoá hiện đại hoá

Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 4:29:17 PM +00:00

Bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975)

Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954 - 1975).

5/21/2021 4:29:05 PM +00:00

Bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945). Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939, chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945, nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.

5/21/2021 4:28:56 PM +00:00

Bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tình hình thế giới: chủ nghĩa đế quốc ra đời; tình hình thế giới : Cách mạng tháng 10 Nga thành công; tình hình thế giới : Quốc tế Cộng sản ra đời; chính sách cai trị của thực dân Pháp; giai cấp công nhân Việt Nam; tính chất và mâu thuẫn trong xã hội;… Mời các bạn cùng tham khảo.

5/21/2021 4:28:47 PM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân và sự vận dụng của Đảng ta

Bài viết phân tích, làm rõ một số quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về thành phần kinh tế tư nhân ở Việt Nam, qua đó thấy được vai trò định hướng, nền tảng và giá trị của các quan điểm đó trong quá trình phát triển kinh tế nói chung, phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay nói riêng.

5/21/2021 3:09:36 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: lịch sử ra đời của Đảng; quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối của Đảng; kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của Đảng. Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để biết thêm các nội dung chi tiết về môn học.

5/21/2021 1:51:27 AM +00:00

Phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân theo di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm kết tinh tư tưởng của Bác về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam, mối quan hệ giữa công bằng và tiến bộ xã hội, mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa trong xây dựng xã hội mới, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh thời đại, động lực lợi ích và chăm lo chu đáo tới cuộc sống con người gắn tư tưởng trọng dân.

5/20/2021 11:28:46 PM +00:00