Tài liệu miễn phí Chính trị học

Download Tài liệu học tập miễn phí Chính trị học

Lesson Airspace volumes & sectorisation - Module 13: European airspace concept workshops for PBN implementation

Airspace volumes & sectorisation - Module 13: European airspace concept workshops for PBN implementation this module will provide an good understanding of Airspace volumes and Sectorisation supporting ATM...

10/19/2020 6:58:31 PM +00:00

Eurocontrol manual for airspace planning - Common guidelines

Eurocontrol manual for airspace planning - Common guidelines present the following table records the complete history of the successive editions of the present document; presentation of the manual; specific remarks relevant to the second edition; general guidelines for the establishment of airspace structures; principles for the design of airspace structures...

10/19/2020 6:58:23 PM +00:00

Air traffic management – Module 4: European airspace concept workshops for PBN implementation

Air traffic management – Module 4: European airspace concept workshops for PBN implementation present the content the purpose of an airspace concept is and how it should drive any successful implementation.

10/19/2020 6:58:14 PM +00:00

Eurocontrol specification for airspace management (ASM) support system requirements supporting the ASM processes at local and FAB level part I - Baseline requirements

This document is the EUROCONTROL Specification for Airspace Management (ASM) Support System Requirements supporting the ASM processes at local and FAB level - Part I - Baseline Requirements. It has been developed in collaboration with stakeholders from civil and military air navigation service providers and airspace users.

10/19/2020 6:58:08 PM +00:00

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 6: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 6: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH được biên soạn giúp các bạn nắm được những kiến thức dân tộc trong thời kỳ quá độ lên CNXH (chủ nghĩa xã hội); tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam.

10/19/2020 6:51:25 PM +00:00

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 7: Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 7: Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH cung cấp những kiến thức cho người học bao gồm khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình; cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH (chủ nghĩa xã hội); xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

10/19/2020 6:51:19 PM +00:00

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 5: Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 5: Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH trình bày cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

10/19/2020 6:51:13 PM +00:00

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 4: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 4: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa thông tin đến các bạn với những kiến thức dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa; nhà nước xã hội chủ nghĩa; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

10/19/2020 6:51:07 PM +00:00

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội gồm các nội dung chủ nghĩa xã hội, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

10/19/2020 6:51:00 PM +00:00

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cung cấp đến các bạn những kiến thức quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân; giai cấp công và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của của giai cấp công nhân hiện nay; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.

10/19/2020 6:50:54 PM +00:00

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 1: Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 1: Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp đến các bạn những thông tin về phân bố thời gian giảng dạy và học tập môn học, kết cấu và nội dung kiến thức môn học, phương pháp đánh giá học phần.

10/19/2020 6:50:48 PM +00:00

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp đến các bạn với những kiến thức nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

10/19/2020 6:50:32 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học

Đề cương chi tiết học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp những kiến thức tổng quan về môn học như mục tiêu của môn học, nội dung, phương pháp đánh giá học phần giúp sinh viên có thêm tư liệu tham khảo để chủ động trong việc học tập và ôn luyện kiến thức.

10/19/2020 6:50:25 PM +00:00

Chính sách tiến cử nhân tài của triều Nguyễn và bài học cho công tác cán bộ hiện nay (1802-1884)

Tiến cử nhân tài là một chính sách thường được các triều đại phong kiến Việt Nam sử dụng bên cạnh con đường khoa cử nhằm không bỏ sót người tài vì một lí do nào đó mà không dự thi và đang ẩn dật trong nhân dân. Dưới triều Nguyễn, chính sách này được sử dụng khá hiệu quả với không ít người tài xuất thân từ con đường tiến cử được lưu danh tên tuổi như Nguyễn Đăng Tuân, Thân Văn Quyền, Phan Huy Chú, Nguyễn Tri Phương.

10/19/2020 6:26:26 PM +00:00

Tác động của sáng kiến “vành đai và con đường” đối với không gian an ninh và phát triển của Việt Nam

Bài viết này phân tích, đánh giá những tác động tiêu cực của sáng kiến “Vành đai và Con đường” đối với không gian AN&PT của Việt Nam, từ đó rút ra một số kiến nghị chính sách cơ bản nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia.

10/19/2020 6:25:04 PM +00:00

Chính sách của thực dân Pháp đối với Công giáo ở Việt Nam (1884-1945)

Bài viết tập trung tìm hiểu chính sách của thực dân Pháp đối với Công giáo trong những năm 1884 đến năm 1945, trên cơ sở đó, góp phần cung cấp một phần tư liệu làm rõ hơn chính sách của thực dân với Công giáo, đồng thời đánh giá tác động và ảnh hưởng của chính sách này, cũng như sẽ gợi mở những bài học lịch sử để thực hành chính sách đại đoàn kết dân tộc hiện nay.

10/19/2020 6:24:26 PM +00:00

Đề cương Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

Tài liệu thông tin đến các bạn với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu phục vụ cho quá trình ôn luyện, củng cố kiến thức, hoàn thành các bài thi gặt hái nhiều thành công.

10/19/2020 6:07:04 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2019-2020 môn Xác suất thống kê ứng dụng - ĐH KHTN

Đề thi Xác suất thống kê ứng dụng giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Điện – Điện tử và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 5:06:28 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2019-2020 môn Xác suất thống kê ứng dụng - ĐH KHTN

Để giúp các bạn sinh viên củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm bắt được cấu trúc đề thi và thử sức mình khi thực hiện thử các bài thi. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi Xác suất thống kê ứng dụng dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi.

10/19/2020 5:06:22 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2019-2020 môn Xác suất - Thống kê - ĐH KHTN

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo đề thi Xác suất - Thống kê dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

10/19/2020 5:06:16 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2017-2018 môn học Hình họa, vẽ kỹ thuật - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2017-2018 môn học Hình họa, vẽ kỹ thuật giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt đượ1=c cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 5:06:10 PM +00:00

Đề thi học kỳ hè năm học 2019-2020 môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - ĐH KHTNĐề thi học kỳ hè năm học 2019-2020 môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - ĐH KHTN

Đề thi Môn Tư tưởn Hồ Chí Minh sẽ giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.

10/19/2020 5:05:00 PM +00:00

Đề thi học kỳ hè năm học 2017-2018 môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - ĐH KHTN

Đề thi Tư tưởng Hồ Chí Minh của trường ĐH KHTN sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên củng cố, rèn luyện, nâng cao kiến thức môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Để nắm chi tiết nội dung các bài tập mời các bạn cùng tham khảo đề thi.

10/19/2020 5:04:54 PM +00:00

Đề thi học kỳ hè năm học 2015-2016 môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - ĐH KHTN

Mời các bạn cùng tham khảo đề thi Tư tưởng Hồ Chí Minh sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

10/19/2020 5:04:47 PM +00:00

Đề thi học kỳ II năm học 2018-2019 môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - ĐH KHTN

Để giúp các bạn sinh viên củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm bắt được cấu trúc đề thi và thử sức mình khi thực hiện thử các bài thi. Mời các bạn cùng tham khảo Đề thiTư tưởng Hồ Chí Minh của trường ĐH KHTN - ĐHQGHN dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi.

10/19/2020 5:04:41 PM +00:00

Đề thi học kỳ II năm học 2017-2018 môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - ĐH KHTN

Đề thi học kỳ II năm học 2017-2018 môn Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi.

10/19/2020 5:04:35 PM +00:00

Đề thi học kỳ II năm học 2016-2017 môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - ĐH KHTN

Đề thi học kỳ II năm học 2016-2017 môn Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.

10/19/2020 5:04:29 PM +00:00

Đề thi học kỳ I năm học 2016-2017 môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - ĐH KHTN

Đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2016-2017 môn Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 2 câu hỏi giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/19/2020 5:04:23 PM +00:00

Đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2017-2018 môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - ĐH KHTN

Đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2017-2018 môn Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.

10/19/2020 5:04:17 PM +00:00

Đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2016-2017 môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - ĐH KHTN

Đề thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh được sử dụng làm tài liệu ôn tập, củng cố lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

10/19/2020 5:04:10 PM +00:00