Tài liệu miễn phí Chính trị học

Download Tài liệu học tập miễn phí Chính trị học

Phụ ngữ Nga trước, trong và sau Cách mạng Tháng Mười

Bài viết tập trung nghiên cứu về hoạt động và vai trò của phụ nữ Nga trong Cách mạng Tháng Mười, cuộc nội chiến ở Nga và đời sống của họ trong những năm đầu Chính quyền Xô-Viết (tới trước năm 1930), khám phá sự thay đổi của đời sống phụ nữ Nga trong các thời kỳ đó và đặc biệt chú ý tới quan hệ giữa nữ giới và hoạt động chính trị.

3/18/2021 7:29:34 PM +00:00

Lênin bàn về chống nạn quan liêu, tham ô, hối lộ, làm trong sạch bộ máy nhà nước

Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh V. I. Lê nin, bài viết nêu lại quan điểm và thái độ chính trị của Người đối với loại giặc này. Sự phân tích của V. I. Lê nin về nguồn gốc, nguyên nhân xuất hiện bệnh quan liêu, tham ô, hối lộ, sự nguy hiểm của nó và vì sao phải đấu tranh chống bệnh quan liêu, tham ô, hối lộ vẫn còn nguyên giá trị thời sự đối với chúng ta.

3/18/2021 7:26:40 PM +00:00

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quản lý nhà nước về văn hóa ở tỉnh Thanh Hóa trước cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh trong quản lý nhà nước về văn hóa; tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến quản lý nhà nước về văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh; giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh trước Cách mạng công nghiệp 4.0.

3/18/2021 7:18:11 PM +00:00

Cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc ở Thanh Hóa (1930-1945): Một số đặc điểm và bài học kinh nghiệm

Bài viết tập trung làm sáng rõ những đặc điểm nổi bật cũng như những bài học của cuộc vận động CMGPDT ở Thanh Hóa, qua đó góp phần làm rõ hơn về quy mô, tính chất, đặc điểm, đồng thời nâng cao hơn nữa tầm vóc của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.

3/18/2021 7:08:54 PM +00:00

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 1: Cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 1: Cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ cung cấp đến người học cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh; quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

3/18/2021 5:37:57 PM +00:00

Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên các trường đại học hiện nay

Giáo dục ý thức chính trị (YTCT) cho sinh viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các trường đại học, nhằm góp phần tạo ra một lớp người vừa “hồng” vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tình hình hiện nay, cần phân tích, đánh giá đúng thực trạng YTCT của sinh viên cũng như hoạt động giáo dục YTCT cho sinh viên, từ đó đề ra các giải pháp giáo dục toàn diện, hiệu quả.

3/18/2021 5:23:18 PM +00:00

Hợp tác biên giới giữa hai tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) và Hủa Phăn (Lào) từ năm 1977 đến nay

Bài viết phân tích mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực biên giới giữa tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) - Hủa Phăn (Lào) trên các phương diện cắm mốc biên giới, phối hợp trong xử lý xâm canh, xâm cư, quản lý qua lại biên giới, vấn đề bảo vệ đường biên giới và hệ thống mốc giới hai bên. Trên cơ sở đó, bài viết khẳng định những thành tựu, hạn chế và rút ra một số bài học trong công tác biên giới giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn từ năm 1977 đến nay.

3/18/2021 5:23:05 PM +00:00

Cải cách quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 2012 đến nay

Xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau, nước này đã đề ra mục tiêu chung, triển khai thực hiện nhiều biện pháp cải cách bộ máy tổ chức quân đội, tái cơ cấu các chiến khu, thành lập các quân chủng mới, tinh giảm lực lượng, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng trong hệ thống quân đội… Trên cơ sở làm rõ một số nội dung, bài báo bước đầu đưa ra một số nhận xét về cải cách quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 2012 đến nay.

3/18/2021 5:22:38 PM +00:00

Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ở nước ta hiện nay

Trong bài viết này, tác giả muốn làm rõ tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả mối quan hệ này trong thời gian tới.

3/18/2021 5:15:37 PM +00:00

Hệ quả của cuộc cách mạng 1848-1849 đối với quá trình thống nhất nước Đức 1848-1871

Cuộc cách mạng 1848-1849 được xem là nỗ lực mang tính cách mạng đầu tiên của cộng đồng cư dân nói tiếng Đức trong thực tiễn để thành lập một nước Đức thống nhất và hiện đại theo mô hình của Cách mạng Pháp năm 1789. Tuy nhiên, cuộc cách mạng đã chứng minh rằng nước Đức giữa thế kỷ XIX không phải là nước Pháp cuối thế kỷ XVIII.

3/18/2021 5:15:11 PM +00:00

Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng bài giảng các môn Lý luận chính trị ở trường Đại học khoa học, Đại học Huế hiện nay

Bài nghiên cứu này chỉ tập trung làm rõ: Đặc điểm, lợi ích của việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực đối với các môn Lý luận chính trị, từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng bài giảng.

3/18/2021 5:14:11 PM +00:00

Tư tưởng Phan Bội Châu về giáo dục

Bài viết nghiên cứu về tư tưởng của Phan Bội Châu về mục đích, đối tượng, nội dung và phương pháp giáo dục. Về mục đích của giáo dục trước hết phải giáo dục làm người, giáo dục trang bị cho con người một tinh thần tự lập, một ý chí tiến thủ cao; về đối tượng giáo dục là không phân biệt; nội dung giáo dục phải hướng tới giáo dục toàn diện vừa đức vừa tài; phương pháp giáo dục phải chú trọng ở cả người dạy và người học.

3/18/2021 5:14:05 PM +00:00

Vài nét về tài nguyên thiên nhiên tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam có một vị trí địa – chính trị vô cùng quan trọng, cũng là nơi chứa đựng nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng và cực kỳ giá trị. Nhiều tài liệu của Việt Nam và thế giới đã khảo sát, ghi chép lại các thông tin về các nguồn tài nguyên của Hoàng Sa như phosphat, dầu khí, đất hiếm, san hô, hải sản… Bài viết này xin đề cập đôi nét về tài nguyên thiên nhiên tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

3/18/2021 5:13:51 PM +00:00

Giáo trình môn học Giáo dục chính trị (Trình độ cao đẳng): Phần 2

Phần 2 của giáo trình môn học Giáo dục chính trị trang bị cho người học những kiến thức về: Đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

3/18/2021 2:17:18 PM +00:00

Giáo trình môn học Giáo dục chính trị (Trình độ cao đẳng): Phần 1

Môn học Giáo dục chính trị trình độ cao đẳng bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của giáo trình sau đây.

3/18/2021 2:17:07 PM +00:00

Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trình độ trung cấp): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh, kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 2:16:57 PM +00:00

Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trình độ trung cấp): Phần 1

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp giúp người học có những kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. Giáo trình bao gồm 9 bài và được thành 2 phần với phần 1 gồm 7 chương. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 2:16:49 PM +00:00

Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trình độ cao đẳng): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình gồm có những bài học về: Đội ngũ đơn vị, giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh, kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 để biết thêm các nội dung chi tiết.

3/18/2021 2:16:36 PM +00:00

Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trình độ cao đẳng): Phần 1

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng giúp người học có những kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, rèn luyện kỹ năng quân sự; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc. Giáo trình gồm 13 bài học và được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

3/18/2021 2:16:27 PM +00:00

Giáo trình môn học Chính trị (Trình độ Trung cấp)

Giáo trình Giáo dục chính trị trình độ trung cấp có nội dung gồm: Khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin; khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

3/18/2021 2:07:20 PM +00:00

Những giải pháp cơ bản hướng đến thúc đẩy và nâng cao việc giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị theo công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH

Thích ứng với sự thay đổi và phát triển, ngày 19/7/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn về việc thay đổi nội dung chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị. Bài viết gợi mở các giải pháp hướng đến thúc đẩy và nâng cao việc giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay.

3/18/2021 1:20:01 PM +00:00

Bài tập lớn môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh - Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản

Mục tiêu nghiên cứu của bài tập lớn này đó là phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh - Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 11:22:08 AM +00:00

Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Chương 20 – TS. Bùi Quang Xuân

Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Chương 20 – TS. Bùi Quang Xuân giúp người học nắm được pháp chế xã hội chủ nghĩa và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa; đặc điểm pháp chế xã hội chủ nghĩa, nội dung pháp chế xã hội chủ nghĩa.

3/18/2021 11:10:58 AM +00:00

Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng

Đào tạo, bồi dưỡng để phát triển đội ngũ cán bộ trình độ cao nói chung và đội ngũ cán bộ, chuyên gia KH&CN nói riêng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế mạnh mẽ hiện nay trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

3/18/2021 7:43:51 AM +00:00

Nhìn lại quá trình tham chiến của sư đoàn Mãnh Hổ (Hàn Quốc) trong chiến tranh xâm lược Việt Nam

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Hàn Quốc là nước hưởng ứng nhiệt tình nhất lời kêu gọi của Chính phủ Hoa Kỳ. Những toán lính dũng mãnh, thiện chiến nhất của xứ Kim chi lần lượt được gửi trong 4 đợt, trong đó hung hãn nhất là lính Mãnh Hổ.

3/18/2021 3:22:20 AM +00:00

Bài thuyết trình môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài thuyết tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh đoàn kết quốc tế và việc vận dụng trong quan hệ đối ngoại của nước ta hiện nay, khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế và việc vận dụng trong quan hệ đối ngoại; quá trình vận động, ý nghĩa và vận dụng đoàn kết quốc tế và việc vận dụng trong quan hệ đối ngoại nước ta hiện nay.

3/18/2021 1:59:10 AM +00:00

Tư tưởng Lê Quý Đôn về dân - giá trị lịch sử và hiện thực

Công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo hiện nay cũng đang từng bước hướng tới đời sống ấm no, phồn vinh của nhân dân và xây dựng một đội ngũ “công bộc” hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Tư tưởng của Lê Quý Đôn về dân và xây dựng đội ngũ quan lại cần được tiếp tục nghiên cứu, phát triển và vận dụng vào xã hội ngày nay.

3/18/2021 1:37:20 AM +00:00

Học tập phong cách diễn đạt của Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận chính trị ở Việt Nam

Bài viết tập trung bàn về phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh và đưa ra các giải pháp cơ bản giúp giảng viên lý luận chính trị học tập và rèn luyện theo phong cách diễn đạt của Người để hoàn thành tốt công tác giáo dục đối với sinh viên.

3/18/2021 1:37:14 AM +00:00

Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Hà Nội trong tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới

Bài viết này tập trung làm rõ vai trò, kết quả và hạn chế của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới ở thành phố Hà Nội; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.

3/17/2021 10:22:03 PM +00:00

Tăng cường sự lãnh đạo của tỉnh ủy Hà Tĩnh đối với công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay

Bài viết khái quát tình hình lãnh đạo công tác đối ngoại của Tỉnh ủy Hà Tĩnh từ năm 2010 đến nay; những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn lãnh đạo công tác đối ngoại của Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

3/17/2021 10:21:38 PM +00:00