TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 4

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 17 | FileSize: M | File type: PDF
of x

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 4. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai? a. Mọi cái tất yếu đều là cái chung. b. Mọi cái chung đều là cái tất yếu. c. Không phải cái chung nào cũng là cái tất yếu. Câu 413: Sự giống nhau về sở thích ăn, mặc, ở, học nghệ gì là cái chung tất yếu hay là cái chung có tính chất ngẫu nhiên a. Cái chung tất yếu b. Cái chung ngẫu nhiên Câu 414: theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tong-hop-868-cau-hoi-trac-nghiem-triet-hoc-mac-lenin-4-ccaztq.html

Nội dung


 1. a. Lμ c¸i chung b. Lμ c¸i tÊt yÕu c. Võa lμ c¸i chung võa lμ c¸i tÊt yÕu. C©u 412: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Mäi c¸i tÊt yÕu ®Òu lμ c¸i chung. b. Mäi c¸i chung ®Òu lμ c¸i tÊt yÕu. c. Kh«ng ph¶i c¸i chung nμo còng lμ c¸i tÊt yÕu. C©u 413: Sù gièng nhau vÒ së thÝch ¨n, mÆc, ë, häc nghÖ g× lμ c¸i chung tÊt yÕu hay lμ c¸i chung cã tÝnh chÊt ngÉu nhiªn a. C¸i chung tÊt yÕu b. C¸i chung ngÉu nhiªn C©u 414: theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. NgÉu nhiªn vμ tÊt nhiªn ®Òu cã nguyªn nh©n b. Nh÷ng hiÖn t−îng ch−a nhËn thøc ®−îc nguyªn nh©n lμ c¸i ngÉu nhiªn. c. Nh÷ng hiÖn t−îng nhËn thøc ®−îc nguyªn nh©n ®Òu trë thμnh c¸i tÊt yÕu. C©u 415: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng a. C¸i ngÉu nhiªn kh«ng cã nguyªn nh©n. b. ChØ cã c¸i tÊt yÕu míi cã nguyªn nh©n. c. Kh«ng ph¶i c¸i g× con ng−êi ch−a nhËn thøc ®−îc nguyªn nh©n lμ c¸i ngÉu nhiªn. C©u 416: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: TÊt nhiªn lμ c¸i chóng ta biÕt ®−îc nguyªn nh©n vμ chi phèi ®−îc nã. a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 417: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. §èi víi sù ph¸t triÓn cña sù vËt chØ cã c¸i tÊt nhiªn míi cã vai trß quan träng. b. C¸i ngÉu nhiªn kh«ng cã vai trß g× ®èi víi sù ph¸t triÓn cña sù vËt c. C¶ c¸i tÊt yÕu vμ c¸i ngÉu nhiªn ®Òu cã vai trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña sù vËt. C©u 418: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. Cã tÊt nhiªn thuÇn tuý tån t¹i kh¸ch quan b. Cã ngÉu nhiªn thuÇn tuý tån t¹i kh¸ch quan c. Kh«ng cã c¸i tÊt nhiªn vμ ngÉu nhiªn thuÇn tuý tån t¹i bªn ngoμi nhau. 52
 2. C©u 419: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. TÊt nhiªn biÓu hiÖn sù tån t¹i cña m×nh th«ng qua v« vμn c¸i ngÉu nhiªn. b. NgÉu nhiªn lμ h×nh thøc biÓu hiÖn cña c¸i tÊt nhiªn. c. Cã c¸i ngÉu nhiªn thuÇn tuý kh«ng thÓ hiÖn c¸i tÊt nhiªn. C©u 420: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: TÊt nhiªn vμ ngÉu nhiªn tån t¹i kh¸ch quan nh−ng t¸ch rêi nhau, kh«ng cã liªn quan g× víi nhau. a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. c. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. C©u 421: Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn ph¶i dùa vμo c¸i ngÉu nhiªn hay tÊt nhiªn lμ chÝnh? a. Dùa vμo ngÉu nhiªn b. Dùa vμo tÊt yÕu c. Dùa vμo c¶ hai C©u 422: §iÒn tËp hîp tõ vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm néi dung: néi dung lμ .... nh÷ng mÆt, nh÷ng yÕu tè, nh÷ng qu¸ tr×nh t¹o nªn sù vËt a. Sù t¸c ®éng b. Sù kÕt hîp c. Tæng hîp tÊt c¶ C©u 423: §iÒn côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa ph¹m trï h×nh thøc: H×nh thøc lμ ...(1)... cña sù vËt,lμ hÖ thèng c¸c ...(2)... gi÷a c¸c yÕu tè cña sù vËt. a. 1- c¸c mÆt c¸c yÕu tè, 2- mèi liªn hÖ b. 1- ph−¬ng thøc tån t¹i vμ ph¸t triÓn, 2- c¸c mèi liªn hÖ t−¬ng ®èi bÒn v÷ng. c. 1- tËp hîp tÊt c¶ nh÷ng mÆt, 2- mèi liªn hÖ bÒn v÷ng. C©u 424: §iÒn côm tõ tÝch hîp vμo c©u sau ®Ó ®−îc kh¸i niÖm vÒ h×nh thøc: H×nh thøc lμ hÖ thèng ............. gi÷a c¸c yÕu tè cña sù vËt. a. Mèi liªn hÖ t−¬ng ®èi bÒn v÷ng. b. HÖ thèng c¸c b−íc chuyÓn ho¸ c. MÆt ®èi lËp d. M©u thuÉn ®−îc thiÕt lËp C©u 425: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Kh«ng cã h×nh thøc tån t¹i thuÇn tuý kh«ng chøa ®ùng néi dung. b. Néi dung nμo còng tån t¹i trong mét h×nh thøc nhÊt ®Þnh. c. Néi dung vμ h×nh thøc hoμn toμn t¸ch rêi nhau. C©u 426: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Néi dung vμ h×nh thøc kh«ng t¸ch rêi nhau. b. Néi dung vμ h×nh thøc lu«n lu«n phï hîp víi nhau. 53
 3. c. Kh«ng ph¶i lóc nμo néi dung vμ h×nh thøc còng phï hîp víi nhau. C©u 427: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: Kh¸i niÖm h×nh thøc ®−îc t¹o ra trong t− duy cña con ng−êi råi ®−a vμo hiÖn thùc ®Ó s¾p xÕp c¸c sù vËt cho cã trËt tù. a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan C©u 428: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: H×nh thøc thuÇn tuý cña sù vËt tån t¹i tr−íc sù vËt, quyÕt ®Þnh néi dung cña sù vËt a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. C©u 429: Trong c¸c luËn ®iÓm sau, ®©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ quan hÖ gi÷a néi dung vμ h×nh thøc? a. Néi dung quyÕt ®Þnh h×nh thøc trong sù ph¸t triÓn cña sù vËt. b. H×nh thøc quyÕt ®Þnh néi dung. c. Tån t¹i h×nh thøc thuÇn tuý kh«ng chøa ®ùng néi dung. C©u 430: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, trong c¸c luËn ®iÓm sau, ®©u lμ luËn ®iÓm sai? a. H×nh thøc thóc ®Èy néi dung ph¸t triÓn nÕu nã phï hîp víi néi dung. b. H×nh thøc k×m h·m néi dung ph¸t triÓn nÕu nã kh«ng phï hîp víi néi dung. c. H×nh thøc hoμn toμn kh«ng phô thuéc vμo néi dung C©u 431: §iÒn côm tõ thÝch hîp vμo c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm b¶n chÊt: B¶n chÊt lμ tæng hîp tÊt c¶ nh÷ng mÆt, nh÷ng mèi liªn hÖ ...(1)...bªn trong sù vËt, quy ®Þnh sù ...(2)... cña sù vËt. a. 1- chung, 2- vËn ®éng vμ ph¸t triÓn. b. 1- ngÉu nhiªn, 2- tån t¹i vμ biÕn ®æi. c. 1- tÊt nhiªn, t−¬ng ®èi æn ®Þnh, 2- vËn ®éng vμ ph¸t triÓn. . C©u 432: §iÒn côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm hiÖn t−îng: HiÖn t−îng lμ ........ cña b¶n chÊt. a. C¬ së. b. Nguyªn nh©n c. BiÓu hiÖn ra bªn ngoμi . C©u 433: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. B¶n chÊt ®ång nhÊt víi c¸i chung. b. C¸i chung vμ b¶n chÊt hoμn toμn kh¸c nhau, kh«ng cã g× chung c. Cã c¸i chung lμ b¶n chÊt, cã c¸i chung kh«ng ph¶i lμ b¶n chÊt. C©u 434: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: B¶n chÊt lμ nh÷ng thùc thÓ tinh thÇn tån t¹i kh¸ch quan, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña sù vËt a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. 54
 4. C©u 435: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "B¶n chÊt chØ lμ tªn gäi trèng rçng, do con ng−êi ®Æt ra, kh«ng tån t¹i thùc" a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 436: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "HiÖn t−îng tån t¹i, nh−ng ®ã lμ tæng hîp nh÷ng c¶m gi¸c cña con ng−êi". a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan c. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan C©u 437: LuËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng? a. B¶n chÊt tån t¹i kh¸ch quan bªn ngoμi sù vËt b. HiÖn t−îng lμ tæng hîp c¸c c¶m gi¸c cña con ng−êi c. B¶n chÊt vμ hiÖn t−îng ®Òu tån t¹i kh¸ch quan, lμ c¸i vèn cã cña sù vËt. C©u 438: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. HiÖn t−îng kh«ng béc lé b¶n chÊt b. Cã hiÖn t−îng hoμn toμn kh«ng biÓu hiÖn b¶n chÊt. c. HiÖn t−îng nμo còng biÓu hiÖn b¶n chÊt ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh. C©u 439: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. B¶n chÊt kh«ng ®−îc biÓu hiÖn ë hiÖn t−îng b. B¶n chÊt nμo hiÖn t−îng Êy, b¶n chÊt hoμn toμn ®ång nhÊt víi hiÖn t−îng. c. B¶n chÊt nμo hiÖn t−îng Êy, b¶n chÊt thay ®æi hiÖn t−îng biÓu hiÖn nã còng thay ®æi. C©u 440: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. B¶n chÊt vμ hiÖn t−îng kh«ng hoμn toμn phï hîp nhau. b. Cïng mét b¶n chÊt cã thÓ biÓu hiÖn ë nhiÒu hiÖn t−îng kh¸c nhau c. Mét b¶n chÊt kh«ng thÓ biÓu hiÖn ë nhiÒu hiÖn t−îng kh¸c nhau. C©u 441: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, luËn ®iÓm nμo sau ®©y nãi vÒ b¶n chÊt cña giai cÊp t− s¶n? a. Giai cÊp t− s¶n bãc lét gi¸ trÞ thÆng d− b. Giai cÊp t− s¶n tÝch cùc ®æi míi c«ng nghÖ c. Giai cÊp t− s¶n th−êng ¸p dông khoa häc kü thuËt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng d. Giai cÊp t− s¶n tÝch cùc ®æi míi ph−¬ng ph¸p qu¶n lý. C©u 442: §iÒn côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm hiÖn thùc: "HiÖn thùc lμ ph¹m trï triÕt häc chØ c¸i ........." a. Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt. b. Ch−a cã, ch−a tån t¹i 55
 5. c. HiÖn cã ®ang tån t¹i C©u 443: §iÒn côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm kh¶ n¨ng: "Kh¶ n¨ng lμ ph¹m trï triÕt häc chØ .......... khi cã c¸c ®iÒu kiÖn thÝch hîp". a. C¸i ®ang cã, ®ang tån t¹i b. C¸i ch−a cã, nh−ng sÏ cã c. C¸i kh«ng thÓ cã d. C¸i tiÒn ®Ò ®Ó t¹o nªn sù vËt míi. C©u 444: DÊu hiÖu ®Ó ph©n biÖt kh¶ n¨ng víi hiÖn thùc lμ g×? a. Sù cã mÆt vμ kh«ng cã mÆt trªn thùc tÕ b. Sù nhËn biÕt ®−îc hay kh«ng nhËn biÕt ®−îc. c. Sù x¸c ®Þnh hay kh«ng x¸c ®Þnh. C©u 445: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. C¸i hiÖn ch−a cã nh−ng sÏ cã lμ kh¶ n¨ng. b. C¸i hiÖn ®ang cã lμ hiÖn thùc. c. C¸i ch−a c¶m nhËn ®−îc lμ kh¶ n¨ng. C©u 446: Thªm côm tõ nμo vμo c©u sau ®Ó ®−îc mét kh¼ng ®Þnh cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ c¸c lo¹i kh¶ n¨ng: "Kh¶ n¨ng h×nh thμnh do c¸c ....... quy ®Þnh ®−îc gäi lμ kh¶ n¨ng ngÉu nhiªn". a. Mèi liªn hÖ chung b. Mèi liªn hÖ tÊt nhiªn, æn ®Þnh c. T−¬ng t¸c ngÉu nhiªn d. Nguyªn nh©n bªn trong C©u 447: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Kh¶ n¨ng vμ hiÖn thùc ®Òu tån t¹i kh¸ch quan. b. Kh¶ n¨ng vμ hiÖn thùc kh«ng t¸ch rêi nhau c. ChØ cã hiÖn thùc tån t¹i kh¸ch quan, kh¶ n¨ng chØ lμ c¶m gi¸c cña con ng−êi. C©u 448: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. HiÖn thùc nμo còng chøa ®ùng kh¶ n¨ng. b. Kh¶ n¨ng lu«n tån t¹i trong hiÖn thùc. c. Kh¶ n¨ng chØ tån t¹i trong ý niÖm, kh«ng tån t¹i trong hiÖn thùc. C©u 449: Theo quan niÖm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Cïng mét sù vËt, trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh tån t¹i nhiÒu kh¶ n¨ng. b. Mét sù vËt trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh chØ tån t¹i mét kh¶ n¨ng. c. HiÖn thùc thay ®æi kh¶ n¨ng còng thay ®æi. C©u 450: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn ph¶i dùa vμo kh¶ n¨ng. 56
 6. b. Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn ph¶i dùa vμo hiÖn thùc, kh«ng cÇn tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng. c. Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn ph¶i dùa vμo hiÖn thùc, ®ång thêi ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng. C©u 451: LuËn ®iÓm sau thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: Quy luËt trong c¸c khoa häc lμ sù s¸ng t¹o chñ quan cña con ng−êi vμ ®−îc ¸p dông vμo tù nhiªn vμ x· héi. a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 452: §iÒn tËp hîp tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm "chÊt": "ChÊt lμ ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ ... (1) ... kh¸ch quan ... (2) ... lμ sù thèng nhÊt h÷u c¬ nh÷ng thuéc tÝnh lμm cho sù vËt lμ nã chø kh«ng lμ c¸i kh¸c" a. 1- TÝnh quy ®Þnh, 2- Vèn cã cña sù vËt. b. 1- Mèi liªn hÖ, 2- Cña c¸c sù vËt. c. 1- C¸c nguyªn nh©n, 2- Cña c¸c sù vËt. C©u 453: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. ChÊt lμ tÝnh quy ®Þnh vèn cã cña sù vËt. b. ChÊt lμ tæng hîp h÷u c¬ c¸c thuéc tÝnh cña sù vËt nãi lªn sù vËt lμ c¸i g×. c. ChÊt ®ång nhÊt víi thuéc tÝnh. C©u 454: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai a. Thuéc tÝnh cña sù vËt lμ nh÷ng ®Æc tÝnh vèn cã cña sù vËt. b. Thuéc tÝnh cña sù vËt béc lé th«ng qua sù t¸c ®éng gi÷a c¸c sù vËt c. Thuéc tÝnh cña sù vËt kh«ng ph¶i lμ c¸i vèn cã cña sù vËt C©u 455: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. ChÊt tån t¹i kh¸ch quan bªn ngoμi sù vËt. b. ChÊt tån t¹i kh¸ch quan g¾n liÒn víi sù vËt. c. Kh«ng cã chÊt thuÇn tuý bªn ngoμi sù vËt. C©u 456: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Mçi sù vËt cã nhiÒu thuéc tÝnh. b. Mçi thuéc tÝnh biÓu hiÖn mét mÆt chÊt cña sù vËt. c. Mçi thuéc tÝnh cã thÓ ®ãng vai trß lμ tÝnh quy ®Þnh vÒ chÊt trong mét quan hÖ nhÊt ®Þnh. d. Mçi sù vËt chØ cã mét tÝnh quy ®Þnh vÒ chÊt. C©u 457: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Kh«ng cã chÊt thuÇn tuý tån t¹i bªn ngoμi sù vËt. 57
 7. b. ChØ cã sù vËt cã chÊt míi tån t¹i. c. ChØ cã sù vËt cã v« vμn chÊt míi tån t¹i d. Sù vËt vμ chÊt hoμn toμn ®ång nhÊt víi nhau. C©u 458: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. ChÊt cña sù vËt ®−îc biÓu hiÖn th«ng qua thuéc tÝnh cña sù vËt. b. Mäi thuéc tÝnh ®Òu biÓu hiÖn chÊt cña sù vËt. c. Thuéc tÝnh thay ®æi, lu«n lμm cho chÊt cña sù vËt thay ®æi. C©u 459: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "ChÊt cña sù vËt tån t¹i do ph−¬ng ph¸p quan s¸t sù vËt cña con ng−êi quyÕt ®Þnh". a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 460: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. ChÊt cña sù vËt phô thuéc vμo sè l−îng c¸c yÕu tè t¹o thμnh sù vËt. b. ChÊt cña sù vËt phô thuéc vμo ph−¬ng thøc kÕt hîp c¸c yÕu tè cña sù vËt. c. Mäi sù thay ®æi ph−¬ng thøc kÕt hîp c¸c yÕu tè cña sù vËt, ®Òu kh«ng lμm cho chÊt cña sù vËt thay ®æi. C©u 561: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: ChÊt tån t¹i kh¸ch quan tr−íc khi sù vËt tån t¹i, quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i cña sù vËt. a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh d. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. C©u 462: §iÒn tËp hîp tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm "l−îng": L−îng lμ ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ...(1) ... cña sù vËt vÒ mÆt ...(2) ... cña sù vËn ®éng vμ ph¸t triÓn còng nh− c¸c thuéc tÝnh cña sù vËt. a. 1- tÝnh quy ®Þnh vèn cã, 2- sè l−îng, quy m«, tr×nh ®é, nhÞp ®iÖu b. 1- mèi liªn hÖ vμ phô thuéc, 2- b¶n chÊt bªn trong. c. 1- møc ®é quy m«, 2- chÊt l−îng, phÈm chÊt. C©u 463: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. L−îng lμ tÝnh quy ®Þnh vèn cã cña sù vËt. b. L−îng nãi lªn quy m«, tr×nh ®é ph¸t triÓn cña sù vËt c. L−îng phô thuéc vμo ý chÝ cña con ng−êi. d. L−îng tån t¹i kh¸ch quan g¾n liÒn víi sù vËt. C©u 464: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. ChÊt vμ l−îng cña sù vËt ®Òu tån t¹i kh¸ch quan. b. Kh«ng cã chÊt l−îng thuÇn tuý tån t¹i bªn ngoμi sù vËt. c. Sù ph©n biÖt gi÷a chÊt vμ l−îng phô thuéc vμo ý chÝ cña con ng−êi 58
 8. d. Sù ph©n biÖt gi÷a chÊt vμ l−îng cña sù vËt cã tÝnh chÊt t−¬ng ®èi. C©u 465: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Sù vËt nμo còng lμ sù thèng nhÊt gi÷a mÆt chÊt vμ l−îng. b. TÝnh quy ®Þnh vÒ chÊt nμo cña sù vËt còng cã tÝnh quy ®Þnh vÒ l−îng t−¬ng øng. c. TÝnh quy ®Þnh vÒ chÊt kh«ng cã tÝnh æn ®Þnh. d. TÝnh quy ®Þnh vÒ l−îng nãi lªn mÆt th−êng xuyªn biÕn ®æi cña sù vËt. C©u 466: Theo quan ®iÓm cña CNDVBC luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. §é lμ ph¹m trï chØ sù biÕn ®æi cña l−îng. b. §é lμ ph¹m trï chØ sù biÕn ®æi cña chÊt. c. §é lμ ph¹m trï triÕt häc chØ giíi h¹n biÕn ®æi cña l−îng, trong ®ã ch−a lμm thay ®æi chÊt cña sù vËt. C©u 467: Giíi h¹n tõ 0oC ®Õn 100oC ®−îc gäi lμ g× trong quy luËt l−îng - chÊt? a. §é c. L−îng b. ChÊt d. B−íc nh¶y C©u 468: Khi n−íc chuyÓn tõ tr¹ng th¸i láng sang tr¹ng th¸i khÝ t¹i 100oC ®−îc gäi lμ g× trong quy luËt l−îng - chÊt? a. §é c. ChuyÓn ho¸ b. B−íc nh¶y d. TiÖm tiÕn C©u 469: Trong mét mèi quan hÖ nhÊt ®Þnh c¸i g× x¸c ®Þnh sù vËt? a. TÝnh quy ®Þnh vÒ l−îng b. TÝnh quy ®Þnh vÒ chÊt c. Thuéc tÝnh cña sù vËt. C©u 470: TÝnh quy ®Þnh nãi lªn sù vËt trong mét mèi quan hÖ nhÊt ®Þnh ®ã, gäi lμ g×? a. ChÊt c. §é b. L−îng d. B−íc nh¶y C©u 471: TÝnh quy ®Þnh nãi lªn quy m« tr×nh ®é ph¸t triÓn cña sù vËt ®−îc gäi lμ g×? a. ChÊt c. §é b. L−îng d. §iÓm nót C©u 472: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai a. Trong giíi h¹n cña ®é sù thay ®æi cña l−îng ch−a lμm cho chÊt cña sù vËt biÕn ®æi. b. Trong giíi h¹n cña ®é sù thay ®æi cña l−îng ®Òu ®−a ®Õn sù thay ®æi vÒ chÊt cña sù vËt. c. ChØ khi l−îng ®¹t ®Õn giíi h¹n cña ®é míi lμm cho chÊt cña sù vËt thay ®æi. C©u 473: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? 59
 9. a. Kh«ng ph¶i mäi sù biÕn ®æi cña l−îng ®Òu ®−a ®Õn sù biÕn ®æi cña chÊt. b. Sù thay ®æi cña l−îng ph¶i ®¹t ®Õn mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh míi lμm cho chÊt cña sù vËt thay ®æi. c. Mäi sù thay ®æi cña l−îng ®Òu ®−a ®Õn sù thay ®æi vÒ chÊt cña sù vËt C©u 474: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. Sù biÕn ®æi vÒ chÊt lμ kÕt qu¶ sù biÕn ®æi vÒ l−îng cña sù vËt. b. Kh«ng ph¶i sù biÕn ®æi vÒ chÊt nμo còng lμ kÕt qu¶ cña sù biÕn ®æi vÒ l−îng. c. ChÊt kh«ng cã t¸c ®éng g× ®Õn sù thay ®æi cña l−îng. C©u 475: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. Ph¸t triÓn cña sù vËt chØ bao hμm sù thay ®æi vÒ l−îng. b. Ph¸t triÓn cña sù vËt chØ bao hμm sù thay ®æi vÒ chÊt. c. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña sù vËt lμ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ tõ sù thay ®æi dÇn dÇn vÒ l−îng sang sù thay ®æi vÒ chÊt vμ ng−îc l¹i. C©u 476: C©u ca dao: Mét c©y lμm ch¼ng nªn non Ba c©y chôm l¹i nªn hßn nói cao, ThÓ hiÖn néi dung quy luËt nμo cña phÐp biÖn chøng duy vËt a. Quy luËt m©u thuÉn b. Quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh c. Quy luËt chuyÓn ho¸ tõ nh÷ng sù thay ®æi vÒ l−îng dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ chÊt vμ ng−îc l¹i. C©u 477: Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn sai lÇm cña sù chñ quan, nãng véi lμ do kh«ng t«n träng quy luËt nμo? a. Quy luËt m©u thuÉn b. Quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh c. Quy luËt l−îng - chÊt C©u 478: Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn sai lÇm cña tr× trÖ b¶o thñ lμ do kh«ng t«n träng quy luËt nμo cña phÐp biÖn chøng duy vËt? a. Quy luËt l−îng - chÊt. b. Quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh. c. Quy luËt m©u thuÉn. C©u 479: Lªnin nãi quy luËt m©u thÉn cã vÞ trÝ nh− thÕ nμo trong phÐp biÖn chøng duy vËt? a. Lμ h¹t nh©n cña phÐp biÖn chøng duy vËt, v¹ch ra nguån gèc bªn trong cña sù vËn ®éng vμ ph¸t triÓn. b. V¹ch ra xu h−íng cña sù ph¸t triÓn. c. V¹ch ra c¸ch thøc cña sù ph¸t triÓn. C©u 480: Trong lý luËn vÒ m©u thuÉn ng−êi ta gäi hai cùc d−¬ng vμ ©m cña thanh nam ch©m lμ g×? a. Hai mÆt c. Hai mÆt ®èi lËp b. Hai thuéc tÝnh d. Hai yÕu tè. 60
 10. C©u 481: Trong lý luËn vÒ m©u thuÉn ng−êi ta gäi qu¸ tr×nh ®ång ho¸ vμ dÞ ho¸ trong c¬ thÓ sèng lμ g×? a. Nh÷ng thuéc tÝnh c. Hai yÕu tè b. Nh÷ng sù vËt d. Hai mÆt ®èi lËp. C©u 482: Trong quy luËt m©u thuÉn tÝnh quy ®Þnh vÒ chÊt vμ tÝnh quy ®Þnh vÒ l−îng ®−îc gäi lμ g× a. Hai sù vËt c. Hai thuéc tÝnh b. Hai qu¸ tr×nh d. Hai mÆt ®èi lËp C©u 483: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. MÆt ®èi lËp lμ nh÷ng mÆt cã ®Æc ®iÓm tr¸i ng−îc nhau. b. MÆt ®èi lËp tån t¹i kh¸ch quan trong c¸c sù vËt c. MÆt ®èi lËp kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i g¾n liÒn víi sù vËt d. MÆt ®èi lËp lμ vèn cã cña c¸c sù vËt, hiÖn t−îng C©u 484: Theo quan ®iÓm cña CNDVBC c¸c mÆt ®èi lËp do ®©u mμ cã? a. Do ý thøc c¶m gi¸c cña con ng−êi t¹o ra. b. Do ý niÖm tuyÖt ®èi sinh ra c. Vèn cã cña thÕ giíi vËt chÊt, kh«ng do ai sinh ra. C©u 485: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. C¸c mÆt ®èi lËp n»m trong sù liªn hÖ víi nhau, kh«ng cã mÆt ®èi lËp nμo tån t¹i biÖt lËp. b. Kh«ng ph¶i lóc nμo c¸c mÆt ®èi lËp còng liªn hÖ víi nhau. c. C¸c mÆt ®èi lËp liªn hÖ, t¸c ®éng qua l¹i víi nhau mét c¸ch kh¸ch quan. C©u 486: LuËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ kh«ng ®óng a. Hai mÆt ®èi lËp biÖn chøng cña sù vËt liªn hÖ víi nhau t¹o thμnh m©u thuÉn biÖn chøng b. GhÐp hai mÆt ®èi lËp l¹i víi nhau lμ ®−îc m©u thuÉn biÖn chøng c. Kh«ng ph¶i ghÐp bÊt kú hai mÆt ®èi lËp l¹i víi nhau lμ ®−îc m©u thuÉn biÖn chøng. C©u 487: Hai mÆt ®èi lËp rμng buéc nhau, t¹o tiÒn ®Ò tån t¹i cho nhau triÕt häc gäi lμ g×? a. Sù ®Êu tranh cña hai mÆt ®èi lËp b. Sù thèng nhÊt cña hai mÆt ®èi lËp. c. Sù chuyÓn ho¸ cña hai mÆt ®èi lËp. C©u 488: Theo quan ®iÓm cña CNDVBC sù thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp cã nh÷ng biÓu hiÖn g×? a. Sù cïng tån t¹i, n−¬ng tùa nhau. b. Sù ®ång nhÊt, cã nh÷ng ®iÓm chung gi÷a hai mÆt ®èi lËp c. Sù t¸c ®éng ngang b»ng nhau. d. Sù bμi trõ phñ ®Þnh nhau. g. Gåm a, b vμ c. 61
 11. C©u 489: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Sù thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp lo¹i trõ sù ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp". a. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng c. Chñ nghÜa duy t©m biÖn chøng. C©u 490: Sù t¸c ®éng theo xu h−íng nμo th× ®−îc gäi lμ sù ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp? a. Rμng buéc nhau. b. N−¬ng tùa nhau c. Phñ ®Þnh, bμi trõ nhau. C©u 491: LËp tr−êng triÕt häc nμo cho r»ng m©u thuÉn tån t¹i lμ do t− duy, ý thøc cña con ng−êi quyÕt ®Þnh? a. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan d. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. C©u 492: Quan ®iÓm triÕt häc nμo cho r»ng m©u thuÉn vμ quy luËt m©u thuÉn lμ sù vËn ®éng cña ý niÖm tuyÖt ®èi? a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh C©u 493: Quan ®iÓm nμo sau ®©y lμ cña CNDVBC? a. M©u thuÉn tån t¹i kh¸ch quan trong mäi sù vËt, hiÖn t−îng, qu¸ tr×nh cña tù nhiªn, x· héi vμ t− duy. b. M©u thuÉn chØ tån t¹i trong t− duy. c. M©u thuÉn chØ tån t¹i trong mét sè hiÖn t−îng. C©u 494: Trong m©u thuÉn biÖn chøng c¸c mÆt ®èi lËp quan hÖ víi nhau nh− thÕ nμo? a. ChØ thèng nhÊt víi nhau. b. ChØ cã mÆt ®Êu tranh víi nhau c. Võa thèng nhÊt võa ®Êu tranh víi nhau. C©u 495: Trong hai xu h−íng t¸c ®éng cña cña c¸c mÆt ®èi lËp xu h−íng nμo quy ®Þnh sù æn ®Þnh t−¬ng ®èi cña sù vËt? a. Thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp b. §Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp c. C¶ a vμ b. C©u 496: Trong hai xu h−íng t¸c ®éng cña c¸c mÆt ®èi lËp xu h−¬ng nμo quy ®Þnh sù biÕn ®æi th−êng xuyªn cña sù vËt? a. Thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp. b. §Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp. c. C¶ a vμ b. C©u 497: theo quan ®iÓm cña CNDVBC luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Trong m©u thuÉn biÖn chøng thèng nhÊt vμ ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp lμ kh«ng thÓ t¸ch rêi nhau. 62
 12. b. Sù vËn ®éng vμ ph¸t triÓn cña sù vËt chØ do mét m×nh sù ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp quyÕt ®Þnh. c. Sù vËn ®éng vμ ph¸t triÓn cña sù vËt lμ do sù thèng nhÊt vμ ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp quyÕt ®Þnh C©u 498: M©u thuÉn quy ®Þnh b¶n chÊt cña sù vËt, thay ®æi cïng víi sù thay ®æi c¨n b¶n vÒ chÊt cña sù vËt, ®−îc gäi lμ m©u thuÉn g×? a. M©u thuÉn chñ yÕu. b. M©u thuÉn bªn trong c. M©u thuÉn c¬ b¶n. C©u 499: M©u thuÉn næi lªn hμng ®Çu ë mét giai ®o¹n ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh cña sù vËt, chi phèi c¸c m©u thuÉn kh¸c trong giai ®o¹n ®ã ®−îc gäi lμ m©u thuÉn g×? a. M©u thuÉn c¬ b¶n c. M©u thuÉn thø yÕu. b. M©u thuÉn chñ yÕu d. M©u thuÉn ®èi kh¸ng C©u 500: LuËn ®iÓm nμo thÓ hiÖn quan ®iÓm siªu h×nh trong c¸c luËn ®iÓm sau a. Sù ph©n biÖt gi÷a m©u thuÉn bªn trong vμ m©u thuÉn bªn ngoμi chØ lμ t−¬ng ®èi b. Gi¶i quyÕt m©u thuÉn bªn trong liªn hÖ chÆt chÏ víi viÖc gi¶i quyÕt m©u thuÉn bªn ngoμi. c. Gi¶i quyÕt m©u thuÉn bªn trong kh«ng quan hÖ víi viÖc gi¶i quyÕt m©u thuÉn bªn ngoμi. C©u 501: M©u thuÉn ®èi kh¸ng tån t¹i ë ®©u? a. Trong c¶ tù nhiªn, x·, héi vμ t− duy. b. Trong mäi x· héi. c. Trong x· héi cã giai cÊp ®èi kh¸ng C©u 502: Trong quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh sù thay thÕ sù vËt nμy b»ng sù vËt kia (thÝ dô: nô thμnh hoa, hoa thμnh qu¶ v.v.) ®−îc gäi lμ g×? a. M©u thuÉn c. Tån t¹i b. Phñ ®Þnh d. VËn ®éng C©u 503: Sù tù thay thÕ sù vËt nμy b»ng sù vËt kia kh«ng phô thuéc vμo ý thøc con ng−êi trong phÐp biÖn chøng duy vËt ®−îc gäi lμ g×? a. VËn ®éng c. Phñ ®Þnh biÖn chøng b. Phñ ®Þnh d. Phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh C©u 504: T«i nãi "b«ng hoa hång ®á". T«i l¹i nãi "b«ng hoa hång kh«ng ®á" ®Ó phñ nhËn c©u nãi tr−íc cña t«i. §©y cã ph¶i lμ phñ ®Þnh biÖn chøng kh«ng? a. Kh«ng c. Võa ph¶i võa kh«ng ph¶i b. Ph¶i C©u 505: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Phñ ®Þnh biÖn chøng cã tÝnh kh¸ch quan b. Phñ ®Þnh biÖn chøng lμ kÕt qu¶ gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn bªn trong sù vËt c. Phñ ®Þnh biÖn chøng phô thuéc vμo ý thøc cña con ng−êi C©u 506: Theo quan ®iÓm cña CNDVBC luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? 63
 13. a. Phñ ®Þnh biÖn chøng xo¸ bá c¸i cò hoμn toμn b. Phñ ®Þnh biÖn chøng kh«ng ®¬n gi¶n lμ xo¸ bá c¸i cò. c. Phñ ®Þnh biÖn chøng lo¹i bá nh÷ng yÕu tè kh«ng thÝch hîp cña c¸i cò d. Phñ ®Þnh biÖn chøng gi÷ l¹i vμ c¶i biÕn nh÷ng yÕu tè cßn thÝch hîp cña c¸i cò. C©u 507: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "C¸i míi ra ®êi trªn c¬ së ph¸ huû hoμn toμn c¸i cò" a. Quan ®iÓm siªu h×nh b. Quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt c. Quan ®iÓm biÖn chøng duy t©m C©u 508: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "C¸i míi ra ®êi trªn c¬ së gi÷ nguyªn c¸i cò". a. Quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt b. Quan ®iÓm biÖn chøng duy t©m c. Quan ®iÓm siªu h×nh, ph¶n biÖn chøng. C©u 509: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "TriÕt häc M¸c ra ®êi trªn c¬ së phñ ®Þnh hoμn toμn c¸c hÖ thèng triÕt häc trong lÞch sö". a. quan ®iÓm duy t©m siªu h×nh. b. Quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt. c. Quan ®iÓm biÖn chøng duy t©m. C©u 510: Sù tù phñ ®Þnh ®Ó ®−a sù vËt d−êng nh− quay l¹i ®iÓm xuÊt ph¸t ban ®Çu trong phÐp biÖn chøng ®−îc gäi lμ g×? a. Phñ ®Þnh biÖn chøng. b. Phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh c. ChuyÓn ho¸ C©u 511: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh cã tÝnh kh¸ch quan vμ kÕ thõa b. Phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh hoμn toμn lÆp l¹i c¸i ban ®Çu c. Phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh lÆp l¹i c¸i ban ®Çu trªn c¬ së míi cao h¬n C©u 512: Con ®−êng ph¸t triÓn cña sù vËt mμ quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh v¹ch ra lμ con ®−êng nμo? a. §−êng th¼ng ®i lªn b. §−êng trßn khÐp kÝn c. §−êng xo¸y èc ®i lªn C©u 513: theo quan ®iÓm cña CNDVBC luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh kÕt thóc mét chu kú ph¸t triÓn cña sù vËt b. Phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh kÕt thóc sù ph¸t triÓn cña sù vËt. c. Phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh më ®Çu mét chu kú ph¸t triÓn míi cña sù vËt C©u 514: VÞ trÝ cña quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh trong phÐp biÖn chøng duy vËt? a. ChØ ra nguån gèc cña sù ph¸t triÓn b. ChØ ra c¸ch thøc cña sù ph¸t triÓn c. ChØ ra xu h−íng cña sù ph¸t triÓn 64
 14. d. C¶ a, b vμ c C©u 515: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho nhËn thøc lμ sù kÕt hîp c¸c c¶m gi¸c cña con ng−êi a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh C©u 516: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Chóng ta chØ nhËn thøc ®−îc c¸c c¶m gi¸c cña chóng ta th«i". a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh d. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 517: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho nhËn thøc lμ "sù håi t−ëng" cña linh hån vÒ thÕ giíi ý niÖm? a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh d. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 518: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho nhËn thøc lμ sù tù ý thøc vÒ m×nh cña ý niÖm tuyÖt ®èi a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan C©u 519: Theo quan ®iÓm cña CNDVBC luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Chñ nghÜa duy vËt ®Òu thõa nhËn nhËn thøc lμ sù ph¶n ¸nh hiÖn thùc kh¸ch quan vμo ®Çu ãc con ng−¬×. b. CNDV ®Òu thõa nhËn nhËn thøc lμ sù ph¶n ¸nh s¸ng t¹o hiÖn thùc kh¸ch quan vμo trong ®Çu ãc con ng−êi dùa trªn c¬ së thùc tiÔn. c. CNDVBC thõa nhËn nhËn thøc lμ qu¸ tr×nh ph¶n ¸nh s¸ng t¹o hiÖn thùc kh¸ch quan vμo trong ®Çu ãc con ng−êi trªn c¬ së thùc tiÔn. C©u 520: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho thùc tiÔn lμ c¬ së chñ yÕu vμ trùc tiÕp nhÊt cña nhËn thøc? a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 521: Thªm côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa ph¹m trï thùc tiÔn: "Thùc tiÔn lμ toμn bé nh÷ng ........... cña con ng−êi nh»m c¶i t¹o tù nhiªn vμ x· héi" a. Ho¹t ®éng. b. Ho¹t ®éng vËt chÊt c. Ho¹t ®éng cã môc ®Ých d. Ho¹t ®éng vËt chÊt cã môc ®Ých, mang tÝnh lÞch sö - x· héi C©u 522: Ho¹t ®éng nμo sau ®©y lμ ho¹t ®éng thùc tiÔn a. Mäi ho¹t ®éng vËt chÊt cña con ng−êi b. Ho¹t ®éng t− duy s¸ng t¹o ra c¸c ý t−ëng 65
 15. c. Ho¹t ®éng quan s¸t vμ thùc nghiÖm khoa häc. C©u 523: H×nh thøc ho¹t ®éng thùc tiÔn c¬ b¶n nhÊt quy ®Þnh ®Õn c¸c h×nh thøc kh¸c lμ h×nh thøc nμo? a. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt b. Ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi. c. Ho¹t ®éng quan s¸t vμ thùc nghiÖm khoa häc. C©u 524: Theo quan ®iÓm cña CNDVBC tiªu chuÈn cña ch©n lý lμ g×? a. §−îc nhiÒu ng−êi thõa nhËn. b. §¶m b¶o kh«ng m©u thuÉn trong suy luËn c. Thùc tiÔn C©u 525: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ tiªu chuÈn ch©n lý a. Thùc tiÔn lμ tiªu chuÈn cña ch©n lý cã tÝnh chÊt t−¬ng ®èi. b. Thùc tiÔn lμ tiªu chuÈn cña ch©n lý cã tÝnh chÊt tuyÖt ®èi c. Thùc tiÔn lμ tiªu chuÈn cña ch©n lý võa cã tÝnh chÊt t−¬ng ®èi võa cã tÝnh chÊt tuyÖt ®èi. C©u 526: Giai ®o¹n nhËn thøc diÔn ra trªn c¬ së sù t¸c ®éng trùc tiÕp cña c¸c sù vËt lªn c¸c gi¸c quan cña con ng−êi lμ giai ®o¹n nhËn thøc nμo? a. NhËn thøc lý tÝnh c. NhËn thøc khoa häc b. NhËn thøc lý luËn d. NhËn thøc c¶m tÝnh C©u 527: NhËn thøc c¶m tÝnh ®−îc thùc hiÖn d−íi c¸c h×nh thøc nμo? a. Kh¸i niÖm vμ ph¸n ®o¸n b. C¶m gi¸c, tri gi¸c vμ kh¸i niÖm c. C¶m gi¸c, tri gi¸c vμ biÓu t−îng C©u 528: Sù ph¶n ¸nh trõu t−îng, kh¸i qu¸t nh÷ng ®Æc ®iÓm chung, b¶n chÊt cña c¸c sù vËt ®−îc gäi lμ giai ®o¹n nhËn thøc nμo? a. NhËn thøc c¶m tÝnh b. NhËn thøc lý tÝnh c. NhËn thøc kinh nghiÖm C©u 529: NhËn thøc lý tÝnh ®−îc thùc hiÖn d−íi h×nh thøc nμo? a. C¶m gi¸c, tri gi¸c vμ biÓu t−îng b. Kh¸i niÖm, ph¸n ®o¸n, suy luËn c. Tri gi¸c, biÓu t−îng, kh¸i niÖm C©u 530: Kh¸i niÖm lμ h×nh thøc nhËn thøc cña giai ®o¹n nμo? a. NhËn thøc c¶m tÝnh. b. NhËn thøc lý tÝnh c. NhËn thøc kinh nghiÖm C©u 531: Giai ®o¹n nhËn thøc nμo g¾n víi thùc tiÔn? a. NhËn thøc lý luËn b. NhËn thøc c¶m tÝnh c. NhËn thøc lý tÝnh C©u 532: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "C¶m gi¸c lμ h×nh ¶nh chñ quan cña thÕ giíi kh¸ch quan". a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng 66
 16. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan C©u 533: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. NhËn thøc c¶m tÝnh g¾n liÒn víi thùc tiÔn b. NhËn thøc c¶m tÝnh ch−a ph©n biÖt ®−îc c¸i b¶n chÊt víi c¸i kh«ng b¶n chÊt c. NhËn thøc c¶m tÝnh ph¶n ¸nh sai sù vËt d. NhËn thøc c¶m tÝnh ch−a ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vμ s©u s¾c sù vËt. C©u 534: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. NhËn thøc lý tÝnh ph¶n ¸nh nh÷ng mèi liªn hÖ chung, b¶n chÊt cña sù vËt. b. NhËn thøc lý tÝnh ph¶n ¸nh sù vËt s©u s¾c, ®Çy ®ñ vμ chÝnh x¸c h¬n nhËn thøc c¶m tÝnh. c. NhËn thøc lý tÝnh lu«n ®¹t ®Õn ch©n lý kh«ng m¾c sai lÇm. C©u 535: LuËn ®iÓm sau ®©y lμ cña ai vμ thuéc tr−êng ph¸i triÕt häc nμo: "Tõ trùc quan sinh ®éng ®Õn t− duy trõu t−îng vμ tõ t− duy trõu t−îng ®Õn thùc tiÔn, ®ã lμ con ®−êng biÖn chøng cña sù nhËn thøc ch©n lý, nhËn thøc thùc t¹i kh¸ch quan" a. Phoi-¬-b¾c; chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. b. Lªnin; chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. c. Hªghen; chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. C©u 536: theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Thùc tiÔn kh«ng cã lý luËn lμ thùc tiÔn mï qu¸ng. b. Lý luËn kh«ng cã thùc tiÔn lμ lý luËn su«ng c. Lý luËn cã thÓ ph¸t triÓn kh«ng cÇn thùc tiÔn. C©u 537: Thªm côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc kh¸i niÖm vÒ ch©n lý: "Ch©n lý lμ nh÷ng ...(1) ... phï hîp víi hiÖn thùc kh¸ch quan vμ ®−îc ...(2) ... kiÓm nghiÖm" a. 1- c¶m gi¸c cña con ng−êi; 2- ý niÖm tuyÖt ®èi b. 1- Tri thøc ; 2- thùc tiÔn c. 1- ý kiÕn; 2- nhiÒu ng−êi . C©u 538: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai a. Ch©n lý cã tÝnh kh¸ch quan b. Ch©n lý cã tÝnh t−¬ng ®èi c. Ch©n lý cã tÝnh trõu t−îng d. Ch©n lý cã tÝnh cô thÓ C©u 539: Theo quan ®iÓm cña CNDVBC, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. NhËn thøc kinh nghiÖm tù nã kh«ng chøng minh ®−îc tÝnh tÊt yÕu b. NhËn thøc kinh nghiÖm tù nã chøng minh ®−îc tÝnh tÊt yÕu c. Lý luËn kh«ng tù ph¸t xuÊt hiÖn tõ kinh nghiÖm 67
 17. C©u 540: Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn kh«ng coi träng lý luËn th× sÏ thÕ nμo? a. SÏ r¬i vμo chñ nghÜa kinh viÖn gi¸o ®iÒu b. SÏ r¬i vμo chñ nghÜa kinh nghiÖm hÑp hßi. c. SÏ r¬i vμo ¶o t−ëng. C©u 541: Chän ph−¬ng ¸n ®óng theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt? a. VËt chÊt lμ tÝnh thø nhÊt, ý thøc lμ tÝnh thø hai. b. VËt chÊt cã tr−íc, ý thøc cã sau, vËt chÊt quyÕt ®Þnh ý thøc. c. ý thøc tån t¹i ®éc lËp t¸ch khái vËt chÊt. C©u 542: C¸c h×nh thøc nμo d−íi ®©y lμ h×nh thøc c¬ b¶n cña chñ nghÜa duy vËt? a. Chñ nghÜa duy vËt chÊt ph¸c b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 543: Ai lμ nhμ duy vËt tiªu biÓu trong lÞch sö triÕt häc ®−îc kÓ d−íi ®©y? a. §ª m« crÝt b. Cant¬ c. Ph. Bª c¬n d. Hi-um C©u 544: Quan ®iÓm nμo thuéc chñ nghÜa duy t©m? a. VËt chÊt quyÕt ®Þnh ý thøc. b. ý thøc cã tr−íc, vËt chÊt cã sau; ý thøc quyÕt ®Þnh vËt chÊt. c. VËt chÊt vμ ý thøc song song tån t¹i, kh«ng c¸i nμo phô thuéc c¸i nμo. d. ý thøc lμ tÝnh thø nhÊt, vËt chÊt lμ tÝnh thø hai. C©u 545: Ai lμ ®¹i biÓu cña chñ nghÜa duy t©m trong lÞch sö ®−îc kÓ d−íi ®©y? a. Plat«ng b. Hª ra clÝt c. Hi-um 68
537994