Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Tiểu luận Kinh tế chính trị Mác - Lênin: Phân tích ưu điểm và khuyết tật của cơ chế thị trường. Liên hệ thực tiễn Việt Nam

Tiểu luận được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu, nắm chắc khái niệm, đặc trưng cùng với những ưu – khuyết tật của cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường. Từ đó liên hệ thực tế đến Việt Nam, vai trò và giải pháp của Nhà nước trong việc phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết tật của nền kinh tế thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 4:58:08 PM +00:00

Bài thuyết trình Triết học: Ý thức xã hội

Bài thuyết trình Triết học: Ý thức xã hội có nội dung trình bày về khái niệm và các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội, khái niệm và kết cấu của ý thức xã hội, tính chất và vai trò của ý thức xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 3:25:49 PM +00:00

Một số giải pháp bảo vệ và phát triển di sản tư tưởng của V. I. Lênin trong tình hình mới

Bài viết tập trung làm rõ bản chất khoa học, cách mạng trong di sản tư tưởng, những đóng góp to lớn của V. I. Lênin đối với sự phát triển của nhân loại. Chủ nghĩa Lênin là sự tiếp tục và phát triển chủ nghĩa Mác, làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác lên một bước lý luận mới.

10/19/2021 10:58:45 AM +00:00

Phủ định biện chứng với việc bảo tồn và phát huy văn hóa Chăm, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang hiện nay

Nghiên cứu này phân tích một số kết quả và hạn chế tồn tại trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của người Chăm, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang thời gian qua, từ đó kiến nghị một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Chăm, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo

10/18/2021 8:34:28 PM +00:00

Quan niệm về đạo làm người của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mục đích của đề tài là phân tích những giá trị cốt lỗi quan niệm về đạo làm người của Nguyễn Bỉnh Khiêm và những giá trị trong tư tưởng Đạo làm người của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong giai đoạn hiện nay, từ đó giúp sinh viên trang bị thêm những kiến thức về quan niệm đạo làm người của Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuận tiện cho việc nghiên cứu và học tập. Mời các bạn cùng tham khảo

10/18/2021 8:34:02 PM +00:00

Quan điểm về dân của Nguyễn Trãi và ý nghĩa của nó trong việc phát huy quyền dân chủ ở Việt Nam hiện nay

Bài nghiên cứu này phân tích một số nội dung chủ yếu trong tư tưởng về dân của Nguyễn Trãi như khái niệm về dân, vai trò của dân và tư tưởng an dân. Qua đó, cho thấy trong tư tưởng về dân của Nguyễn Trãi mang đậm tính chất nhân văn, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Mời các bạn cùng tham khảo

10/18/2021 8:33:28 PM +00:00

Giáo dục lối sống mới cho sinh viên hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về lối sống mới thể hiện trong lao động sản xuất, trong công việc, trong học tập rèn luyện, trong sinh hoạt và trong ứng xử. Từ đó, bài viết phân tích nội dung giáo dục lối sống mới cho sinh viên hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 8:31:59 PM +00:00

Tìm hiểu tư duy phản biện và vai trò của nó

Bài viết Tìm hiểu tư duy phản biện và vai trò của nó góp phần tìm hiểu một vài nội dung cơ bản cũng như vai trò của tư duy phản biện dưới góc nhìn của sinh viên. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này!

10/18/2021 8:31:03 PM +00:00

Giáo dục chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học Đồng Tháp hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là làm rõ khái niệm và nội dung cơ bản của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. Qua đó, thấy được sự cần thiết phải giáo dục chủ nghĩa nhân văn cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp và kiến nghị một số giải pháp giáo dục chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 8:30:34 PM +00:00

Tư tưởng khoan dung trong triết học Kant

Nội dung bài viết bước đầu phân tích biểu hiện khoan dung trong triết học của Kant. Tư tưởng khoan dung được Kant cố gắng hiện thực hóa trong các mối quan hệ, nhất là nhằm loại bỏ sự nghi ngờ lẫn nhau giữa các quốc gia, thiết lập quan hệ quốc tế và đề xuất những nguyên tắc phân xử xung đột. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 8:26:03 PM +00:00

Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi và ý nghĩa hiện thời của nó

Đề tài Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi và ý nghĩa hiện thời của nó phân tích, làm rõ các nội dung liên quan tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi trong việc định hướng lối sống cho sinh viên hiện nay. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của đề tài này!

10/18/2021 8:25:34 PM +00:00

Quan điểm của triết học Mác – Lênin về lẽ sống và vai trò của nó đối với sinh viên trường Đại học Đồng Tháp hiện nay

Bài viết đã trình bày một số quan điểm trước Mác về phạm trù lẽ sống, phân tích tính biện chứng giữa nghĩa vụ và hạnh phúc của phạm trù lẽ sống theo quan điểm của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó đã làm rõ vai trò của phạm trù lẽ sống đối với sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 8:24:59 PM +00:00

Vai trò của hoạt động tự học trong chương trình học Toeic của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp

Nội dung của đề tài này làm rõ vai trò của hoạt động tự học trong chương trình học Toeic của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp. Hòa vào xu thế toàn cầu hóa, giáo dục Việt Nam đã có những thay đổi phù hợp với sự phát triển của thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 8:20:06 PM +00:00

Triết học giáo dục của Karl Jaspers

Mục đích của đề tài là phân tích những nội dung cơ bản trong triết học giáo dục của Karl Jaspers, một trong những triết gia tiêu biểu của chủ nghĩa hiện sinh thế kỷ XX. Theo Karl Jaspers, mục đích của giáo dục là đào tạo con người tự do, có năng lực tự quyết; muốn vậy các chương trình giáo dục cần hướng đến việc truyền dạy sự hiểu biết về đời sống, giới tự nhiên và bản thân; cần coi trọng vai trò của đối thoại dân chủ, tính chất chủ thể của cả người dạy lẫn người học trong quá trình dạy – học. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 8:18:08 PM +00:00

Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc ở Việt Nam hiện nay

Bài nghiên cứu này làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, độc lập tự do là khát vọng lớn của dân tộc thuộc địa, đồng thời là quyền thiêng bất khả xâm phạm, độc lập thật sự trong hòa bình thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, độc lập gắn với cơm no, áo ấm, hạnh phúc cho mọi người dân, như là nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa và sự vận dụng quan điểm đó của Đảng ta trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 8:17:36 PM +00:00

Từ việc tìm hiểu vai trò của nhà nước trong học thuyết kinh tế của Keynes đến liên hệ thực tiễn quản lý kinh tế nước ta hiện nay

Đề tài này trình bày khái quát về học thuyết J.M.Keynes, từ thực tiễn quản lý kinh tế nước ta theo góc nhìn lý thuyết Keynes, chúng tôi đề ra một số giải pháp góp phần nâng cao vai trò quản lý kinh tế của nhà nước, để điều tiết nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, đi đúng hướng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 8:17:04 PM +00:00

Quan niệm của G. W. F. Hegel về quyền lực nhà nước trong tác phẩm “Các nguyên lý của triết học pháp quyền”

Bài viết làm rõ quan niệm của Hegel về quyền lực nhà nước trong tác phẩm “Các nguyên lý của triết học pháp quyền”, đồng thời bước đầu đánh giá ý nghĩa quan niệm của Hegel về quyền lực nhà nước như là gợi mở đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền phù hợp với nhu cầu thực tiễn của mỗi quốc gia hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 8:16:32 PM +00:00

Tìm hiểu tư tưởng chính trị của Mặc gia

Bài viết tìm hiểu khái quát về đặc điểm trong tư tưởng chính trị của trường phái triết học Mặc gia thời kì Chiến Quốc ở Trung Quốc cổ đại và những dấu ấn mà Mặc gia đã tác động đến các giai đoạn tiếp theo trong lịch sử triết học Trung Hoa. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

10/18/2021 8:16:04 PM +00:00

Tìm hiểu triết lý nhân sinh trong tác phẩm Đạo Đức kinh của Lão Tử

Bài nghiên cứu này đi tìm những triết lý nhân sinh trong “Đạo Đức kinh”của Lão Tử đó là những triết lý về nguồn gốc, bản chất của con người về đạo, quy luật về đời sống con người trong thuyết vô vi, thuyết âm dương và những quy luật của tự nhiên về đời sống xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 8:15:38 PM +00:00

Tìm hiểu tư tưởng khoan dung của Phật giáo

Bài viết bước đầu phân tích những biểu hiện của tư tưởng khoan dung Phật giáo được thể hiện thông qua các phẩm hạnh: “Vị tha”, “Từ bi”, “Bác ái”, “Lòng trắc ẩn” và đặc biệt là sự khoan hòa giữa đạo Phật với các tôn giáo khác. Đồng thời, làm rõ ý nghĩa của tư tưởng khoan dung Phật giáo đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội trong tiến trình hội nhập và phát triển hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 8:15:11 PM +00:00

Tìm hiểu tư tưởng đạo đức Khổng Tử

Mục đích nghiên cứu nhằm tìm hiểu tư tưởng Khổng Tử, đồng thời chỉ ra sự tác động của nó tới Việt Nam, từ đó bổ sung thêm nội dung và những kiến thức cần thiết để tiến tới xây dựng con người tài đức vẹn toàn. Khách thể nghiên cứu là các tác phẩm của Khổng Tử và một số tác phẩm về đạo đức khác... Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 8:14:42 PM +00:00

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Chủ biên: TS. Hoàng Chí Bảo)

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Chủ biên: TS. Hoàng Chí Bảo) có nội dung gồm 7 chương trình bày tổng quan về: chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

10/18/2021 4:55:25 PM +00:00

Tiểu luận Triết học: Học thuyết Âm Dương và Văn hóa Trọng Âm của người Việt

Tiểu luận Triết học: Học thuyết Âm Dương và Văn hóa Trọng Âm của người Việt tập trung tìm hiểu học thuyết Âm Dương và văn hóa Trọng Âm của người Việt; ảnh hưởng của học thuyết Âm Dương đối với đời sống của người Việt,... Mời các bạn cùng tham khảo!

10/17/2021 8:22:58 AM +00:00

Minh họa “phép biện chứng duy vật” qua một số câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao Việt Nam

“Phép biện chứng duy vật” là một nội dung quan trọng trong chương trình học phần “Triết học Mác -Lênin” được giảng dạy ở trình độ đại học. Nhằm giúp cho việc giảng dạy phần nội dung này được gắn kết với thực tiễn cuộc sống sinh động, thuyết phục và dễ hiểu hơn đối với sinh viên, tác giả bài viết đã thực hiện việc liên hệ, minh họa thông qua một số câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao Việt Nam.

10/17/2021 12:41:48 AM +00:00

Báo cáo giữa kỳ môn Triết học Mác - Lênin: Vấn đề và bản chất con người, vấn đề tha hóa và giải phóng con người trong Triết học Mác - Lênin

Báo cáo giữa kỳ môn Triết học Mác - Lênin: Vấn đề và bản chất con người, vấn đề tha hóa và giải phóng con người trong Triết học Mác - Lênin có nội dung trình bày về vấn đề con người, bản chất con người, vấn đề tha hóa, giải phóng con người, vận dụng và liên hệ Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/16/2021 4:26:09 AM +00:00

Bài kiểm tra quá trình: Phân biệt thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm làm rõ vai trò của Triết học đối với đời sống xã hội

Mục tiêu của bài viết này nhằm phân biệt Thế giới quan duy vật và Thế giới quan duy tâm, đồng thời làm rõ vai trò của Triết học đối với đời sống xã hội. Bài viết bắt đầu bằng việc giới thiệu về Thế giới quan và một số khái niệm cơ bản liên quan đến Thế giới quan. Tiếp đến, trình bày sơ lược về Thế giới quan duy vật và Thế giới quan duy tâm trước khi lập bảng phân biệt sự khác nhau giữa hai trường phái này.

10/16/2021 12:44:35 AM +00:00

Nhận thức luận trong triết học John Locke

John Locke (1632-1704) là một trong những tên tuổi có ảnh hưởng nhiều đến xã hội Tây Âu vào cuối thế kỷ XVII. Bài viết phân tích vị trí nhận thức luận trong hệ thống triết học của John Locke, các nội dung cơ bản và luận giải thực chất lý luận nhận thức trong triết học của John Locke.

10/15/2021 3:24:10 AM +00:00

Phriđơrich Ăngghen và tính mở của chủ nghĩa Marx

Là người bạn chiến đấu của C. Mác (Karl Marx) và đồng sáng lập học thuyết “cải tạo thế giới”, Ph. Ăngghen (Friedrich Engels) đã để lại cho nhân loại tiến bộ một di sản tinh thần đồ sộ. Sự nghiệp sáng tạo không mệt mỏi của ông đã thể hiện sự thống nhất tính cách mạng và tính khoa học, tri thức và giá trị, tính đảng và tính mở

10/15/2021 3:23:34 AM +00:00

Tư tưởng biện chứng trong triết học nho gia thời kỳ Xuân thu - Chiến quốc

Nho gia thời kỳ Xuân thu - Chiến quốc (720-221 TCN) là một trong những đại diện tiêu biểu cho tư duy biện chứng của người Trung Quốc cổ đại. Tư tưởng biện chứng trong triết học Nho gia thời kỳ này không chỉ ở cách xem xét thế giới trong sự vận động khách quan mà cả trong cách thức xem xét vị trí con người trong xã hội gắn với mối liên hệ phổ biến.

10/15/2021 3:18:25 AM +00:00

Quan điểm về vị trí con người trong triết học Nho gia Tiên Tần và ý nghĩa của nó đối với việc phát huy vai trò nhân tố con người trong giai đoạn hiện nay

Vị trí con người là một trong những chủ đề lớn, thu hút sự quan tâm của các nhà triết học Trung Hoa cổ đại. Triết học Nho gia Tiên Tần đã có những quan điểm có tính hệ thống về vị trí con người. Bài viết đi vào làm rõ những nội dung, đặc điểm cơ bản quan điểm về vị trí con người trong triết học Nho gia Tiên Tần và ý nghĩa của nó trong việc phát huy vai trò nhân tố con người trong giai đoạn hiện nay.

10/15/2021 2:25:27 AM +00:00