Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Vai trò của triết học Mác - Lênin trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Trên cơ sở khái quát về triết học Mác - Lênin và những thành tựu sau 3 thập kỉ đổi mới đất nước, bài viết phân tích về vai trò của triết học Mác - Lênin. Thứ nhất, là cơ sở lí luận khoa học của đường lối đổi mới, với vai trò này, triết học Mác - Lênin là cơ sở lí luận cho Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội và lựa chọn con đường đổi mới toàn diện,...

10/19/2020 6:40:58 PM +00:00

Tư tưởng triết học của Nguyễn An Ninh

Tư tưởng triết học của Nguyễn An Ninh đã góp phần làm phong phú thêm hệ thống tư tưởng triết học Việt Nam cả trong quá khứ và hiện tại. Với sự nghiên cứu trên, cho thấy rằng Nguyễn An Ninh đã xác lập được cho mình thế giới quan khoa học và phương pháp luận đúng đắn trên chủ nghĩa duy vật biện chứng. Tư tưởng triết học của Nguyễn An Ninh chứa đựng tính nhân văn sâu sắc.

10/19/2020 6:29:29 PM +00:00

Đề thi hết môn học kỳ II năm học 2017-2018 môn Triết học Mác-Lênin (Nguyên lý 1) - HHD KHXH&NV

Đề thi hết môn học kỳ II năm học 2017-2018 môn Triết học Mác-Lênin giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/19/2020 5:03:46 PM +00:00

Đề thi hết môn học kỳ I năm học 2017-2018 môn Triết học Mác-Lênin (Nguyên lý 1) - HHD KHXH&NV

Đề thi hết môn học kỳ I năm học 2017-2018 môn Triết học Mác-Lênin dưới đây nhằm giúp các em có thêm tư liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. Cùng tham khảo và giải đề thi để ôn tập kiến thức và làm quen với cấu trúc đề thi.

10/19/2020 5:03:33 PM +00:00

Đề thi hết môn học kỳ hè năm học 2018-2019 môn Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lenin (Phần 1) - ĐH KHXH&NV

Đề thi môn Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lenin sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên củng cố, rèn luyện, nâng cao kiến thức môn Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lenin. Để nắm chi tiết nội dung các bài tập mời các bạn cùng tham khảo đề thi.

10/19/2020 5:03:25 PM +00:00

Đề thi hết học phần học kỳ II năm học 2019-2020 môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đề thi hết học phần học kỳ II năm học 2019-2020 môn Chủ nghĩa xã hội khoa học giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.

10/19/2020 4:46:44 PM +00:00

Mối quan hệ giữa Triết học và các khoa học dưới ánh sáng của khoa học hiện đại và thực tiễn hiện nay

Dưới ánh sáng của khoa học hiện đại và thực tiễn hiện nay, mối quan hệ giữa triết học và các khoa học trở thành vấn đề hết sức quan trọng, chứa đựng nội dung phong phú và sâu sắc. Triết học đóng vai trò thế giới quan và phương pháp luận phổ biến cho các khoa học, là cơ sở lý luận để đánh giá thành tựu của các khoa học, vạch ra phương hướng phát triển và phương pháp nghiên cứu của các khoa học. Về phần mình, các khoa học cụ thể cung cấp cho triết học các thành tựu để từ đó triết học khái quát thành quan điểm chung nhất, đồng thời các thành tựu ấy còn có giá trị kiểm chứng những kết luận của triết học.

10/19/2020 3:57:10 PM +00:00

Religion and science in Augustino’s ideology

The relationship between religion and science is considered a controversial topic for Western European philosophy in Middle Ages. A number of philosophical theologians including Augustino mentioned this issue. Within this brief research paper, the author clarifies Augustino’s definition of relationship between religion and science in three aspects: The purposes of true religion and true science; Dialectic between faith and reason - the basis of relationship between religion and science; The correlation between philosophy and theology, religion and science.

9/24/2020 5:45:12 PM +00:00

Pragmatism’s influences on American lifestyle

The article clarifies the conception of American way of life, influences of pragmatism on it and some of its manifestations, thereby showing two-sided effects on the development of the United States as a basis for applying and acquiring their values, as well as overcoming their limitations in our country nowadays.

9/24/2020 5:45:06 PM +00:00

Han Thuyen group and Marxist model in Vietnam during the period 1940 -1945

In this article, we study some works of Truong Tuu– the soul and the editor of the group, and another author - Luong Duc Thiep, to understand that model. This is the premise to explain the formation, acculturation and exchange of Vietnamese culture with the world from the 20th century to the 21st century.

9/24/2020 5:44:36 PM +00:00

Training the logical thinking competency for pedagogical students via teaching Marxist – Leninist philosophy

This article focus analyzing the role of Marxist – Leninist philosophy in fostering the capacity of logical thinking for pedagogical students, on that basis, offering some solutions to improve the logical thinking competency for learners via teaching Marxist – Leninist philosophy.

9/24/2020 5:39:30 PM +00:00

Using flipped classroom model in teaching Karl Marx - F. Engels – V.I. Lenin’s classical works for students majoring in political education

Teaching class works for students majoring in political education plays a crucial role in training curriculum. This research paper discusses using flipped classroom model to replace the traditional one in teaching the above mentioned subject in order to form students’ essential personalities and competencies to meet the need of education innovation cause.

9/24/2020 5:39:06 PM +00:00

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng trình bày chủ nghĩa xã hội hiện thực; sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết và nguyên nhân của nó; triển vọng của chủ nghĩa xã hội.

8/29/2020 11:58:13 AM +00:00

Bài giảng Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa

Bài giảng Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa trình bày xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa; giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo.

8/29/2020 11:58:03 AM +00:00

Bài giảng Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Bài giảng Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa trình bày sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; cách mạng xã hội chủ nghĩa; hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.

8/29/2020 11:57:55 AM +00:00

Bài giảng Chủ nghĩa tư bản độc quyền, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Bài giảng Chủ nghĩa tư bản độc quyền, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước tìm hiểu chủ nghĩa tư bản độc quyền; chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; đánh giá chung về vai trò và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản.

8/29/2020 11:57:48 AM +00:00

26 câu hỏi - trả lời phần Triết học

Tài liệu thông tin đến các bạn với 26 câu hỏi ôn luyện về triết học và kèm theo đáp án trả lời; giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Triết học và không chuyên, ôn luyện, củng cố kiến thức, hỗ trợ cho quá trình học tập và nghiên cứu.

8/29/2020 9:04:12 AM +00:00

Về tam đoạn luận biện chứng trong logic học Aristotle

Bài viết nghiên cứu về tam đoạn luận biện chứng như tam đoạn luận dựa trên kí hiệu, cấu trúc tam đoạn luận, tính chất tam đoạn luận. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

8/29/2020 3:30:34 AM +00:00

Trần Đức Thảo và Karl Popper: Những khác biệt trong cách tiếp cận chủ nghĩa Mác

Bài viết phân tích những khác biệt trong nghiên cứu chủ nghĩa Mác của hai nhà triết học nổi tiếng thế kỉ XX – Trần Đức Thảo và Karl Popper. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng trong xuất thân và sự nghiệp nhưng nếu như Trần Đức Thảo chuyển từ lập trường duy tâm sang lập trường duy vật dưới sự ảnh hưởng của triết học Mác, trở thành nhà Mác-xít chân chính, kế thừa và phát triển chủ nghĩa Mác thì Karl Popper lại rời bỏ chủ nghĩa Mác và trở thành người phê phán chủ nghĩa này một cách cương quyết, bởi hai ông đã đứng trên hai lập trường khác nhau để tiếp cận chủ nghĩa Mác.

8/29/2020 2:05:07 AM +00:00

Vấn đề nữ quyền và bình đẳng giới trong triết học của John Stuart Mill

Trong phạm vi bài viết, tác giả nghiên cứu tư tưởng nữ quyền và bình đẳng của John Stuart Mill trong một số tác phẩm; từ đó ra những ý nghĩa của tư tưởng đó và liên hệ với việc thực hiện bình đẳng giới và quyền của phụ nữ ở Việt Nam hiện nay.

8/29/2020 1:54:21 AM +00:00

Mối quan hệ giữa con người và môi trường: Tiếp cận thế giới quan sinh thái

Dựa trên tổng quan một số nghiên cứu nhân học về ứng xử (quan niệm, thái độ và hành vi) của một số cộng đồng đối với môi trường tự nhiên, nghiên cứu làm rõ mối quan hệ giữa con người với môi trường dựa trên cách tiếp cận thế giới quan sinh thái (ecocosmology).

8/28/2020 8:41:10 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Logic học đại cương

Đề cương chi tiết học phần Logic học đại cương cung cấp các thông tin về môn học, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần.

8/28/2020 10:05:13 AM +00:00

Tìm hiểu triết lý giáo dục Hồ Chí Minh

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh đã dành phần lớn tâm trí cho giáo dục con người. Hệ thống luận điểm về giáo dục cùng với hoạt động thực tiễn giáo dục phong phú của Người đã đặt nền móng cho sự ra đời, phát triển của nền giáo dục cách mạng Việt Nam.

8/28/2020 9:20:22 AM +00:00

Giáo trình Triết học Mác - Lênin – GS.TS. Phạm Văn Đức

Giáo trình Triết học Mác - Lênin do GS.TS. Phạm Văn Đức chủ biên bao gồm 3 chương với các nội dung triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử.

7/8/2020 9:35:13 PM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - CĐ Công nghiệp và xây dựng

(NB) Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin giới thiệu đến các bạn nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin,...Mời các bạn cùng tham khảo!

7/8/2020 2:03:43 PM +00:00

Phát triển năng lực tự học cho sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên trong học tập môn Triết học Mác – Lênin

Bài viết tập trung nghiên cứu nội dung lý luận chung về năng lực tự học, các thành tố để phát triển năng lực tự học cho sinh viên, trên cơ sở đó phân tích làm rõ thực trạng tự học của sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) trong học tập môn Triết học Mác - Lênin, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển năng lực tự học của sinh viên sư phạm trong học tập môn học này.

7/8/2020 12:22:21 PM +00:00

Một số mâu thuẫn đặt ra về việc vận dụng phép biện chứng duy vật của đảng ta trong xây dựng và thực hiện đường lối đổi mới

Thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước trong thời gian qua của Đảng cho phép khẳng định, việc quán triệt phép biện chứng duy vật vào việc hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới là một trong những điều kiện bảo đảm nâng cao tính hiệu quả lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước.

6/18/2020 1:52:22 PM +00:00

Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng)

Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng) gồm 2 phần chính: khái lược về triết học và lịch sử triết học; những nguyên lý cơ bản của triết học Mác - Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chắc kiến thức.

5/20/2020 5:56:04 AM +00:00

Tổng hợp 11 câu hỏi đề cương ôn tập triết học Mác - Lênin

Tài liệu đề cương ôn tập triết học Mác - Lênin với 11 câu hỏi giúp các bạn sinh viên hệ thống hóa kiến thức, ôn luyện, chuẩn bị chu đáo cho các kì thi sắp đến.

5/20/2020 5:55:57 AM +00:00

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn triết học Mác – Lênin

Tài liệu thông tin đến các bạn đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Triết học Mác – Lênin giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo, hỗ trợ quá trình ôn luyện, củng cố kiến thức.

5/20/2020 5:55:51 AM +00:00