Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Ngô Thì Nhậm - Người trí thức Nho học chân chính, nhà tư tưởng lỗi lạc

Cuộc đời và sự nghiệp của Ngô Thì Nhậm xứng đáng được các thế hệ người Việt Nam mãi mãi ghi công, tự hào và quan tâm nghiên cứu, học tập. Bài viết phác thảo chân dung và thành tựu tư tưởng triết học, giáo dục học của người trí thức Nho học chân chính Ngô Thì Nhậm.

12/29/2020 6:02:25 PM +00:00

Đạo đức học thực tiễn của Xô-Crát

Bài viết sẽ trình bày những nội dung cơ bản nhất của đạo đức học Xô-crát và làm rõ tính thực tiễn của đạo đức học Xô-crát trên các phương diện: Nguồn gốc thực tiễn của đạo đức học Xô-crát; tính thực tiễn của đạo đức học Xô-crát thể hiện trên những nội dung cơ bản trong học thuyết của ông; cuộc đời Xô-crát là minh chứng thực tiễn sâu sắc cho những quan niệm đạo đức của ông.

12/29/2020 2:45:48 PM +00:00

Vận dụng phạm trù thiện ác vào quá trình giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay

Làm theo cái tốt, cái thiện, tránh cái xấu, cái ác, đấu tranh được với cái xấu, cái ác, tất nhiên phụ thuộc nhiều yếu tố xã hội khách quan. Song chỉ có thể sống tốt khi được trang bị đầy đủ, được nhận thức đúng đắn những tri thức về đạo đức tiến bộ. Bài viết đã tập trung thảo luận một số vấn đề lí luận về phạm trù Thiện và Ác và vận dụng vào quá trình giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay.

12/29/2020 2:45:42 PM +00:00

Quan niệm của William James về chân lí

Trong các nhà triết học thực dụng Mĩ, William James là người đã phát triển lí thuyết chân lí thành một hệ thống lí luận nền tảng của chủ nghĩa thực dụng. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến quan niệm và những đóng góp hết sức độc đáo của W.James về chân lí.

12/29/2020 2:43:16 PM +00:00

Tư tưởng về tự do trong tác phẩm “Trốn thoát tự do” của Erich Fromm

Trốn thoát tự do - công trình thành công nhất của Erich Fromm - hàm chứa một nội dung vô cùng sâu sắc và có ý nghĩa nhân văn lớn lao đối với con người và sự phát triển của xã hội hiện đại; qua đó, thể hiện sự tiếp nối dòng tư tưởng khám phá về con người trong tiến trình lịch sử tư tưởng nhân loại nói chung, và của tâm lí học xã hội - chính trị nói riêng.

12/29/2020 2:43:10 PM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin – Bài 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin - Bài 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng được biên soạn với mục tiêu trang bị cho người học thế giới quan duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học.

12/29/2020 2:09:00 PM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 9 - ThS. Nguyễn Văn Thuân

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng tìm hiểu về chủ nghĩa xã hội hiện thực; sự khủng hoảng của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết và nguyên nhân của nó; triển vọng của chủ nghĩa xã hội.

12/29/2020 2:06:37 PM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 8 - ThS. Nguyễn Văn Thuân

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa trình bày xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa; giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo.

12/29/2020 2:06:30 PM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 7 - ThS. Nguyễn Văn Thuân

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa với 3 nội dung đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; cách mạng xã hội chủ nghĩa; hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.

12/29/2020 2:06:21 PM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 6 - PGS.TS. Vũ Văn Hân

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước tìm hiểu bước chuyển giai đoạn từ cntb tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc quyền; năm đặc điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền; biểu hiện sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn độc quyền; chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

12/29/2020 2:06:12 PM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 5 - PGS.TS. Vũ Văn Hân

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 5: Học thuyết giá trị thặng dư giúp các bạn sinh viên tìm hiểu tính chất đặc biệt của hàng hóa sức lao động so với những hàng hóa thông thường; bản chất và các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư; bản chất và các hình thức của tiền lương tư bản chủ nghĩa; các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô của tích lũy tư bản; các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư.

12/29/2020 2:06:05 PM +00:00

Quan điểm về con người trong triết học của Khổng Tử

Tư tưởng con người trong triết học của Khổng Tử được hình thành và phát triển trong một giai đoạn lịch sử Trung Quốc thời cổ đại mang tính bước ngoặt. Sự chuyển đổi toàn diện của đất nước Trung Quốc lúc bấy giờ đã làm cho xã hội loạn lạc. Trước thực trạng đó các nhà tư tưởng đua nhau tìm kiếm phương pháp để ổn định xã hội.

12/29/2020 10:41:59 AM +00:00

Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác

Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp là một trong những nội dung cơ bản, chủ yếu của chủ nghĩa Mác. Sự vận dụng học thuyết này trong thực tiễn cách mạng đòi hỏi phải có sự trung thành và sáng tạo. Trong thời đại ngày nay, đang có những ý kiến khác nhau về học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác.

12/29/2020 10:41:52 AM +00:00

Nhận thức về ý nghĩa chiến lược của vấn đề dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam

Bài viết đi vào luận giải một cách toàn diện về vị trí chiến lược của vấn đề dân tộc, từ sự quán triệt sâu sắc trong nhận thức của Đảng, đến nội dung thể hiện cụ thể vị trí chiến lược của việc giải quyết quan hệ dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; của chính sách dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc ở Việt Nam.

12/29/2020 10:08:01 AM +00:00

Đạo đức sinh thái trong triết học Phật giáo

Dựa trên các học thuyết triết học căn bản như: Thuyết duyên khởi, Thuyết vạn vật bình đẳng, Thuyết nhân quả báo ứng, v.v.. mà Phật giáo đã xây dựng nên các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức sinh thái căn bản như thực hiện lối sống thân thiện với môi trường, khơi dậy Phật tính, tránh xa sân hận, tạo dựng nghiệp thiện, tránh xa nghiệp ác và nhận thức cuộc đời là vô ngã, vô thường, v.v..

12/29/2020 12:47:53 AM +00:00

Vấn đề cơ bản của luân lý học về phát triển

Luân lý học về phát triển tập trung vào ba mối quan hệ lớn: Quan hệ giữa người với tự nhiên, quan hệ giữa người với người và quan hệ với chính mình. Đây là những vấn đề đạo đức cơ bản xuất hiện trong quá trình phát triển.

12/28/2020 9:20:05 PM +00:00

Văn hóa vật chất của người Việt thế kỷ XVII - XIX qua con mắt người phương Tây

Văn hóa Việt Nam là một nền văn hóa phong phú, đa sắc màu, in đậm dấu ấn tính cách, lối sống của người Việt Nam. Những người Phương Tây đến Việt Nam trong các thế kỷ XVII - XIX, qua quá trình sinh sống và tiếp xúc với người dân bản địa, họ đã ghi chép hay du ký về đất nước, con người cũng như đời sống xã hội nơi đây.

12/28/2020 9:17:01 PM +00:00

Triết học thẩm mỹ của Immanuel Kant và ý nghĩa giáo dục của nó trong xây dựng con người ở Việt Nam hiện nay

Bài viết góp phần nhận thức rõ hơn những nội dung cơ bản trong triết học thẩm mỹ của Kant và chỉ ra vai trò to lớn của giáo dục thẩm mỹ trong đời sống xã hội, đặc biệt là giai đoạn hiện nay ở nước ta.

12/28/2020 8:16:18 PM +00:00

Minh triết Hồ Chí Minh về tôn giáo

Minh triết về tôn giáo là một trong những giá trị đặc sắc của minh triết Hồ Chí Minh. Bài viết đã làm rõ nội hàm khái niệm “minh triết”, “minh triết Hồ Chí Minh”, từ đó đi tới phân tích những nội dung căn bản của minh triết Hồ Chí Minh về tôn giáo trên các phương diện: mềm dẻo, nhân văn, hòa hợp, đoàn kết và tri hành hợp nhất.

12/28/2020 7:46:41 PM +00:00

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn giáo dục chính trị (Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh) nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh ở các trường trung cấp chuyên nghiệp

Với bài viết này, tác giả tập trung làm rõ việc ứng dụng CNTT theo hướng khai thác tối ưu hệ thống thông tin tư liệu, thiết kế bài giảng điện tử và tăng tính tích hợp các phương pháp, phương tiện dạy học trong dạy học môn Giáo dục chính trị (Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh).

12/28/2020 7:42:38 PM +00:00

Tìm hiểu triết học qua câu đố của người Việt

Câu đố là loại hình văn học đặc sắc của Việt Nam, về nội dung cũng như hình thức thể hiện. Bên cạnh việc thể hiện lời ăn, tiếng nói bình dân của nhân dân lao động, câu đố còn chứa đựng trong nó triết lí sống của người Việt. Chính từ những triết lí ấy, ta có thể tìm hiểu được nội dung của triết học được người Việt thể hiện qua hình thức sinh hoạt đời thường, từ đó hình thành nên một triết học rất đặc biệt của Việt Nam - triết học cuộc sống.

12/28/2020 7:41:35 PM +00:00

Sự xác lập quan điểm của Ph.Ăngghen về đối tượng của triết học trong tác phẩm chống Đuyrinh và biện chứng của tự nhiên

Trong bài viết này, người viết muốn đưa ra một vài nhận định khác trong cách xác định đối tượng nghiên cứu của triết học của Ăngghen, chủ yếu dựa vào hai tác phẩm Chống Đuyrinh và Biện chứng của tự nhiên. Với ông, triết học Hêghen là hệ thống triết học cuối cùng và hoàn bị nhất, sau Hêghen, triết học chỉ còn lại logic học và phép biện chứng mà thôi.

12/28/2020 7:41:29 PM +00:00

Quan niệm của John Dewey về chân lí

Chủ nghĩa thực dụng là một trường phái triết học điển hình nhất ở Mỹ, được xem là nét đặc trưng của văn hóa Mỹ, có ảnh hưởng lớn tới nước Mỹ và người Mỹ. Vấn đề chân lí là một nội dung cốt lõi của triết học thực dụng. Trong các nhà triết học thực dụng Mỹ, J.Dewey là người phát triển lí luận về chân lí trong chủ nghĩa công cụ và đưa triết học thực dụng vào đời sống hàng ngày một cách có phương pháp.

12/28/2020 7:41:23 PM +00:00

Một số vấn đề về quá trình du nhập của Hồi giáo vào Đông Nam Á hải đảo

Bài viết dưới đây đề cập đến vấn đề con đường, phương thức và nhữngnhân tố tác động tới quá trình du nhập Hồi giáo vào Đông Nam Á hải đảo, hy vọng góp một phần nhỏ vào việc tìm hiểu Hồi giáo nói chung và Hồi giáo ở Đông Nam Á nói riêng.

12/28/2020 7:36:48 PM +00:00

Vishnu giáo ở Chân Lạp thế kỉ VI-VII

Sự hiện diện và phát triển của Vishnu giáo ở Chân Lạp thế kỉ VI-VII đã phản ánh bức tranh tôn giáo – tín ngưỡng đa dạng, phong phú của người Khmer khi nó luôn gắn liền với sự vận động và phát triển của lịch sử cũng như những biến cố chính trị của đất nước.

12/28/2020 7:36:36 PM +00:00

Đề thi kết thúc học phần môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - ĐH Ngân hàng TP.HCM

Đề thi kết thúc học phần môn Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi.

12/28/2020 5:14:01 PM +00:00

Nội dung và ý nghĩa quan điểm về đạo làm người của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bài viết này, tác giả nghiên cứu phân tích những nội dung cơ bản trong quan niệm về đạo làm người của Nguyễn Bỉnh Khiêm và chỉ ra ý nghĩa hiện thời của nó trong việc trang bị thêm những kiến thức làm người cho thế hệ trẻ hôm nay.

12/28/2020 4:44:53 PM +00:00

Quan niệm của Albert Einstein về sự thống nhất của thế giới vật chất

A. Einstein không những là nhà khoa học mà còn là nhà triết học khoa học, nhà giáo dục nhân bản. Cùng với Thuyết tương đối, những quan điểm và kiến giải của ông về bản tính của vật chất, không – thời gian, sự thống nhất của thế giới vật chất có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của lịch sử triết học. Những nhà sáng lập phép biện chứng duy vật (K. Marx, F. Engels) nhấn mạnh tính thống nhất vật chất của thế giới.

12/28/2020 10:25:56 AM +00:00

Sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy triết học Mác – Lênin cho sinh viên

Bài viết này phân tích vai trò của sơ đồ tư duy trong việc giảng dạy triết học Mác – Lênin, từ đó đề xuất cách xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy học phần Triết học Mác – Lênin cho sinh viên.

12/28/2020 10:16:46 AM +00:00

Vai trò của triết học Mác - Lênin trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Trên cơ sở khái quát về triết học Mác - Lênin và những thành tựu sau 3 thập kỉ đổi mới đất nước, bài viết phân tích về vai trò của triết học Mác - Lênin. Thứ nhất, là cơ sở lí luận khoa học của đường lối đổi mới, với vai trò này, triết học Mác - Lênin là cơ sở lí luận cho Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội và lựa chọn con đường đổi mới toàn diện,...

10/19/2020 6:40:58 PM +00:00