Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Bài thuyết trình Chủ nghĩa xã hội khoa học – Chương 5: Cơ cấu xã hội, giai cấp và liên minh giai cấp tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Bài thuyết trình Chủ nghĩa xã hội khoa học – Chương 5: Cơ cấu xã hội, giai cấp và liên minh giai cấp tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tìm hiểu những kiến thức nền tảng về cơ cấu xã hội-giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; kĩ năng nhận diện những biến đổi trong cơ cấu xã hội-giai cấp và nội dung liên minh giai cấp ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

5/22/2021 7:14:53 AM +00:00

Quan niệm của Khổng Tử về đạo làm người và ý nghĩa hiện thời của nó

Trong bài viết này tác giả phân tích nội dung cơ bản của học thuyết về đạo làm người của Khổng Tử và trên cơ sở đó nêu lên ý nghĩa của học thuyết này trong việc giáo dục đạo đức cho con người trong thời đại mới.

5/22/2021 5:44:26 AM +00:00

Vận dụng, bổ sung và phát triển Chủ nghĩa MarxLenin trong thời đại ngày nay

Bài viết góp phần làm rõ nhận định này và đưa ra một số quan điểm cần nắm vững trong việc vận dụng, bổ sung và phát triển Chủ nghĩa Marx-Lenin.

5/22/2021 4:56:59 AM +00:00

Cuộc tranh luận tư tưởng triết học ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

Vào thập niên 30 của thế kỷ XX, ở Việt Nam, đã diễn ra cuộc tranh luận tư tưởng triết học xung quanh những nội dung về thế giới quan, phép biện chứng duy vật, chủ nghĩa duy vật lịch sử, vũ trụ quan của Khổng Tử và về nhân sinh quan. Tác giả khảo cứu các tư liệu sách, báo xuất bản trong thời kỳ đó, hệ thống hóa theo từng nội dung, đồng thời, đánh giá ý nghĩa và nêu lên một số nhận xét về cuộc tranh luận.

5/22/2021 2:16:44 AM +00:00

Khái quát kết quả tổng kết nghiên cứu các vấn đề con người, giá trị và vị trí của nó trong chủ nghĩa Marx - Lenin, bổ sung và phát triển - vấn đề đặt ra hiện nay

Nghiên cứu con người và phát triển con người nói chung và đặc biệt trong chủ nghĩa Marx - Lenin nói riêng đã có từ lâu. Hiện nay rất cần tổng kết lại một lần nữa để biết thực trạng tình hình và có phương hướng nghiên cứu tiếp. Lần đầu tiên, chủ nghĩa Marx - Lenin đã đưa ra những luận điểm cơ bản khá toàn diện và sâu sắc trên lập trường duy vật biện chứng và lịch sử có tính học thuyết mới về con người, giải phóng và phát triển con người so với các triết thuyết trước đó.

5/22/2021 2:16:07 AM +00:00

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng, Hiến pháp 2013 của Nhà nước và văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam qua hơn 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

5/22/2021 2:14:51 AM +00:00

Một số nội dung cơ bản trong triết học tôn giáo của Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781)

Niềm tin vào lý tính con người, đề cao tinh thần khoan dung và chống lại định kiến giáo điều là những đặc trưng cơ bản của triết học tôn giáo Lessing. Bài viết phân tích một số nội dung tư tưởng trong triết học tôn giáo của ông như lý tính của con người và vấn đề tôn giáo; vấn đề tôn giáo và đạo đức.

5/22/2021 2:10:39 AM +00:00

Sự thống nhất giữa cái bộ phận và cái chỉnh thể trong tác phẩm tư bản của C. Mác

Tác phẩm Tư bản là một trong những thành tựu lý luận vĩ đại mà C. Mác đã để lại cho nhân loại. Nội dung của tác phẩm không chỉ cung cấp cho người đọc những tri thức về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, về thị trường tư bản chủ nghĩa, mà ở đây, chúng ta tiếp thu được cả ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin: Triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ cách tiếp cận ở góc độ triết học, bài viết trình bày về sự thống nhất giữa cái bộ phận và cái chỉnh thể trong tác phẩm Tư bản của C. Mác.

5/22/2021 2:08:34 AM +00:00

Quan điểm về giải phóng con người của C.Mác, Ph.Ăngghen và vấn đề giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày quan điểm về giải phóng con người của C.Mác và Ph.Ăngghen đến giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/21/2021 11:39:42 PM +00:00

Tư tưởng V.I.Lênin về giải phóng phụ nữ qua tác phẩm “Sáng kiến vĩ đại” - Ý nghĩa đối với Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết làm rõ những nội dung quan điểm của V.I.Lênin về giải phóng phụ nữ trong tác phẩm “Sáng kiến vĩ đại”. V.I.Lênin đã đưa ra nhiều luận điểm cực kỳ quan trọng về giải phóng phụ nữ không những rất đúng trong thời kỳ đó mà nó còn giữ nguyên giá trị trong thời đại ngày nay. Qua đó, giúp chúng ta nghiên cứu, khai thác nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế, thực hiện tốt vấn đề giải phóng phụ nữ và công tác bình đẳng giới tại Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

5/21/2021 8:36:51 PM +00:00

Triết lý giáo dục hiện sinh và quan niệm “thành nhân trước thành danh”

Thực tế cho thấy sự nhầm lẫn giữa triết lý giáo dục và định hướng giáo dục cục bộ khá phổ biến. Từ việc phân biệt hai vấn đề này, chúng tôi xuất phát từ điểm nhìn của triết lý giáo dục hiện sinh như một hệ quy chiếu để cứu xét triết lý giáo dục “thành nhân trước thành danh”.

5/21/2021 8:00:47 PM +00:00

Triết lý chân như và tinh thần tịnh lạc trong thơ Việt Nam hiện đại

Phật giáo thường nhắc đến chân như, vô ngã, an lạc, duyên khởi và coi những triết lý này như là những điểm mấu chốt. Thơ Việt Nam giai đoạn từ 1945 đến nay tiếp thu tinh thần Phật giáo đã cho thấy mối quan hệ bình đẳng, hòa quyện giữa con người với con người, hữu tình và vô tình, sự sống và cái chết, thế gian và xuất thế gian..., tất cả cùng hiện hữu ngay “tại đây” và “bây giờ”. Bài báo hướng đến làm rõ triết lý chân như và tinh thần tịnh lạc trong thơ Việt Nam hiện đại qua một số tác giả tiêu biểu.

5/21/2021 4:45:04 PM +00:00

Bài giảng Bài 2: Nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến và nhà nước tư sản

Bài giảng Bài 2: Nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến và nhà nước tư sản sau khi học bài này các bạn sẽ xác định, phân loại được kiểu nhà nước chủ nô, phong kiến và tư sản; so sánh được chức năng, bộ máy và hình thức của từng kiểu nhà nước.

5/21/2021 12:24:10 AM +00:00

Quan niệm của John Locke về tự do trong tác phẩm khảo luận thứ hai về chính quyền

John Locke (1632 -1704) là một trong những triết gia vĩ đại nhất của châu Âu thế kỷ XVII. Những tư tưởng về tự do, dân chủ, về sự phân quyền nhà nước của ông đã ảnh hưởng sâu rộng đến nền triết học chính trị và chính trị học nhân loại đến tận ngày hôm nay. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả sẽ trình bày tư tưởng tự do của ông trong tác phẩm “Khảo luận thứ hai về chính quyền”.

5/20/2021 10:37:24 PM +00:00

Bài giảng Chương 2: Bản thể luận

Bài giảng Chương 2: Bản thể luận cung cấp đến người học về bản thể luận và một số nộ dung bản thể luận trong lịch sử Triết học; nội dung bản thể luận trong triết học Mác – Lênin; mối quan hệ biện chứng giữa cái khách quan và cái chủ quan.

5/20/2021 3:16:12 PM +00:00

Từ lý luận về giá trị hàng hóa sức lao động và tiền công của C. Mác bàn về chính sách cải cách tiền lương mới đối với người lao động trong doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Nội dung của bài viết này là nghiên cứu về cải cách chính sách tiền lương mới trên các phương diện: nội dung cải cách, lộ trình thực hiện cũng như ý nghĩa của nó đối với người lao động trong doanh nghiệp.

5/20/2021 10:59:36 AM +00:00

Quan điểm Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội sự vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam

Bài viết tập trung làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó, Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội vào Việt Nam.

5/20/2021 4:00:39 AM +00:00

Nguyễn Ái Quốc lựa chọn chủ nghĩa Mác - Lênin để xác lập hệ tư tưởng mới cho dân tộc

Trong bài viết, tác giả nghiên cứu, làm rõ vai trò của Nguyễn Ái Quốc trên phương diện: Nguyễn Ái Quốc là người suy nghiệm sâu sắc những bài học lịch sử, tìm đường, phác thảo và đưa đường lịch sử dân tộc Việt Nam theo con đường cách mạng tháng Mười Nga, con đường cách mạng vô sản.

5/20/2021 3:59:49 AM +00:00

Bản chất khoa học, cách mạng của triết học mác và vấn đề giảng dạy triết học Mác - Lênin trong trường đại học hiện nay

Chủ nghĩa Mác do C. Mác và Ph. Ăngghen sáng lập vào giữa thế kỷ XIX với ba bộ phận cấu thành (Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học), đầu thế kỷ XX đã được V.I. Lênin phát triển thành chủ nghĩa Mác - Lênin là đỉnh cao của tư duy nhân loại, được thừa nhận là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận duy nhất đúng đắn và khoa học. Bài viết trình bày bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác và vấn đề giảng dạy triết học Mác - Lênin trong trường đại học hiện nay.

5/20/2021 3:59:06 AM +00:00

Chủ nghĩa Mác - Lênin - giá trị trường tồn và sức sống thời đại

Bài viết bước đầu, đi sâu nghiên cứu, tập trung làm rõ: 1) Giá trị trường tồn, đặc sắc, phong phú, nhiều mặt của chủ nghĩa Mác - Lênin trên các phương diện nổi bật về triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học; 2) Làm rõ sức sống thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin với tư cách kho tàng tri thức đồ sộ và phong phú, học thuyết khoa học và cách mạng, triệt để và hoàn bị, nhân văn và sáng tạo;...

5/20/2021 3:59:00 AM +00:00

Những cốt lõi tạo nên sức sống trường tồn và giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin

Bài viết tác giả tập trung đi sâu nghiên cứu, phân tích, đánh giá những phương diện cốt lõi, nền tảng, chủ yếu tạo nên sức sống trường tồn và giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin như: Chủ nghĩa Mác - Lênin là tinh hoa văn hóa nhân loại, tinh thần thời đại; kho tàng tri thức phong phú, quý báu của nhân loại, có bộ phận hạt nhân, cốt lõi, nền tảng là triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học; vẫn giữ nguyên giá trị đương đại, là ngọn đuốc của văn minh nhân loại.

5/20/2021 3:58:54 AM +00:00

Chủ nghĩa Mác - Lênin và sự vận dụng, phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước

Chủ nghĩa Mác - Lênin là“hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C. Mác, Ph.Ănghen và sự phát triển của Lênin. Bài viết trình bày chủ nghĩa Mác - Lênin và sự vận dụng, phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước.

5/20/2021 3:58:48 AM +00:00

Vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin với Việt Nam - qua nhận định, đánh giá của Hồ Chí Minh

Bài viết bước đầu, nghiên cứu, tìm hiểu những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin với Việt Nam, nhìn nhận vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin với Việt Nam qua nhận định, đánh giá, lăng kính của Hồ Chí Minh.

5/20/2021 3:58:41 AM +00:00

Vai trò của triết học Mác - Lênin trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

Từ khi ra đời đến nay, chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, triết học Mác - Lênin nói riêng đã và đang vượt qua mọi sự phê phán, xuyên tạc của các thế lực thù địch từ đó tiếp tục khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của mình. Trước những biến động to lớn mang tính cách mạng của kỷ nguyên toàn cầu hóa hiện nay, triết học Mác - Lênin vẫn chứng tỏ được sức sống bền vững và giá trị thời đại trong việc nhận thức và giải quyết những vấn đề của toàn cầu.

5/20/2021 3:58:35 AM +00:00

Chính sách kinh tế mới của V.I. Lênin - lý luận và thực tiễn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Bài viết làm rõ hoàn cảnh ra đời, khái quát những nội dung chính về chính sách kinh tế mới của V.I. Lênin. Từ đó, rút ra ý nghĩa lý luận và thực tiễn chính sách kinh tế mới của V.I. Lênin - trong công cuộc đổi mới đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

5/20/2021 3:58:29 AM +00:00

Tập trung dân chủ - từ nguyên tắc cơ bản về xây dựng một Đảng Mácxít cách mạng kiểu mới của V.I. Lênin đến việc vận dụng nguyên tắc đó vào xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam của chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài viết tập trung phân tích quan điểm của V.I. Lênin về nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với thực tiễn xây dựng một đảng mácxít cách mạng kiểu mới ở Nga, từ đó làm rõ vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc vận dụng nguyên tắc này vào xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

5/20/2021 3:58:23 AM +00:00

Những cơ sở cơ bản để Hồ Chí Minh tiếp xúc, khẳng định, đi theo, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin

Trong bài viết, tác giả tập trung đi sâu nghiên cứu, phân tích, đánh giá những cơ sở cơ bản, nền tảng, hạt nhân, then chốt để Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.

5/20/2021 3:58:15 AM +00:00

Vai trò của triết học Mác – Lênin trong việc hình thành năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên

Trong bài viết, tác giả chỉ ra 4 vai trò cụ thể của triết học góp phần hình thành và phát triển tư duy biện chứng, đó là: hình thành thế giới quan duy vật và tư duy biện chứng; hiểu rõ nội dung các nguyên lý, quy luật, phạm trù của phép biện chứng duy vật; khắc phục được những sai lầm trong tư duy, khắc phục tư duy siêu hình, bệnh kinh nghiệm, bệnh chủ quan duy ý chí; nâng cao năng lực tư duy lý luận, năng lực tư duy khái quát và trừu tượng.

5/20/2021 3:38:18 AM +00:00

Bài giảng Triết học - Chương 15: Triết học phương Tây hiện đại

Bài giảng Triết học - Chương 15: Triết học phương Tây hiện đại. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thuyết vị lợi, chủ nghĩa hiện sinh, phân tâm học, triết học duy khoa học và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/19/2021 8:24:20 PM +00:00

Bài giảng Triết học - Chương 14: Vấn đề con người trong triết học Mác-Lênin

Bài giảng Triết học - Chương 14: Vấn đề con người trong triết học Mác-Lênin. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nguồn gốc và bản chất con người, quan hệ giữa cá nhân và xã hội, vai trò của quần chúng và cá nhân trong lịch sử.

5/19/2021 8:24:14 PM +00:00