Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 24 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam. Nội dung của bản tóm tắt luận văn trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam, giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-hoan-thien-cong-tac-quan-tri-nguon--cqlbuq.html

Nội dung


HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

Lê Anh Dũng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN INTIMEX VIỆT NAM

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60.34.01.02

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI – NĂM 2015

Luận văn được hoàn thành tại:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. NGUYỄN KẾ TUẤN
(Ghi rõ học hàm, học vị)

Phản biện 1: TS Nguyễn Thành Hiếu

Phản biện 2: PGS. TS Nguyễn Thu Thuỷ
Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công
nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

15. giờ 30 ngày 27 tháng 02 năm 2016

Có thể tìm hiểu luận văn tại:

- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1

LỜI MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài

Có nhiều yếu tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp, nguồn lực (gồm

nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, nguồn lực cơ sở vật chất kỹ thuật...) là một trong
những yếu tố đó: Nguồn lực nào cũng quan trọng và cùng hỗ trợ cho nhau tạo nên sự
thành công của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp cho dù có nguồn tài chính phong phú

lớn mạnh cũng trở nên vô nghĩa khi thiếu đi yếu tố con người. Con người sẽ biến
những máy móc thiết bị hiện đại phát huy có hiệu quả hoạt động của nó trong việc tạo
ra sản phẩm.

Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm, sử dụng và biết khai

thác nguồn lực này có hiệu quả, nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, để
nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động kinh doanh, để nâng cao chất lượng trong công

tác quản trị nhân sự, công tác tuyển dụng nhân sự "đầu vào" để có một nguồn nhân lực có
trình độ chuyên môn cao, có đạo đức phải được đặt lên hàng đầu.
2. Mục đích nghiên cứu đề tài
Mục đích tổng quát:

Vận dụng các nguyên lý về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp để phân

tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Intimex Việt Nam; xác

định những kết quả tích cực, những tồn tại hạn chế, từ đó đưa ra phương hướng nhằm
nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh của Công ty cổ phần Intimex Việt Nam.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: lý luận chung về quản trị nguồn nhân lực, về công tác

hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng nhân lực, đào tạo và phát
triển nguồn nhân lực, đánh giá năng lực thực hiện và đãi ngộ lao động.

- Phạm vị nghiên cứu: Phân tích và đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực

tại Công ty cổ phần Intimex Việt Nam.
4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đã xác định, luận văn sử dụng các

phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, thống kê. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng phương
pháp chuyên gia và phương pháp phân tích SWOT phân tích mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và
nguy cơ.

2
Nguồn tư liệu sử dụng trong luận văn là các tư liệu thứ cấp thu thập từ các báo cáo

chính thức của Công ty.

5. Ý nghĩa khoa học của nghiên cứu đề tài

Từ những tổng quan lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực, Học viên đã tiến

hành phân tích làm rõ từng chức năng căn bản trong công tác quản trị nguồn nhân lực

để vận dụng vào tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Intimex Việt Nam. Với những
chức năng chính như: Chức năng thu hút nguồn nhân lực, chức năng đào tạo phát triển

nguồn nhân lực, chức năng duy trì nguồn nhân lực, Học viên đã tìm ra những phương
hướng cụ thể nhằm hoàn thiện những mặt còn yếu kém trong công tác quản trịnguồn
nhân lực tại Công ty cổ phần Intimex Việt Nam. Không những nghiên cứu tài liệu,

giáo trình trong nước; Học viên còn tham khảo giáo trình của nước ngoài về quản trị

nguồn nhân lực, rút ra bài học kinh nghiệm để giới thiệu những phương pháp mới
trong công tác quản trị nguồn nhân lực mà các công ty lớn hiện nay đang áp dụng

3

CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ
NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Nhân lực và quản trị nhân lực

1.1.1. Khái niệm và vai trò của nguồn nhân lực (NNL)

Nhân lực: Bao gồm tất cả các tiềm năng của con người trong một tổ chức hay xã

hội (kể cả những thành viên trong ban lãnh đạo doanh nghiệp) tức là tất cả các thành

viên trong doanh nghiệp sử dụng kiến thức, khả năng, hành vi ứng xử và giá trị đạo
đức để thành lập, duy trì và phát triển doanh nghiệp.

1.1.2. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực (QTNNL)

Khái niệm về QTNNL có thể được trình bày dưới các giác độ khác nhau:

QTNNL là tất cả các hoạt động, chính sách và các quyết định quản lý liên quan

và có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên của nó.

QTNNL đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược và gắn với chiến lược hoạt động của
doanh nghiệp. QTNNL bao gồm tất cả những quyết định và hoạt động quản lý có ảnh
hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp.

1.1.3. Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực (QTNNL)

Hoạt động QTNNL nhằm tăng cường đóng góp có hiệu quả của cá nhân cho tổ chức

đồng thời đạt được mục tiêu xã hội, mục tiêu của tổ chức và mục tiêu cá nhân. Mục tiêu
chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực là nhằm đảm bảo đủ số lượng người lao động với

mức trình độ và kỹ năng phù hợp, bố trí họ vào đúng công việc, và vào đúng thời điểm để
đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.

1.1.4. Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực

QTNNL giữ vai trò đặc biệt quan trọng và ngày càng được các nhà quản trị quan

tâm nghiên cứu và phân tích, xem đây là một chức năng cốt lõi và quan trọng nhất của
tiến trình quản trị.

Việc nghiên cứu quản trị là hết sức cần thiết: Khi người ta nói đến một doanh

nghiệp, một giám đốc làm ăn thua lỗ, không phải do thiếu vốn, thiếu trang thiết bị,

thiếu mặt bằng, v.v... mà người ta chỉ ngay đến người đó không đủ năng lực điều hành
công việc và thiếu sự trang bị về kiến thức quản trị nhân lực hoặc thiếu kinh nghiệm
trong chiến lược con người.

1112626

Tài liệu liên quan


Xem thêm