Tài liệu miễn phí Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Download Tài liệu học tập miễn phí Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Luận án Tiến sĩ Y học: Đánh giá kết quả điều trị bướu Wilms ở trẻ em giai đoạn II - IV bằng chiến lược hóa - phẫu trị

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu nhằm phân tích đặc điểm nhóm bệnh nhinghiên cứu; đánh giá kết quả điều trị và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị cho bệnh nhi mắc bướu Wilms giai đoạn II-IV theo chiến lược hóa - phẫu; phân tích các biến chứng và tác dụng ngoại ý của chiến lược hóa -phẫu. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài!

10/21/2021 4:38:12 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Toán học: Một số kỹ thuật chỉ dẫn cho giải thuật tiến hóa đa mục tiêu sử dụng mô hình đại diện cho các bài toán chi phí lớn

Mục tiêu của luận án nhằm nghiên cứu, phát triển một số kỹ thuật chỉ dẫn cho giải thuật tiến hóa đa mục tiêu sử dụng mô hình đại diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả của giải thuật cho bài toán chi phí lớn, tập trung vào độ hội tụ và độ đa dạng.Từ đó, luận án đề xuất cải tiến hai giải thuật tiến hóa đa mục tiêu sử dụng mô hình đại diện tiêu biểu gần đây, là K-RVEA và CSEA với các kỹ thuật chỉ dẫn. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài!

10/21/2021 4:37:33 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng: Ảnh hưởng của thanh khoản cổ phiếu đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của thanh khoản cổ phiếu đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trên nền tảng mối tương quan giữa thanh khoản cổ phiếu và tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn, luận án cung cấp hàm ý quản trị và chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam để các công ty dễ dàng điều chỉnh cấu trúc vốn thực tế hướng về cấu trúc vốn mục tiêu dưới tác động của thanh khoản cổ phiếu. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài!

10/21/2021 4:37:17 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin

Mục tiêu của luận án nhằm nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố cấu thành văn hoá doanh nghiệp đến cam kết gắn bó của người lao động trong doanh nghiệp CNTT, theo hai hướng “Cam kết gắn bó phát triển cùng tổ chức” và “Cam kết gắn bó vì mục đích cá nhân”. Từ đó, đưa ra các khuyến nghị hoàn thiện VHDN nhằm tăng cường sự cam kết gắn bó của nhân viên làm việc trong doanh nghiệp CNTT, góp phần ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh của tổ chức. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài!

10/21/2021 4:37:01 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ: Phương thức lãnh đạo công tác đối ngoại của Đảng Nhân dân cách mạng Lào hiện nay

Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phương thức lãnh đạo CTĐN của Đảng NDCM Lào thời gian qua, luận án đề xuất phương hướng và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo CTĐN của Đảng NDCM Lào trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài!

10/21/2021 4:36:28 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật: Đồ họa chữ trong tranh cổ động Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu nhằm phân tích, kiến giải giá trị nghệ thuật đồ họa của chữ với vai trò là yếu tố tạo hình, thông qua các dạng thức biểu hiện kí hiệu đồ họa; phát hiện những quy luật cảm thụ thị giác trong thủ pháp tạo hình, giải pháp xử lý bố cục và truyền tải thông điệp màu sắc của đồ họa chữ trong mối quan hệ biện chứng với phong cách tạo hình của tác phẩm. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài!

10/21/2021 4:35:40 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Luật học: Bảo hộ công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các Điều ước quốc tế về hợp tác lao động

Mục tiêu của luận án nhằm nghiên cứu về cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý (pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam) về BHCD Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các ĐƯQTVHTLĐ; làm sáng tỏ lý luận và thực tiễn về BHCD Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các ĐƯQTVHTLĐ; từ đó, cung cấp luận chứng, luận cứ cho việc đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả BHCD Việt Nam đi  làm việc ở nước ngoài  theo các ĐƯQTVHTLĐ trong bối cảnh hiện nay. Mời các bạn tham khảo tài liệu!

10/21/2021 4:35:20 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nâng cao hiệu quả một số kỹ thuật đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong mạng P2P

Mục tiêu chính của luận án nhằm nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật đảm bảo tính nhất quán dữ liệu chia sẻ, nhằm làm cơ sở ứng dụng cho các hệ thống dữ liệu chia sẻ, từ đó để phát triển các ứng dụng phân tán trong tình hình hiện nay. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài!

10/21/2021 4:34:52 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý tài chính hoạt động khoa học và công nghệ đối với các học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu nhằm đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính hoạt động khoa học và công nghệ các học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài!

10/21/2021 4:34:10 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kinh tế Chính trị: Quan hệ lợi ích trong phát triển chuỗi giá trị cà phê ở tỉnh Đắk Lắk

Mục đích của luận án nhằm làm rõ lý luận quan hệ lợi ích trong phát triển chuỗi giá trị cà phê, trên cơ sởđó phân tích thực trạng các mối quan hệ lợi ích trong chuỗi giá trị cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và đề xuất  những giải pháp nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể trong phát triển chuỗi giá trị cà phê của tỉnh hơn nữa trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài!

10/21/2021 4:33:09 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Biến đổi khí hậu: Nghiên cứu an ninh nước dưới tác động của biến đổi khí hậu - Áp dụng cho tỉnh Quảng Ngãi

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu nhằm xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới an ninh nước, qua đó xây dựng được phương pháp đánh giá an ninh nước cấp tỉnh; đánh giá được an ninh nước ở tỉnh Quảng Ngãi ở hiện tại và trong tương lai (có xét đến và không xét đến điều kiện biến đổi khí hậu); đề xuất được các giải pháp đảm bảo và tăng cường an ninh nước tại tỉnh Quảng Ngãi trong điều kiện biến đổi khí hậu. Mời các bạn tham khảo tài liệu!

10/21/2021 4:32:21 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Toán học: Phương trình parabolic ngược thời gian

Luận án nghiên cứu phương trình parabolic ngược thời gian với hệ số không phụ thuộc thời gian và cả hệ số phụ thuộc thời gian. Luận án nghiên cứu phương trình parabolic ngược thời gian trong không gian Hilbert (L2) và trong không gian Banach (Lp, p > 1). Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài!

10/21/2021 4:31:57 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Vật lí: Mật độ mức và hàm lực thực nghiệm của các hạt nhân Ti49, V52, Ni59

Mục tiêu của luận án nhằm nghiên cứu thực nghiệm phân rã gamma nối tầng của các hạt nhân 49Ti, 52V và 59Ni trong phản ứng bắt nơtron nhiệt bằng phương pháp đo trùng phùng gamma - gamma; đánh giá số liệu thực nghiệm theo mẫu đơn hạt; nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ trùng phùng gamma-gamma; xây dựng phương pháp lựa chọn các tham số tối ưu cho hệ đo trùng phùng gamma – gamma. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài!

10/21/2021 4:31:37 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Toán học: Một số phương pháp giải bài toán cân bằng giả đơn điệu và ứng dụng

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng phương pháp giải bài toán cân bằng giả đơn điệu và áp dụng vào một lớp bài toán cân bằng hai cấp; xây dựng phương pháp giải bài toán cân bằng hai cấp. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài!

10/21/2021 4:31:18 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Toán học: Một số nghiên cứu về hệ phương trình g-Navier-Stokes hai chiều

Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu sự tồn tại và duy nhất nghiệm (nghiệm ở đây có thể là nghiệm yếu hoặc nghiệm mạnh); dáng điệu tiệm cận của nghiệm khi thời gian ra vô cùng thông qua sự tồn tại tập hút và tính ổn định của nghiệm dừng; xấp xỉ nghiệm mạnh trong khoảng thời gian hữu hạn và xấp xỉ dáng điệu của nghiệm mạnh khi thời gian ra vô cùng. Mời các bạn tham khảo tài liệu!

10/21/2021 4:31:04 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Toán học: Các phương pháp hiệu chỉnh trong bài toán cân bằng và ứng dụng

Mục đích của luận án nhằm nghiên cứu một số phương pháp hiệu chỉnh cho BTCB đặt không chỉnh trên cơ sở giải quyết các vấn đề sau đây: mở rộng phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov và điểm gần kề vào BTCB đặt không chỉnh đơn điệu và giả đơn điệu, đặc biệt là giả đơn điệu. Nghiên cứu sự hội tụ của các phương pháp giải và giải quyết vấn đề đặt không chỉnh của bài toán; bàn về tính ổn định của các phương pháp giải, đặc biệt là phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov, đối với BTCB đơn điệu và giả đơn điệu; áp dụng các kết quả đã đạt được vào bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị và bài toán tối ưu hai cấp.

10/21/2021 4:30:50 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Địa lý: Nghiên cứu nước dâng do bão có tính đến ảnh hưởng của sóng và áp dụng cho vùng ven biển hải phòng

Mục tiêu của luận án nhằm đề xuất được phương pháp nghiên cứu, tính toán mực nước cực trị trong bão trên cơ sở hoàn thiện các phương pháp tính toán, đánh giá nước dâng do bão và nước dâng do sóng trên đường bờ; đề xuất được phương pháp đánh giá ảnh hưởng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến sự thay đổi của đặc trưng thủy triều và mực nước cực trị trong bão và khả năng gây ngập đến khu vực ven biển; áp dụng các phương pháp để tính toán mực nước cực trị trong bão cho khu vực ven biển Hải Phòng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống thiên tai.

10/21/2021 4:30:13 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Vật lý: Nghiên cứu, xây dựng hệ thiết bị thu nhận và xử lý số liệu dựa trên kỹ thuật DSP qua ứng dụng FPGA phục vụ nghiên cứu vật lý hạt nhân thực nghiệm

Nội dung chính của luận án là phân tích tổng quan về quá trình phát triển hệ phổ kế đa kênh và hệ phổ kế trùng phùng ở trong và ngoài nước; nghiên cứu phương pháp khử tích chập trong cửa sổ động (MWD) để thiết kế, chế tạo hệ phổ kế đa kênh kỹ thuật số; tiến hành thực nghiệm thiết kế, chế tạo các khối điện tử và thử nghiệm thực tế các khối điện tử đã chế tạo trên dòng nơtron tại kênh ngang Lò phản ứng hạt nhân cũng như với một số nguồn đồng vị chuẩn.

10/21/2021 4:29:27 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Toán học: Một số quỹ tích của môđun hữu hạn sinh trên vành địa phương noether

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm mô tả quỹ tích không Cohen-Macaulay và một số quỹ tích liên quan đến tính Cohen-Macaulay như quỹ tích không Cohen-Macaulay suy rộng, quỹ tích không Cohen-Macaulay dãy và quỹ tích không Cohen-Macaulay suy rộng dãy, quỹ tích giả Cohen-Macaulay và quỹ tích giả Cohen-Macaulay suy rộng. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài!

10/21/2021 4:29:11 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Toán học: Một số phương pháp hiệu chỉnh giải hệ phương trình toán tử đặt không chỉnh

Nội dung luận án gồm 3 chương: chương 1 - hệ phương trình toán tử đặt không chỉnh; chương 2 - hiệu chỉnh cho hệ phương trình với toán tử liên tục và đóng yếu; chương 3 - hiệu chỉnh tìm nghiệm cho hệ phương trình phi tuyến với toán tử U− đơn điệu và liên tục Lipschitz trên không gian Banach. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài!

10/21/2021 4:28:57 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Toán học: Tìm điểm bất động chung cho một họ các ánh xạ giả co chặt

Nội dung nghiên cứu của luận án là vận dụng phương pháp nguyên lý bài toán phụ hiệu chỉnh để giải bài toán tìm điểm bất động chung cho một họ vô hạn các ánh xạ giả co chặt trong không gian Hilbert. Phương pháp này là sự kết hợp giữa nguyên lý bài toán phụ, được đề xuất bởi Cohen vào năm 4 1980 và phương pháp hiệu chỉnh Browder-Tikhonov. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài!

10/21/2021 4:28:37 AM +00:00

Luận án Tiến sỹ Địa lý học: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2000-2010

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu nhằm luận giải về quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Thanh Hóa trong giai đoạn 2000-2010, từ đó đề xuất một số định hướng và các giải pháp cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của Thanh Hóa đến năm 2020 theo hƣớng hiệu qủa, bền vững. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài!

10/21/2021 4:28:12 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Toán học: Tương đương morita cho nửa vành và đặc trưng một số lớp nửa vành

Mục đích của Luận án nhằm đặc trưng các tính đơn, không có tương đẳng không tầm thường và không có iđêan không tầm thường cho các lớp nửa vành chứa iđêan một phía tối tiểu xạ ảnh, nửa vành cô lập một phía, nửa vành đầy đủ và nửa vành sắp thứ tự dàn; đặc trưng nửa vành nửa đơn thông qua các nửa môđun phẳng, xạ ảnh, nội xạ; đồng thời, trả lời giả thuyết ([33, Conjecture]) và bài toán ([32, Problem 3.9]) nêu trên của Y. Katsov cho nửa vành nửa đơn cộng chính quy. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài!

10/21/2021 4:27:57 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ cơ khí: Mô hình hóa và khảo sát sai số của robot công nghiệp

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng cơ sở khoa học để khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của sai số của các khâu, khớp trung gian đến sai lệch vị trí và hướng của khâu thao tác robot, hoặc ngược lại, xác định giá trị các sai số của các khâu, khớp trung gian khi đã xác định được sai lệch vị trí và hướng của khâu thao tác, là cơ sở để đảm bảo độ chính xác của robot. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài!

10/21/2021 4:27:35 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí Động lực: Nghiên cứu nâng cao tỷ lệ nhiên liệu sinh học bio-etanol sử dụng trên động cơ xăng

Luận án hướng tới xây dựng phương pháp đánh giá tương thích của động cơ xăng truyền thống khi sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ pha trên 5% etanol E100 và đánh giá được ảnh hưởng của xăng sinh học đến tính năng và phát thải động cơ xăng truyền thống; đánh giá được ảnh hưởng của xăng sinh học đến độ bền, tuổi thọ của động cơ; đưa ra định hướng về mặt kỹ thuật, đề xuất giải pháp cải tiến và điều chỉnh động cơ; và đưa ra khuyến cáo cần thiết khi sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ etanol E100 lớn hơn 5% cho động cơ xăng truyền thống.

10/21/2021 4:27:09 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Xây dựng và sử dụng giáo trình điện tử “bản đồ học” trong các trường đại học sư phạm miền núi phía Bắc

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng giáo trình điện tử “Bản đồ học” phục vụ đào tạo giáo viên Địa lí hệ Đại học miền núi phía Bắc theo quan điểm đổi mới dạy học Đại học; tổ chức cho SV ngành Địa lí các trường ĐHSP miền núi phía Bắc sử dụng GTĐT trong quá trình học tập, nghiên cứu học phần “Bản đồ học”; góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình đào tạo giáo viên Địa lí ở các trường ĐHSP miền núi phía Bắc trong xu thế phát triển của Khoa học – Kĩ thuật.

10/21/2021 4:26:52 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ ngành Toán học: Khai triển tiệm cận các tích phân kỳ dị

Mục tiêu của luận án nhằm nghiên cứu tổng quan dáng điệu tiệm cận của các tích phân kì dị dao động thông qua số hạng đầu tiên trong các công thức tiệm cận tương ứng của chúng và khảo sát các số mũ xuất hiện trong các công thức tiệm cận đó; mở rộng hàm gamma Euler và nghiên cứu các tính chất của hàm gamma suy rộng đó; tìm công thức tiệm cận thể tích và tiệm cận số điểm nguyên của các tập nửa đại số được xác định bởi lớp các ánh xạ đa thức thỏa mãn điều kiện MikhailovGindikin.

10/21/2021 4:26:37 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến (STAR) trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở Việt Nam

Luận án chủ yếu tập trung nghiên cứu một họ của lớp mô hình chuỗi thời gian phi tuyến, cụ thể là nghiên cứu mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn STR và một số trường hợp riêng của họ mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn này. Để hiểu rõ hơn về đề tài, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết luận án!

10/21/2021 4:26:21 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Toán học: Toán tử tích phân và cơ sở sóng nhỏ trên một số không gian hàm

Nội dung của luận án Toán tử tích phân và cơ sở sóng nhỏ trên một số không gian hàm đề cập đến một số vấn đề của giải tích sóng nhỏ, giải tích điều hòa trên trường thực cũng như trên trường p-adic. Để hiểu rõ hơn về đề tài, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết luận án!

10/21/2021 4:26:08 AM +00:00

Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Công cụ nghiệp vụ thị trường mở tại nước CHDCND Lào

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài nhằm hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về chính sách tiền tệ, các công cụ của CSTT và nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng Trung ương. Nêu lên thực trạng hoạt động của Nghiệp vụ thị trường mở trong những năm qua. - Phân tích và đánh giá hoạt động nghiệp vụ thị trường mở của NHTW Lào từ năm 2005 – 2012. Mời các bạn tham khảo nội dung tài liệu!

10/21/2021 4:25:56 AM +00:00