Tài liệu miễn phí Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Download Tài liệu học tập miễn phí Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng vật liệu đa pha sắt tổ hợp

Trong luận án này chúng tôi đã chế tạo thành công các hệ vật liệu tổ hợp PZT/CoCr bằng phương pháp kết dính và PZT/NiFe/CoFe bằng phún xạ trực tiếp màng sắt từ lên các đế áp điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 8:51:38 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Công nghệ Thông tin: Ứng dụng thuật toán fuzzy random forest trong phát hiện xâm nhập mạng không dây

Luận văn đã đóng góp cho thấy việc có thể áp dụng thuật toán fuzzy random forest vào bài toán phân lớp xâm nhập mạng đem lại hiệu quả nhất định. Giới thiệu lại các thuật toán học máy cơ bản như fuzzy decision tree, random forest. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 8:51:23 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Ly hôn trong các gia đình người Việt theo công giáo (Qua nghiên cứu giáo xứ Chợ Mới Nha Trang, Khánh Hòa)

Luận án dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn ly hôn của người Công giáo tại một số địa phương cụ thể vùng đất Nam Trung Bộ, nhìn nhận thực trạng của nó đã diễn ra và lý giải toàn diện về hiện tượng xã hội này.

7/8/2020 8:51:03 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Hợp tác quốc tế về thuế trong điều kiện hiện nay của Việt Nam

Nghiên cứu luận án nhằm mục đích sau: Hệ thống hóa, hoàn thiện, bổ sung và phát triển những vấn đề lý luận về hợp tác quốc tế về thuế. Đánh giá thực trạng hoạt động hợp tác quốc tế về thuế của Việt Nam giai đoạn 2012 – 2018 và tác động của nó đến công tác quản lý thuế của Việt Nam. Đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về thuế của Việt Nam trong điều kiện hội nhập mới đến năm 2025.

7/8/2020 6:17:01 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp thực hiện thanh toán bằng phương thức điện tử qua Cơ chế một cửa quốc gia

Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện thanh toán bằng phương thức điện tử qua Cơ chế một cửa quốc gia của Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030.

7/8/2020 6:16:52 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Quản trị danh mục cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là phân tích cơ sở lý luận về quản trị danh mục cho vay, tìm hiểu kinh nghiệm quản trị danh mục cho vay của một số ngân hàng trên thế giới, để đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục cho vay tại Vietcombank.

7/8/2020 6:16:43 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp vận tải biển niêm yết ở Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận án là xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính của DN, ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hoạt động của DN, từ đó xác định căn cứ tái cấu trúc tài chính DN. Đánh giá thực trạng hoạt động và cấu trúc tài chính của 13 DN vận tải biển đang niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2012- 2018.

7/8/2020 6:16:37 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các công ty xây dựng công trình thủy lợi ở Việt Nam

Mục tiêu của luận án là nghiên cứu đặc thù hoạt động SXKD của DN xây dựng thủy lợi, tác giả hệ thống hoá lý luận về kế toán quản trị chi phí và giá thành ở DN xây dựng theo hướng tập trung nghiên cứu các nội dung của kế toán quản trị chi phí và giá thành trong mối quan hệ với chức năng quản lý của nhà quản trị, nghiên cứu các phương pháp kế toán quản trị chi phí để đưa ra phương pháp kế toán quản trị chi phí phù hợp nhất đối với DN xây dựng thủy lợi.

7/8/2020 6:16:31 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Quản lý tài chính các trường đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính

Mục đích nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa các vấn đề lý luận về quản lý tài chính các trường đại học công lập; đề tài tập trung phân tích và làm rõ thực trạng quản lý tài chính các trường đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính; từ đó đề xuất giải pháp góp phần tăng cường công tác quản lý tài chính các trường đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính nói riêng, các trường đại học công lập ở Việt Nam nói chung trong thời gian tới.

7/8/2020 6:16:24 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của đề tài là Nghiên cứu thực trạng, phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2007- 2018. Sử dụng mô hình phân tích định lượng để làm rõ kết quả đạt được và hạn chế về hiệu quả kinh doanh của NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam trong thời gian qua.

7/8/2020 6:16:18 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Quản lý giá đối với hàng hóa thiết yếu tại Việt Nam – Phân tích qua điện và xăng dầu

Mục đích nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận, phân tích kinh nghiệm quốc tế liên quan đến quản lý nhà nước về giá đối với hàng hóa thiết yếu; đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về giá đối với hàng hóa thiết yếu là điện và xăng dầu tại Việt Nam; đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách vĩ mô, cũng như các giải pháp cụ thể của quản lý nhà nước về giá đối với hàng hóa thiết yếu là điện và xăng dầu tại Việt Nam.

7/8/2020 6:16:11 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Tác động của Cộng đồng kinh tế ASEAN đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Mục tiêu của luận án là Đánh giá Tác động của Cộng đồng kinh tế ASEAN đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong bối cảnh AEC chính thức đi vào hoạt động từ 12/2015. Đề xuất một số giải pháp liên quan đến những yếu tố có ảnh hưởng tới thu hút FDI vào Việt Nam dưới tác động của AEC, nhằm thu hút FDI một cách hiệu quả trong bối cảnh thực hiện các cam kết của AEC.

7/8/2020 6:16:04 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Vận dụng giá trị hợp lý để hoàn thiện việc lập và trình bày BCTC cho công ty chứng khoán niêm yết của Việt Nam

Mục đích của đề tài này nhằm nghiên cứu về lý luận cơ bản về lập và trình bày báo cáo tài chính theo giá trị hợp lý. Cụ thể nghiên cứu về tổng quan về giá trị hợp lý và những chi phối đến việc ghi nhận và trình bày thông tin các yếu tố của BCTC; Nguyên tắc lập và trình bày BCTC theo GTHL; Các yếu tố ảnh hƣởng đến lập và trình bày BCTC theo GTHL; nghiên cứu kinh nghiệm của một số nƣớc trong khu vực đã áp dụng GTHL khi lập và trình bày BCTC, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam;

7/8/2020 6:15:58 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Kế toán doanh thu dịch vụ viễn thông di động trong các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán doanh thu dịch vụ từ hợp đồng với khách hàng từ đó vận dụng cho kế toán doanh thu dịch vụ viễn thông di động. Thứ hai, phân tích các đặc điểm của hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông di động ảnh hưởng tới công tác kế toán doanh thu dịch vụ viễn thông di động trong các dịch vụ viễn thông.

7/8/2020 6:15:51 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu của luận án là hệ thống hoá lý luận và nghiên cứu thực trạng thì luận án sẽ đưa ra được một số giải pháp để hoàn thiện phân tích HQSXKD trong các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên TTCK Việt Nam tới năm 2025, tầm nhìn 2030. Các giải pháp đưa ra phải dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, có tính mới, kế thừa, thiết thực, đồng bộ, tận dụng được sức mạnh của những công nghệ mới và phù hợp với thực tiễn của các DNBĐS niêm yết hiện nay.

7/8/2020 6:15:45 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp khai thác khoáng sản khu vực phía Bắc

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn kế toán TSCĐ trong các DN để hoàn thiện kế toán TSCĐ trong điều kiện mới trên góc độ ứng dụng linh hoạt, tuân thủ ở mỗi ngành kinh doanh trong đó có ngành khai thác khoáng sản.

7/8/2020 6:15:38 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Luận án đề xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị QTTK tại Agribank đến năm 2025 đảm bảo Agribank hoạt động hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững, giữ vững vị trí NHTM hàng đầu Việt Nam.

7/8/2020 6:15:32 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Nội dung luận án được chia thành ba chương: Chương 1: Lý luận cơ bản về năng lực QTRRTD của NHTM; Chương 2: Thực trạng năng lực QTRRTD tại TechcomBank Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực QTRRTD tại TechcomBank. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tết hơn.

7/8/2020 6:15:25 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Nâng cao chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Luận án đã tổng hợp và làm rõ thêm một số lý luận về hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại, đặc biệt là các tiêu chí đánh giá và nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại.

7/8/2020 6:15:18 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Chính sách thuế với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Luận án đã làm rõ các đặc trưng của kinh tế xanh, vai trò của chính sách thuế đối với phát triển kinh tế xanh. Chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tới chính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế xanh. Tổng hợp được kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc thiết lập chính sách thuế nhằm phát triển kinh tế xanh, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

7/8/2020 6:15:11 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện báo cáo bộ phận tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận về báo cáo bộ phận trong BCTC, thực trạng báo cáo bộ phận trong BCTC tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và đề xuất các giải pháp hoàn thiện báo cáo bộ phận trong BCTC của Tập đoàn.

7/8/2020 6:15:05 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện chính sách tài chính với mục tiêu phát triển bền vững thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

Luận án phân tích, đánh giá tác động tích cực cũng như những điểm hạn chế của các chính sách tài chính, ảnh hưởng của những hạn chế đó đến sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và nguyên nhân của những hạn chế; từ đó luận án đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy phát triển bền vững thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong thời gian tới.

7/8/2020 6:14:59 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Y học: Thực trạng nhiễm norovirus và mối liên quan với kháng nguyên nhóm máu ở bệnh nhi dưới 5 tuổi điều trị tại bệnh viện Đa Khoa Hà Nam năm 2012-2013

Luận án đã cung cấp thực trạng nhiễm NoV, trong đó nhấn mạnh một số đặc điểm dịch tễ và yếu tố liên quan đến tỷ lệ nhiễm NoV ở bệnh nhi dưới 5 tuổi. Đồng thời cũng đánh giá đặc điểm lâm sàng tiêu chảy cấp do NoV giúp cho các nhà lâm sàng trong việc chẩn đoán, điều trị, tiên lượng và phòng bệnh tiêu chảy cấp do NoV.

7/8/2020 6:14:50 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Y học: Thực trạng và hiệu quả can thiệp nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế xã tại tỉnh Hòa Bình

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm Mô tả thực trạng tổ chức, hoạt động của trạm y tế xã và một số yếu tố liên quan tại 3 huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình, năm 2015. Đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế xã đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân tại địa bàn nghiên cứu, 2015-2016

7/8/2020 6:14:40 PM +00:00

Luận án tiến sĩ Y học: Thực trạng và hiệu quả can thiệp nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế xã tại tỉnh Hòa Bình

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm Mô tả thực trạng tổ chức, hoạt động của trạm y tế xã và một số yếu tố liên quan tại 3 huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình, năm 2015. Đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế xã đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân tại địa bàn nghiên cứu, 2015-2016

7/8/2020 6:14:32 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Chính sách tái cơ cấu tập đoàn kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Mục đích của luận án nhằm làm rõ các chính sách của Chính phủ Hàn Quốc trong việc tái cơ cấu các Chaebol, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc thúc đẩy quá trình tái cơ cấu các TCT, TĐKTNN.

7/8/2020 6:14:19 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Chuyển giao công nghệ cao từ nước ngoài vào một số ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam hiện nay

Luận án nghiên cứu, đánh giá thực trạng CGCN và tác động của CGCN đến hoạt động SX - KD trong một số ngành công nghiệp ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển giao CNC từ nước ngoài vào các ngành công nghiệp trọng điểm Việt Nam đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, hội nhập KT quốc tế.

7/8/2020 6:14:13 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ: Chính sách học phí đại học của Việt Nam

Luận án có mục đích: Góp phần phát triển lý luận khoa học để giải quyết vấn đề thực tiễn cấp bách đòi hỏi của chính sách học phí giáo dục đại học công lập ở Việt Nam. Đề xuất các quan điểm và giải pháp về hoàn thiện chính sách học phí giáo dục đại học ở Việt Nam.

7/8/2020 6:14:04 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế - Phân tích trường hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Mục tiêu chung của luận án là làm rõ cơ sở lý luận về VHDN áp dụng vào đánh giá thực trạng VHDN tại các NHTM nhà nước ở Việt Nam giữa hai thời kỳ trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO; từ đó đề xuất các giải pháp củng cố, phát triển mô hình VHDN phù hợp, nâng cao chất lượng quản trị VHDN, hiệu quả áp dụng VHDN, tăng cường lợi thế cạnh tranh đóng góp cho sự phát triển bền vững của các NHTM nhà nước ở Việt Nam.

7/8/2020 6:13:56 PM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam

Những đóng góp của luận án là Hệ thống hóa và góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT. Khái quát kinh nghiệm phát triển DNNVV với phát triển CNPT của một số quốc gia điển hình trên thế giới và rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Xác định đặc điểm, xu hướng vận động, vai trò của DNNVV trong phát triển CNPT ở Việt Nam.

7/8/2020 6:13:49 PM +00:00