Tài liệu miễn phí Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Download Tài liệu học tập miễn phí Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Bá Ngọc, Hải Phòng

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá trong dạy học ở trường THCS, từ đó đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Hải Phòng.

12/29/2020 8:20:32 PM +00:00

Summary of Doctoral thesis Finance – Banking: Credit risk management on loan portfolios in Vietnamese commercial banks

The thesis aims to studying the credit risk management on loan portfolios in Vietnamese commercial banks, then proposes solutions and recommendations for improvement.

12/29/2020 7:00:01 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển nguồn nhân lực quản lý kinh tế trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam

Luận án trên cơ sở luận giải rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản lý kinh tế trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam, cung cấp các luận cứ khoa học cho các cơ quan nhà nước hoạch định chiến lược, chính sách phát triển nguồn nhân lực quản lý kinh tế trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam thời kỳ tới.

12/29/2020 6:59:55 PM +00:00

Summary of Doctoral thesis: Human resource development on economic management in the provincial-level administrative agencies in Vietnam

Theoretical and practical issues on the development of economic management human resources in provincial state administrative agencies and solutions for the development of human resources for economic management in state agencies at provinces in Vietnam to 2025.

12/29/2020 6:59:48 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quyền năng kinh tế của phụ nữ nông thôn trong mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Việt Nam

Mục tiêu của luận án làm rõ cơ sở lý luận, luận án nhận diện thực trạng quyền năng kinh tế của phụ nữ nông thôn trong mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Việt Nam, từ đó đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ nông thôn trong mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Việt Nam.

12/29/2020 6:59:41 PM +00:00

Economic Doctoral thesis summary: Economic power of rural women in a new cooperative model in Vietnam

On the basis of clarifying the theoretical basis, the thesis identifies the current economic power of rural women in the new-type cooperative model in Vietnam, thereby proposing a system of solutions to enhance their economic power of rural women in the new-type cooperative model in Vietnam.

12/29/2020 6:59:35 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Liên kết đào tạo và sử dụng lao động ở tỉnh Nghệ An

Luận án với mục tiêu làm rõ cơ sở lý luận về liên kết giữa đào tạo và sử dụng lao động; nội dung, hình thức, cấp độ liên kết; Vai trò, lợi ích của các chủ thể khi tham gia quá trình liên kết đó; Các nhân tố ảnh hưởng và các tiêu chí đánh giá liên kết giữa đào tạo và sử dụng lao động. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường liên kết giữa đào tạo và sử dụng lao động Nghệ An đến năm 2025.

12/29/2020 6:59:26 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa

Mục tiêu nghiên của luận án là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp và thực tiễn thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, luận án hướng đến mục đích nghiên cứu là đề xuất các giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp.

12/29/2020 6:59:19 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với Nhà nước và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật ở Việt Nam.

12/29/2020 6:59:12 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Đào tạo nguồn nhân lực sản xuất tại các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm thu thập các thông tin và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo nguồn nhân lực sản xuất tại các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam. Đưa ra các đánh giá chung cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực sản xuất tại các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam.

12/29/2020 6:59:05 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về dịch vụ quảng cáo thương mại trực tuyến trên mạng Internet ở Việt Nam hiện nay

Mục đích nghiên cứu của luận án là nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận của pháp luật về dịch vụ quảng cáo thương mại trực tuyến trên mạng internet; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về dịch vụ quảng cáo thương mại trực tuyến trên mạng internet ở Việt Nam hiện nay; từ đó, luận án đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về dịch vụ quảng cáo thương mại trực tuyến trên mạng internet ở Việt Nam trong thời gian tới.

12/29/2020 6:58:58 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Luận án trên cơ sở khung lý thuyết, đề tài phân tích, đánh giá thực trạng liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và nông hộ trong sản xuất cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2018, chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân, xác định các nhân tố ảnh hưởng, từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ trong sản xuất cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.

12/29/2020 6:58:50 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chuỗi giá trị ngành chè tỉnh Nghệ An

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là xây dựng những căn cứ khoa học và thực tiễn cho những giải pháp phát triển chuỗi giá trị ngành chè tỉnh Nghệ An, giúp tỉnh Nghệ An nâng cao giá trị của sản phẩm chè, tận dụng được lợi thế cạnh tranh của Tỉnh.

12/29/2020 6:58:43 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế quốc tế: Phát triển thị trường truyền hình trả tiền ở một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng phát triển thị trường truyền hình trả tiền ở một số quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Luận án rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm phát triển và quản lý thị trường truyền hình trả tiền của Việt Nam thời gian tới.

12/29/2020 6:58:36 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng

Luận án nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng bao gồm thực trạng rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng và một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng này.

12/29/2020 6:58:29 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài là một công trình nghiên cứu có tính hệ thống, toàn diện về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt Nam mà cụ thể là từ thực tiễn xét xử tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2005 đến năm 2019.

12/29/2020 6:58:22 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Chính sách pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là đánh giá thực tiễn thực hiện chính sách pháp luật tố tụng hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội ở Việt Nam, nhận xét và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật tố tụng hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm do người dưới 18 tuổi thực hiện trong giai đoạn hiện nay.

12/29/2020 6:58:14 PM +00:00

Summary of dissertation for Economics: Association of training and labor use in Nghe An province

Clarify the rationale for the link between training and use of employers; content, form and level of the linkage; roles and interests of the subjects when joining that linking process; Influencing factors and hitting criterias.

12/29/2020 6:58:08 PM +00:00

Summary of the Doctoral dissertation in Law: Implementation of the law on environmental protection in industrial zones in Thanh Hoa province

On the basis of clarifying the theoretical issues and assessing the real situation of implementing the law on environmental protection in industrial zones and the practice of implementing the law on environmental protection in industrial zones in Thanh Hoa province, the dissertation aims to propose solutions to ensure implementation of the law on environmental protection in industrial zones.

12/29/2020 6:58:01 PM +00:00

Summary of Jurisprudence dissertation: The current law on financial obligations of land users to the state in Vietnam

The research purpose of the dissertation is to perfect the law on financial obligations of the land users to the State and propose solutions to improve the efficiency of law implementation in Vietnam.

12/29/2020 6:57:55 PM +00:00

Summary of Doctorial thesis in Business administration: Human resources training in manuafacturing at south Korea’s enterprises in Vietnam

The objective of research is human resources training in manuafacturing at South Korea’s enterprises in Vietnam. Perceiving information and analyze factors affecting the Human resources training in manuafacturing at South Korea’s enterprises in Vietnam. Issue general assessments activities for human resources training in manuafacturing at South Korea’s enterprises in Vietnam.

12/29/2020 6:57:49 PM +00:00

Summary of dissertation in Laws: Laws on online commercial advertising services on the internet in Vietnam nowadays

The research purposes of the thesis are to clarify the theoretical issues of the law on online commercial advertising services on the internet; to analyze and evaluate the current legal situation of online commercial advertising services on the internet in Vietnam; since then, the thesis proposes directions and solutions to complete the law on online commercial advertising services on the internet in Vietnam in the coming time.

12/29/2020 6:57:43 PM +00:00

Summary of Economic Doctoral thesis: Economic linkages between enterprises and farm households in the production of long-term industrial crops in Dak Lak province

Economic linkages between enterprises and farmers in the production of perennial industrial crops. Proposing solutions to promote economic linkages between enterprises and farmer households in the production of perennial industrial crops in Dak Lak province in the coming time.

12/29/2020 6:57:36 PM +00:00

Summary of Doctoral thesis in Economics: Tea value chain of Nghe An province

Setting up scientific and practical bases for the solutions to development tea value chain of Nghe An province, which helps Nghe An province with improving the value of tea products, achieving the province's competitive advantages.

12/29/2020 6:57:30 PM +00:00

Summary of dissertation in International Economics: Development of the pay TV market in some countries and lessons for Vietnam

On the basis of analyzing and assessing the current situation of the pay TV market development in some countries such as the US, South Korea, China, the dissertation draws the experience lessons and proposé solutions to develop and manage the pay television market of Vietnam in the coming time.

12/29/2020 6:57:24 PM +00:00

Business administration Doctoral thesis: Credit risk management at Vietnam prosperity joint stock bank

The thesis on credit risk management at Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank comprises of the reality of credit risks, management and several factors affecting such process.

12/29/2020 6:57:17 PM +00:00

Summary of the Doctoral dissertation in Law: Crimes infringe upon the marriage and family law under Vietnam’s criminal law in Ho Chi Minh city

The dissertation is a systematic and comprehensive research work on crimes infringe upon the marriage and family law under Vietnam’s criminal law at the People’s Court of HCMC from 2005 to 2019.

12/29/2020 6:57:11 PM +00:00

Summary of dissertation for a Doctoral degree in Laws: Legal policy on criminal procedures of Vietnam againts criminals under 18 years old

Research object of the dissertation: dissertation researches on Criminal Procedure Law Policies for under-18 criminals. In which, focus on research on the theoretical basis of Criminal Procedure Law Policies for under-18 criminals and practical implementation of Criminal Procedure Law Policies for under-18 criminals through the provisions of criminal procedure law and the application of the criminal procedure law to under-18 criminals. At the same time, researching and proposing solutions to perfect Criminal Procedure Law Policies for under-18 criminals in accordance with the requirements, guidelines and orientations of our Party and State in the fight against crime in the current period, in accordance with the practical situation and international treaties to which Vietnam has signed.

12/29/2020 6:57:04 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế quốc tế: Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, những vấn đề đặt ra và giải pháp

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là nhằm nghiên cứu thực hiện CSR của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, chỉ ra những vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện và thúc đẩy thực hiện CSR của doanh nghiệp FDI trong thời gian tới đến năm 2030. Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 6:56:57 PM +00:00

Summary of Phd thesis International Economics: Corporate social responsibility of FDI enterprises in Vietnam, given issues and solutions

The research objective of the Thesis is to study the CSR implementation of FDI enterprises in Vietnam, point out some issues and propose solutions to improve and promote the CSR implementation of FDI enterprises in the coming time to 2030.

12/29/2020 6:56:50 PM +00:00