Tài liệu miễn phí Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Download Tài liệu học tập miễn phí Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần cảng Hải Phòng – Chi nhánh cảng Chùa Vẽ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2012-2016 từ đó rút ra được những điểm mạnh của Công ty cũng như những hạn chế còn tồn tại; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

3/19/2021 2:02:56 AM +00:00

Tóm tắt luận án tiến sĩ Luật học: Quyết định hành chính của chính phủ Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận án là: làm rõ những vấn đề lý luận về quyết định hành chính của Chính phủ; đánh giá thực trạng quyết định hành chính của Chính phủ ở nước ta hiện nay; trên cơ sở đó đưa ra những quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện quyết định hành chính của Chính phủ.

3/18/2021 11:49:34 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Bảo đảm quyền con người trong thi hành phạt tù ở Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận án là nhằm xây dựng hệ thống lý luận, đề xuất những kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật và các giải pháp khác góp phần tăng cường bảo đảm quyền con người trong thi hành hình phạt tù ở Việt Nam.

3/18/2021 11:49:27 PM +00:00

Dissertation in jurisprudence: Administrative decisions of the government of Vietnam

The research purposes of the dissertation are: i) Clarifying theoretical issues about the Government's administrative decisions; ii) Assessing the current state of the Government's administrative decisions in our country; iii) On that basis, giving opinions and solutions to perfect the administrative decisions of the Government.

3/18/2021 11:49:20 PM +00:00

Summary of the Doctoral dissertation in Law: Guaranteeing human rights in the execusion of imprisonment penalty in Vietnam

The research purpose of the dissertation is to build a theoretical system, propose recommendations to improve legal regulations and other solutions to contribute to enhancing human rights guarantee in the execution of imprisonment penalty in Vietnam.

3/18/2021 11:49:13 PM +00:00

Summary of Doctoral thesis on Education: Training integrated teaching skills for teachers of Mathematics in high schools

Proposing basic skills that teachers need to design and organize integrated teaching in Mathematics and four measures to practice those skills, contributing to enhancing integrated teaching in high schools.

3/18/2021 11:49:07 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Rèn luyện kĩ năng dạy học tích hợp cho giáo viên môn Toán ở trường trung học phổ thông

Mục tiêu nghiên cứu của luận án này là đề xuất những kinh nghiệm cơ bản mà giáo viên cần để thiết kế, tổ chức dạy học tích cực môn Toán và các biện pháp rèn luyện kỹ năng, góp phần tăng cường dạy học tích cực ở các trường THPT.

3/18/2021 11:48:57 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Mục tiêu chung của luận án là nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ, giá trị cảm nhận đến sự hài lòng chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Mời các bạn cùng tham khảo luận án để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 11:48:50 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu truyền thuyết cho học sinh lớp 6

Luận án này với mục tiêu đề xuất cách thức tổ chức dạy học đọc hiểu truyền thuyết nhằm giúp học sinh rèn luyện các kĩ năng đọc hiểu truyền thuyết, góp phần hình thành và phát triển năng lực đọc hiểu của học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn ở nhà trường phổ thông nói chung và dạy học đọc hiểu nói riêng.

3/18/2021 11:48:43 PM +00:00

Summary of the Business administration thesis: Research on factors affecting the quality of business registration service of enterprises in Can Tho city

The aim of this thesis was to study the impact of service quality, perceived value on enterprises’s satisfaction with service quality in Can Tho City. There were four specific objectives: to measure the impact of service quality on satisfaction of enterprises to measure the impact of service quality on perceived value of enterprises; to measure the impact of service quality and perceived value on satisfaction of enterprises and to propose policies to improve the quality of business registration thereby increasing the perceived value and enterprises’ satisfaction with service quality.

3/18/2021 11:48:36 PM +00:00

Summary of Doctor of Education thesis: Training the reading comprehension skills of legend genre for students in grade 6

Proposing ways to organize the teaching of reading comprehension to help students practice reading comprehension skills, contribute to the formation and development of students' reading comprehension capacity, at the same time improve the quality of teaching of Literature in high schools in general and teaching reading comprehension in particular.

3/18/2021 11:48:29 PM +00:00

Summary of Law Doctoral thesis: ASEAN law on prevention and fight against transnational crimes and the implementation in Vietnam

The research purpose of the thesis is to clarify both theoretical and practical provisions on Vietnamese workers working abroad under the labor cooperation agreement between Vietnam and other countries; current legal status and building directions and solutions to perfect Vietnamese law on labor cooperation with foreign countries in the current international economic integration context.

3/18/2021 11:48:21 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Vấn đề lao động Việt Nam làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định hợp tác lao động giữa Việt Nam và các nước - Lý luận và thực tiễn

Mục đích nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ các quy định cả lý luận và thực tiễn về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hiệp định hợp tác lao động giữa Việt Nam và các nước; thực trạng pháp luật và xây dựng phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hợp tác lao động với nước ngoài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

3/18/2021 11:48:15 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Nâng cao thể chất cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh Trung du Bắc bộ bằng ngoại khoá môn Võ cổ truyền Việt Nam

Luận án trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất, thực trạng thể chất của học sinh THCS các tỉnh trung du Bắc Bộ và các yếu tố, điều kiện đảm bảo cho phổ cập môn võ cổ truyền. Ứng dụng và xác định hiệu quả chương trình tập luyện ngoại khóa môn võ cổ truyền Việt Nam cho học sinh THCS các tỉnh trung du Bắc Bộ.

3/18/2021 11:48:04 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạt động mua sắm xanh các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp Việt Nam

Luận án với mục tiêu nghiên cứu hoạt động mua sắm xanh và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm xanh yếu tố đầu vào của các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam. Kiểm định sự khác biệt giữa quy mô doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp và thị trường của doanh nghiệp trong việc thực hiện hoạt động mua sắm xanh.

3/18/2021 11:47:57 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên trường đại học sư phạm theo quan điểm tích hợp

Luận án trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực trạng dạy học học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên theo quan điểm tích hợp, thiết kế quy trình dạy học tích hợp học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và đạt mục tiêu đào tạo ở trường Đại học Sư phạm.

3/18/2021 11:47:49 PM +00:00

Summary of dissertation for a Aoctoral degree in Educational science: Teaching educational scientific research methods for students of educational universities using an integrated perspective

The process of teaching the module Educational Scientific Research Metheds for students of educationcal universities. Teaching the module Educational Scientific Research Methods for educational universities’ students using an integrated perspective.

3/18/2021 11:47:42 PM +00:00

Summary of Phd thesis Business administration: Green procurement of inputs in vietnamese firms

The object of the research is the green procurement activities and factors affecting green procurement of inputs in Vietnamese manufacturing firms.

3/18/2021 11:47:34 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển hoạt động tài chính vi mô tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Luận án với mục tiêu xây dựng khung lý thuyết để đánh giá thực trạng phát triển hoạt động tài chính vi mô tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hoạt động tài chính vi mô tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

3/18/2021 11:47:27 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Tích hợp phát triển kĩ năng tự nhận thức cho học sinh trong dạy học đọc hiểu văn bản tự sự ở trung học cơ sở

Mục tiêu nghiên cứu của luận án này là đề xuất các nguyên tắc, biện pháp phát triển kĩ năng tự nhận thức cho học sinh THCS trong dạy học đọc hiểu văn bản tự sự theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông.

3/18/2021 11:47:20 PM +00:00

Summary of Economic Doctoral thesis: Developing microfinance activities in the key economic region of the central

Dialectical materialism method and historical materialism: used to clarify the problems of microfinance and develop microfinance activities in key economic region; to use the assessment of the current status of microfinance development in the key economic region of the Central.

3/18/2021 11:47:13 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật cộng đồng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và thực tiễn thực hiện tại Việt Nam

Luận án làm rõ các quy định của pháp luật Cộng đồng ASEAN phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia một cách có hệ thống, bên cạnh đó, xây dựng, đưa ra khái niệm pháp luật Cộng đồng ASEAN về vấn đề này.

3/18/2021 11:47:06 PM +00:00

Executive summary of Education engineer: Integrated skills development self-awareness for students in teaching reading comprehension text professional in secondary school

Select and identify the content in the suitable narrative documents and meet the goal of developing self-awarenessskills for junior high school students. Propose principles and methods to develop self-awareness skills for junior high school students in teaching reading and understanding narrative text in the direction of developing students' qualities and competencies in order to contribute to improving effective teaching grammar in high schools.

3/18/2021 11:46:59 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Rèn luyện kĩ năng dạy học tích hợp cho giáo viên môn Toán ở trường trung học phổ thông

Luận án trình bày cơ sở lý luận rèn luyện kỹ năng dạy học tích hợp môn Toán; thực trạng về kỹ năng dạy học tích hợp môn Toán ở trường THPT; biện pháp rèn luyện kỹ năng dạy học theo hướng tích hợp cho giáo viên Toán.

3/18/2021 11:46:44 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu giải pháp phát triển thể thao thành tích cao ở tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020 và định hướng 2030

Luận án trình bày phân tích thực trạng phát triển thể thao thành tích cao ở tỉnh An Giang trong giai đoạn năm 2011- 2016; xác định các giải pháp phát triển TTTTC tỉnh An Giang trong giai đoạn năm 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

3/18/2021 11:46:30 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Mời các bạn cùng tham khảo luận án để nắm chi tiết thực trạng việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp; trình tự thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

3/18/2021 11:46:14 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Luật học: Phòng ngừa tội tham ô tài sản ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Nội dung của luận án gồm 3 chương với các nội dung tình hình tội tham ô tài sản ở việt nam giai đoạn 2010-2019; nguyên nhân của tội tham ô tài sản; các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội tham ô tài sản ở Việt Nam trong thời gian tới.

3/18/2021 11:45:59 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu truyền thuyết cho học sinh lớp 6

Nội dung của luận án trình bày cơ sở khoa học của việc hình thành và rèn luyện kĩ năng đọc hiểu truyền thuyết cho học sinh lớp 6; các biện pháp hình thành và rèn luyện kĩ năng đọc hiểu truyền thuyết cho học sinh lớp 6.

3/18/2021 11:45:45 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạt động mua sắm xanh các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp Việt Nam

Luận án đóng góp về lý luận và thực tiễn thông qua việc xây dựng, kiểm định mô hình, giả thuyết và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động mua sắm xanh các yếu tố đầu vào trong các doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo luận án để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 11:45:21 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Nâng cao thể chất cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh trung du Bắc Bộ bằng ngoại khoá môn Võ cổ truyền Việt Nam

Luận án tiến hành đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất, một số yếu tố, điều kiện đảm bảo và năng lực thể chất của học sinh THCS; xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Võ cổ truyền Việt Nam cho học sinh THCS; ứng dụng và xác định hiệu quả chương trình tập luyện ngoại khóa môn võ cổ truyền Việt Nam cho học sinh THCS các tỉnh trung du Bắc Bộ.

3/18/2021 11:45:00 PM +00:00