Tài liệu miễn phí Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Download Tài liệu học tập miễn phí Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng sử dụng dịch vụ Fiber tại VNPT Hải Phòng

Đề tài nghiên cứu tại VNPT Hải Phòng, thời gian nghiên cứu từ năm 2018 đến 2020, đây là giai đoạn VNPT đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đề xuất giải pháp xây dựng, nâng cao trải nghiệm khách hàng cho giai đoạn từ 2020 đến 2022.

5/22/2021 8:55:28 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại VNPT Hải Phòng

Luận văn tìm hiểu, nắm rõ và phân tích một số giải pháp số hóa tiêu biểu đã và đang áp dụng tại VNPT Hải Phòng từ cuối 2018 và 2019; đề xuất một số giải pháp số hóa trọng điểm thực hiện trong năm 2020 nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

5/22/2021 8:54:35 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần thương mại Bảo Minh - Thực trạng và giải pháp

Nội dung của luận văn trình bày hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị nhân lực; phân tích thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh.

5/22/2021 8:50:31 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp chống gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn quận Lê Chân

Nội dung của luận văn trình bày lý luận chung về thuế thu nhập doanh nghiệp và công tác chống gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp; thực trạng công tác chống gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp; biện pháp chống gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quận Lê Chân.

5/22/2021 8:47:12 AM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển bền vững du lịch tại Thanh Hóa

Mục tiêu nghiên cứu của luận án này nhằm đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm phát triển bền vững ngành du lịch tại Thanh Hóa.

5/22/2021 7:16:19 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của công bố báo cáo trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nội dung của luận văn tìm hiểu tổng quan về trách nhiệm xã hội; báo cáo trách nhiệm xã hội; công bố thông tin báo cáo trách nhiệm xã hội; đo lường thông tin công bố của báo cáo trách nhiệm xã hội; tác động công bố báo cáo trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

5/22/2021 7:16:06 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển bền vững du lịch tại Thanh Hóa

Nội dung của luận án tìm hiểu thực trạng phát triển bền vững du lịch tại Thanh Hóa; các giải pháp và khuyến nghị nhằm phát triển bền vững du lịch tại Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo luận án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/22/2021 7:15:52 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán quản trị chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện KTQT CP, DT và KQKD trên cơ sở luận về KTQT CP, DT và KQKD trong DNXD và kết quả khảo sát thực trạng tại các DNXD niêm yết trên TTCK, góp phần nâng cao chất lượng thông tin do KTQT cung cấp và đáp ứng yêu cầu của nhà quản trị trong DN. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 7:14:07 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các nhân tố tác động đến mức độ sẵn sàng của nhà quản trị đối với việc áp dụng chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS for SMES) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Trở thành dữ liệu nghiên cứu cho các đề tài nghiên cứu liên quan đến việc áp dụng IFRS for SMEs cho các DNVVV ở Việt Nam; là nguồn thông tin cần thiết cho các tổ chức lập quy trong vấn đề xem xét việc áp dụng IFRS for SMEs của các doanh nghiệp Việt Nam; xác lập các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động của các DNNVV. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 7:13:55 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của nhân viên vào qui trình xây dựng chiến lược tại Tổng Công ty 28 - Bộ Quốc phòng

Mục tiêu nghiên cứu chung của đề tài là đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của nhân viên trong quá trình xây dựng chiến lược tại Tổng Công ty 28. Đề tài xem xét cụ thể sự ảnh hưởng của yếu tố giao tiếp, vai trò của lãnh đạo, yếu tố quan hệ giữa đồng nghiệp, và yếu tố sự tưởng thưởng đến sự tham gia của nhân viên vào quy trình tham gia xây dựng chiến lược.

5/22/2021 7:13:43 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại điểm đến thành phố Hồ Chí Minh của khách du lịch quốc tế

Mục tiêu của đề tài là xác định các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến ý định quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh của khách du lịch quốc tế; xác định mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đối với ý định quay trở lại của khách du lịch quốc tế.... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 7:13:30 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tố tạo động lực cho giảng viên tại Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về động lực và tạo động lực cho giảng viên, luận văn nghiên cứu các yếu tố tạo động lực cho đội ngũ GV tại trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, luận văn khám phá các yếu tố tạo động lực cho đội ngũ GV và phân tích thực trạng tạo động lực cho GV tại trường Đại học Kinh tế Tp.HCM nhằm phát triển năng lực của GV qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu đồng thời tạo sự cam kết gắn bó của đội ngũ GV với nhà trường.

5/22/2021 7:13:15 AM +00:00

Các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo bộ phận của các Doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thông qua việc thu thập các thông tin từ báo cáo thƣờng niên các công ty niêm yết, nghiên cứu định lƣợng sẽ đánh giá đƣợc thực trạng công bố thông tin trên báo cáo bộ phận, xác định đƣợc các nhân tố tác động hay không tác động và mức độ tác động ra sao. Từ các kết quả của đề tài có thể làm sáng tỏ hơn các lý luận về các nhân tố tác động đến công bố thông tin trên BCBP.

5/22/2021 7:13:01 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao động lực phụng sự công của công chức ở các phòng chuyên môn tại Ủy ban nhân dân quận 10

Mục tiêu của đề tài là xác định nhân tố tác động đến động lực phụng sự công của cán bộ công chức tại UBND quận 10; phân tích các nhân tố tác động đến động lực phụng sự công của cán bộ công chức tại UBND quận 10 và đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao động lực phụng sự công của cán bộ công chức tại UBND quận 10.

5/22/2021 7:12:48 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tố tác động đến hiệu quả của các tổ thức tại Tp. HCM khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008/ISO 9001:2015

Đề tài tổng hợp được các lý thuyết nghiên cứu về sự tác động của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008/2015 đến đến hiệu quả tổ chức triển khai ISO 9001:2008/2015 tại thành phố Hồ chí Minh giúp các tổ chức tìm ra các nhân tố cốt lõi tác động đến hệ thống quản lý chất lượng và hiệu quả tổ chức.

5/22/2021 7:12:34 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Giám đốc chi nhánh tại VPBank khu vực miền Nam giai đoạn 2016-2026

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực, luận văn khám phá các yếu tố phát triển nguồn nhân lực Giám đốc chi nhánh tại VPBank khu vực miền Nam và đề ra giải pháp phát triển nguồn nhân lực Giám đốc chi nhánh tại VPBank khu vực miền Nam giai đoạn 2016-2026.

5/22/2021 7:12:15 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả hoạt động theo mô hình thẻ điểm cân bằng tại Công ty Novaland

Mục tiêu của đề tài là chỉ ra những tồn tại, hạn chế của việc triển khai phương thức quản trị mô hình thẻ điểm cân bằng tại công ty Novaland; đề xuất các giải pháp giúp công ty hoàn thiện mô hình quản trị BSC trong đánh giá kết quả hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 7:12:03 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcombank) đến năm 2020

Mục tiêu của đề tài là phân tích thực trạng các hoạt động liên quan đến giá trị thương hiêu PVcombank, tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong việc nâng cao giá trị thương hiệu PVcombank; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu PVcombank.

5/22/2021 7:11:51 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện hoạt động marketing mix của nhãn hàng bia chai Saigon Special của Công ty CPTM Bia Sài Gòn tại Tp.HCM

Đề tài cung cấp một bức tranh toàn cảnh về thực trạng cũng như đề ra các giải pháp giúp các nhà quản trị Công ty CPTM Bia Sài Gòn Trung tâm tại Tp.HCM có thể hoàn thiện hơn hoạt động marketing mix của nhãn hàng bia chai Saigon Special. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 7:11:39 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng tuổi và thời gian điều hành của CEO đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét xác định mối quan hệ giữa tuổi và thời gian điều hành của CEO ảnh hưởng như thế nào đến HVĐCLN BCTC của các CTNY. Từ đó đề xuất các kiến nghị làm giảm thiểu HVĐCLN và làm tăng niềm tin của người sử dụng BCTC.

5/22/2021 7:11:26 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Á Châu

Mục tiêu của đề tài là phân tích thực trạng về Quản trị NNL tại ngân hàng TMCP Á Châu; đề nghị một số giải pháp hoàn thiện công tác Quản trị NNL tại ngân hàng TMCP Á Châu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/22/2021 7:11:12 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện hoạt động chiêu thị tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam – Chi nhánh phía Nam

Mục đích của đề tài là phân tích thực trạng hoạt động chiêu thị sản phẩm xe máy của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam – Chi nhánh phía Nam; đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động chiêu thị sản phẩm xe máy đến năm 2020 của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam – Chi nhánh phía Nam.

5/22/2021 7:10:57 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số giải pháp hoàn thiện marketing cho Công ty cổ phần Bảo Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2022

Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về hoạt động marketing và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện hệ thống marketing tại các doanh nghiệp; phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động marketing tại Công ty Bảo Minh chi nhánh Tp.HCM thời gian qua.

5/22/2021 7:10:45 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Thí nghiệm điện miền Nam

Đề tài là cơ sở để Cty TNĐMN thay đổi, điều chỉnh và hoàn thiện quản trị NNL nhằm phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển của Công ty, góp phần nâng cao năng lực hoạt động, hiệu quả SXKD và mục tiêu mở rộng của Công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/22/2021 7:10:33 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu xi măng công nghiệp Vicem Hà Tiên

Đề tài sẽ tiến hành phân tích thực trạng các hoạt động liên quan đến giá trị thương hiệu xi măng Công Nghiệp Vicem Hà Tiên. Tìm hiểu nguyên nhân của các vấn đề tồn tại để làm cơ sở đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu. Từ đó phát huy các điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu góp phần hỗ trợ cho việc xây dựng chiến lược phát triển của Công ty, nâng cao hiệu quả cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

5/22/2021 7:10:21 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch báo cáo tài chính của các Ủy Ban Nhân Dân tại địa bàn tỉnh Bình Định

Đề tài hướng đến việc xác định nhân tố nào sẽ làm cho BCTC có sự minh bạch để cung cấp thông tin hữu ích nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tham gia vào việc quản lý NSNN hiệu quả, kiểm soát nguồn tài chính.

5/22/2021 7:10:10 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các giải pháp nâng cao sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn

Mục tiêu của đề tài là điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Vietcombank Bắc Sài Gòn; đánh giá tình hình thực tế mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Vietcombank Bắc Sài Gòn; đề xuất các giải pháp khắc phục và nâng cao sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Vietcombank Bắc Sài Gòn.

5/22/2021 7:09:58 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tác động của thông tin kế toán đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Luận văn cung cấp thêm bằng chứng cho thấy sự tác động của chỉ tiêu lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu trên mỗi cổ phiếu (BVPS) đến giá cổ phiếu (P) của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM.

5/22/2021 7:09:42 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thông qua kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho các đơn vị SNYT công lập trên địa bàn TP.HCM xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng TTKT. Từ đó, các đơn vị sẽ có những giải pháp tích cực, hiệu quả nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng TTKT tại chính đơn vị của mình.

5/22/2021 7:09:30 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động của nhân viên bán hàng ngành hàng tiêu dùng nhanh tại Tp. HCM

Mục tiêu của đề tài là xác định các yếu tố ảnh hưởng tới năng suất lao động của nhân viên bán hàng; đánh giá mức độ ảnh hưởng của những yếu tố đó tới nhân viên bán hàng; đề xuất một số kiến nghị giúp các nhà lãnh đạo, quản lý của các công ty bán hàng tiêu dùng nhanh có những chính sách thích hợp để nâng cao năng suất của người lao động.

5/22/2021 7:09:18 AM +00:00