Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 22 | FileSize: 5.49 M | File type: PDF
of x

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội. Đề tài hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về hiệu quả SXKD, sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp; đánh giá hiệu quả SXKD của công ty nhằm chỉ ra những mặt mạnh, mặt yếu, những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những tồn tại trong hiệu quả SXKD của Công ty; đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-kinh-doanh-va-quan-ly-mot-so-giai-phap-nang-cao-hieu-qu-mqeauq.html

Nội dung


1

ĐINH TIẾN VỊNH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
LẮP BƯU ĐIỆN HÀ NỘI
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ
: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

HÀ NỘI, NĂM 2011

2

Luận văn được hoàn thành tại
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học:
TS. Nguyễn Xuân Vinh

Phản biện 1: ........................................................................................
....................................................................................

Phản biện 2: ........................................................................................
....................................................................................

Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn
tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm .....

Có thể tìm hiểu luận văn tại:

- Thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

3

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Từ khi Đảng và Nhà nước ta chủ trương chuyển từ nền kinh tế tập trung quan
liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia
sản xuất kinh doanh, đã có nhiều doanh nghiệp bắt kịp với cơ chế mới phát triển ổn
định và khẳng định được vị trí, vai trò của mình trên thương trường. Tuy nhiên, cũng
có không ít những doanh nghiệp do không thích ứng với cơ chế thị trường dẫn đến
tình trạng sản xuất kinh doanh thua lỗ, gặp nhiều khó khăn và dẫn đến phá sản.
Đối với các doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh chính là thước đo cho
sự tăng trưởng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp; đặc biệt trong
nền kinh tế thị trường hiện nay thì vấn đề nâng cao hiệu quả SXKD lại càng có tầm
quan trọng đặc biệt và phải được doanh nghiệp đưa vào mục tiêu hàng đầu để có thể
đứng vững, ổn định và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt.
Vì vậy, việc nghiên cứu tình trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để
tìm ra biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD là vấn đề rất quan trọng của mỗi doanh
nghiệp. Sau khi xem xét, đánh giá kết quả SXKD những năm gần đây của Công ty Cổ
phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội, tác giả nhận thấy có nhiều điều bất cập trong hiệu
quả SXKD của Công ty. Do vậy tác giả đã lựa chọn đề tài luận văn cao học: “ Một số
giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây lắp
Bưu điện Hà nội ”. Xuất phát từ những phân tích ở trên, có thể thấy rằng đây là một
đề tài có tính cấp thiết.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
+ Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về hiệu quả SXKD, sự cần thiết phải
nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp.
+ Đánh giá hiệu quả SXKD của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà nội
nhằm chỉ ra những mặt mạnh, mặt yếu, những kết quả đạt được, những tồn tại và
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những tồn tại trong hiệu quả SXKD của Công ty.
+ Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty Cổ phần Xây
lắp Bưu điện Hà nội.
3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu : Luận văn nghiên cứu tổng quát những vấn đề liên quan
đến hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà nội.
Phạm vi nghiên cứu : Hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu
điện Hà nội.
Về thời gian : Luận văn nghiên cứu tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần
Xây lắp Bưu điện Hà nội giai đoạn 2008 - 2010.
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp chung: Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.
- Phương pháp cụ thể: phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh và điều tra
thực tế để giải quyết vấn đề đặt ra trong nghiên cứu.

4
5. Đóng góp của luận văn
- Làm rõ cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp, sự cần
thiết phải nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp.
- Phân tích, đánh giá thực trạng về hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ
phần Xây lắp Bưu điện Hà nội, từ đó tìm ra nguyên nhân dẫn đến thực trạng này.
- Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD
của Công ty Cổ phần xây lắp Bưu điện Hà nội.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung của luận văn được trình bày gồm 3
chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả SXKD trong Doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng hiệu quả SXKD của Công ty Cổ phần Xây lắp
Bưu điện Hà Nội
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty Cổ
phần Xây lắp Bưu điện Hà nội

5

Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ
1.1.1. Khái niệm
Hiệu quả là khái niệm dùng để chỉ mối quan hệ giữa kết quả thực hiện các mục
tiêu hoạt động của chủ thể và chi phí mà chủ thể phải bỏ ra để đạt được kết quả đó
trong những điều kiện nhất định.
Ta có thể hiểu như sau:
Nếu ký hiệu :
K là kết quả nhận được theo hướng mục tiêu và
C : là chi phí bỏ ra ;
H : là hiệu quả, thì ta có :
H = K-C : hiệu quả tuyệt đối
H = K/C : hiệu quả tương đối
Một cách chung nhất, kết quả (K) mà chủ thể nhận được theo hướng mục tiêu
hoạt động của mình càng lớn hơn chi phí (C) bỏ ra bao nhiêu thì càng có lợi bấy
nhiêu.
Hiệu quả là một chỉ tiêu phản ánh mức độ thu lại được kết quả nhằm đạt được
một mục đích nào đó tương ứng với một đơn vị nguồn lực phải bỏ ra trong quá trình
thực hiện hoạt động nhất định.
1.1.2. Phân loại hiệu quả
Hiệu quả được hiểu theo nhiều góc độ khác nhau, vì vậy khái niệm hiệu quả
được chia thành nhiều loại khác nhau :
- Hiệu quả tổng hợp
- Hiệu quả kinh tế
- Hiệu quả gián tiếp và hiệu quả trực tiếp
- Hiệu quả tương đối và hiệu quả tuyệt đối
- Hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế quốc dân
- Hiệu quả trước mắt và hiệu quả lâu dài
1.2. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.2.1. Khái niệm
Từ trước tới nay các nhà kinh tế đã đưa ra nhiều khái niệm khác nhau về hiệu
quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy chúng ta phải phân tích và lựa
chọn một quan điểm chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh.

1056908

Tài liệu liên quan


Xem thêm