Thông tin thư mục: Thông báo tài liệu mới của thư viện KHCN xây dựng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 11 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Thông tin thư mục: Thông báo tài liệu mới của thư viện KHCN xây dựng. Nội dung thư mục trình bày các tài liệu mới và thông tin tài liệu bao gồm các tạp chí, ấn phẩm thông tin, thông tin chuyên đề, tiêu chuẩn định mức, kết quả nghiên cứu, sách.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thong-tin-thu-muc-thong-bao-tai-lieu-moi-cua-thu-vien-khcn-xay-dung-05dbuq.html

Nội dung


Bé x©y dùng

Trung t©m TH¤NG Tin

Th«ng tin

Th− môc

Sè 4
Hµ Néi – 2012

1

M CL C

TRANG

I. T P CHÍ

1

II. N PH M THÔNG TIN

3

III. THÔNG TIN CHUYÊN ð

3

IV. TIÊU CHU N ð NH M C

4

V. K T QU NGHIÊN C U

5

VI. SÁCH

6

2

THÔNG BÁO TÀI LI U M I
C A THƯ VI N KHCN XÂY D NG
I. T P CHÍ:
1. T p chí ti ng Vi t:
- C ng s n

S 10, 11, 12 /2012; Cð 10 / 2012

- Con s và s ki n

S 9, 10, 11 / 2012

- Cơ khí Vi t Nam

S 9, 10, 11 / 2012

- C u ñư ng Vi t Nam

S 9 / 2012

- Công ngh thông tin và truy n thông

S kỳ 1 (tháng 12 / 2012)

-ða c

S 11 / 2012

- Giao thông v n t i

S 10, 11, 12 / 2012

- Ho t ñ ng khoa h c

S 12 / 2012

- Ki n trúc

S 9, 10, 11 / 2012

- Ki n trúc Vi t Nam

S 6 ñ n 11 / 2012

- Ki n trúc nhà ñ p

S 10, 11, 12 / 2012

- Ki n trúc & ñ i s ng

S 77, 78, 79 (tháng 10-12 / 2012)

- Ki n trúc & xây d ng

S 9 (tháng 9 / 2012)

- Kinh t và d báo

S 19 ñ n 23 (tháng 10-1 / 2012)

- Khu công nghi p Vi t Nam

S 144, 145, 146 (tháng 9-11 / 2012)

- Khoa h c và công ngh xây d ng

S 3 (tháng 9 / 2012)

- Kinh t xây d ng

S 1 (tháng 9 / 2012)

- Ngư i xây d ng

S 10, 11+12 / 2012

- Nghiên c u và phát tri n VLXD

S 3 / 2012 (tháng 9 / 2012)

- Nông nghi p và phát tri n nông thôn

S 17 ñ n 23 (tháng 9-12 / 2012)

- Nghiên c u ðông Nam Á

S 10, 11 / 2012

- Nghiên c u Trung Qu c

S 9, 10 / 2012

- Nh p c u tri th c

S 10, 11, 12 / 2012

- N i th t

S 170 (tháng 11 / 2012)

- Sài Gòn ñ u tư và xây d ng

S 8, 9, 10 / 2012

- Quy ho ch ñô th

S 11 / 2012

- Quy ho ch xây d ng

S 59 / 2012
3

- Thông tin & d báo kinh t -xã h i

S 81, 82 (tháng 9-10 / 2012)

- T ng quan kinh t -xã h i Vi t Nam

S 3 (tháng 9 / 2012)

- Tia sáng

S 19 ñ n 24 (tháng 10-12 / 2012)

- Tài nguyên và môi trư ng

S 18 ñ n 23 (tháng 9-12 / 2012)

- Thanh tra

S 9, 10, 11 / 2012

- V t li u xây d ng

S 11, 12 / 2012

- Xây d ng

S 9, 10, 11 / 2012

2. Ti ng Anh:
- Architectural record

S 10, 11 / 2012

- Architecture today

S 231 (tháng 9 / 2012)

- Cenment & concrete composites

S 1 ñ n 10 / 2012

- Building design & construction

S 6, 8, 10, 11, 12 / 2011

- Water power & dam construction

S 9, 10, 11 / 2011

- World cement

S 9, 10, 11, 12 / 2011

- Building and environment

S 1 ñ n 12 / 2011

- Ceramics international

S 1 ñ n 8 / 2011

- Cement & concrete research

S 1 ñ n 12 / 2011

- Lanscape and urban planning

S 1 ñ n 4 / 2011 (Vol 99, Vol 100,
Vol 101, Vol 102, Vol 103)

3. Ti ng Trung Qu c:
S 15 ñ n 17 (tháng 8-9 / 2012)

- Xây d ng & ki n trúc
(Construction and Architecture )
- T p chí Ki n trúc

S 7, 8, 9, 10 / 2012

(Architecture Journal)
- Xây d ng ñô th & nông thôn

S 7, 8, 9 / 2012

(Urban & Rural Construction)

4. Ti ng Nga:
- Архитектура и строителъство Poccuu

S 8 / 2012

- Строительная газета

S 32 ñ n 43 / 2012

4

II. N PH M THÔNG TIN:
- Khoa h c công ngh môi trư ng

S 8, 9, 10 / 2012

- T ng lu n KHCN kinh t

S 8, 9, 10 / 2012

- Thông tin Thư m c

S 3 (tháng 9 / 2012)

- Thông tin khoa h c th ng kê

S 4 / 2012; CS s 1 / 2012

- Khoa h c và công ngh GTVT

S 7, 8, 9 / 2012

III. THÔNG TIN CHUYÊN ð :
1/ H i th o khoa h c S n ph m m i, công ngh tiên ti n, thân thi n môi trư ng c a ngành
Xây d ng & b t ñ ng s n trong h i nh p và phát tri n (Vietbuild C n Thơ 2012).- TP C n
Thơ.: B Xây d ng, H i VLXD Vi t Nam, BTC Tri n lãm qu c t Vietbuild, 2012.- 120 tr.
(TTCD.0996).
2/ T ng lu n: M t s v n ñ c a Trung Qu c v qu n lý, phát tri n b t ñ ng s n.- H.: Trung
tâm Thông tin, 2012.- 62 tr. (TTCD.0997/ 0998).
3/ Quy ho ch phát tri n nhân l c ngành Xây d ng giai ño n 2011-2020.- H.: B Xây d ng,
2012.- 51 tr. (TTCD.0999/ 1000).
4/ H i ngh Tri n khai Quy ho ch phát tri n nhân l c ngành Xây d ng giai ño n 2011-2020.H.: B Xây d ng, 2012.- 105 tr. (TTCD.1001/ 1002).
5/ Tài li u hư ng d n Công ngh tái ch ph th i phá d công trình và s d ng c t li u tái ch
cho xây d ng / Lê Vi t Hùng (Ch biên), T Minh Hoàng, Nguy n Văn Chi n.- H.: Vi n V t
li u xây d ng, 2011.- 48 tr. (TTCD.1003).
6/ H i th o khoa h c S n ph m m i, công ngh tiên ti n, thân thi n môi trư ng c a ngành
Xây d ng & b t ñ ng s n trong h i nh p và phát tri n (Vietbuild Hà N i 2012).- H.: B Xây
d ng, H i VLXD Vi t Nam, BTC Tri n lãm qu c t Vietbuild, 2012.- 100 tr. (TTCD.1004).
7/ Nâng cao năng l c qu n lý thoát nư c và x lý nư c th i cho các t nh, thành ph
Nam.- H.: B Xây d ng, 2012.- 120 tr. (TTCD.1005).

Vi t

8/ H i th o V t li u m i, ti t ki m năng lư ng, thân thi n môi trư ng và s d ng hi u qu
nguyên li u làm v t li u xây d ng.- H.: H i V t li u xây d ng VN, 2012.- 87 tr. (TTCD.1006).
9/ C m nang K thu t s n xu t g ch cotto / Tr n Qu c Khánh, Nguy n Thái Bình (Biên so n).H.: Hi p h i G m s xây d ng VN, 2012.- 164 tr. (TTCD.1007).
10/ H i th o Báo cáo k t qu th c hi n D án Tăng cư ng năng l c qu n lý h p ñ ng xây
d ng và d th o Ngh ñ nh s a ñ i, b sung Ngh ñ nh 48/2010/Nð-CP v h p ñ ng trong
ho t ñ ng xây d ng.- H.: B Xây d ng, 2012.- 77 tr. (TTCD.1008).

5

1102822

Tài liệu liên quan


Xem thêm