Tài liệu miễn phí Thư viện thông tin

Download Tài liệu học tập miễn phí Thư viện thông tin

Phát huy vai trò của thư viện trong việc nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ

Bài viết giới thiệu, so sánh những đặc điểm cơ bản của đào tạo theo học chế tín chỉ; phân tích vai trò của thư viện trong việc quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa vai trò này của hệ thống thư viện đại học.

3/18/2021 1:24:51 PM +00:00

Khoa Xuất bản, Phát hành quá trình phát triển và những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay

60 năm ra đời, xây dựng và trưởng thành, Khoa Xuất bản, Phát hành đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đào tạo cán bộ ngành xuất bản nói chung và phát hành sách nói riêng. Từ một đơn vị đào tạo nghiệp vụ văn hóa, số lượng giảng viên ít ỏi, chương trình, mục tiêu đào tạo nghèo nàn, đến nay khoa đã có một vị trí đặc biệt trong trường đại học đào tạo cán bộ văn hóa lớn nhất đất nước (HUC), đồng thời đang nỗ lực khẳng định vị thế của mình trong đào tạo cán bộ trước yêu cầu của toàn cầu hóa kinh tế.

3/18/2021 1:24:37 PM +00:00

Từ đào tạo cử nhân thư viện chuyển sang đào tạo cử nhân thông tin - thư viện, một thành công trong đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của khoa Thông tin, thư viện

Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Thư viện đã được thực hiện trong 30 năm, từ 1961 đến 1991, và từ năm 1992 khởi đầu quá trình đổi mới, từ đào tạo cử nhân Thư viện chuyển sang đào tạo cử nhân Thông tin - Thư viện. Sự đổi mới chương trình đào tạo trong những năm qua đã đem lại những thành công vượt bậc cho Khoa Thông tin, Thư viện. Trong những năm tiếp theo, Khoa Thông tin, Thư viện sẽ phải luôn cập nhật, hoàn thiện chương trình đào tạo mới để có thể đáp ứng được những yêu cầu phát triển của thực tiễn.

3/18/2021 1:24:31 PM +00:00

Đổi mới đào tạo thông tin thư viện tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Khoa Thông tin, Thư viện là khoa có bề dày truyền thống gắn với lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Trong bối cảnh lĩnh vực thông tin thư viện đang có sự thay đổi nhanh chóng với sự xuất hiện của các mô hình thư viện hiện đại, Khoa Thông tin, Thư viện cũng không ngừng đổi mới về chương trình đào tạo, điều kiện thực hành và đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực thông tin thư viện, đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại.

3/18/2021 1:24:25 PM +00:00

Đào tạo ngành Kinh doanh xuất bản phẩm hướng tới sự hội tụ và phát triển bền vững

Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm (XBP) là một trong những ngành đào tạo ra đời từ những năm đầu trong lịch sử truyền thống 60 năm phát triển và trưởng thành của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội Bài viết nhằm ghi lại sự nỗ lực của nhiều thế hệ giảng viên, cựu sinh viên của nhà trường trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo ngành Kinh doanh xuất bản phẩm.

3/18/2021 1:23:01 PM +00:00

Xây dựng ứng dụng di động để cung cấp dịch vụ thông tin số tại các thư viện đại học

Bài viết tập trung phân tích và tìm hiểu về các ứng dụng di động cung cấp dịch vụ thông tin, xác định các bước chính và biện pháp cần thực hiện khi phát triển ứng dụng cung cấp dịch vụ thông tin cho các thiết bị di động tại các thư viện đại học. Đồng thời cũng đề xuất những kỹ năng và kiến thức cụ thể, cần thiết để phát triển và áp dụng các ứng dụng cung cấp dịch vụ thông tin trên các thiết bị di động ở thư viện đại học.

3/18/2021 12:47:33 AM +00:00

Xây dựng từ điển dữ liệu liên kết mở dùng làm nền tảng cho chuyển đổi số chính phủ ở Việt Nam

Bài viết trình bày các nguyên tắc cơ bản và phương pháp phát triển một từ điển dữ liệu liên kết mở tạo ra sự liên thông về ngữ nghĩa cho một cơ sở hạ tầng dữ liệu mở được áp dụng vào quá trình chuyển đổi số chính phủ ở Việt Nam.

3/18/2021 12:47:19 AM +00:00

Bàn về các biện pháp cần đẩy mạnh để thực hiện các chỉ tiêu trong đề án phát triển văn hóa đọc

Bài viết tổng kết những thành tựu đã đạt được trong việc thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Đề xuất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc và hiện thực hóa các chỉ tiêu của Đề án.

3/18/2021 12:47:11 AM +00:00

Những điểm mới của Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện

Ngày 25 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BVHTDL quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm những điểm mới của Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.

3/18/2021 12:47:05 AM +00:00

Thực trạng và giải pháp tổ chức quản lý và khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Bài viết phân tích hiện trạng và đề xuất một số giải pháp để thu thập, quản lý, khai thác tốt nguồn tài liệu nội sinh tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

3/18/2021 12:46:59 AM +00:00

Cơ sở hạ tầng truy cập mở ở Nga và thế giới

Bài viết trình bày xuất bản phẩm và sản phẩm; kho lưu trữ xanh; các tạp chí truy cập mở; mạng xã hội khoa học; một số dự án truy cập mở tại Nga. Mời các bạn cùng tham khảo!

3/18/2021 12:46:53 AM +00:00

Một số biện pháp phát triển nguồn lực thông tin tại trung tâm Thông tin-Thư viện trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Bài viết này tiến hành tìm hiểu khái niệm nguồn lực thông tin; thực trạng nguồn lực thông tin; thực trạng công tác phát triển nguồn lực thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 12:46:45 AM +00:00

Hệ thống trung tâm Thông tin - Thư viện thế giới trong đại dịch Covid-19

Bài viết trình bày các trung tâm Thông tin - Tư liệu đóng cửa hàng loạt và đối mặt với thách thức trong đại dịch Covid 19; giải quyết thách thức về vận hành và quản lý trực tuyến đối với các trung tâm Thông tin - Thư viện; dịch vụ từ xa/trực tuyến của các trung tâm Thông tin - Thư viện trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

3/18/2021 12:46:38 AM +00:00

Ứng dụng công nghệ NFC xây dựng hệ thống thư viện mở quản lý sinh viên đến thư viện bằng thẻ thư viện đa năng

Bài viết tiến hành nghiên cứu với mục tiêu đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống thư viện mở cho sinh viên bằng thẻ thư viện đa năng sử dụng công nghệ thẻ NFC cho hệ thống thông tin cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và quản lý sinh viên.

3/17/2021 9:27:32 PM +00:00

Ứng dụng mạng xã hội Facebook trong hoạt động Thông tin - Thư viện

Bài viết giới thiệu khái quát về mạng xã hội Facebook; các tính năng cơ bản của mạng xã hội Facebook đáp ứng yêu cầu của hoạt động thông tin – thư viện; một số bài học kinh nghiệm của nước ngoài trong việc ứng dụng mạng xã hội Facebook trong hoạt động thông tin – thư viện.

3/17/2021 4:45:49 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Soạn thảo văn bản giao dịch (Business Documents Composition)

Đề cương chi tiết học phần Soạn thảo văn bản giao dịch (Business Documents Composition) được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn sinh viên nắm được những thông tin tổng quan về môn học này từ đó có sự chuẩn bị chu đáo để học tập hiệu quả hơn.

3/17/2021 9:55:11 AM +00:00

Phương tiện đọc đang định hướng văn hóa đọc hiện nay

Đất nước đã đổi mới được hơn 30 năm với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mọi mặt đời sống đã được nâng lên một bước. Song bên cạnh đó, một số giá trị truyền thống mang tính tích cực đang bị mai một. Trong đó, phải kể đến việc đọc sách của người Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu về phương tiện đọc đang định hướng văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay.

12/29/2020 9:00:45 PM +00:00

Giải pháp tăng mức độ đáp ứng về giáo trình, tài liệu tham khảo môn học tại Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ

Bài viết trình bày một số giải pháp giúp Trung tâm Học liệu nâng cao khả năng đáp ứng về giáo trình và tài liệu tham khảo các môn học phục vụ nhu cầu của người học tại Trường Đại học Cần Thơ.

12/28/2020 4:42:21 PM +00:00

Quản lý nhà nước về hoạt động thông tin - thư viện bằng luật thư viện

Văn bản quy phạm pháp luật cao nhất về hoạt động thông tin - thư viện nước ta trước đây là Pháp lệnh Thư viện do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/12/2000. Đến nay cùng với sự phát triển của xã hội, một số điều khoản của Pháp lệnh không còn phù hợp và chưa cập nhật được những thay đổi của xã hội.

12/28/2020 4:42:14 PM +00:00

Mạng xã hội Facebook với việc tiếp cận và quảng bá các hoạt động dịch vụ thư viện

Nghiên cứu hiệu quả của mạng xã hội Facebook với việc tiếp cận và quảng bá dịch vụ thông tin - thư viện trong môi trường đại học. Khảo sát cách thức tổ chức, nội dung, tần suất đăng tải thông tin trên trang Facebook của 30 thư viện đại học ở Việt Nam.

12/28/2020 4:42:07 PM +00:00

Giấy phép mở - nền tảng hỗ trợ chia sẻ tài nguyên thông tin số và truy cập mở tại Việt Nam

Bài viết đưa ra các kiến thức nền tảng về bản quyền và giấy phép mở, làm rõ sự khác biệt giữa các mức độ mở của các loại giấy phép hiện hành, trong đó nhấn mạnh đến giấy phép của Creative Commons. Nghiên cứu bối cảnh Việt Nam trên hai phương diện: Sự quan tâm của người dùng về bản quyền và giấy phép mở, hệ thống pháp luật và sự tương thích với giấy phép mở.

12/28/2020 4:42:00 PM +00:00

Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết, chia sẻ tài nguyên và dịch vụ thư viện giữa các thư viện luật ở Việt Nam

Khái quát một số mô hình liên kết, chia sẻ tài nguyên và dịch vụ thư viện trên thế giới và Việt Nam; thực trạng liên kết, chia sẻ tài nguyên và dịch vụ thư viện giữa các thư viện Luật ở Việt Nam, từ đó đề xuất xây dựng và hoàn thiện mô hình này ở Việt Nam.

12/28/2020 4:40:06 PM +00:00

Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả tổ chức và hoạt động của thư viện trường phổ thông

Bậc học phổ thông bao gồm các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tổ chức thư viện trường phổ thông (TVTPT) được hiểu là tổ hợp các thành phần (cán bộ thư viện và các cộng tác viên trong nhà trường cùng với phương thức, phương tiện họ làm việc và ngân sách cấp cho hoạt động thư viện) có quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ chung của thư viện đề ra. Giới thiệu các hướng tiếp cận đánh giá thư viện. Tổng hợp và phân tích các tiêu chí đánh giá thư viện trường phổ thông.

12/28/2020 4:39:58 PM +00:00

Thực trạng văn hóa đọc của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn hóa đọc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình học tập, nghiên cứu của sinh viên trong các trường đại học. Bài viết dưới đây phân tích thực trạng và rút ra những nhận xét cơ bản về văn hóa đọc của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

12/28/2020 4:39:51 PM +00:00

Triết lý phát triển sự nghiệp thư viện ở Việt Nam - một tiếp cận từ quyền tiếp cận thông tin

Nghiên cứu triết lý phát triển thư viện, là nghiên cứu cái gốc để xây dựng một sự nghiệp thư viện bền vững, tiếp cận từ quyền tiếp cận thông tin, có thể nhận diện thư viện được tồn tại với ba nhóm triết lý cơ bản đó là triết lý mục tiêu, triết lý phương tiện, và triết lý về mối quan hệ giữa phát triển thư viện với nhu cầu và phương thức tiếp cận thông tin của cộng đồng.

12/28/2020 4:39:43 PM +00:00

Thể lệ tham dự Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 - 19/5/2020) và các ngày Lễ lớn năm 2020 của đất nước

Thể lệ tham dự Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 - 19/5/2020) và các ngày Lễ lớn năm 2020 của đất nước cung cấp những thông cụ thể về cuộc thi giúp những ai quan tâm và tham dự cuộc thi này hiểm hơn, chuẩn bị chu đáo cho cuộc thi này.

10/19/2020 6:22:14 PM +00:00

Thể lệ cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020

Thể lệ cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020 được ban hành theo Công văn số /BVHTTDL-TV ngày tháng năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm hướng dẫn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, sinh viên đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học/học viện và các loại hình giáo dục nắm được quy trình của cuộc thi.

10/19/2020 6:22:07 PM +00:00

Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bài viết trình bày nghiên cứu về thực trạng công tác phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đánh giá công tác phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

9/24/2020 5:34:47 PM +00:00

Đánh giá hiệu quả khai thác thư viện tại Đại học Nguyễn Tất Thành

Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về hiệu quả khai thác hệ thống thư viện tại Đại học Nguyễn Tất Thành theo yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện về mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy – học, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

9/24/2020 4:52:46 PM +00:00

Cổng thông tin điện tử thư viện ảo dự án - Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế

Tài liệu giới thiệu về đặc điểm của hệ thống thư viện ảo; mục đích và ý nghĩa của hệ thống, đối tượng người dùng, đăng nhập hệ thống, cách khai thác và sử dụng cổng thông tin điện tử thư viện ảo dự án phát triển nguồn nhân lực y tế.

9/24/2020 4:32:30 PM +00:00