PRONUNCIATION POWER

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 52 | FileSize: 1.67 M | File type: PPT
of x

PRONUNCIATION POWER. Are they speaking English? Why is pronunciation important ? “I went to the US in 1996 for the first time. Whenever I spoke to a person in America, they kept asking me : what ? what ?. I would repeat my sentence again and again. Finally, they would say Ah-ha! and then repeat my sentence, using exactly my words ! It was embarrassing! I knew my words and grammar were correct but nobody would understand me just because of my pronunciation. I am very motivated to learn English and the right pronunciation and phonetics now” Mike said.... Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/pronunciation-power-2621tq.html

Nội dung


 1. Are they speaking English? Are they speaking English?
 2. Why is pronunciation important ? Why is pronunciation important ? “I went to the US in 1996 for the first  time. Whenever I spoke to a person in  America, they kept asking me : "what ?  what ?". I would repeat my sentence again and  again. Finally, they would say "Ah­ha!" and  then repeat my sentence, using exactly my  words ! It was embarrassing! I knew my words  and grammar were correct but nobody would  understand me just because of my  pronunciation. I am very motivated to learn  English and the right pronunciation and  phonetics now” Mike said
 3. “I meet many people with high level  of grammar and vocabulary in English  at work. However, they can't express  themselves correctly because of too many  bad mistakes in pronunciation. I keep  telling them that the key to the good  comprehension and speaking in English  is good pronunciation but they don't  seem to be much worried about that.”  Chantal said
 4. “Pronunciation is important because it makes your first  impression.  Many English learners ignore pronunciation. They can  communicate in class, so they think they are good  enough. They say "I don't need to study pronunciation.  I just want to communicate in English."  They think that they communicate in English because  they can communicate with their teacher and other  students. You have to remember :  * Your teacher has been listening to bad pronunciation  for years. He or she can understand it much easier than  the average person.” Shilly said
 5. * Other students are usually from the same  * Other students are usually from the same  country as you. therefore, they speak English  like you and they make the same mistakes. So  it's easy for them to understand you.  The good news is that you can work on your  pronunciation until you speak  "understandable and pleasant English" (good  pronunciation). You can learn the sounds of  English, listen to recordings, watch English  language television, etc. But first you have to  realize there is a problem ! Most English  learners don't.
 6. VOCABULARY OF ORGANS OF SPEECH VOCABULARY OF ORGANS OF SPEECH (thuôc) ổ răng ̣ -alveolar [æl'viələ] ̣ ̃ nasal (thuôc) mui nasal - ['neizəl] hố hôc, ô, khoang ́ ̉ - cavity cavity ['kæviti] ̀ ̣ ̀ - velum vom miêng mêm velum ['vi:ləm] lưỡi gà (ở trên cổ hong) ̣ - uvula uvula ̀ ̣ - palate vom miêng palate vom ['ju:vjulə] ̀ ̣ - pharynx hâu, hong pharynx ['pælət] ́ ̉ - epiglottis năp thanh quan epiglottis ['færiηks] ̉ - larynx thanh quan larynx [,epi'glɔtis] - glottis thanh môn glottis thanh liên quan đến phat âm ́ vocal  liên ['læriηks] vocal - ['glɔtis]
 7. Place of articulation Place Manner of Bi- Labio Dental Alveolar Palato- Palatal Velar Glottal Manner Dental Glottal articulation labial alveolar articulation -dental p  b   t  d  k g  Stop  Stop f  v  θ  ð    s  z  ʃ  ʒ   h  Fricative tʃ dʒ Affricate     m       n  ŋ  Nasal        l  r  j Liquid w  Glide
 8. Explanation of the table Explanation of the table Place of articulation: vị trí cấu âm Bilabial 2 môi Labio-dental mặt nhai của hàm răng trên chạm vào phía trong môi dưới môi Dental đầu lưỡi chạm vào bề mặt trong của hàm răng trên Alveolar đầu lưỡi chạm vào chân răng của hàm răng trên Palato- Alveolar (post-alveolar): phần thân (trước) lưỡi chạm vào phần sau của chân răng.  (Âm ở nướu, ngạc cứng) Palatal phần thân (trước) lưỡi chạm vào phần cứng của vòm miệng Velar phần thân lưỡi chạm vào phần mềm của vòm miệng Glottal không khí đi từ khí quản thoát qua 2 dây thanh âm thoát âm
 9. Manner of articulation: Cách thức cấu âm Manner Stop: (âm tắc) Luồng hơi bị chặn lại hoàn toàn trước khi thoát ra ngoài Fricative: (âm xát) Luồng hơi được thoát ra qua khe hở bé ở miệngAffricative : (âm tắc xát) Lúc đầu luồng hơi bị chặn lại sau đó thoát ra qua khe hẹp ở miêng (sự kết hợp của âm tắc và xát)Nasal: (Âm mũi) Luồng hơi liên tục âm được thoát ra qua khoang mũi Liquid: (âm lỏng) Luồng hơi di chuyển quanh lưỡi và thoát ra ngoài miệng   Glide: (Âm lướt)
 10. Places of articulation Places of articulation
 11. Bilabial:  /p/    /b/ Bilabial: (The lips are pressed together)
 12. Labiodental fricative:      /f / / v/ Labiodental The lower lip is contact with the upper teeth
 13.   /θ/   /ð/ Dental fricative: Dental The tip of the tongue touches the inside
 14.      /t/   /d/    Alveolar- stop:        Alveolar- fricative:    /s/  /z/    The tongue blade is pressed against the alveolar ridge
668700