Xem mẫu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM<br /> <br /> LÊ BẢO NGỌC<br /> <br /> YẾU TỐ THỜI ĐẠI TRONG NGHỆ THUẬT SẮP ĐẶT<br /> Ở VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ MỸ THUẬT<br /> <br /> Hà Nội, năm 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM<br /> <br /> LÊ BẢO NGỌC<br /> <br /> YẾU TỐ THỜI ĐẠI TRONG NGHỆ THUẬT SẮP ĐẶT<br /> Ở VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ MỸ THUẬT<br /> Chuyên ngành: Mỹ thuật tạo hình (Hội họa)<br /> Mã số: 60210102<br /> Khóa: 18 (2015– 2017)<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS Trang Thanh Hiền<br /> <br /> Hà Nội, năm 2017<br /> <br /> MỤC LỤC BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> PGS<br /> <br /> Phó giáo sư<br /> <br /> TS<br /> <br /> Tiến sĩ<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Trang<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang phụ bìa<br /> Danh mục chữ cái viết tắt<br /> Mục lục<br /> MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ĐỂ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ........ 7<br /> 1.1. Một số thuật ngữ được sử dụng trong đề tài .............................................. 7<br /> 1.1.1. Khái niệm “yếu tố thời đại” .................................................................... 7<br /> 1.1.2. Khái niệm về nghệ thuật sắp đặt ............................................................. 9<br /> 1.2. Sơ lược lịch sử nghệ thuật sắp đặt ........................................................... 12<br /> 1.2.1. Khái quát về lịch sử nghệ thuật sắp đặt trên thế giới ............................ 12<br /> 1.2.2. Nghệ thuật sắp đặt tại Việt Nam ........................................................... 15<br /> 1.2.3. Đặc điểm của nghệ thuật sắp đặt ........................................................... 18<br /> CHƯƠNG 2. BIỂU HIỆN YẾU TỐ THỜI ĐẠI TRONG NGHỆ THUẬT<br /> SẮP ĐẶT Ở VIỆT NAM ................................................................................ 21<br /> 2.1. Yếu tố được biểu hiện qua mảng đề tài về giới ....................................... 21<br /> 2.2. Yếu tố được biểu hiện qua mảng đề tài về môi trường và đời sống xã hội.... 29<br /> 2.3. Yếu tố được biểu hiện trong chủ đề về bản thể con người ...................... 37<br /> CHƯƠNG 3. BÀI HỌC RÚT RA TỪ NGHIÊN CỨU YẾU TỐ THỜI ĐẠI<br /> TRONG NGHỆ THUẬT SẮP ĐẶT Ở VIỆT NAM ...................................... 43<br /> 3.1. Giá trị thời đại trong nghệ thuật sắp đặt ở Việt Nam ............................... 43<br /> 3.2. Bài học rút ra từ nghiên cứu yếu tố thời đại trong nghệ thuật sắp đặt ..... 46<br /> KẾT LUẬN ..................................................................................................... 51<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 53<br /> PHỤ LỤC ....................................................................................................... 58<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lí do chọn đề tài<br /> Sắp đặt là một loại hình nghệ thuật trong nghệ thuật Đương đại. Nghệ<br /> thuật sắp đặt là loại tác phẩm đặc biệt, không có giới hạn về chất liệu, nó sử<br /> dụng không gian, môi trường, ánh sáng, âm thanh, vị trí… biến tất cả thành tác<br /> phẩm nhằm biểu đạt nội dung ý tưởng của nghệ sỹ.<br /> Mỗi giai đoạn nghệ thuật luôn có những đặc thù do sự quy định của lịch<br /> sử, đời sống tinh thần, ý thức nghệ thuật và khả năng sáng tạo của người nghệ sĩ.<br /> Sự biến đổi của yếu tố thời đại đã làm thay đổi một số quan niệm sáng tác và<br /> mang lại nhiều sắc thái cho nghệ thuật Đương đại. Nếu như ở vào thời kỳ chiến<br /> tranh, hình tượng những người lính, người nông dân, người phụ nữ… hừng hực<br /> tinh thần chiến đấu, thường là nguồn cảm hứng sáng tác chủ yếu của thế hệ các<br /> họa sĩ thời kỳ đó. Thì kể từ sau 1990 trở lại đây, khi nước ta thực sự bước vào<br /> thời kỳ đổi mới, mở cửa. Thì sự đổi mới mang tính căn bản của thời đại mới này<br /> cũng tác động mạnh mẽ quyết liệt tới tư tưởng, quan niệm, mỹ cảm của nhiều<br /> họa sĩ. Điều đó cũng thôi thúc nhiều họa sĩ tìm tòi cái mới trong nghệ thuật như<br /> Vũ Dân Tân, Trương Tân, Nguyễn Minh Thành, Trần Lương… Họ tách mình ra<br /> khỏi những cách thức biểu hiện đầy tính ước lệ truyền thống và đi tìm hướng thể<br /> nghiệm nghệ thuật mới như làm sắp đặt, trình diễn…<br /> Trong khi đó, người nghệ sỹ cần phải biết rõ hơn đời sống xã hội của thời<br /> đại, đem sự nhạy cảm tinh tế vốn có trong tâm hồn cuả người làm nghệ thuật để<br /> cảm nhận, để sống, để thấu hiểu những bi- hỉ của con người trong thời đại, và<br /> những thăng trầm lịch sử… để đồng cảm và biến nó thành nguồn cảm hứng cho<br /> những đứa con tinh thần của chính mình.<br /> Mỗi thời đại qua đi đều mang trong mình những đặc thù nghệ thuật phản<br /> ánh đặc tính thời đại của nơi sản sinh ra nền nghệ thuật đó. Hồ Chí Minh từng<br /> nói: “Xã hội thế nào văn nghệ thế ấy”. Thật vậy, thời đại không chỉ có tác động<br /> to lớn đến văn hóa nghệ thuật mà còn tác động trực tiếp đến tư tưởng, phong<br /> <br />