Luận văn: Hoàn thiện kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 83 | FileSize: 0.54 M | File type: PDF
of x

Luận văn: Hoàn thiện kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam. Cùng với sự phát triển như vũ bão c ủa khoa học và công nghệ ngà y nay, nền kinh tế thế giới đang chuyển mình từng bước đi lên mạnh mẽ. Sự biến chuyển c ủa nền kinh tế gắn liền với s ự thay đổi mạnh mẽ c ủa từng quốc gia trong từng khu vực trên thế giới.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-hoan-thien-kiem-toan-thue-trong-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-tai-cong-ty-r7x0tq.html

Nội dung


 1. Luận văn Hoàn thiện kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Xu thÕ chung cña thÕ giíi trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ khu vùc ho¸ c¸c nÒn kinh tÕ. Liªn minh Ch©u ¢u (EU) lµ mét ®iÓn h×nh vÒ xu thÕ nay, c¸c n­íc Ch©u ¢u ®· x©y dùng cho m×nh mét thÞ tr­êng chung víi mét ®ång tiÒn thèng nhÊt. NhËn thÊy tÝnh ®óng ®¾n cña xu thÕ nµy, ViÖt Nam ®· tÝch cùc tham gia vµo hiÖp héi c¸c n­íc §«ng Nam ¸ (ASEAN) tõ 10 n¨m nay vµ s¾p tíi sÏ lµ khu vùc mËu ®Þch tù do ASEAN (AFTA) víi mÉu h×nh lµ EU kÕt hîp nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ ®Æc tr­ng cña khu vùc §«ng Nam. Nh­ vËy, mét ®ßi hái mang tÝnh b¾t buéc lµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ph¶i c«ng khai ho¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp m×nh cho c¸c bªn quan t©m ®Ó tËn dông mäi nguån lùc kinh tÕ cã thÓ mang l¹i trong qu¸ tr×nh héi nhËp. KiÓm to¸n ®· h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Ó ®¸p øng ®ßi hái kh¸ch quan ®ã. Do míi h×nh thµnh l¹i ph¶i ®¸p øng mét l­îng rÊt lín kh¸ch hµng víi nh÷ng ®iÖu kiÖn kh¸c nhau nªn kiÓm to¸n ViÖt Nam ph¶i kh«ng ngõng häc hái vµ hoµn thiÖn m×nh. Ra ®êi trong ®iÖu kiÖn ®ã, C«ng ty cæ phÇn kiÓm to¸n vµ ®Þnh gi¸ ViÖt Nam (VAE) ®­îc thµnh lËp bëi nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc kiÓm to¸n vµ cã tÇm nh×n s¸ng suèt, ®· cã h­íng ®i ®óng ®¾n nh»m nh»m ®¸p øng nh÷ng ®iÒu kiÖn thùc tÕ. Tuy míi ®­îc thµnh lËp (2001) nh­ng c«ng ty ®· cã nh÷ng dÊu Ên tÝch cùc trong lßng kh¸ch hµng. Víi nh÷ng viÖc ®· lµm ®­îc kÕt hîp víi ®­êng lèi ph¸t triÓn ®óng ®¾n cña ban l·nh ®¹o c«ng ty, VAE nhÊt ®Þnh sÏ t¹o dùng ®­îc th­¬ng hiÖu cña m×nh trong thÞ tr­êng kiÓm to¸n ViÖt Nam. §­îc thùc tËp t¹i c«ng ty kÕt hîp víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o §inh ThÕ Hïng vµ c¸c anh chÞ trong phßng nghiÖp vô 3, em hy väng m×nh sÏ hiÓu thªm vÒ nghµnh nghÒ m×nh ®· lùa chän vµ tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ bæ Ých. Nhê nh÷ng kiÕn thøc ®­îc nhµ tr­êng trang bÞ vµ kinh nghiÖm thùc tÕ thu nhËn ®­îc trong thêi gian ®Çu thùc tËp t¹i c«ng ty, em ®· phÇn nµo hiÓu ®­îc vÒ tÇm quan träng cña kiÓm to¸n kho¶n môc thuÕ trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c¸c ®oanh nghiÖp. Do ®ã, em ®· chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn kiÓm to¸n thuÕ trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty kiÓm to¸n vµ ®Þnh gi¸ ViÖt Nam” lµm 1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ®Ò t¹i thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. §©y mét lµ kho¶n môc quan träng trong hÇu hÕt c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh nªn trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n sÏ ®Æc biÖt chó ý. MÆc dï ®©y lµ mét ®Ò tµi khã nh­ng víi næ lùc cña b¶n th©n céng víi sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o vµ c¸c b¸c, c¸c anh chÞ trong c«ng ty kiÓm to¸n vµ ®Þnh gi¸ ViÖt Nam, em hy väng m×nh sÏ hoµn thµnh ®Ò tµi cña m×nh mét c¸ch xuÊt s¾c. §Ò tµi cña em bao gåm 3 phÇn chÝnh: PhÇn1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ kiÓm to¸n thuÕ trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c¸c doanh nghiÖp. PhÇn 2: Thùc tr¹ng kiÓm to¸n thuÕ trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c«ng ty kiÓm to¸n vµ ®Þnh gi¸ ViÖt Nam. PhÇn 3: Mét sè nhËn xÐt vµ nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn kiÓm to¸n kho¶n môc thuÕ do C«ng ty kiÓm to¸n vµ ®Þnh gi¸ ViÖt Nam thùc hiÖn. 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ kiÓm to¸n thuÕ trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c¸c doanh nghiÖp 1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ThuÕ 1.1.1. Kh¸i niÖm LÞch sö ph¸t triÓn cña loµi ng­êi cho thÊy khi loµi ng­êi cßn sèng hoang s¬ ch­a biÕt tËp hîp thµnh nh÷ng quÇn thÓ lín th× ch­a cã nhµ n­íc, ch­a cã thuÕ. Khi loµi ng­êi ph¸t triÓn ®Õn thêi kú biÕt tËp hîp, thèng trÞ th× thuÕ ®· h×nh thµnh. X· héi cµng v¨n minh tiÕn bé th× thuÕ kho¸ cµng ph¸t triÓn vµ ph­¬ng thøc ®¸nh thuÕ cµng tinh vi. Sù xuÊt hiÖn cña nhµ n­íc ®ßi hái c¬ së vËt chÊt ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn cho nhµ n­íc tån t¹i vµ thùc hiÖn chøc n¨ng cña m×nh. Nhµ n­íc ®Þnh quyÒn lùc hiÕn ®Þnh ®Ó ban hµnh nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt cÇn thiÕt lµm c¨n cø ph©n phèi tæng s¶n phÈm x½ héi vµ thu nhËp quèc d©n thµnh quü tiÒn tÖ tËp trung cña nhµ n­íc. Sù xuÊt hiÖn s¶n phÈm thÆng d­ trong x· héi lµ c¬ së chñ yÕu t¹o kh¶ n¨ng va nguån thu ®Ó thuÕ tån t¹i va ph¸t triÓn. Nh­ vËy, thuÕ lµ kho¶n ®ãng gãp b¾t buéc ®­îc nhµ n­íc quy ®Þnh thµnh luËt ®Ó mäi ng­êi d©n ë trong diÖn nép thuÕ nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc dïng chi tiªu cho nh÷ng viÖc c«ng Ých. Kho¶n ®ãng gãp nµy b»ng tiÒn chø kh«ng thÓ tr¶ b»ng hiÖn vËt hay dÞch vô vµ ®ãng gãp b»ng tiÒn trùc tiÕp. ThuÕ ph¸t sinh, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cïng víi sù ra ®êi,tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc. Tõ kh¸i niÖm trªn, ta thÊy thuÕ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - Do ph¸p luËt quy ®Þnh c¸c ®èi t­îng nép thuÕ ph¶i nép. - ThuÕ thu mét c¸ch vÜnh viÔn, kh«ng hoµn tr¶, kh«ng tr¶ l·i - Kh«ng cã ®èi phÇn hay ®Òn bï nh­ng ng­îc l¹i mét phÇn sè thuÕ ®· nép cho ng©n s¸ch nhµ n­íc ®­îc tr¶ vÒ cho ng­êi d©n mét c¸ch gi¸n tiÕp qua nh÷ng tiÖn nghi cña x· héi nh­ y tÕ, tr­êng häc, ®­êng x¸, vµ c¸c quü phóc lîi kh¸c. 3
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - ThuÕ lµ mét h×nh thøc ®iÒu tiÕt thu nhËp c«ng b»ng, tr¸nh t×nh tr¹ng ng­êi cã thu nhËp qu¸ cao, ng­êi cã thu nhËp qu¸ thÊp ®Ó gi¶m sù bÊt c«ng vµ chªnh lÖch trong x· héi. 1.1.2 Vai trß cña thuÕ trong nÒn kinh tÕ ThuÕ lµ nguån thu chñ yÕu cña ng©n s¸ch nhµ n­íc.NÒn tµi chÝnh v÷ng ch¾c vµ lµnh m¹nh dùa vµo nguån thu tõ néi bé nÒn kinh tÕ quèc d©n, trong ®ã thuÕ néi ®Þa ph¶i trë thµnh nguån thu chÝnh gãp phÇn t¨ng thu ng©n s¸ch. ThuÕ lµ c«ng cô quan träng nhÊt ®Ó ph©n phèi ®iÒu tiÕt lîi tøc quèc d©n, thuÕ lµ c«ng cô quan träng ®Ó gãp phÇn tÝch cùc vµo gi¶m béi chi ng©n s¸ch, gi¶m l¹m ph¸t, tõng b­íc gãp phÇn æn ®Þnh trËt tù x· héi vµ chuÈn bÞ ®IÒu kiÖn cho ph¸t triÓn kinh tÕ l©u dµi. Víi nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, hÖ thèng thuÕ ph¶i ¸p dông thèng nhÊt, kh«ng ph©n biÖt gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Bao qu¸t hÕt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c nguån thu nhËp, mäi thu nhËp chÞu thuÕ. ThuÕ cÇn khai th¸c tõ thu nhËp quèc d©n do s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô vµ thuÕ ph¶i gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc béi d­ìng vµ khai th¸c nguån thu thuÕ ngµy cµng ph¸t triÓn. ThuÕ lµ c«ng cô qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt kinh tÕ vÜ m« ThuÕ cã vai trß quan träng trong viÖc qu¶n lý, h­íng dÉn vµ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng ®ì nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã lîi cho quèc kÕ d©n sinh, víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Th«ng qua c«ng t¸c qu¶n lý c¸c ngµnh chÞu thuÕ, nhµ n­íc sÏ: KhuyÕn khÝch n©ng ®ì nh÷ng ho¹t ®éng kinh tÕ cÇn thiÕt, lµm ¨n cã hiÖu qu¶ cao. Thu hÑp, kh«ng khuyÕn khÝch nh÷ng ngµnh nghÒ, mÆt hµng xa xØ, l·ng phÝ. ThuÕ gãp phÇn khuyÕn khÝch khai th¸c nguyªn liÖu, vËt t­ trong n­íc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng vµ xuÊt khÈu. H­íng dÉn vµ khuyÕn khÝch hîp t¸c ®Çu t­ víi n­íc ngoµi vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng nhËp khÈu ®ång thêi b¶o vÖ s¶n xuÊt néi ®Þa. ThuÕ gãp phÇn ®¶m b¶o b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi. 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp HÖ thèng thuÕ ®­îc ¸p dông th«ng nhÊt gi÷a c¸c ngµnh nghÒ, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c tÇng líp d©n c­ ®Ó ®¶m b¶o sù b×nh ®¼ng vµ c«ng b»ng x· héi. TÊt c¶ c¸c c¸ nh©n vµ c¸c tæ choc kinh tÕ ®Òu cã nghÜa vô ®ãng thuÕ theo luËt thuÕ quy ®Þnh.Ng­êi cã thu nhËp thuÕ cao ph¶i ®ãng thuÕ cao h¬n ng­êi cã thu nhËp thÊp, tuy nhiªn ph¶i cho ng­êi cã thu nhËp cao chÝnh ®¸ng ®­îc h­ëng hiÖu qu¶ lao ®éng cña m×nh th× míi khuyÕn khich ®­îc hä ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, tøc la c¬ quan thuÕ ph¶I tinh thue thu thuÕ theo luËt thuÕ quy ®Þnh, tr¸nh l¹m thu, tr¸nh trïng l¾p ®Ó ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi. Víi nh÷ng vai trß quan träng cña m×nh, thuÕ ®· trë thµnh vÊn ®Ò quan t©m cña bÊt cø ai trong x· héi vµ ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ kinh doanh. 1.1.3. Giíi thiÖu mét sè lo¹i thuÕ 1.1.3.1.ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ s¾c thuÕ tiªu thô,do ng­êi tiªu thô ph¶i tr¶ khi mua hµng ho¸, s¶n phÈm hay h­ëng thô c¸c dÞch vô. ThuÕ GTGT lµ lo¹i thuÕ gi¸n thu ®­îc tÝnh trªn kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸ dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, l­u th«ng ®Õn tiªu dïng. ¦u ®iÓm cña lo¹i thuÕ nµy lµ tÝnh thuÕ kh«ng cã sù trïng l¾p v× khi tÝnh thuÕ GTGT ph¶I nép, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc khÊu trõ sè thuÕ GTGT ®· nép ë kh©u tr­íc. ViÖc khai, nép thuÕ vµ tÝnh thuÕ t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n. HiÖu n¨ng cña thuÕ (sè thu nhËp cña mét quèc gia cã thÓ thu ®­îc do viÖc ¸p dông thuÕ GTGT) cao. §èi t­îng nép thuÕ cã thÓ tù kiÓm so¸t nhau. KhuyÕt ®iÓm lµm t¨ng gi¸ c¶ tiªu thô, g©y ¶nh h­ëng ®Õn sù æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ v× chinh ng­êi tiªu thô la ng­êi ph¶I chÞu sè thuÕ ë giai ®o¹n mua hµng. §èi t­îng chÞu thuÕ vµ kh«ng chÞu GTGT thuÕ Theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 2, nghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§ - CP ngµy 29/12/2000 cña chÝnh phñ ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT lµ hµng ho¸ dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh vµ tiªu dïng ë ViÖt Nam. C¸c ®èi t­îng hµng ho¸, dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ GTGT theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 LuËt thuÕ GTGT, §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§ - CP cña ChÝnh phñ 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp vµ quy ®Þnh nªu t¹i môc II, phÇn A Th«ng t­ sè 122/2000/TT - BTC ngµy 29/12/2000 vµ mét sè th«ng t­ bæ xung cña Bé tµi chÝnh. HiÖn nay c¸c ®èi t­îng chÞu thuÕ ®­îc quy ®Þnh míi nhÊt t¹i lu©t söa ®æi bæ xung mét sè ®iÒu LuËt thuÕ GTGT ngµy 17/6/2003 vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/1/2004. §èi t­îng nép thuÕ Theo quy ®Þnh t¹i luËt thuÕ GTGT, tÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT ë ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÖt ngµnh nghÒ, h×nh thøc tæ chøc kinh doanh ( gäi chung lµ c¬ së kinh doanh) vµ tæ chøc kinh doanh cã nhËp khÈu hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT ( gäi chung lµ ng­êi nhËp khÈu ) ®Òu lµ ®èi t­îng nép thuÕ GTGT. Tæ chøc c¸ nh©n s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô bao gåm: C¸c tæ chøc kinh doanh ®­îc thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt doanh nghiÖp, LuËt doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ luËt hîp t¸c x·. C¸c tæ chøc kinh tÕ cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi – nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ sù nghiÖp kh¸c. C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi tham gia hîp t¸c kinh doanh theo LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt nam, c¸c c«ng ty n­íc ngoµi vµ tæ chøc n­íc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh ë ViÖt Nam kh«ng theo LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. C¸ nh©n, hé gia ®×nh s¶n xuÊt, kinh doanh, nhãm ng­êi kinh doanh ®éc lËp vµ c¸c ®èi t­îng kinh tÕ kh¸c. C¨n cø tÝnh thuÕ C¨n cø tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ trÞ thuÕ vµ thuÕ suÊt thuÕ GTGT Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT §èi víi hµng ho¸, dÞch vô do c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh b¸n ra lµ gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ GTGT. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ gi¸ nhËp t¹i cöa khÈu céng víi thuÕ nhËp khÈu. Gi¸ nhËp khÈu ®­îc x¸c ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu. 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §èi víi hµng ho¸ dÞch vô dïng ®Ó trao ®æi, sö dông néi bé, biÕu, tÆng lµ gi¸ tÝnh thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô cïng lo¹i hoÆc t­¬ng ®­¬ng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh ho¹t ®éng nµy. §èi víi ho¹t ®éng cho thuª tµi s¶n kh«ng ph©n biÖt lo¹i tµi s¶n vµ hinh thøc cho thuª lµ gi¸ cho thuª ch­a cã thuÕ. Tr­êng hîp cho thuª theo h×nh thøc tr¶ tiÒn thuª tõng kú hoÆc tr¶ tr­íc tiÒn thuª cho mét thêi h¹n thuª th× thuÕ GTGT tÝnh trªn sè tiÒn tr¶ tõng kú hoÆc tr¶ tr­íc. §èi víi hµng ho¸ b¸n theo ph­¬ng thøc tr¶ gãp tÝnh theo gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ cña hµng ho¸ ®ã b¸n tr¶ mét lÇn, kh«ng tÝnh theo sè tiÒn tr¶ gãp tõng kú. §èi víi gia c«ng hµng ho¸ lµ gi¸ gia c«ng ch­a cã thuÕ ( bao gåm tiÒn c«ng, nhiªn liÖu, ®éng lùc, vËt liÖu phô vµ chi phÝ kh¸c ®Ó gia c«ng). §èi víi ho¹t ®éng x©y dùng, l¾p ®Æt lµ gi¸ x©y dùng, l¾p ®Æt ch­a cã thuÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay phÇn c«ng viÖc thùc hiÖn; tr­êng hîp x©y dùng, l¾p ®Æt c«ng tr×nh thùc hiÖn thanh to¸n theo tiÕn ®é h¹ng môc c«ng tr×nh, phÇn c«ng viÖc hoµn thµnh bµn giao th× thuÕ GTGT tÝnh trªn phÇn gi¸ trÞ hoµn thµnh bµn giao. §èi víi hµng ho¸, dÞch vô cã tÝnh ®Æc thï ®­îc dïng lo¹i chøng tõ thanh to¸n ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®· cã thuÕ GTGT, th× gi¸ ch­a cã thuÕ lµ c¨n cø tÝnh thuÕ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ cã thuÕ chia cho ( 1+(%) thuÕ xuÊt cña hµng ho¸, dÞch vô ®ã). §èi víi c¸c ho¹t ®éng ®¹i lý, m«i giíi mua, b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô h­ëng hoa hång, gi¸ ch­a cã thuÕ lµm c¨n cø tÝnh thuÕ lµ tiÒn hoa hång thu tõ c¸c ho¹t ®éng nµy. ThuÕ suÊt thuÕ GTGT Cã c¸c møc thuÕ suÊt ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô: 0%, 5%, 10%, 20% Theo LuËt söa ®æi bæ sung , mét sè ®IÒu LuËt thuÕ GTGT hiÖn nay th× chØ cã møc thuÕ: 0%, 5%, 10% Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp - ¸p dông víi c¸c ®èi t­îng sau: 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh lµ ng­êi ViÖt Nam, tæ chøc c¸ nh©n lµ ng­êi n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ch­a thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n chøng tõ lµm c¨n cø tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p cÊu trõ thuÕ, c¬ së kinh doanh mua, b¸n vµng, b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ. - X¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép: Sè thuÕ GTGT;ph¶i nép = GTGT cña hµng ho¸;dÞch vô chÞu thuÕ x ThuÕ suÊt thuÕ GTGT ;cña hµng ho¸ dÞch vô GTGT cña ;hµng ho¸ dÞch vô = Doanh sè cña hµng ho¸;dÞch vô b¸n ra - Gi¸ vèn cña hµng ho¸;dÞch vô b¸n ra Ph­¬ng ph¸p khÊu trõ - ¸p dông víi c¸c ®èi t­îng lµ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh doanh, doanh nghiÖp thµnh lËp theo LuËt doanh nghiÖp nhµ n­íc, LuËt doanh nghiÖp, LuËt hîp t¸c x·, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh doanh kh¸c, trõ c¸c ®èi t­îng ¸p dông tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn GTGT ®· nãi ë trªn. - X¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép: Sè thuÕ GTGT;ph¶i nép ThuÕ GTGT;®Çu ra = - ThuÕ GTGT;®Çu vµo ®­îc khÊu trõ Trong ®ã: ThuÕ GTGT ®Çu ra b»ng (=) gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ b¸n ra (x) thuÕ suÊt thuÕ GTGT cña hµng ho¸ dÞch vô ®ã. ThuÕ GTGT ®Çu vµo b»ng (=) tæng sè thuÕ GTGT ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT mua hµng ho¸ dÞch vô, sè thuÕ ghi trªn chøng tõ nép thuÕ cña hµng nhËp khÈu ( hoÆc nép thay cho phÝ n­íc ngoµI ) vµ sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ theo tû lÖ % quy ®Þnh t¹i c¸c th«ng t­ theo th«ng t­ 122/2000/TT – BTC, th«ng t­ 82/2002/TT – BTC, th«ng t­ 102/2003/TT – BTC. Tõ 1/1/2004 thuÕ GTGT sÏ ¸p dông theo LuËt söa ®æi bæ sung mét sè LuËt thuÕ, nghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§ - CP, th«ng t­ 120/2003/TT – BTC 12/12/2003 h­íng dÉn thi hµnh LuËt thuÕ GTGT. 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 1.1.3.2. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ThuÕ thu nhËp lµ lo¹i thuÕ trùc thu, ®¸nh trùc tiÕp vµo thu nhËp chÞu thuÕ cña doanh nghiÖp. §èi t­îng nép thuÕ Lµ c¸c tæ chøc c¸ nh©n s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô cã thu nhËp trõ c¸c ®èi t­îng sau: Hé gia ®×nh, c¸ nh©n, tæ hîp t¸c, hîp tac x· s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã thu nhËp tõ s¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thuû s¶n kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trõ c¸c hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n n«ng d©n s¶n xuÊt hµng ho¸ lín, cã thu nhËp cao theo quy ®Þnh( cã gi¸ trÞ s¶n l­îng hµng ho¸ trªn 90 triÖu ®ång/ n¨m vµ thu nhËp trªn 36 triÖu ®ång/ n¨m). C¨n cø tÝnh thuÕ C¨n cø tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ thu nhËp chÞu thuÕ vµ thuÕ suÊt ThuÕ thu nhËp doanh Thu nhËp chÞu ThuÕ suÊt thuÕ thu nghiÖp ph¶i nép = thuÕ x nhËp doanh nghiÖp Thu nhËp chÞu thuÕ - Bao gåm thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô vµ thu nhËp kh¸c, kÓ c¶ thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xu©t, kinh doanh dÞch vô ë n­íc ngoµi - X¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ: Thu nhËp chÞu thuÕ tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô b»ng doanh thu trõ c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý co lien quan ®Õn thu nhËp chÞu thuÕ. Thu nhËp chÞu thuÕ tõ ho¹t ®éng kh¸c bao gåm thu nhËp tõ chªnh lÖch mua, b¸n chøng kho¸n, quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi s¶n, l·i vÒ chuyÓn nh­îng, cho thuª, thanh lý tµi s¶n, tiÒn göi, cho vay vèn, b¸n ngo¹i tÖ thu c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc chñ, … Doanh thu vµ chi phÝ hîp lý hîp lÖ ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ ®­îc quy ®Þnh chi tiÕt t¹i Th«ng t­ sè 18/2002/TT – BTC ngµy 20/2/2002 cña bé tµi chÝnh vÒ viÖc h­íng dÉn chi tiÕt thi hµnh luËt thu nhËp doanh nghiÖp. 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (theo LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ngµy 10/5/1997). - ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ¸p dông ®èi víi c¬ së kinh doanh trong n­íc vµ tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi kinh doanh ë ViÖt Nam kh«ng theo luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam la 32%. - C¬ së s¶n xuÊt, x©y dùng, vËn t¶i ®ang nép thuÕ lîi tøc víi thuÕ suÊt 25%, nay nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp víi thuÕ suÊt 32% mµ dang cã khã kh¨n ®­îc ¸p dông thuÕ suÊt 25% trong thêi h¹n 3 n¨m, kÓ tõ khi luËt cã hiÖu lùc. - C¬ së kinh doanh cã thu nhËp cao do lîi thÕ kh¸ch quan mang l¹i th× sau khi nép thuÕ thu nhËp theo thuÕ suÊt 32% mµ phÇn thu nhËp cßn l¹i so víi vèn chñ së h÷u hiÖn co cao h¬n 20% th× sè v­ît trªn 20% ph¶i nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp bæ sung víi møc thuÕ suÊt 25%. - §èi víi dù ¸n ®Çu t­ míi thuéc lÜnh vùc, ngµnh nghÒ, ®Þa bµn khuyÕn khÝch ®Çu t­ ®­îc ¸p dông thuÕ suÊt 25%, 20%, 15% do chÝnh phñ quy ®Þnh. - ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh theo møc thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. - ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n trong n­íc t×m kiÕm, th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ lµ 50%, khai th¸c tµi nguyªn quý hiÕm kh¸c th× cã thÓ ¸p dông møc thuÕ suÊt tõ 32% ®Õn 50% phï hîp víi tõng dù ¸n, tõng c¬ së kinh doanh. Trong n¨m 2003, Quèc héi ®· ban hµnh LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ngµy 17/7/2003 ¸p dông tõ ngµy 1/1/2004 trong ®ã cã söa ®æi vÒ møc thuÕ suÊt cña thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ( 28% ®èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, vµ tõ 28% ®Õn 50% ®èi víi c¸c c¬ së t×m kiÕm, th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ vµ c¸c tµi nguyªn quý hiÕm kh¸c trªn, møc cô thÓ sÏ ®­îc chÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt phï hîp víi tõng dù ¸n, tõng c¬ së kinh doanh). 10
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Kª khai thuÕ Hµng n¨m, c¬ së kinh doanh c¨n cø vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô cña n¨m tr­íc vµ kh¶ n¨ng cña n¨m tiÕp theo tù kª khai doanh thu, chi phÝ, thu nhËp chÞu thuÕ theo mÉu cña c¬ quan thuÕ vµ nép cho c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý chËm nhÊt lµ ngµy 25 th¸ng 1 n¨m tiÕp theo. Sau khi nhËn ®­îc tê khai, c¬ quan thuÕ kiÓm tra, x¸c ®Þnh thuÕ t¹m nép c¶ n¨m, cã chia ra tõng quý ®Ó th«ng b¸o cho co së kinh doanh nép thuÕ. Nép thuÕ: C¬ së kinh doanh t¹m nép sè thuÕ hµng th¸ng ®Çy ®ñ, ®óng h¹n vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc theo th«ng b¸o nép thuÕ cña c¬ quan thuÕ, thêi h¹n nép thuÕ hµng quý ®­îc ghi trong th«ng b¸o chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy cuèi quý. Doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ ®é kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, kª khai ®Çy ®ñ doanh thu, chi phÝ, thu nhËp theo ®óng chÕ ®é do bé tµi chÝnh quy ®Þnh, nép ®Çy ®ñ ®óng h¹n tiÒn thuÕ, c¸c kho¶n tiÒn ph¹t vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc theo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ. Tõ 1/1/2004, c¸c doanh nghiÖp sÏ ¸p dông theo LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp sè 09, ngµy 17/6/2003, NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§ - CP ngµy 22/12/2003 cña chÝnh phñ, Th«ng t­ sè 128/2003/TT – BTC ngµy 22/12/2003 cña bé tµi chÝnh quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 1.1.3.3 ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n lµ lo¹i thuÕ thu vµo mét sè thu nhËp chÝnh ®¸ng cña c¸ nh©n. §©y lµ lo¹i thuÕ trùc thu, thu vao c¸ nh©n cã thu nhËp cao trªn khëi ®iÓm tÝnh thuÕ thu nhËp. §èi t­îng nép thuÕ bao gåm: - C«ng d©n ViÖt Nam ë trong n­íc hoÆc ®i c«ng t¸c ë n­íc ngoµi cã thu nhËp. - C¸ nh©n lµ ng­êi kh«ng mang quèc tÞch ViÖt Nam nh­ng ®Þnh c­ kh«ng thêi h¹n ë ViÖt Nam cã thu nhËp ( gäi lµ c¸ nh©n kh¸c ®Þnh c­ t¹i ViÖt Nam). - Ng­êi n­íc ngoµi co thu nhËp t¹i ViÖt Nam: 11
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Ng­êi n­íc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam trong c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi cña ViÖt Nam hoÆc cña n­íc ngoµi, c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn, c¸c chi nh¸nh c«ng ty n­íc ngoµi, c¸c c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp. - Ng­êi n­íc ngoµi tuy kh«ng hiÖn diÖn ë ViÖt Nam nh­ng co thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam trong c¸c tr­êng hîp nh­: thu nhËp tõ chuyÓn giao c«ng nghÖ, tiÒn b¶n quyÒn. Thu nhËp chÞu thuÕ bao gåm thu nhËp th­êng xuyªn vµ thu nhËp kh«ng th­êng xuyªn. C¸c lo¹i thu nhËp nµy ®­îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i th«ng t­ sè 05/2002/TT – BTC ngµy 17/1/2002 cña Bé tµI chÝnh. C¨n cø tÝnh thuÕ lµ thu nhËp chÞu thuÕ vµ thuÕ suÊt. §èi víi thu nhËo th­êng xuyªn: Thu nhËp th­êng xuyªn chÞu thuÕ lµ tæng thu nhËp cña tõng c¸ nh©n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 78/2001/N§ - CP tÝnh b×nh qu©n trong n¨m. ThuÕ suÊt ®èi víi thu nhËp th­êng xuyªn ¸p dông theo biÓu thuÕ lòy tiÕn tõng phÇn quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ng­êi cã thu nhËp cao: BiÓu thuÕ ®èi víi thu nhËp th­êng xuyªn cña c«ng d©n ViÖt Nam vµ c¸ nh©n ng­êi kh«ng mang quèc tÞch ViÖt Nam nh­ng ®Þnh c­ kh«ng thêi h¹n t¹i ViÖt Nam: BiÓu 1: ThuÕ thu nhËp th­êng xuyªn ®èi víi ng­êi ViÖt Nam §¬n vÞ: ngh×n ®ång BËc Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng/ ng­êi ThuÕ suÊt (%) 1 ®Õn 3.000 0 2 Trªn 3.000 ®Õn 6.000 10 3 Trªn 6.000 ®Õn 9000 20 4 Trªn 9.000 ®Õn 12.000 30 5 Trªn 12.000 ®Õn 15.000 40 6 Trªn 15.000 50 12
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §èi víi c¸ nh©n sau khi ®· nép thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh t¹i biÓu thuÕ nµy, nÕu phÇn thu nhËp cßn l¹i b×nh qu©n trªn 15 triÖu ®ång/ th¸ng th× thu bæ sung 30% sè v­ît trªn 15 triÖu ®ång. BiÓu thuÕ ®èi víi thu nhËp th­êng xuyªn cña ng­êi n­íc ngoµi c­ tró t¹i ViÖt Nam vµ c«ng d©n ViÖt Nam lao ®éng, c«ng t¸c ë n­íc ngoµi: BiÓu 2: ThuÕ thu nhËp th­êng xuyªn ®èi víi ng­êi n­íc ngoµi ë ViÖt Nam BËc Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng/ ng­êi ThuÕ suÊt (%) 1 ®Õn 8.000 0 2 Trªn 8.000 ®Õn 20.000 10 3 Trªn 20.000 ®Õn 50.000 20 4 Trªn 50.000 ®Õn 80.000 30 5 Trªn 80.000 ®Õn 120.000 40 6 Trªn 120.000 50 §èi víi ng­êi n­íc ngoµi ë ViÖt Nam tõ 30 ngµy ®Õn 128 ngµy, ¸p dông thuÕ suÊt thèng nhÊt 25% trªn tæng sè thu nhËp. §èi víi ng­êi ViÖt Nam co thêi gian lµm viÖc ë trong n­íc vµ ë n­íc ngoµi th× nép thuÕ theo biÓu t­¬ng øng. §èi víi thu nhËp kh«ng th­êng xuyªn. Thu nhËp th«ng th­êng xuyªn chÞu thuÕ lµ sè thu nhËp cña tõng c¸ nh©n kh«ng ph©n biÖt ng­êi ViÖt Nam hay ng­êi n­íc ngoµi trong tõng lÇn ph¸t sinh thu nhËp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 2 nghÞ ®Þnh sè 78/2001/N§ - CP cô thÓ: Thu nhËp vÒ quµ biÕu, quµ tÆng tõ n­íc ngoµi chuyÓn vÒ tÝnh trªn trÞ gi¸ quµ biÕu, tÆng tõng lÇn, kÓ c¶ truêng hîp ng­êi nhËn lµ chñ doanh nghiÖp t­ nh©n. Thu nhËp vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ, thiÕt kÕ kü thuËt x©y dùng, thiÕt kÕ kü thuËt c«ng nghiÖp tÝnh theo gi¸ trÞ quyÕt ®o¸n tõng hîp ®ång, kh«ng ph©n biÖt sè lÇn chi tr¶. Thu nhËp vÒ tróng th­ëng xæ sè tÝnh theo tõng lÇn më vµ nhËn gi¶i th­ëng. ThuÕ suÊt ®èi víi thu nhËp kh«ng th­¬ng xuyªn ThuÕ suÊt 5% trªn tæng thu nhËp ¸p dông ®èi víi: 13
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu nhËp vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ trªn 2 triÖu ®ång/ lÇn Thu nhËp vÒ quµ biÕu, quµ tÆng b»ng hiÖn vËt tõ n­íc ngoµi chuyÓn vÒ trªn 2 triÖu ®ång/lÇn. ThuÕ suÊt 10% trªn tæng sè thu nhËp ¸p dông ®èi víi thu nhËp vÒ tróng th­ëng xæ sè trªn 12,5 triÖu ®ång/ lÇn. Thu nhËp kh«ng th­êng xuyªn ¸p dông biÓu thuÕ lòy tiÕn tõng phÇn,trõ thuÕ suÊt quy ®Þnh ë 2 môc trªn: BiÓu 3: ThuÕ thu nhËp kh«ng th­êng xuyªn BËc Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng/ ng­êi ThuÕ suÊt(%) 1 ®Õn 2.000 0 2 Trªn 2.000 ®Õn 4.000 5 3 Trªn 4.000 ®Õn 10.000 10 4 Trªn 10.000 ®Õn 20.000 15 5 Trªn 20.000 ®Õn 30.000 20 6 Trªn 30.000 30 ThuÕ thu nhËp thùc hiÖn theo nguyªn t¾c khÊu trõ t¹i nguån. Tæ chøc, c¸ nh©n chi tr¶ thu nhËp cã nghÜa vô khÊu trõ tiÒn thuÕ thu nhËp ®Ó nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc tr­íc khi chi tr¶ thu nhËp cho c¸ nh©n. C¸c tr­êng hîp kh¸c, c¬ quan thuÕ tæ chøc trùc tiÕp thu. 1.1.3.4. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ lo¹i thuÕ gi¸n thu, thuÕ ®­îc thu ®èi víi mét sè mÆt hµng ®· ®­îc liÖt kª vµo danh môc. ThuÕ ®· ®­îc gép vµo trong gi¸ b¸n do ng­êi tiªu thô ph¶i g¸nh chÞu khi mua hµng, nh­ng ®­îc thu qua c¸c c¬ së ( tæ chøc, c¸ nh©n ) co s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Môc ®Ých cña thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt: §©y lµ nguån thu quan träng cña nhµ n­íc, nã cã t¸c dông ®iÒu tiÕt thu nhËp, ®IÒu tiÕt h¹n chÕ s¶n xuÊt kinh doanh, tiªu dïng mét sè mÆt hµng co tÝnh chÊt xa xØ, cã h¹i cho søc khoÎ. §èi t­îng chÞu thuÕ ( ®­îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 1, LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ngay 20/5/1998). Hµng ho¸, dÞch vô sau ®©y lµ ®èi t­îng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Hµng ho¸: 14
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thuèc l¸ ®iÕu, x× gµ; R­îu; ¤ t« d­íi 24 chç ngåi; X¨ng c¸c lo¹i, nap-ta( maphtha), chÕ phÈm t¸i hîp ( reformade component ) vµ chÕ phÈm kh¸c ®Ó pha chÕ x¨ng; §iÒu hoµ nhiÖt ®é c«ng suÊt tõ 90.000 BTU trë xuèng; bµi l¸; vµng m·; hµng m·. DÞch vô: Kinh doanh vò tr­êng, m¸t xa, ka-ra-«-kª Kinh doanh c¸c ca-si-n« (casino), trß ch¬I b»ng m¸y gi¾c-pèt(jackpot); Kinh doanh vÐ ®Æt c­îc ®ua ngùa, ®ua xe; Kinh doanh g«n (golf), b¸n thÎ héi viªn, vÐ ch¬i g«n. §èi t­îng nép thuÕ §èi t­îng nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n (gäi chung lµ c¬ së) s¶n xuÊt, nhËp khÈu hµng ho¸ vµ kinh doanh dÞch vô thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. C¨n cø tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biªt C¨n cø tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ vµ thuÕ suÊt. Gi¸ tÝnh thuÕ: §èi víi hµng ho¸ s¶n xuÊt trong n­íc lµ gi¸ do c¬ së s¶n xuÊt b¸n ra t¹i n¬i s¶n xuÊt ch­a cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu céng thuÕ nhËp khÈu. §èi víi hµng ho¸ gia c«ng lµ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ s¶n xuÊt cïng lo¹i hoÆc t­¬ng ®­¬ng t¹i cïng thêi ®IÓm giao hµng. §èi víi dÞch vô gi¸ cung øng dÞch vô ch­a cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. §èi víi hµng ho¸ dÞch vô ®Ó trao ®æi hoÆc tiªu dïng néi bé, biÕu, tÆng lµ gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cña hµng ho¸, dÞch vô cïng lo¹i hoÆc t­¬ng ®­¬ng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh ho¹t ®éng nµy. §èi víi r­îu s¶n xuÊt trong n­íc, kinh doanh ca-si-n«, trß ch¬I b»ng m¸y gi¾c- p«t, kinh doanh g«n, gi¸ tÝnh thuÕ do chÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ. ThuÕ suÊt tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô ®­îc quy ®Þnh theo BiÓu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp X¸c ®Þnh sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép: ThuÕ tiªu thô;®Æc biÖt ph¶i nép = Gi¸ trÞ doanh thu cña;hµng ho¸ thuéc diÖn chÞu; thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt x ThuÕ suÊt thuÕ;tiªu thô ®Æc biÖt C¬ së s¶n xuÊt, nhËp khÈu hµng ho¸, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn kª khai ®Çy ®ñ, ®óng thêi gian quy ®Þnh, ®óng mÉu tê khai theo h­íng dÉn cña Bé tµi chÝnh vµ chÞu trach nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc kª khai. Nép thuÕ: C¬ së s¶n xuÊt hµng ho¸, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép thuÕ vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc t¹i n¬i s¶n xuÊt, kinh doanh theo th«ng b¸o nép thuÕ cña c¬ quan thuÕ. Thêi h¹n nép thuÕ cña th¸ng ®­îc ghi trong th«ng b¸o thuÕ chËm nhÊt kh«ng qu¸ 20 ngµy cña th¸ng tiÕp theo. C¬ së nhËp khÈu hµng ho¸ chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép thuÕ theo tõng lÇn nhËp khÈu. Thêi h¹n th«ng b¸o vµ thêi h¹n nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu thùc hiÖn theo thêi h¹n th«ng b¸o vµ nép thuÕ nhËp khÈu. Võa qua Quèc héi ®· ban hµnh LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµo ngµy 17/6/2003, LuËt nµy cã hiÖu lùc tõ ngay 1/1/2004 trong ®ã cã söa ®æi bæ sung vÒ ®èi t­îng chÞu thuÕ vµ thay ®æi møc thuÕ su©t cña mét sè mÆt hµng chÞu thuÕ tiªu thu ®Æc biÖt, thêi h¹n nép thuÕ,…luËt ®­îc h­íng dÉn thùc hiÖn chi tiÕt t¹i NghÞ ®Þnh sè149/2003N§ - CP ngµy 04/12/2003 cña ChÝnh phñ, Th«ng t­ 119/2003/TT – BTC ngµy 12/12/2003. 1.1.3.5. ThuÕ xuÊt nhËp khÈu ThuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu lµ lo¹i thuÕ thu vµo c¸c mÆt hµng d­îc phÐp xuÊt khÈu, nhËp khÈu. Môc ®Ých cña thuÕ: t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ n­íc, b¶o vÖ hµng néi ®Þa vµ s¶n xuÊt trong n­íc, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n­íc cã thÓ xuÊt khÈu víi gi¸ ®ñ c¹nh tranh. §èi t­îng chÞu thuÕ : 16
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Lµ hµng ho¸ ®­îc phÐp xuÊt khÈu, nhËp khÈu qua cña khÈu biªn giíi Viªt Nam, kÓ c¶ hµng ho¸ tõ thÞ tr­êng trong n­íc ®­a vµo khu chÕ xuÊt vµ tõ khu chÕ xuÊt ®­a ra thÞ tr­¬ng trong n­íc. Hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña c¸c tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®­îc phÐp mua b¸n, trao ®æi, vay nî víi n­íc ngoµi. Hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña c¸c tæ chøc kinh tÕ n­íc ngoµi, cña c¸c h×nh thøc ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Hµng ho¸ t¹i hai môc trªn ®ù¬c phÐp xuÊt khÈu vµo c¸c khu chÕ xuÊt t¹i ViÖt Nam vµ hµng ho¸ cña c¸c xÝ nghiÖp trong khu chÕ xuÊt ®­îc phÐp nhËp khÈu vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam. Hµng ho¸ xuÊt, nhËp khÈu ®Ó lµm hµng mÉu, qu¶ng c¸o, dù héi chî triÓn l·m. Hµng viÖn trî hoµn l¹i vµ kh«ng hoµn l¹i. Hµng ho¸ v­ît qóa tiªu chuÈn hµnh lý ®­îc miÔn thuÕ mang theo ng­êi cña c¸ nh©n ng­êi ViÖt Nam vµ ng­êi n­íc ngoµi khi xuÊt nhËp c¶nh qua c­¶ khÈu, biªn giíi ViÖt Nam. Hµng lµ quµ biÕu, quµ tÆng v­ît qua tiªu chuÈn miÔn thuª cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ë n­íc ngoµi, ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi mang hoÆc göi vÒ cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ë ViÖt Nam vµ ng­îc l¹i. Hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu v­ît qua tiªu chuÈn miÔn thuÕ cña c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¬ quan ngo¹i giao n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ cña c¸ nh©n ng­êi n­íc ngoµi lµm viÖc t¹i c¸c tæ chøc nãi trªn hoÆc c¸c h×nh thøc ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Hµng lµ tµi s¶n di chuyÓn v­ît qu¸ tiªu chuÈn miÔn thuÕ cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi xuÊt khÈu qua cöa khÈu, biªn giíi ViÖt Nam do hÕt thêi h¹n c­ tró vµ lµm viÖc t¹i ViÖt Nam vµ cña c¸ nh©n ng­êi ViÖt Nam ®­îc ChÝnh phñ ViÖt Nam cho phÐp xuÊt c¶nh ®Ó ®Þnh c­ ë ng­íc ngoµi. §èi t­îng kh«ng chÞu thuÕ: Hµng vËn chuyÓn qu¸ c¶nh hoÆc m­în ®­êng qua biªn giíi ViÖt Nam, hµng chuyÓn khÈu theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Hµng viÖn trî nh©n ®¹o. 17
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã hµng ho¸ thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ, khi xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®Òu ph¶i nhËp thuÕ xuÊt khÈu thuÕ nhËp khÈu. C¨n cø tÝnh thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu: Sè l­îng tõng mÆt hµng ghi trong tê khai hµng xuÊt khÈu c¨n cø trªn hîp ®ång ngo¹i th­¬ng vµ kÕt qu¶ kiÓm ho¸ hµng xuÊt nhËp khÈu. Gi¸ tÝnh thuÕ: ®­îc x¸c ®Þnh theo gi¸ ghi trªn hîp ®ång mua b¸n cã ®ñ chøng tõ hîp lÖ vµ thanh to¸n qua ng©n hµng. §èi víi hµng xuÊt khÈu, gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ b¸n t¹i cöa khÈu (gi¸ FOB) kh«ng bao gåm phÝ vËn t¶I (F), phÝ b¶o hiÓm (I) tõ cöa khÈu ®i tíi cöa khÈu ®Õn. §èi víi hµng nhËp khÈu, gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ thùc tÕ mua t¹i cöa khÈu nhËp (gi¸ CIF) gåm c¶ chi phÝ b¶o hiÓm tõ cöa khÈu ®i tíi cöa khÈu nhËp. CIF = C (gi¸ FOB cña hµng ho¸) + I + F ThuÕ suÊt cña mÆt hµng: ®­îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i c¸c biÓu thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu. X¸c ®Þnh sè thuÕ suÊt nhËp khÈu: ThuÕ xuÊt khÈu;nhËp khÈu;ph¶i nép = Sè l­îng tõng;mÆt hµng xuÊt khÈu;nhËp khÈu Gi¸ tÝnh;thuÕ x x ThuÕ suÊt thuÕ;xuÊt khÈu;nhËp khÈu 1.1.4. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n thuÕ Trong kú kÕ to¸n, c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã nghÜa vô thanh to¸n víi nhµ n­íc vÒ c¸c kho¶n ph¶i nép trong ®ã cã c¸c lo¹i thuÕ. H¹ch to¸n thanh to¸n víi nhµ n­íc ph¶i thùc hiÖn ®­îc c¸c nhiÖm vô h¹ch to¸n sau: - TÝnh, kª khai ®óng c¸c kho¶n thuÕ, c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c cho nhµ n­íc theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. - Ph¶n ¸nh kÞp thêi sè tiÒn cña c¸c kho¶n ph¶i nép t¹m thêi kª khai hoÆc sè chÝnh thøc theo møc duyÖt cña c¬ quan thuÕ, tµi chÝnh trªn hÖ th«ng b¶ng kª khai, sæ chi tiÕt c¸c kho¶n thanh to¸n vµ hÖ thèng ghi nhËt ký, sæ c¸i tæng hîp. - Gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô nhµ n­íc ®Ó ®¶m b¶o nép ®óng, nép ®ñ, nép kÞp thêi c¸c kho¶n ph¶i nép. Kª khai chÝnh x¸c khèi l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi t­îng trî gi¸ cña nhµ n­íc. 18
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr­êng hîp nép c¸c kho¶n b»ng ngo¹i tÖ th× viÖc ghi sæ tiÕn hµnh trªn c¬ së quy ®æi mét sè ngo¹i tÖ thµnh VN§ theo tû gi¸ thùc tÕ ë thêi ®iÓm nép. §Ó h¹ch to¸n thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc , kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 333-thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc. C¸c sæ s¸ch, chøng tõ phôc vô cho kÕ to¸n thuÕ : Sæ C¸i tµi kho¶n 333, sæ chi tiÕt theo dâi c¸c lo¹i thuÕ, c¸c ho¸ ®¬n , b¶ng khai thuÕ... Sau ®©y lµ c¸ch thøc h¹ch to¸n mét sè lo¹i thuÕ th­êng ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp. 1.1.4.1. H¹ch to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng * H¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ Tµi kho¶n sö dông : TK 133- ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ. TK 3331- ThuÕ GTGT ph¶i nép. S¬ ®å 1 : s¬ ®å h¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ TK111,112,331 TK152,156,211 TK154,632 TK911 TK511 TK111,112,131 (1) (4) TK133 TK3331 (6) (5) (2) TK111,112 (7) (3) Chó thÝch : 1. Gi¸ trÞ vËt t­, hµng ho¸, TSC§, nhËp kho theo gi¸ thùc tÕ ch­a cã thuÕ GTGT ®Çu vµo. 2. ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ. 3. ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ n­íc. 4. Doanh thu b¸n hµng ch­a cã thuÕ GTGT 5. ThuÕ GTGT ph¶i nép 6. ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ víi thuÕ GTGT ph¶i nép 7. Nép thuÕ GTGT vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc. 19
615589

Tài liệu liên quan


Xem thêm