Tài liệu miễn phí Tài chính - Ngân hàng

Download Tài liệu học tập miễn phí Tài chính - Ngân hàng

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Các nhân tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm ra các nhân tố tác động đến nợ xấu của hệ thống các ngân hàng TMCP Việt Nam. Đồng thời, tác giả phân tích, đánh giá và giải thích nguyên nhân của sự tác động. Từ đó, đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm giúp kiểm soát và quản lý nợ xấu của ngân hàng.

10/19/2021 12:46:44 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu vai trò của kỹ thuật thu thập BCKT đến kết quả của cuộc kiểm toán BCTC và hoàn thiệt kỹ thuật thu thập BCKT trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/19/2021 12:46:17 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Đánh giá chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Bắc Á - chi nhánh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu chính của khoá luận này là đánh giá chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tại Bắc Á - Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Khoá luận sẽ đề xuất một số giải pháp giúp Bắc Á - Chi nhánh Thừa Thiên Huế giảm thiểu rủi ro tín dụng, mà cụ thể là dư nợ xấu trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân.

10/18/2021 1:25:30 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Gia Phát, Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Gia Phát, Đà Nẵng. Đánh giá ưu, nhược điểm và đưa ra những giải pháp nâng cao công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác đinh kết quả kinh doanh, Đà Nẵng.

10/18/2021 1:25:12 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Việt Bắc

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Việt Bắc. Đưa ra một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Việt Bắc.

10/18/2021 1:24:49 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tấn Lập

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tấn Lập. Từ đó, hiểu sâu hơn về lý thuyết và có cái nhìn thực tế hơn về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.

10/18/2021 1:24:29 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình Bán hàng – Thu tiền tại Công ty TNHH TM & DV Tấn Thành

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền. Tìm hiểu thực trạng thiết kế và vận hành kiểm soát hệ thống KSNB chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty TNHH TM & DV Tấn Thành. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống KSNB chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty TNHH TM & DV Tấn Thành.

10/18/2021 1:23:55 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Nước Khoáng Bang

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lí luận liên quan đến kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Tìm hiểu, đánh giá công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Nước Khoáng Bang. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Nước Khoáng Bang.

10/18/2021 1:23:34 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế

Đề tài: “Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế” được thực hiện nhằm tìm hiểu cơ sở lí luận liên quan đến phân tích báo cáo tài chính, phân tích các chỉ tiêu cụ thể phản ánh tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế. Từ đó, đưa ra những đánh giá, nhận xét về những ưu điểm, những hạn chế đang còn tồn tại trong công ty. Sau đó, đề xuất những giải pháp nhằm hạn chế và cải thiện tình hình tài chính của công ty trong tương lai.

10/18/2021 1:23:16 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam- Chi nhánh Huế

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là lý luận và thực tiễn về hệ thống KSNB hoạt động cho vay của NHTM, đề tài đánh giá thực trạng hệ thống KSNB hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương – chi nhánh Huế và đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB hoạt động cho vay KHCN tại NH trong thời gian tới.

10/18/2021 1:22:55 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Phương Nam

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu lý luận và nghiên cứu thực trạng, Khóa luận đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Phương Nam.

10/18/2021 1:22:35 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp Trường Đại học Kinh tế Huế tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ân Nghĩa

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH XD và TM Ân Nghĩa để nhận xét, đánh giá, chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm của công tác kế toán trong công ty. Trên cơ sở đó, đề ra một số giải pháp nhằm công tác kế toán diễn ra một cách chính xác theo đúng quy định pháp luật Nhà nước, tránh được những sai sót như: thông tin sai lệch trên các hóa đơn, chứng từ; quy trình luân chuyển chứng từ không hợp lệ; nộp thuế không đúng thời hạn…, góp phần hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN của doanh nghiệp.

10/18/2021 1:22:18 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy Hanviha

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu, hệ thống và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Dăm gỗ trong các doanh nghiệp sản xuất. Tìm hiểu và phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Dăm gỗ tại Công ty Trồng rừng và Sản xuất Nguyên liệu Giấy Hanviha.

10/18/2021 1:22:00 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu, nghiên cứu thực tế công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm. Đưa ra được những giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hơn hệ thống kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đẩu tư Đồng Lâm.

10/18/2021 1:21:37 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty bảo hiểm PJICO Huế

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu thực trạng tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty bảo hiểm PJICO Huế; So sánh giữa hệ thống cơ sở lý luận và tình hình thực tế tại công ty từ đó đưa ra nhận xét về ưu điểm và nhược điểm của công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty bảo hiểm PJICO Huế; Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty bảo hiểm PJICO Huế.

10/18/2021 1:21:05 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Phân tích báo cáo tài chính Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích báo cáo tài chính của Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa nhằm giúp bản thân Nhà máy và người dùng báo cáo tài chính có cái nhìn khách quan, đúng đắn về tình trạng tài chính của Nhà máy. Qua đó, Nhà máy có thể nắm bắt được những điểm mạnh, những mặt còn hạn chế trong hoạt động tài chính để có thể đưa ra những giải pháp hợp lý giúp cho tài chính Nhà máy bền vững, tự chủ và phát triển.

10/18/2021 1:20:20 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình.

10/18/2021 1:19:55 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Excado Việt Nam

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Excado Việt Nam với nội dung nghiên cứu gồm 3 chương, được trình bày như sau: lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp; Thực trạng kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Excado Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Excado Việt Nam.

10/13/2021 3:38:58 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần công nghệ Ngọc Linh

Nội dung nghiên cứu đề tài gồm có 3 chương, được trình bày cụ thể như sau: Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần công nghệ Ngọc Linh; Thực trạng kế toán nguyên vật liệu của công ty cổ phần công nghệ Ngọc Linh; Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán của Công ty Cổ phần công nghệ Ngọc Linh.

10/13/2021 3:38:27 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội

Nội dung đề tài gồm có 3 phần được trình bày cụ thể như sau: Tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh; Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội;...Mời các bạn cùng tham khảo!

10/13/2021 3:17:50 PM +00:00

Chuyên đề thực tập chuyên ngành: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần giải trí BHD-MVP

Nội dung của báo cáo này ngoài lời nói đầu được chia thành 3 chương, được trình bày cụ thể như sau: Đặc điểm lao động-tiền lương và quản lý lao động, tiền lương của công ty CPGT BHD-MVP; thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CPGT BHD- MVP; hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CPGT BHD- MVP.

10/13/2021 3:12:38 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Tài chính Ngân hàng: Ứng dụng mô hình Z-Score trong Xếp hạng tín dụng khách hàng Doanh nghiệp tại NHTM cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Khóa luận được nghiên cứu với mục tiêu nhằm nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về hoạt động XHTD tại NHTM và mô hình Z-Score, từ đó tác giả ứng dụng mô hình Z-Score trong việc XHTD cho ngân NHTM cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

10/10/2021 6:49:59 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Tài chính ngân hàng: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại PGD Hải An, Ngân hàng TMCP quốc dân-chi nhánh Hải Phòng

Nội dung của khóa luận trình bày lý luận chung về hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại; thực trạng hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hải An; giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hải An.

10/10/2021 3:10:44 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang

Mục đích nghiên cứu của Khoá luận nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang. Tìm ra những mặt tồn tại và nguyên nhân tồn tại những thiếu sót trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/9/2021 11:06:48 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phòng

Bố cục của Khoá luận này gồm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ; Chương 2 - Thực trạng tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại công ty cổ phần thương mại quế phòng; Chương 3 - Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/6/2021 1:40:30 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hải An - Hải Phòng

Mục đích của Khoá luận nghiên cứu về chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng qua đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hải An - Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/6/2021 1:40:21 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hải An

Bố cục của Khoá luận này gồm 3 chương: Chương 1 - Lý luận chung về hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại; Chương 2 - Thực trạng hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hải An; Chương 3 - Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hải An. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/6/2021 1:40:12 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH Nexia Stt chi nhánh An Phát thực hiện

Bố cục của Khoá luận này gồm 3 chương: Chương 1 - Lý luận chung về kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính; Chương 2 - Quy trình kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Nexia Stt – Chi nhánh An Phát thực hiện; Chương 3 - Giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Nexia STT – Chi nhánh An Phát. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/6/2021 1:40:03 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Sơn

Bố cục của Khoá luận này gồm 3 chương: Chương 1 - Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ; Chương 2 - Thực trạng về công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Sơn; Chương 3 - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Sơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/6/2021 1:39:54 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Thiên Nam

Mục đích của Khoá luận nhằm hệ thống hóa lại những kiến thức đã học, trong đó chủ yếu là lý thuyết về phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Thiên Nam; dựa vào thực trạng đã phân tích, từ đó rút ra nhận xét và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Thiên Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/6/2021 1:10:43 AM +00:00