Tài liệu miễn phí Tài chính - Ngân hàng

Download Tài liệu học tập miễn phí Tài chính - Ngân hàng

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tuấn Châu

Khóa luận trình bày hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tuấn Châu năm 2016.

5/22/2021 8:57:53 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Tài chính - Ngân hàng: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh - chi nhánh Hải Phòng - PGD Hải Đăng

Đề tài phân tích và đánh giá thực trạng huy động vốn của Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng - PGD Hải Đăng trong giai đoạn 2015-2017. Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng - PGD Hải Đăng.

5/22/2021 8:57:45 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH An Vũ Khang

Khóa luận khái quát hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ; phản ánh được thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH An Vũ Khang; đánh giá được những ưu, nhược điểm của công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH An Vũ Khang, trên cơ sở đó đưa ra những biện pháp hoàn thiện.

5/22/2021 8:57:35 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thanh toán với người mua người bán tại Công ty cổ phần 19-9

Khóa luận tiến hành đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần 19-9 nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

5/22/2021 8:57:25 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Tài chính - Ngân hàng: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh - CN Hải Phòng - PGD Hải Đăng

Khóa luận phân tích và đánh giá chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng - PGD Hải Đăng trong giai đoạn 2015-2017; đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng - PGD Hải Đăng.

5/22/2021 8:57:17 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và giao nhận vận tải Phúc Sơn

Khóa luận mô tả thực trạng công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP thương mại và giao nhận vận tải Phúc Sơn; đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP thương mại và giao nhận vận tải Phúc Sơn.

5/22/2021 8:57:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sơn Hải

Khóa luận trình bày các cơ sở lý luận về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hải.

5/22/2021 8:56:00 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Đại Lợi

Khóa luận trình bày khái quát hóa được những lý luận cơ bản về công tác kế toán Nguyên vật liệu trong doanh nghiệp; phản ánh được thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Đại Lợi; đánh giá được những ưu nhược điểm của công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Đại Lợi.

5/22/2021 8:55:14 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh giao nhận quốc tế V.M.T.C

Khóa luận trình bày các cơ sở lý luận về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn giao nhận quốc tế V.M.T.C.

5/22/2021 8:54:15 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty TNHH thương mại và vận tải Đông Phong

Khóa luận mô tả, phân tích thực trạng về kế toán tiền lương tại Công ty TNHH thương mại và vận tải Đông Phong; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương tại Công ty TNHH thương mại và vận tải Đông Phong.

5/22/2021 8:53:56 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH thương mại Hoàng Hiến

Nội dung của luận gồm 3 chương với các nội dung những vấn đề cơ bản về công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại; thực trạng tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại Hoàng Hiến; một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại Hoàng Hiến.

5/22/2021 8:53:20 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV duyên hải – xí nghiệp 7

Khóa luận nghiên cứu lý luận chung về công tác kế toán vốn bằng tiền; mô tả và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại đơn vị thực tập; đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

5/22/2021 8:53:09 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp cảng Hải Phòng

Nội dung của khóa luận trình bày lý chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; Thực trạng công tác ké toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP thương mại dịch vụ Tổng hợp cảng Hải Phòng.

5/22/2021 8:51:16 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần vật tư và vận tải ITASCO

Nội dung của khóa luận tìm hiểu thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần vật tư và vận tải ITASCO; một vài nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công kế toán vốn bằng tiền tại công ty cố phần vật tư và vận tải ITASCO.

5/22/2021 8:51:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Hoàng Phát

Khóa luận mô tả và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Hoàng Phát; đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Hoàng Phát nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

5/22/2021 8:50:10 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ sản xuất và thương mại Hùng Nhung

Khóa luận đánh giá được những ưu điểm, nhược điểm của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sản Xuất Và Thương Mại Hùng Nhung, trên cơ sở đó đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí tại đơn vị thực tập.

5/22/2021 8:49:41 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng

Khóa luận phản ánh được thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng; đánh giá được những ưu, nhược điểm của công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng, trên cơ sở đó đưa ra những biện pháp hoàn thiện.

5/22/2021 8:49:23 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hà

Khóa luận tìm hiểu lý luận về công tác vốn bằng tiền trong doanh nghiệp; tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệp; đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng, trên cơ sở đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

5/22/2021 8:49:12 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty CP thiết bị phụ tùng Hải Phòng

Khóa luận trình bày lý luận chung về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán trong các doanh nghiệp; thực tế công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng; một số giải pháp để hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng.

5/22/2021 8:49:02 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Trung Thủy

Nội dung của khóa luận tìm hiểu thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Trung Thủy; đề xuất cá giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Trung Thủy.

5/22/2021 8:48:35 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH An Minh

Nghiên cứu, nắm vững những lý luận chung về kế toán phải thu, phải trả nói chung và phải thu khách hàng, phải trả người bán nói riêng nhằm tránh hao hụt vốn, điều chỉnh tình hình tài chính trong doanh nghiệp.

5/22/2021 8:48:15 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Yết Kiêu

Nội dung của khóa luận trình bày mô tả thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Yết Kiêu; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chí phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Yết Kiêu.

5/22/2021 8:48:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH tiếp vận Mercury Việt Nam

Khóa luận mô tả thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tiếp Vận Mercury Việt Nam; đưa ra một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tiếp Vận Mercury Việt Nam.

5/22/2021 8:47:34 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Huy Vũ

Khóa luận khái quát hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Huy Vũ; đánh giá được những ưu, nhược điểm của công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Huy Vũ, trên cơ sở đó đưa ra những biện pháp hoàn thiện.

5/22/2021 8:47:24 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH thời trang Giang Nhàn

Khóa luận tìm mô tả, phân tích thực trạng về kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH Thời Trang Giang Nhàn tại Công ty TNHH Thời Trang Giang Nhàn; đ ề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH Thời Trang Giang Nhàn.

5/22/2021 8:46:46 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại khoáng sản than Đông Bắc

Khóa luận với mục tiêu đánh giá được những ưu, nhược điểm của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Khoáng Sản Than Đông Bắc, trên cơ sở đó đưa ra những biện pháp hoàn thiện.

5/22/2021 8:45:10 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh

Nội dung của khóa luận trình bày lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ; thực trạng công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh; một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh.

5/22/2021 8:44:50 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh

Khóa luận trình bày mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xá định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị Nhật Anh.

5/22/2021 8:44:32 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm

Khóa luận khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; mô tả thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm; đưa ra một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm.

5/22/2021 8:44:20 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH An Minh

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận này là đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trông công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng, trên cơ đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt công tác hạch toán kế toán.

5/22/2021 8:43:46 AM +00:00