Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng kĩ thuật

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 201 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng kĩ thuật. Mục tiêu của luận án là đề xuất các biện pháp phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuật, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường Cao đẳng kĩ thuật.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-khoa-hoc-giao-duc-phat-trien-ki-nang-thich-ung-nghe-qua-thuc-han-69tbuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

NGUYỄN THÀNH LONG

PH¸T TRIÓN KÜ N¡NG THÝCH øNG NGHÒ QUA
THùC HµNH, THùC TËP NGHÒ NGHIÖP CHO SINH VI£N
CAO §¼NG KÜ THUËT

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

HÀ NỘI, 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

NGUYỄN THÀNH LONG

PH¸T TRIÓN KÜ N¡NG THÝCH øNG NGHÒ QUA
THùC HµNH, THùC TËP NGHÒ NGHIÖP CHO SINH VI£N
CAO §¼NG KÜ THUËT

Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Kĩ thuật công nghiệp
Mã số: 62.14.01.11

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nguyễn Văn Hộ

HÀ NỘI, 2017

i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu
và kết quả nghiên cứu trong luận án chưa từng được ai công bố trong bất kì
công trình nào khác.
Tác giả luận án

Nguyễn Thành Long

ii

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến GS.TSKH Nguyễn Văn Hộ
đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành công trình
nghiên cứu này.
Tôi xin cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phòng
Sau Đại học, Khoa Sư phạm kĩ thuật, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn
thành luận án này.
Tôi xin cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học Kiến trúc Hà
Nội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập, nghiên cứu để tôi
hoàn thành luận án này.
Tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, các bạn
đồng nghiệp, những người luôn động viên, khuyến khích và giúp đỡ về mọi
mặt để tôi có thể hoàn thành công việc nghiên cứu của mình.
Hà Nội, tháng 9 năm 2017
Tác giả luận án

Nguyễn Thành Long

iii

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iii
DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT ............................................................... vii
DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ ............................................................... viii
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................... ix
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Lí do chọn đề tài ............................................................................................ 1
2. Mục đích nghiên cứu ..................................................................................... 3
3. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................... 3
4. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................... 4
5. Giả thuyết khoa học ...................................................................................... 4
6. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 4
7. Đóng góp mới của luận án ............................................................................ 5
8. Cấu trúc luận án ............................................................................................ 6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG THÍCH
ỨNG NGHỀ CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KĨ THUẬT ......................... 7
1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ .................................................. 7
1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài.................................................................. 7
1.1.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam .................................................................. 11
1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN ............................................................ 15
1.2.1. Thích ứng nghề...................................................................................... 15
1.2.2. Kĩ năng thích ứng .................................................................................. 20
1.2.3. Kĩ năng thích ứng nghề. ........................................................................ 24
1.2.4. Phát triển kĩ năng thích ứng nghề ......................................................... 25

1123708

Tài liệu liên quan


Xem thêm