Lecture International trade and investment: Chapter 8 - John Gionea

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 48 | Page: 24 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture International trade and investment: Chapter 8 - John Gionea. Chapter 8 - Regional economic integration. The main goals of this chapter are to: Explain the process and the levels of regional economic integration; review the progress towards regional integration in Europe, the Americas, Asia and elsewhere; outline the basic costs and benefits of economic integration (such as trade creation and trade diversion).. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-trade-and-investment-chapter-8-john-gionea-1cqauq.html

Nội dung


Chapter 8:Regional Economic Integration APEC F T A A Australia­ New Zealand Copyright ©2003 McGraw­Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a International Trade and Investment by John Gionea Slides prepared by John Gionea TOPIC PLAN • LECTURE NOTES – AUSTRALIA’S MERCHANDISE TRADE WITH THE REST OF THE WORLD – COMPARATIVE TRADE INDICATORS – AUSTRALIA’S POSITION IN THE SERVICES TRADE – AUSTRALIA AS A DESTINATION OF FDI – AUSTRALIA’S DIRECT INVESTMENT ABROAD • TUTORIAL EXERCISES Copyright ©2003 McGraw­Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a International Trade and Investment by John Gionea Slides prepared by John Gionea Regional Economic Integration • Agreements among countries in a geographic region to reduce, and ultimately remove, tariff and non­tariff barriers to the free flow of goods, services and factors of production among each other. • It is estimated that currently there are about 220 regional trade arrangements! Copyright ©2003 McGraw­Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a International Trade and Investment by John Gionea Slides prepared by John Gionea REGIONAL TRADE ARRANGEMENTS • Exception to MFN Rule • Five levels of regional economic integration: –Industrial free trade area –Full free trade area –Customs Union –Common Market –Economic Union Copyright ©2003 McGraw­Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a International Trade and Investment by John Gionea Slides prepared by John Gionea Regional Economic Integration FREE TRADE AREA(FTA) • NO Tariffs and quotas among members • National tariffs against non­members • Partial(Industrial)FTA and Full FTA Free Trade Area • Bilateral FTA:Australia­New Zealand • Plurilateral FTA: EFTA, NAFTA, AFTA. Copyright ©2003 McGraw­Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a International Trade and Investment by John Gionea Slides prepared by John Gionea ... - tailieumienphi.vn 1071971