Tài liệu miễn phí Tài chính doanh nghiệp

Download Tài liệu học tập miễn phí Tài chính doanh nghiệp

Tác động của các nhân tố đến đòn bẩy tài chính doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm từ doanh nghiệp bất động sản và vật liệu xây dựng Việt Nam

Bài viết này được nghiên cứ nhằm tìm ra các nhân tố tác động đến đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp bất động sản và doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết ở Việt Nam.

12/29/2020 6:31:30 PM +00:00

Bài giảng môn Đầu tư tài chính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

Bài giảng môn Đầu tư tài chính: Chương 4 do ThS. Nguyễn Thị Kim Anh trình bày các nội dung chính sau: Phân tích đầu tư cổ phiếu, phân tích kinh tế vĩ mô và ngành kinh tế, phân tích công ty,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:10:57 PM +00:00

Bài giảng môn Đầu tư tài chính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

Bài giảng môn Đầu tư tài chính: Chương 3 do ThS. Nguyễn Thị Kim Anh trình bày các nội dung chính sau: Phân tích đầu tư trái phiếu, phân tích kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán, định giá trái phiếu, đo lường lợi suất trái phiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:10:49 PM +00:00

Bài giảng môn Đầu tư tài chính: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

Bài giảng môn Đầu tư tài chính: Chương 2 do ThS. Nguyễn Thị Kim Anh trình bày các nội dung chính sau: Phân tích cấu trúc thông tin trên thị trường tài chính, lý thuyết về thị trường hiệu quả, cấu trúc thông tin trên thị trường tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:10:41 PM +00:00

Bài giảng môn Đầu tư tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

Bài giảng môn Đầu tư tài chính: Chương 1 do ThS. Nguyễn Thị Kim Anh trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về đầu tư tài chính, những vấn đề chung về đầu tư tài chính, lợi nhuận và rủi ro, chức năng của tài sản tài chính, đầu tư tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:10:33 PM +00:00

Giải pháp cải thiện năng lực tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Bài viết này sử dụng kết hợp phương pháp tỷ số và phương pháp Dupont để phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực tài chính công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

12/29/2020 4:11:32 PM +00:00

Ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bài viết này phân tích ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần trên địa bàn Thành phố Đà nẵng. Nghiên cứu đã sử dụng mô hình hồi quy cho dữ liệu bảng với mẫu gồm 150 công ty cổ phần trên địa bàn Thành phố Đà nẵng trong giai đoạn 2017-2019.

12/29/2020 3:47:16 PM +00:00

Bài giảng Quản lý tài chính công - Bài 4: Quản lý ngân sách

Bài giảng Quản lý tài chính công - Bài 4: Quản lý ngân sách trình bày khái niệm và vai trò của quản lý ngân sách nhà nước; các nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước; nội dung quản lý ngân sách nhà nước.

12/29/2020 2:54:51 PM +00:00

Bài giảng Phân tích tài chính – Bài 9: Chi phí và cơ cấu vốn

Bài giảng Phân tích tài chính – Bài 9: Chi phí và cơ cấu vốn trình bày khái niệm cơ cấu vốn, đòn bẩy tài chính, lá chắn thuế của nợ vay, chi phí vốn chủ sở hữu và chi phí vốn bình quân trọng số; ảnh hưởng của cơ cấu vốn.

12/29/2020 2:48:42 PM +00:00

Bài tập và gợi ý trả lời Chỉ số

Tài liệu cung cấp đến các bạn sinh viên với 6 bài tập vận dụng giúp các bạn ôn luyện, củng cố kiến thức phục vụ học tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 2:11:13 PM +00:00

Bài giảng Quản lý tài chính công - Bài 3: Ngân sách nhà nước

Bài giảng Quản lý tài chính công - Bài 3: Ngân sách nhà nước tìm hiểu bản chất kinh tế và vai trò của ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách nhà nước; mục lục ngân sách nhà nước; năm ngân sách và chu trình ngân sách nhà nước.

12/29/2020 2:08:01 PM +00:00

Bài giảng Quản lý tài chính công - Bài 2: Lý thuyết về thuế

Bài giảng Quản lý tài chính công - Bài 2: Lý thuyết về thuế được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn sinh viên kiến thức về những vấn đề chung về thuế; phân loại thuế; hệ thống thuế và tính chất của một hệ thống thuế tối ưu; phân tích tác động của thuế.

12/29/2020 2:07:55 PM +00:00

The cost efficiency of Vietnamese banks – The difference between DEA and SFA

The paper aims to enrich previous findings for an emerging banking industry such as Vietnam, reporting the difference between the parametric and nonparametric methods when measuring cost efficiency. The purpose of the study is to assess the consistency in issuing policies to improve the cost efficiency of Vietnamese commercial banks.

12/29/2020 1:54:55 PM +00:00

Corruption and SME financing structure: the case of Vietnamese manufacturing

Corruption has been evidenced as one of the major factors that drive a firm’s dynamics and growth. This study examines the relationship between corruption and financing structure decisions of small and medium-sized enterprises (SMEs) in Vietnam.

12/29/2020 1:54:49 PM +00:00

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Bài 3 - Lê Quốc Anh

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1 - Bài 3: Các báo cáo tài chính doanh nghiệp cung cấp các kiến thức về khái niệm và ý nghĩa của báo cáo tài chính; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; ví dụ tổng hợp.

12/29/2020 12:57:24 PM +00:00

Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 8 - Nguyễn Tuấn Anh

Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 8: Dự báo báo cáo tài chính trình bày khái niệm và ý nghĩa của dự báo báo cáo tài chính; quy trình và căn cứ lập báo cáo tài chính dự báo; phương pháp lập dự báo báo cáo tài chính doanh nghiệp; lập dự báo báo cáo kết quả kinh doanh; lập dự báo bảng cân đối kế toán; lập dự báo ngân quỹ; ứng dụng phân tích tài chính doanh nghiệp.

12/29/2020 12:54:48 PM +00:00

Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 5 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 5: Phân tích hoạt động tài chính được biên soạn với mục tiêu cung cấp đến người học các nội dung kiến thức về các nguồn vốn của doanh nghiệp; cơ cấu vốn của doanh nghiệp; vốn lưu động ròng và chính sách tài trợ vốn; rủi ro tài chính và đòn bẩy tài chính.

12/29/2020 12:54:41 PM +00:00

Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 4 - ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 4: Phân tích hoạt động đầu tư được biên soạn với mục tiêu tìm hiểu vai trò của hoạt động đầu tư đối với sự phát triển của doanh nghiệp; phân tích hoạt động đầu tư vào tài sản ngắn hạn; phân tích hoạt động đầu tư vào tài sản dài hạn; phân tích hoạt động đầu tư vào tài sản tài chính.

12/29/2020 12:54:34 PM +00:00

Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 3 - ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 3: Phân tích hoạt động kinh doanh gồm 4 nội dung phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh; nguyên tắc kế toán ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh; phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp; các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

12/29/2020 12:54:27 PM +00:00

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Mai Chi

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Bài 6: Phân tích khả năng sinh lợi với các nội dung nhận diện được khả năng sinh lợi và mối quan hệ giữa khả năng sinh lợi với hiệu quả kinh doanh; nội dung và công thức chung để xác định khả năng sinh lợi; qui trình chung về phân tích khả năng sinh lợi; chỉ tiêu, nội dung và cách thức phân tích khả năng sinh lợi của tài sản, nguồn vốn; giải pháp cần áp dụng để nâng cao khả năng sinh lợi.

12/29/2020 12:54:19 PM +00:00

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Bài 5 - TS. Phạm Xuân Kiên

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Bài 5: Phân tích hiệu năng hoạt động được biên soạn với mục tiêu giúp người học nhận diện hiệu năng hoạt động và biểu hiện của hiệu năng hoạt động; xác định nội dung phân tích hiệu năng hoạt động; vạch rõ qui trình, nội dung, chỉ tiêu và kỹ thuật phân tích hiệu năng hoạt động.

12/29/2020 12:54:13 PM +00:00

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Minh Phương

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Bài 4: Phân tích khả năng thanh toán cung cấp đến người học các kiến thức bao gồm khả năng thanh toán và ý nghĩa phân tích; phân tích khả năng thanh toán.

12/29/2020 12:54:06 PM +00:00

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Bài 3 - TS. Nguyễn Thị Minh Phương

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Bài 3: Phân tích cấu trúc tài chính để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức về cấu trúc tài chính và ý nghĩa phân tích, phân tích cấu trúc tài chính.

12/29/2020 12:53:59 PM +00:00

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Bài 2 - GS.TS. Nguyễn Văn Công

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Bài 2: Công cụ kỹ thuật phân tích và tổ chức phân tích báo cáo tài chính với các nội dung nhận diện các công cụ kỹ thuật sử dụng để phân tích báo cáo tài chính; nắm vững qui trình và nội dung tổ chức phân tích báo cáo tài chính.

12/29/2020 12:53:52 PM +00:00

The impact of equitization on financial and operating performance of state-owned enterprises (SOEs) in Vietnam: An approach using propensity score matching

This paper examines the impact of equitization on financial and operating performance of stateowned enterprises (SOEs) in Vietnam. Previous related privatization theories have not explained whether there is an improvement in financial and operating performance of equitized SOEs compared to non-equitized SOEs or not. This study proposes to use with-without comparison method through the average treatment effect measuring the impact of equitization on financial and operating performance of SOEs.

12/29/2020 12:00:32 PM +00:00

Corporate social responsibility and firm financial performance: A literature review

This paper aims to investigate the literature on Corporate Social Responsibility (CSR) to provide a comprehensive overview of whether CSR would make a difference to organisational financial outcomes. The paper also provides a closer focus on CSR research in Vietnam. Through an extensive analysis of 86 most recent empirical studies from 2015 to 2020, we found that the contribution of CSR to firm financial performance has received significant support from the literature.

12/29/2020 11:53:04 AM +00:00

Vận dụng mô hình tam giác gian lận trong nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới gian lận trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới gian lận trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các yếu tố được xem xét bao gồm áp lực, cơ hội và thái độ sử dụng dữ liệu từ các công ty phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn 2013-2017.

12/29/2020 10:52:55 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính tại đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng chất lượng báo cáo tài chính tại đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp phân tích tổng hợp, khảo sát, thống kê mô tả, phân tích nhân tố.

12/29/2020 10:40:03 AM +00:00

Đặc điểm doanh nghiệp và việc sử dụng các kỹ thuật tài trợ vốn bootstrapping tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Mục đích của bài nghiên cứu là nhằm kiểm tra mối quan hệ giữa đặc điểm của doanh nghiệp với tình hình sử dụng các kỹ thuật tài trợ vốn boostrapping tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thông qua một mẫu bao gồm 476 doanh nghiệp.

12/29/2020 8:40:32 AM +00:00

Ứng dụng blockchain trong ngân hàng

Trong Cách mạng công nghiệp 4.0, “blockchain”(chuỗi khối) được xem là công nghệ then chốt cho chuyển đổi số và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin trong tương lai. Bài viết giới thiệu về blockchain, một số trường hợp ứng dụng trong ngành Ngân hàng cũng như những thách thức và kiến nghị trong thời gian tới.

12/29/2020 8:18:53 AM +00:00