Tài liệu miễn phí Tài chính doanh nghiệp

Download Tài liệu học tập miễn phí Tài chính doanh nghiệp

Ứng dụng ISM phân tích mối liên hệ giữa các rào cản và thực hiện Lean tại các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam

Các công ty đã và đang thực hiện sản xuất tinh gọn (Lean) để cải thiện kinh doanh, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp trải qua khó khăn khi áp dụng và đã thất bại. Các nhà nghiên cứu đã xác định được một số lượng lớn rào cản đối với việc thực hiện Lean. Hiểu những rào cản và tương tác giữa chúng rất quan trọng đối với sự thành công khi thực hiện Lean.

3/19/2021 12:55:59 AM +00:00

Chiến tranh tiền tệ - điều hành tỉ giá hối đoái

Chiến tranh tiền tệ là chiến tranh tỉ giá hối đoái giữa các đồng tiền. Chiến tranh tỉ giá hối đoái được thực hiện bằng cách phá giá hoặc nâng giá đồng tiền nước này để làm tổn hại nền kinh tế nước khác. Loài người đã từng trải qua hai cuộc chiến tranh tiền tệ. Mỗi cuộc chiến đều làm sụp đổ Hệ thống Tiền tệ quốc tế.

3/18/2021 7:29:02 PM +00:00

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp môn Quản trị tài chính

Đề cương tóm tắt các nội dung trọng tâm của các chương những vấn đề căn bản về quản trị tài chính; phân tích tài chính; hoạch định lợi nhuận; dự toán tài chính; quản trị vốn lưu động nguồn tài trợ ngắn hạn; thời giá tiền tệ... trong môn Quản trị tài chính, giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu ôn thi hiệu quả.

3/18/2021 5:39:22 PM +00:00

Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 7 - ThS. Trần Thị Hải An

Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 7: Tài chính của một số tổ chức quốc tế tìm hiểu sự hình thành, phân loại và vai trò của các tổ chức tài chính quốc tế; quỹ tiền tệ quốc tế; nhóm ngân hàng thế giới (WB); Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).

3/18/2021 4:36:52 PM +00:00

Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 6 - ThS. Trần Thị Hải An

Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 6: Thuế quan và liên minh thuế quan cung cấp kiến thức về các loại thuế quan; ảnh hưởng của thuế quan đối với các nền kinh tế nhỏ và các nền kinh tế lớn; vai trò của thuế quan; liên minh thuế quan.

3/18/2021 4:36:44 PM +00:00

Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 5 - ThS. Trần Thị Hải An

Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 5: Tài trợ quốc tế của chính phủ với các kiến thức bao gồm nội dung, ý nghĩa của khoản tài trợ quốc tế cho chính phủ; nghiệp vụ vay nợ quốc tế của chính phủ; viện trợ quốc tế không hoàn lại cho chính phủ; thực hiện tài trợ quốc tế từ chính phủ; vài nét về tình hình vay nợ và tài trợ ở Việt Nam.

3/18/2021 4:36:35 PM +00:00

Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 4 - ThS. Trần Thị Hải An

Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 4: Đầu tư quốc tế và tài chính công ty đa quốc gia trình bày các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và phân tích ưu, nhược điểm của FDI; các hình thức đầu tư quốc tế gián tiếp; tài chính của các công ty đa quốc gia.

3/18/2021 4:36:25 PM +00:00

Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 3 - ThS. Trần Thị Hải An

Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 3: Các nghiệp vụ của thị trường tài chính quốc tế phân tích được vai trò của thị trường tài chính quốc tế; hiểu được các nghiệp vụ chủ yếu của thị trường tiền tệ quốc tế; hiểu được các nghiệp vụ chủ yếu của thị trường vốn quốc tế.

3/18/2021 4:36:16 PM +00:00

Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 2 - ThS. Trần Thị Hải An

Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 2: Xác định tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế giúp người học hiểu được hệ thống tiền tệ quốc tế trong thế kỷ XX; hiểu các phương pháp xác định tỷ giá hối đoái, phân tích ưu, nhược điểm của từng phương pháp; các phương pháp xác định tỷ giá hối đoái, phân tích ưu, nhược điểm của từng phương pháp; khái niệm về cán cân thanh toán quốc tế, phân tích và đưa ra giải pháp khi cán cân thanh toán quốc tế bội chi hoặc bội thu.

3/18/2021 4:36:07 PM +00:00

Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 1 - ThS. Trần Thị Hải An

Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 1: Những vấn đề chung về tài chính quốc tế giúp người học hiểu khái niệm, đặc điểm của tài chính quốc tế; phân tích được vai trò của tài chính quốc tế; hiểu tổng quan về môn học tài chính quốc tế.

3/18/2021 4:35:58 PM +00:00

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 8 - TS. Nguyễn Thị Hà

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 8: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp trình bày tổng quan về nguồn tài trợ của doanh nghiệp; mô hình về nguồn tài trợ; nguồn tài trợ ngắn hạn; nguồn tài trợ dài hạn.

3/18/2021 4:35:50 PM +00:00

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 7 - TS. Nguyễn Thị Hà

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 7: Rủi ro và đòn bẩy của doanh nghiệp tìm hiểu rủi ro kinh doanh và đòn bẩy kinh doanh; rủi ro tài chính và đòn bẩy tài chính; đòn bẩy tổng hợp.

3/18/2021 4:35:43 PM +00:00

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 6 - TS. Nguyễn Thị Hà

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 6: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp trình bày tổng quan về đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; xác định dòng tiền của dự án đầu tư; các phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư; một số trường hợp đặc biệt trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư.

3/18/2021 4:35:36 PM +00:00

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Hà

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 5: Giá trị thời gian của tiền tìm hiểu giá trị theo thời gian của tiền; lãi đơn, lãi kép và giá trị tương lai của tiền; giá trị hiện tại của tiền; một số ứng dụng lý thuyết giá trị theo thời gian của tiền.

3/18/2021 4:35:29 PM +00:00

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Hà

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 4: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp để nắm chi tiết các nội dung về khái niệm về vốn kinh doanh; vốn cố định; vốn lưu động; hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

3/18/2021 4:35:22 PM +00:00

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 3 - TS. Nguyễn Thị Hà

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 3: Cổ tức của công ty cổ phần được biên soạn nhằm giúp người học nắm chắc kiến thức cổ tức, hình thức và trình tự trả cổ tức; chính sách trả cổ tức của công ty; cổ tức bằng cổ phiếu; mua lại cổ phiếu.

3/18/2021 4:35:15 PM +00:00

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Hà

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 2: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp giúp học viên hiểu rõ những kiến thức cơ bản về nội dung chi phí, doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp; nhận thức rõ mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận, từ đó rút ra vấn đề về đầu tư và phương pháp quản lý chi phí.

3/18/2021 4:35:08 PM +00:00

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Hà

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp sẽ giúp người học nắm được các kiến thức bao gồm nội dung chủ yếu, vai trò và mục tiêu của tài chính doanh nghiệp; các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tài chính và việc tổ chức tài chính của doanh nghiệp.

3/18/2021 4:35:01 PM +00:00

Giáo trình môn học Hạch toán tài chính nhà hàng

Giáo trình môn học Hạch toán tài chính nhà hàng là môn học chuyên ngành cho nghề Quản trị nhà hàng. Trong giáo trình gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Vị trí, vai trò hạch toán định mức; phương pháp hạch toán định mức trong kinh doanh nhà hàng; sổ sách, biểu mẫu cơ bản và cách sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 2:19:15 PM +00:00

Giáo trình môn học Tài chính doanh nghiệp

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp gồm có 10 chương với những nội dung chính sau: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, vốn cố định trong doanh nghiệp, vốn lưu động trong doanh nghiệp, chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, kế hoạch hoá tài chính, đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp, dự báo các báo cáo tài chính doanh nghiệp, vấn đề tài chính trong việc sáp nhập - hợp nhất và phá sản doanh nghiệp.

3/18/2021 2:11:28 PM +00:00

Giáo trình Thống kê doanh nghiệp

Giáo trình Thống kê doanh nghiệp trình bày những nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản trong thống kê doanh nghiệp, thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp, thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất, thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp,… Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 2:08:23 PM +00:00

Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 4: Phân tích đầu tư cổ phiếu

Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 4: Phân tích đầu tư cổ phiếu. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Những vấn đề chung, phân tích kinh tế vĩ mô và ngành kinh tế, phân tích công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 1:57:27 PM +00:00

Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 3: Phân tích đầu tư trái phiếu

Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 3: Phân tích đầu tư trái phiếu. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Những vấn đề chung, định giá trái phiếu, đo lường lợi suất trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 1:57:18 PM +00:00

Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 2: Phân tích cấu trúc thông tin trên thị trường tài chính

Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 2: Phân tích cấu trúc thông tin trên thị trường tài chính. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Lý thuyết về thị trường hiệu quả, cấu trúc thông tin trên thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 1:57:11 PM +00:00

Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 1: Tổng quan về đầu tư tài chính

Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 1: Tổng quan về đầu tư tài chính. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Những vấn đề chung về đầu tư tài chính, lợi nhuận và rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 1:57:03 PM +00:00

Lecture Money and capital markets: Chapter 24 – Peter S. Rose, Milton H.Marquis

The main contents of this chapter include all of the following: Balance sheet of commercial banks, assets: uses of funds, bank capital and profitability, off-balance-sheet activities, bank risk, liquidity risk, credit risk, interest rate risk, trading risk, other risks.

3/18/2021 1:41:22 PM +00:00

Lecture Money and capital markets: Chapter 23 – Peter S. Rose, Milton H.Marquis

In this chapter we will: Examine the transmission mechanism of monetary policy, and answer the questions of why, in the aftermath of the financial crisis of 2007-2009, monetary policy and the challenges facing central bankers are especially difficult.

3/18/2021 1:41:15 PM +00:00

Lecture Money and capital markets: Chapter 22 – Peter S. Rose, Milton H.Marquis

In this chapter we will: Catalogue the various reasons that the dynamic aggregate demand curve and the aggregate supply curve shift; examine what happens during the transition as the economy moves to long-run equilibrium. use the model to understand how central bankers work to achieve their stabilization objectives.

3/18/2021 1:41:08 PM +00:00

Lecture Money and capital markets: Chapter 21 – Peter S. Rose, Milton H.Marquis

The objective of this chapter is to understand fluctuations in inflation and real output and how central banks use conventional interest-rate policy to stabilize them. We will develop a macroeconomic model of fluctuations in the business cycle in which monetary policy plays a central role.

3/18/2021 1:41:01 PM +00:00

Lecture Money and capital markets: Chapter 20 – Peter S. Rose, Milton H.Marquis

The goal of this chapter is twofold: To examine the link between money growth and inflation in order to clarify the role of money in monetary policy, and to explain the logic underlying central bankers’ focus on interest rates.

3/18/2021 1:40:54 PM +00:00