Tài liệu miễn phí Tài chính doanh nghiệp

Download Tài liệu học tập miễn phí Tài chính doanh nghiệp

Báo cáo Thống kê tài chính chính phủ (GFS) tại Việt Nam

Báo cáo này trình bày sử dụng khung GFS trong phân tích và hoạch định chính sách tài khóa, các chỉ số đo lường kết quả hoạt động tài chính chính phủ, GFS và chuẩn mực kế toán công quốc tế, tổng quan về GFS, thống kê tài chính chính phủ ở Việt Nam, hướng dẫn kỹ thuật để chuyển đổi sang báo cáo theo GFS 2014.

5/22/2021 8:34:42 AM +00:00

Báo cáo Các hệ thống thông tin quản lý tài chính: 25 năm kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới

“Các hệ thống thông tin quản lý tài chính: 25 năm kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới” đã được chuẩn bị như một phiên bản cập nhật và mở rộng của báo cáo đánh giá FMIS, bắt đầu từ năm 2003, báo cáo nêu bật những kết quả đạt được và thách thức xuất hiện trong quá trình thiết kế và triển khai các dự án FMIS được tài trợ bởi ngân hàng Thế giới từ năm 1984.

5/22/2021 8:31:38 AM +00:00

Hướng dẫn đọc nhanh báo cáo tài chính

Tài liệu hướng dẫn các bạn các bước đọc nhanh báo cáo tài chính như kiểm tra đơn vị kiểm toán; đọc tổng quan nguồn vốn; cơ cấu tổng nguồn vốn; tiền doanh nghiệp; kiểm tra khoản tiền đang bị người khác chiếm dụng; kiểm tra khoản tiền còn lại trong công ty đang được sử dụng...

5/22/2021 6:13:35 AM +00:00

Giáo trình Thị trường tài chính (Ngành: Tài chính doanh nghiệp-Trung cấp) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Thị trường tài chính gồm 4 chương, cung cấp người đọc các kiến thức như: Tổng quan về thị trường tài chính; Thị trường tiền tệ; Thị trường hối đoái; Thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 9:40:01 PM +00:00

Giáo trình Tài chính tiền tệ (Ngành: Tài chính doanh nghiệp) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình gồm 8 chương đã thể hiện được những kiến thức cơ bản và cập nhật về tài chính tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Cụ thể như sau: Những vấn đề cơ bản của tài chính; Tài chính công và chính sách tài khóa; Tài chính doanh nghiệp; Tiền tệ và lưu thông tiền tệ; Các định chế tài chính trung gian; Ngân hàng trung ương; Thị trường tài chính; Thanh toán và tín dụng quốc tế

5/21/2021 9:39:19 PM +00:00

Giáo trình Luật kinh tế (Nghề: Tài chính doanh nghiệp) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Luật kinh tế gồm 5 chương đã thể hiện được những kiến thức cơ bản và cập nhật về Luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Gồm các nội dung chính như: Tổng quan về pháp luật kinh tế; Quy chế pháp lý về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; Các loại hình doanh nghiệp; Chế định pháp luật về hợp đồng; Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh tế.

5/21/2021 9:38:16 PM +00:00

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 2 (Nghề: Tài chính doanh nghiệp) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 2 bậc trung cấp ngành tài chính doanh nghiệp gồm 5 chương, được trình bày cụ thể như: Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Doanh thu doanh nghiệp; Hoạch định lợi nhuận doanh nghiệp; Tác động đòn bẩy lên doanh lợi và quyết định cấu trúc tài chính; Phân tích tài chính trong doanh nghiệp.

5/21/2021 9:37:42 PM +00:00

Giáo trình Thuế (Nghề: Tài chính doanh nghiệp) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Thuế được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh. Kết cấu của bài giảng gồm 8 chương, cụ thể: Tổng quan về thuế; Thuế xuất khẩu – nhập khẩu; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân; Phí và lệ phí; Thuế môn bài.

5/21/2021 9:37:00 PM +00:00

Giáo trình Kế toán tài chính (Nghề: Tài chính doanh nghiệp) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Kế toán tài chính gồm 5 chương đã thể hiện được những kiến thức cơ bản và cập nhật về kế toán doanh nghiệp trong điều kiện áp dụng Luật kế toán Việt Nam 2015. Nội dung cụ thể như: Tổng quan về kế toán tài chính; Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán; Kế toán các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh; Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo tài chính.

5/21/2021 9:36:22 PM +00:00

Giáo trình Tài chính tiền tệ - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Mục đích của giáo trình Tài chính tiền tệ giới thiệu cho học sinh một cách có hệ thống cơ sở lý luận về tài chính tiền tệ và có thể nghiên cứu để giải thích các hiện tượng tài chính tiền tệ xảy ra hàng ngày trong đời sống. Nội dung giáo trình gồm 7 chương đã thể hiện được những kiến thức cơ bản và cập nhật về tài chính tiền tệ trong nền kinh tế thị trường.

5/21/2021 9:33:03 PM +00:00

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Ngành: Kế toán) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp gồm 6 chương, được trình bày như: Tổ chức Tài chính doanh nghiệp; Vốn và quản lý vốn cố định của doanh nghiệp; Quản lý vốn lưu động; Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Doanh thu doanh nghiệp; Hoạch định lợi nhuận doanh nghiệp.

5/21/2021 9:29:16 PM +00:00

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Th.S Bùi Ngọc Mai Phương

Chương 5 - Các lý thuyết cơ cấu vốn (Theories ò capital structure). Mục tiêu học tập của chương này: Biết phân loại rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính; phân tích, xác định điểm hòa vốn, điểm bàng quan và ứng dụng; hiểu mức độ tác động của đòn bẩy hoạt động đến rủi ro kinh doanh, tính toán độ bẩy hoạt động; hiểu mức độ tác động của đòn bẩy tài chính đến rủi ro tài chính, tính toán độ bẩy tài chính.

5/21/2021 8:58:16 PM +00:00

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - Th.S Bùi Ngọc Mai Phương

Chương 4 - Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp (Cost of capital). Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu về chi phí sử dụng vốn, chi phí sử dụng nợ, chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu, chi phí sử dụng vốn bình quân.

5/21/2021 8:58:02 PM +00:00

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - Th.S Bùi Ngọc Mai Phương

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Lợi nhuận và rủi ro. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Đo lường lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận, rủi ro và suất sinh lời kỳ vọng, mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư.

5/21/2021 8:57:54 PM +00:00

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2B - Th.S Bùi Ngọc Mai Phương

Chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ứng dụng giá trị tiền tệ để định giá trái phiếu, cổ phiếu, tính toán các tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để biết thêm các nội dung chi tiết về môn học.

5/21/2021 8:57:19 PM +00:00

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2A - Th.S Bùi Ngọc Mai Phương

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2A: Giá trị thời gian của tiền. Mục tiêu học tập của chương này: Hiểu được các vấn đề liên quan đến thời giá tiền tệ, cách xác định các loại lãi suất khác nhau, xác định giá trị tương lai và hiện tại của khoản tiền và dòng tiền, ứng dụng giá trị tiền tệ để định giá trái phiếu, cổ phiếu, tính toán các tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư.

5/21/2021 8:56:30 PM +00:00

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Th.S Bùi Ngọc Mai Phương

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Tổng quan về tài chính doanh nghiệp gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm tài chính doanh nghiệp, mục tiêu của tài chính doanh nghiệp, các quyết định chủ yếu của tài chính doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp.

5/21/2021 8:56:19 PM +00:00

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Th.S Bùi Ngọc Mai Phương

Chương 5 - Kế hoạch tài chính và dự báo tài chính (Financial planning). Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Tầm quan trọng và các phương pháp dự báo doanh thu; cách thức phân tích và đánh giá kết quả dự báo; lập được báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối dự kiến.

5/21/2021 8:56:08 PM +00:00

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - Th.S Bùi Ngọc Mai Phương

Chương 4 - Chính sách cổ tức (Payout policy). Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Các hình thức phân chia cổ tức cho các cổ đông, các lý thuyết về chính sách cổ tức, những yếu tố ảnh hưởng đến chính sách.

5/21/2021 8:55:58 PM +00:00

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - Th.S Bùi Ngọc Mai Phương

Chương 3: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp (Corporate financing). Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Phân loại và đặc điểm của các nguồn tài trợ, cơ cấu nguồn tài trợ - chiến lược tài trợ, các nguồn tài trợ ngắn hạn, các nguồn tài trợ dài hạn.

5/21/2021 8:55:51 PM +00:00

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Th.S Bùi Ngọc Mai Phương

Chương 2: Hoạch định ngân sách vốn đầu tư (Capital budgeting). Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Hiểu và phân loại dự án đầu tư; xác định mục tiêu của hoạch định vốn đầu tư; lập dòng tiền hoạt động kinh doanh của dự án đầu tư; tính toán, thẩm định dòng tiền của dự án theo các tiêu chuẩn NPV, IRR, MIRR, PBP, DPBP, PI.

5/21/2021 8:55:42 PM +00:00

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Th.S Bùi Ngọc Mai Phương

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Quản trị tài sản ngắn hạn (Current asset management). Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Quản trị tiền mặt, quản trị khoản phải thu, quản trị tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:55:33 PM +00:00

Các yếu tố tài chính và phi tài chính ảnh hưởng đến tính độc lập của hội đồng quản trị của các doanh nghiệp

Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp các bằng chứng thực nghiệm về mức độ ảnh hưởng của nhân tố tài chính và phi tài chính đến tính độc lập của hội đồng quản trị của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.

5/21/2021 7:59:44 PM +00:00

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Quản trị tài chính trong một số bối cảnh đặt biệt. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Quản trị tài chính trong mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/21/2021 4:32:37 PM +00:00

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 7 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Quản trị tài trợ dài hạn. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Quyết định cấu trúc vốn mục tiêu, khái niệm cấu trúc vốn mục tiêu, quan điểm xác định cấu trúc vốn mục tiêu, một số lý thuyết xác định cấu trúc vốn mục tiêu, tài trợ dài hạn bằng công cụ trên TTTC,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/21/2021 4:32:29 PM +00:00

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Quản trị đầu tư dài hạn. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về quản trị đầu tư dài hạn của DN, phân loại dự án đầu tư dài hạn, tiến trình lập ngân sách dự án đầu tư dài hạn, nguyên tắc lập ngân sách dự án đầu tư dài hạn, ước tính dòng tiền và ra quyết định lựa chọn dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/21/2021 4:32:19 PM +00:00

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Chương 5 - Quản trị tài trợ ngắn hạn. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tín dụng thương mại và chí phí dồn tích, tài trợ ngắn hạn từ trung gian tài chính, bao thanh toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/21/2021 4:32:13 PM +00:00

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Quản trị khoản phải thu và quản trị hàng tồn kho. Chương này gồm các nội dung chính sau: Chính sách tín dụng và chính sách thu tiền, nguồn thông tin, quy trình phân tích và quyết định, quyết định và hạn mức tín dụng, dịch vụ thuê ngoài về phân tích và đánh giá, phương pháp phân loại ABC trong kiểm soát tồn kho,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/21/2021 4:32:07 PM +00:00

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Chương 3 - Quản trị tiền và chứng khoán thanh khoản cao. Chương này gồm các nội dung chính sau: Động cơ giữ tiền và kỹ thuật quản trị, vòng chu chuyển tiền , mô hình dự trữ tiền tối ưu, quản trị chứng khoán thanh khoản cao,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 4:32:00 PM +00:00

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - Quản trị vốn lưu động. Chương này gồm các nội dung chính sau: Khái niệm, ý nghĩa, cấu trúc vốn lưu động, chính sách cởi mở, chính sách hạn chế, chính sách vừa phải, mô hình tài trợ, Chính sách đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 4:31:54 PM +00:00