Lecture Financial accounting: Chapter 9 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 14 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial accounting: Chapter 9 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short. Chapter 9 - Reporting and interpreting liabilities. After studying this chapter, you should be able to: Define, measure, and report current liabilities; use the quick ratio; analyze the accounts payable turnover ratio; report notes payable and explain the time value of money; report contingent liabilities; explain the importance of working capital and its impact on cash flows; report long-term liabilities; compute present values; apply present value concepts to liabilities.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-accounting-chapter-9-robert-libbya-patricia-a-libbya-daniel-g--1ysbuq.html

Nội dung


1122011

Tài liệu liên quan


Xem thêm