Tài liệu miễn phí Kế toán - Kiểm toán

Download Tài liệu học tập miễn phí Kế toán - Kiểm toán

Giảm gánh nặng hành chính thuế bằng ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai, nộp thuế

Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, ngành thuế đã triển khai rất nhiều phần mềm ứng dụng và xây dựng hạ tầng mạng truyền thông thống nhất trong toàn ngành phục vụ công tác quản lý thuế, đồng thời mở rộng cung cấp dịch vụ kê khai thuế điện tử, nộp thuế qua ngân hàng, thực hiện minh bạch hóa thủ tục thuế, cung cấp thông tin tra cứu hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện, hỗ trợ người nộp thuế,... từ đó nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc cũng như giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người nộp thuế.

5/22/2021 5:50:52 AM +00:00

Giáo trình môn học Kế toán ngân sách xã phường: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Kế toán ngân sách xã phường cung cấp cho người học những kiến thức về: Kế toán thanh toán và nguồn vốn quỹ của xã, báo cáo kế toán và quyết toán ngân sách. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/22/2021 5:26:20 AM +00:00

Giáo trình môn học Kế toán ngân sách xã phường: Phần 1

Để giúp những người quan tâm đến lĩnh vực kế toán ngân sách và tài chính xã phương nắm được quy định mới ban hành, tập thể giáo viên kê toán đã biên soạn giáo trình Kế toán ngân sách xã phường. Nội dung giáo trình gồm có 5 đơn vị bài học và được chia thành 2 phần, phần 1 giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Tổ chức công tác kế toán ngân sách xã; kế toán thu chi ngân sách; kế toán vốn bằng tiền, vật tư, tài sản cố định. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/22/2021 5:26:13 AM +00:00

Giáo trình môn học Kế toán doanh nghiệp 2: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Kế toán doanh nghiệp 2 cung cấp cho người học những kiến thức về: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả, kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 5:26:05 AM +00:00

Giáo trình môn học Kế toán doanh nghiệp 2: Phần 1

Giáo trình kế toán doanh nghiệp 2 gồm có 5 đơn vị bài học và được chia thành 2 phần, phần 1 giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Kế toán thành phẩm, hàng hóa, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 5:25:58 AM +00:00

Innovating methods of teaching accounting - auditing to Laotian students

This article deals with the innovation of methods of teaching Accounting-Auditing to the abroad-learning Laotian students and research students.

5/22/2021 4:42:54 AM +00:00

Một số lưu ý áp dụng Nghị định 05 về kiểm toán nội bộ tại Việt Nam

Bài viết phân tích và chỉ ra các vấn đề cần lưu ý về các đối tượng bắt buộc áp dụng kiểm toán nội bộ, các tiêu chuẩn của kiểm toán viên nội bộ và làm rõ phương pháp kiểm toán theo định hướng rủi ro được qui định tại Nghị định 05.

5/22/2021 3:05:37 AM +00:00

Tổng quan nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán

Bài viết cung cấp thông tin tham khảo cho các cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong các tổ chức, và định hướng các nghiên cứu thực nghiệm có thể được thực hiện về chủ đề đạo đức nghề nghiệp ở Việt Nam trong thời gian tới.

5/22/2021 3:05:23 AM +00:00

Giáo trình Thị trường tài chính (Ngành: Tài chính doanh nghiệp-Cao đẳng) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Thị trường tài chính gồm 5 chương, cung cấp người đọc các kiến thức như: Tổng quan về thị trường tài chính; Thị trường tiền tệ; Thị trường ngoại hối; Thị trường tài chính phái sinh; Thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 9:40:08 PM +00:00

Giáo trình Nguyên lý kế toán (Ngành: Kế toán) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Nguyên lý kế toán gồm 7 chương cung cấp các kiến thức như: Tổng quan về nguyên lý kế toán; Bảng cân đối kế toán & báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Tài khoản và ghi sổ kép; Tính giá các đối tượng kế toán; Chứng từ kế toán và kiểm kê; Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp; Sổ kế toán – hình thức kế toán và tổ chức công tác kế toán.

5/21/2021 9:39:53 PM +00:00

Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (Ngành: Kế toán) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại gồm 8 chương cung cấp các kiến thức như: Tổng quan về ngân hàng thương mại; Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại; Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại; Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp; Nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân; Chiết khấu chứng từ có giá; Cho thuê tài chính; Một số nghiệp vụ tín dụng khác.

5/21/2021 9:39:45 PM +00:00

Giáo trình Nghiệp vụ kế toán (Ngành: Kế toán) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Nghiệp vụ kế toán gồm 7 chương đã thể hiện được những kiến thức cơ bản trong kế toán, nội dung giáo trình gồm: Tổng quan về nghiệp vụ kế toán; Kế toán quỹ; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định; Kế toán các khoản thanh toán; Kế Toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo kế toán.

5/21/2021 9:39:28 PM +00:00

Giáo trình Kế toán chứng từ sổ sách (Ngành: Kế toán) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình kế toán chứng từ sổ sách là tài liệu cần thiết cho học sinh sinh viên Khối ngành Kinh tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo trình kế toán chứng từ sổ sách gồm 4 chương: Những vấn đề chung về thực hành chứng từ và sổ kế toán; Chứng từ kế toán; Sổ sách kế toán; Báo cáo kế toán.

5/21/2021 9:39:10 PM +00:00

Giáo trình Bảo hiểm (Nghề: Kế toán doanh nghiệp) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Bảo hiểm được tóm tắt lại các nội dung cơ bản theo chương trình môn học bậc trung cấp; là tài liệu cần thiết cho học sinh ngành Kế toán doanh nghiệp, đáp ứng chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

5/21/2021 9:39:01 PM +00:00

Giáo trình Kế toán ngân hàng (Nghề: Tài chính ngân hàng) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Kế toán ngân hàng gồm 8 chương cung cấp các kiến thức cơ bản như: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng; Kế toán nghiệp vụ huy động vốn; Kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ cho thuê tài chính; Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng; Kế toán các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng; Kế toán tài sản cố định, công cụ lao động; Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế.

5/21/2021 9:38:52 PM +00:00

Giáo trình Tài chính tiền tệ (Nghề: Kế toán doanh nghiệp) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Mục đích của giáo trình Tài chính tiền tệ giới thiệu cho học sinh một cách có hệ thống cơ sở lý luận về tài chính tiền tệ và có thể nghiên cứu để giải thích các hiện tượng tài chính tiền tệ xảy ra hàng ngày trong đời sống. Nội dung giáo trình gồm 8 chương được trình bày như: Những vấn đề cơ bản của tài chính; Tài chính công và chính sách tài khóa; Tài chính doanh nghiệp; Tiền tệ và lưu thông tiền tệ; Các định chế tài chính trung gian; Tín dụng và lãi suất;...

5/21/2021 9:38:23 PM +00:00

Giáo trình Toán thống kê (Nghề: Kế toán) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Toán thống kê gồm 6 chương, cung cấp các kiến thức cơ bản như: Đối tượng nghiên cứu của Toán thống kê; Điều tra thống kê thu thập thông tin phát triển kinh tế- xã hội và kinh doanh sản xuất- dịch vụ; Phân tổ tổng hợp và trình bày tai liệu điều tra thống kê về hiện tượng kinh tế - xã hội và kinh doanh - sản xuất dịch vụ; Các chỉ tiêu thống kê mức độ khối lượng của hiện tượng kinh tế - xã hội và kinh doanh sản xuất - dịch vụ; Các chỉ tiêu thống kê mức độ tương đối của hiện tượng kinh tế - xã hội và kinh doanh sản xuất - dịch vụ.

5/21/2021 9:38:07 PM +00:00

Giáo trình Tâm lý học trong kinh doanh (Nghề: Kế toán doanh nghiệp) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình này được biên soạn nhằm mục đích giúp cho bạn đọc am hiểu các vấn đề về lý thuyết, chuẩn bị cho những tiết thực hành có hiệu quả, là cơ sở quan trọng cho người học tiếp cận thực tế. Nội dung giáo trình gồm có 5 chương được trình bày như sau: Khái quát về tâm lý học; Những hiện tượng tâm lý cá nhân; Tập thể - Đối tượng quản trị; Tâm lý trong hoạt động quản trị; Tâm lý trong hoạt động kinh doanh.

5/21/2021 9:37:59 PM +00:00

Giáo trình Thực hành sổ sách kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình thực hành sổ sách kế toán là tài liệu cần thiết cho học sinh sinh viên Khối ngành Kinh tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của Trường. Nội dung giáo trình gồm 4 chương, được trình bày cụ thể như: Chứng từ kế toán; Hình thức nhật ký chung; Hình thức chứng từ ghi sổ; Báo cáo kế toán.

5/21/2021 9:37:51 PM +00:00

Giáo trình Nguyên lý thống kê (Nghề: Kế toán) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Nguyên lý thống kê gồm 6 chương, cung cấp các kiến thức như: Đối tượng nghiên cứu của nguyên lý thống kê; Điều tra thống kê thu thập thông tin phát triển kinh tế- xã hội và kinh doanh sản xuất- dịch vụ; Phân tổ tổng hợp và trình bày tai liệu điều tra thống kê về hiện tượng kinh tế - xã hội và kinh doanh - sản xuất dịch vụ; Các chỉ tiêu thống kê mức độ khối lượng của hiện tượng kinh tế - xã hội và kinh doanh sản xuất - dịch vụ.

5/21/2021 9:37:31 PM +00:00

Giáo trình Toán tài chính (Nghề: Kế toán doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Toán Tài chính là một môn học nhằm giúp các bạn học sinh các ngành kinh tế, tài chính, kế toán nắm bắt được một số kiến thức cơ bản của toán tài chính với các ứng dụng thực tế trong tài chính, qua đó có thể tiếp tục tìm hiểu sâu thêm về lĩnh vực này. Nhằm phục vụ cho học sinh ngành tài chính và kế toán nên quyển giáo trình này có tính chất bổ túc các kiến thức về tài chính và đồng thời cố gắng giảm nhẹ hình thức toán học cho học sinh dễ tiếp cận và tiếp thu tốt hơn.

5/21/2021 9:37:11 PM +00:00

Giáo trình Thuế và khai báo thuế (Nghề: Kế toán Doanh nghiệp) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Thuế và khai báo thuế được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh. Kết cấu của giáo trình gồm 9 chương, cụ thể: Tổng quan về thuế; Thuế xuất khẩu – nhập khẩu; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân; Phí và lệ phí; Thuế môn bài; Thực hành khai báo thuế.

5/21/2021 9:36:40 PM +00:00

Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh (Nghề: Kế toán) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh gồm 5 chương đã thể hiện được những kiến thức cơ bản trong phân tích hoạt động kinh doanh, nội dung giáo trình gồm: Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh; Phân tích kết quả sản xuất; Phân tích giá thành; Phân tích tiêu thụ và lợi nhuận; Phân tích báo cáo tài chính.

5/21/2021 9:36:31 PM +00:00

Giáo trình Thống kê doanh nghiệp (Nghề: Kế toán) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Thống kê doanh nghiệp cung cấp cho giảng viên, học sinh, sinh viên các ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán những kiến thức cơ bản về thống kê doanh nghiệp, tính toán thành thạo các chỉ tiêu thống kê thông dụng trong các doanh nghiệp theo hệ thống chỉ tiêu SNA, biết phương pháp phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp,…

5/21/2021 9:36:07 PM +00:00

Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp (Nghề: Kế toán) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

iáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp gồm 7 chương, cung cấp kiến thức cơ bản như: Tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp; Kế toán tiền, vật tư và sản phẩm hàng hóa; Kế toán tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản; Kế toán các nghiệp vụ thanh toán; Kế toán nguồn kinh phí, vốn trong đơn vị HCSN; Kế toán các khoản thu, chi hoạt động sự nghiệp và kinh doanh ở đơn vị hành chính sự nghiệp; Quyết toán kinh phí và hệ thống báo cáo tài chính.

5/21/2021 9:35:53 PM +00:00

Giáo trình Kế toán tài chính 1 (Ngành: Tài chính doanh nghiệp) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Kế toán tài chính 1 được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Với các nội dung cơ bản như: Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương.

5/21/2021 9:35:45 PM +00:00

Giáo trình Nguyên lý kế toán (Ngành: Tài chính doanh nghiệp) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Nguyên lý kế toán gồm 7 chương, cung cấp kiến thức cơ bản như: Tổng quan về nguyên lý kế toán; Bảng cân đối kế toán & báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Tài khoản và ghi sổ kép; Tính giá các đối tượng kế toán; Chứng từ kế toán và kiểm kê; Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp; Sổ kế toán – hình thức kế toán và tổ chức công tác kế toán.

5/21/2021 9:35:35 PM +00:00

Giáo trình Nghiệp vụ văn phòng (Nghề: Kế toán, Tài chính ngân hàng) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình môn học này được biên soạn theo chương trình môn học Nghiệp vụ văn phòng dùng cho sinh viên cao đẳng, gồm 4 chương: Tổng quan về văn phòng; Một số nghiệp vụ cơ bản của văn phòng; Soạn thảo và quản lý văn bản; Công tác lập hồ sơ và công tác lưu trữ. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 9:35:27 PM +00:00

Giáo trình Kiểm toán (Nghề: Kế toán) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Kiểm toán được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh. Kết cấu của bài giảng gồm 5 chương, cụ thể: Tổng quan về kiểm toán; Doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên; Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán; Nội dung và phương pháp kiểm toán; Hồ sơ kiểm toán và báo cáo kiểm toán.

5/21/2021 9:35:18 PM +00:00

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 2 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình gồm 5 chương đã thể hiện được những kiến thức cơ bản và cập nhật về kế toán doanh nghiệp trong điều kiện áp dụng Luật kế toán Việt Nam và thông tư 200 /2014/TT-BTC Thông tư “Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp“ ngày 22/12/2014 do Bộ tài chính ban hành. Nội dung cụ thể như: Kế toán các nợ phải thu; Kế toán các nợ phải trả; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Kế toán chi phí sản xuất phụ; Kế toán tiêu thụ thành phẩm.

5/21/2021 9:33:39 PM +00:00