Tài liệu miễn phí Kế toán - Kiểm toán

Download Tài liệu học tập miễn phí Kế toán - Kiểm toán

Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 2

(NB) Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung đó là kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; kế toán các khoản đầu tư; báo cáo tài chính.

12/29/2020 8:58:47 PM +00:00

Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 1

(NB) Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 được biên soạn với các nội dung kế toán thành phẩm, tiêu thụ- xác định kết quả kinh doanh; kế toán vốn bằng tiền; kế toán khoản phải thu, phải trả.

12/29/2020 8:58:36 PM +00:00

Giáo trình Kế toán quản trị

(NB) Giáo trình Kế toán quản trị trình bày những vấn đề chung về kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí; phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận; chi phí tiêu chuẩn và dự toán sản xuất kinh doanh; đánh giá hàng vốn và định giá bán sản phẩm.

12/29/2020 8:24:02 PM +00:00

Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 3 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm kế toán nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu, kế toán nghiệp vụ tiền, các nguyên tắc kế toán, phương pháp lãi gộp, đối chiếu kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:17:28 PM +00:00

Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 2 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Chu trình kế toán Mỹ, hệ thống tài khoản trong kế toán Mỹ, quy trình ghi sổ kế toán, khóa sổ tài khoản,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:17:21 PM +00:00

Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 1 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát chung về hệ thống kế toán Mỹ, phân loại kế toán, đối tượng của kế toán, báo cáo tài chính, quy trình kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:17:15 PM +00:00

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 - TS. Đinh Thế Hùng (Phần 2)

Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 4: Đối tượng và phương pháp của kiểm toán (Phần 2) nối tiếp phần 1 tiếp tục tìm hiểu khái quát về chọn mẫu kiểm toán; các phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán; kỹ thuật phân tầng trong chọn mẫu kiểm toán; chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ.

12/29/2020 5:39:36 PM +00:00

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 - TS. Đinh Thế Hùng (Phần 1)

Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 4: Đối tượng và phương pháp của kiểm toán (Phần 1) được biên soạn nhằm tìm hiểu đối tượng của kiểm toán, phương pháp của kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

12/29/2020 5:39:29 PM +00:00

Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 5: Tổ chức kiểm toán

Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 5: Tổ chức kiểm toán giúp sinh viên hiểu được qui trình cuộc kiểm toán cụ thể thông qua nội dung tổ chức công tác kiểm toán; hiểu rõ về tổ chức bộ máy trong từng loại hình kiểm toán khác nhau; cơ sở pháp lý khi thực hiện kiểm toán thông qua chuẩn mực kiểm toán.

12/29/2020 5:39:23 PM +00:00

Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán để nắm chi tiết nội dung phân biệt được đối tượng của kiểm toán và khách thể kiểm toán; phân tích được các đối tượng của kiểm toán; khái niệm về các phương pháp kiểm toán; áp dụng được các phương pháp kiểm toán vào phần bài tập vận dụng.

12/29/2020 5:39:16 PM +00:00

Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 3: Các khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán

Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 3: Các khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán tìm hiểu gian lận và sai sót với việc xác định nội dung kiểm toán; trọng yếu và rủi ro kiểm toán với việc lựa chọn nội dung kiểm toán cụ thể; chứng từ kiểm toán, cơ sở dẫn liệu, bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán.

12/29/2020 5:39:10 PM +00:00

Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 2: Phân loại kiểm toán

Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 2: Phân loại kiểm toán bài học này khái quát các loại kiểm toán được phân loại theo các tiêu thức khác nhau, trong đó, tập trung trình bày về bản chất và nội dung của các loại kiểm toán được phân loại theo hai tiêu thức cơ bản.

12/29/2020 5:39:03 PM +00:00

Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán giúp sinh viên hiểu được vai trò của kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động quản lý và những yếu tố nào của quản lý có tác động đến hoạt động kiểm tra kiểm soát; bản chất của kiểm toán thông qua việc tìm hiểu các quan điểm khác nhau về kiểm toán; ý nghĩa của kiểm toán đối với các đối tượng sử dụng thông tin tài chính của đơn vị cũng như đối với các nhà quản lý trong đơn vị.

12/29/2020 5:38:56 PM +00:00

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Mỹ

Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 5: Tổ chức kiểm toán tìm hiểu tổ chức công tác kiểm toán; tổ chức bộ máy kiểm toán; chuẩn mực kiểm toán.

12/29/2020 5:38:49 PM +00:00

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 3 - ThS. Tạ Thu Trang

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 3: Các khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán để nắm chi tiết kiến thức về gian lận và sai sót; trọng yếu và rủi ro; chứng từ kiểm toán; cơ sở dẫn liệu; bằng chứng kiểm toán; hồ sơ kiểm toán.

12/29/2020 5:38:42 PM +00:00

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 1 - TS. Đoàn Thanh Nga

Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán cung cấp kiến thức kiểm tra, kiểm soát trong quản lý; bản chất của kiểm toán; chức năng của kiểm toán; ý nghĩa của kiểm toán.

12/29/2020 5:38:35 PM +00:00

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 13 - TS Trần Thế Nữ

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất - Bài 13: Báo cáo tài chính được biên soạn nhằm giúp người học nhận biết được mục đích, nguyên tắc và yêu cầu kế toán đối với việc lập báo cáo tài chính; phân tích được các đối tượng sử dụng thông tin báo cáo tài chính; lập và trình bày được các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

12/29/2020 3:51:15 PM +00:00

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 12 - ThS. Thiều Kim Cường

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất - Bài 12: Kế toán xác định và phân phối kết quả kinh doanh tìm hiểu các yếu tố cấu thành kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; xác định được phương pháp kế toán để tập hợp và xác định kết quả kinh doanh; nhận biết được phương pháp và quy trình để phân phối lợi nhuận.

12/29/2020 3:51:08 PM +00:00

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 11 - PGS.TS. Trần Văn Thuận

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất - Bài 11: Kế toán tiêu thụ thành phẩm với mục tiêu cung cấp kiến thức tiêu thụ sản phẩm, khi nào kế toán được ghi nhận doanh thu; nhận biết và vận dụng được nguyên tắc ghi nhận doanh thu và các tài khoản liên quan đến quá trình tiêu thụ theo các phương thức bán hàng khác nhau; sử dụng được các chứng từ, tài khoản, trình tự ghi sổ một số nghiệp vụ chủ yếu và sổ sách kế toán liên quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm.

12/29/2020 3:51:02 PM +00:00

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 - PGS.TS. Trần Văn Thuận

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất - Bài 10: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giúp người học nhận biết được khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm; mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; phân loại được chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và hiệu, sử dụng được các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất; xác định và vận dụng được chứng từ, tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

12/29/2020 3:50:55 PM +00:00

ESOP: Chương trình sở hữu cổ phần hay kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi

Thông qua việc phân tích nội hàm của ESOP trong chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS), trong chuẩn mực kế toán Mỹ và trong chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), bài viết đã chỉ ra sự khác biệt giữa những cách hiểu khác nhau về ESOP trên thế giới. Việc phân biệt những cách hiểu này là vô cùng quan trọng trong quá trình làm nghiên cứu cũng như đầu tư liên quan đến hoạt động ESOP tại Việt Nam.

12/29/2020 3:31:14 PM +00:00

Blockchain và tương lai của hệ thống thông tin kế toán

Đối với hoạt động kế toán kiểm toán, blockchain được kỳ vọng sẽ giúp bảo mật thông tin và giảm thiểu việc sửa chữa sổ sách kế toán, gia tăng tính minh bạch và theo dõi hiệu quả tài chính của doanh nghiệp trong thời gian thực. Bài viết sẽ tìm hiểu khái quát về cách thức hoạt động của blockchain và phân tích những ảnh hưởng mà công nghệ này có thể đem đến đối với hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp.

12/29/2020 3:29:08 PM +00:00

Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 5: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp xây lắp được biên soạn với các nội dung đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp và nhiệm vụ kế toán; đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp; đặc điểm kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm xây lắp; kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp.

12/29/2020 2:50:40 PM +00:00

Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 4 - TS. Hà Thị Phương Dung

Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 4: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trang bị kiến thức về đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành du lịch, dịch vụ và ảnh hưởng của nó đến quy trình nghiệp vụ kế toán.

12/29/2020 2:50:33 PM +00:00

Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 3 - TS. Trần Thị Nam Thanh

Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 3: Kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu cung cấp các kiến thức về đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu trực tiếp; kế toán xuất khẩu ủy thác.

12/29/2020 2:50:27 PM +00:00

Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 2 - TS. Trần Thị Nam Thanh

Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 2: Kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu trình bày đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; kế toán nhập khẩu trực tiếp và tiêu thụ hàng nhập khẩu trực tiếp; kế toán nhập khẩu ủy thác.

12/29/2020 2:50:20 PM +00:00

Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 1: Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa được biên soạn với các nội dung đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại nội địa; tính giá hàng hóa; kế toán mua hàng hóa; kế toán bán hàng hóa và các trường hợp xuất hàng hóa khác; kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại nội địa.

12/29/2020 2:50:13 PM +00:00

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 6 - PGS.TS. Trần Quý Liên

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 6: Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn nắm được các kiến thức về khái quát chung về chu trình bán hàng; quy trình thông tin kế toán trong chu trình bán hàng; các rủi ro tiềm ẩn và vấn đề kiểm soát thông tin trong chu trình bán hàng.

12/29/2020 2:50:07 PM +00:00

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 5: Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất làm rõ được các hoạt động chính và dòng thông tin liên quan trong chu trình sản xuất; làm rõ cách thức tổ chức thông tin kế toán chu trình sản xuất; xác định được các rủi ro tiềm tàng và các hoạt động kiểm soát trong chu trình sản xuất.

12/29/2020 2:50:00 PM +00:00

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 4 - ThS. Trần Trung Tuấn

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 4: Hệ thống thông tin kế toán chu trình nhân sự trình bày khái quát chung về chu trình nhân sự; quy trình thông tin kế toán chu trình nhân sự; các rủi ro tiềm tàng và thủ tục kiểm soát thông tin chu trình nhân sự.

12/29/2020 2:49:51 PM +00:00