Tài liệu miễn phí Kế toán - Kiểm toán

Download Tài liệu học tập miễn phí Kế toán - Kiểm toán

Ảnh hưởng của các nhân tố phi tài chính tới ý kiến kiểm toán phát hành của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Doanh nghiệp ngành xây dựng (DNXD) là nhóm ngành quan trọng trong các ngành sản xuất công nghiệp của nền kinh tế. Do đó, bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố phi tài chính tới ý kiến kiểm toán phát hành của các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, trong đó tập trung vào báo cáo kiểm toán của các DNXD.

10/21/2021 1:42:27 AM +00:00

Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến ngành kế toán, kiểm toán

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đem đến những tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ cao, điện toán hóa nhiều ngành sản xuất kinh doanh mà không cần có sự tham gia của con người. Cũng như nhiều ngành khác, kế toán, kiểm toán chịu tác động lớn của CMCN 4.0. Bài viết giới thiệu về CMCN 4.0, những công nghệ của CMCN 4.0 ảnh hưởng đến ngành kế toán, kiểm toán và những tác động của chúng đến lĩnh vực này.

10/21/2021 1:41:20 AM +00:00

Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng tới sự hữu hiệu của hoạt động kiểm toán nội bộ

Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của KTNB thông qua việc tổng hợp và phân tích các nguồn dữ liệu từ các nghiên cứu tiền nhiệm để cung cấp hướng nghiên cứu trong tương lai.

10/21/2021 1:41:07 AM +00:00

Kế toán Việt Nam qua các thời kỳ và định hướng phát triển trong những năm tới

Trong tiến trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã có những bước phát triển rất quan trọng theo hướng hội nhập với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế được chấp nhận chung. Nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc.

10/21/2021 1:41:00 AM +00:00

Ảnh hưởng của công nghệ blockchain và phương pháp kế toán tam phân (Triple entry) đối với nghề kiểm toán

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng phát triển mạnh mẽ và có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống con người nói chung và tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế nói riêng. Trong đó, công nghệ chuỗi khối (Blockchain) là một ứng dụng hiện đại của cách mạng công nghiệp 4.0 được áp dụng trong nhiều lĩnh vực. Bài viết phân tích khái niệm, đặc điểm của Blockchain, từ đó đánh giá những ảnh hưởng và thách thức của công nghệ này tới công việc kiểm toán.

10/21/2021 1:40:54 AM +00:00

Đo lường chất lượng thông tin kế toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua mức trích lập dự phòng rủi ro

Trong bài viết này, tác giả đo lường chất lượng thông tin của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam thông qua chất lượng dự phòng rủi ro. Kết quả cho thấy chất lượng thông tin có mối quan hệ với hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Các ngân hàng có hiệu quả hoạt động tốt thường có chất lượng thông tin tốt hơn các ngân hàng khác. Xét trong toàn hệ thống, ngân hàng Việt Nam có độ chất lượng thông tin thấp so với các quốc gia khác.

10/21/2021 1:37:30 AM +00:00

Nguyên lý kế toán (tái bản lần thứ 2 có sửa chữa): Phần 2

Giáo trình Nguyên lý kế toán (tái bản lần thứ 2 có sửa chữa): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chứng từ kế toán và kiểm kê; sổ kế toán - kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán và các hình thức kế toán; kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp; tổ chức công tác kế toán và tự kiểm tra kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/21/2021 1:33:00 AM +00:00

Nguyên lý kế toán (tái bản lần thứ 2 có sửa chữa): Phần 1

Giáo trình Nguyên lý kế toán (tái bản lần thứ 2 có sửa chữa) gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 giáo trình gồm có những nội dung chính sau: Đối tượng, phương pháp và các nguyên tắc kế toán; báo cáo kế toán; tài khoản và ghi sổ kép; tính giá các đối tượng kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/21/2021 1:32:41 AM +00:00

Lý thuyết và bài tập Kế toán thương mại dịch vụ: Phần 2

Phần 2 Ebook Kế toán thương mại - dịch vụ (Lý thuyết - bài tập - bài giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm) gồm có những nội dung chính sau: Chương 6 - Kế toán doanh nghiệp xây dựng, Chương 7 - Kế toán tài sản cố định, Chương 8 - Kế toán chi phí kinh doanh, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh, Chương 9 - Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/21/2021 1:31:06 AM +00:00

Lý thuyết và bài tập Kế toán thương mại dịch vụ: Phần 1

Phần 1 ebook Kế toán thương mại - dịch vụ (Lý thuyết - bài tập - bài giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm) gồm nội dung 5 chương: Chương 1 - Tổng quan về doanh nghiệp thương mại - dịch vụ, Chương 2 - Kế toán và các khoản tương đương tiền, Chương 3 - Kế toán hàng hóa mua bán trong nước, Chương 4 - Kế toán xuất nhập khẩu, Chương 5 - Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/21/2021 1:30:42 AM +00:00

Giáo trình Kiểm toán: Phần 2

Trong phần 1 giáo trình kiểm toán, người học đã tìm hiểu về đối tượng và các khái niệm cơ bản trong kiểm toán, trong phần 2 này, người học sẽ cùng tìm hiểu về hệ thống các phương pháp kiểm toán và trình tự các bước kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo .

10/21/2021 1:30:32 AM +00:00

Giáo trình Kiểm toán: Phần 1

Nội dung giáo trình Kiểm toán trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về kiểm toán và kỹ năng phân tích các phần hành kế toán, các báo cáo kế toán, thực hiện công tác kiểm toán trong nội bộ doanh nghiệp. Giáo trình gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 để biết thêm chi tiết.

10/21/2021 1:30:17 AM +00:00

Nhận diện hành vi thao túng lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết thông qua kết quả kiểm toán

Nghiên cứu này quan sát thực tế nhằm nhận diện hành vi thao túng lợi nhuận trên báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam trong thời kỳ tư năm 2015 đến năm 2019 dựa trên kết quả kiểm toán. Kết quả chỉ ra rằng có dấu hiệu của hành vi thao túng lợi nhuận trên các báo cáo tài chính nhận được ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần; và các báo cáo tài chính có chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 5:20:08 PM +00:00

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán

Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dựng hệ thống thông tin kế toán thông qua mô hình đề xuất với bảy giả thuyết. Các thang đo của mô hình được thiết lập và kiểm định bằng hệ số tin cậy Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá và phân tích nhân tố khẳng định. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 5:09:38 PM +00:00

Phát triển và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam

Bài viết bàn về việc phát triển và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về Chuẩn mực Báo cáo tài chính (BCTC) tại Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần phải được sớm triển khai để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong giai đoạn mới. Để làm được điều này, Bộ Tài chính đang xây dựng đề án đưa IFRS vào Việt Nam và cập nhật, ban hành mới VAS/VFRS. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:32:00 AM +00:00

Những thách thức khi áp dụng IFRS tại Việt Nam và yêu cầu đặt ra cho các trường đại học, các tổ chức nghề nghiệp

Bài viết bàn về việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trên thế giới đang ngày càng trở nên phổ biến. IFRS mang lại những lợi ích to lớn trong việc nâng cao tính minh bạch của thông tin kế toán, góp phần tạo ra ngôn ngữ kế toán mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, quá trình áp dụng IFRS của các quốc gia trên thế giới cũng gặp không ít khó khăn. Những khó khăn, thách thức ấy lại càng lớn hơn đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:27:55 AM +00:00

Những nhân tố tác động đến việc áp dụng chuẩn mực quốc tế về kế toán của các quốc gia

Việc áp dụng chuẩn mực quốc tế về kế toán nhận được sự quan tâm của nhiều Tổ chức quốc tế, các quốc gia và những nhà nghiên cứu bởi xuất phát từ ảnh hưởng lợi ích của các bên liên quan. Để có thể nhìn nhận khái quát vấn đề này, bài viết đã tổng quan các nghiên cứu có liên quan nhằm xem xét việc ảnh hưởng cũng như các yếu tố cấu thành trong những nhân tố đến việc áp dụng chuẩn mực quốc tế của các quốc gia, trong đó tập trung xem xét và đánh giá đối với quốc gia Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:27:35 AM +00:00

Nghiên cứu nhân tố tác động đến việc vận dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS)

Bài viết Nghiên cứu nhân tố tác động đến việc vận dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) trình bày các nghiên cứu nhân tố tác động đến việc vận dụng IAS/IFRS và đưa ra một số khuyến nghị về vận dụng IAS/IFRS tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:24:25 AM +00:00

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kế toán tại các trường đại học để hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN - AEC

Bài viết bàn về việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục đại học để các trường đại học và cao đẳng trên cả nước phải cam kết chặt chẽ với xã hội về năng lực của sinh viên tốt nghiệp. Đó cũng chính là động lực thúc đẩy các cơ sở đào tạo nỗ lực nghiên cứu, đổi mới để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của mình. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:21:34 AM +00:00

Một số ý kiến về vấn đề áp dụng IFRS vào kế toán doanh nghiệp ở Việt Nam dưới góc nhìn của người đào tạo kế toán

Bài viết này, tập trung trao đổi một số ý kiến liên quan đến những vấn đề cần được thực hiện, để có thể vận dụng đi đến áp dụng IFRS vào các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hiện tại. Những cản ngại khi áp dụng IFRS vào doanh nghiệp Việt Nam Trong thời gian qua, rất nhiều đề tài nghiên cứu về việc vận dụng IFRS cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:20:46 AM +00:00

Lý do áp dụng IFRS ở Việt Nam

Bài viết Lý do áp dụng IFRS ở Việt Nam bàn về việc Việt Nam nên áp dụng nguyên vẹn bộ chuẩn mực IFRS, tránh trường hợp chuẩn mực IFRS bị “Việt Nam hóa”, từ đó có thể thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Bài viết trình bày những lý do mà Việt Nam nên áp dụng IFRS. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:18:12 AM +00:00

Lợi ích và định hướng áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trong các doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết Lợi ích và định hướng áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trong các doanh nghiệp Việt Nam tập trung phân tích những lợi ích cũng như thách thức khi áp dụng IFRS và định hướng áp dụng IFRS phù hợp với đặc điểm các doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:17:59 AM +00:00

Kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Làm thế nào để kiểm toán nội bộ giúp các doanh nghiệp niêm yết hoạt động tốt hơn? Làm thế nào kiểm toán nội bộ giúp các doanh nghiệp dự đoán, phòng ngừa rủi ro và kiểm soát bộ máy kinh doanh hoạt động theo một tiêu chuẩn nhất định? Bài viết này tập trung phân tích và làm rõ thực trạng và đưa ra giải pháp, tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp niêm yết một cách có hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:17:18 AM +00:00

Kiểm toán nội bộ các doanh nghiệp niêm yết trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết trình bày một số vấn đề liên quan đến xu hướng, môi trường làm việc kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp niêm yết trong kỷ nguyên số, hướng đi nhằm phát triển tính cạnh tranh của các cá nhân, tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ. Các giải pháp nhằm cải thiện, chất lượng kiểm toán nội bộ, giúp các cá nhân, tổ chức nâng cao khả năng thích nghi, phát triển kiểm toán nội bộ trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:17:12 AM +00:00

Khó khăn, thách thức khi áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam và lộ trình thực hiện

Bài viết Khó khăn, thách thức khi áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam và lộ trình thực hiện đề cập đến những khó khăn, thách thức khi áp dụng IFRS tại Việt Nam. Từ đó, bài viết tiến hành phân tích lộ trình và những việc mà DN Việt Nam cần thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:16:46 AM +00:00

Khả năng và phương hướng áp dụng IFRS tại Việt Nam

Mục đích của bài viết Khả năng và phương hướng áp dụng IFRS tại Việt Nam nhằm khái quát những lợi ích, thách thức, điều kiện và phương hướng áp dụng IFRS tại nước ngoài. Đồng thời, dựa vào tình hình, đặc điểm, điều kiện của Việt Nam đề xuất những phương hướng hợp lý để áp dụng IFRS tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:14:36 AM +00:00

Kế toán khoản giảm trừ doanh thu theo chế độ kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế

Bài viết này Kế toán khoản giảm trừ doanh thu theo chế độ kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế ra một khía cạnh như vậy thông qua sự phân tích về cách ghi nhận và hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:14:09 AM +00:00

IFRS – Mô hình chuyển đổi và các cơ hội, thách thức khi áp dụng tại Việt Nam

Bài viết sẽ tập trung phân tích các cơ hội và thách thức cũng như các ưu nhược điểm khi áp dụng mô hình Convergence Approach tức chuyển đổi theo hình thức xây dựng và hình thành bộ chuẩn mực BCTC Việt Nam (VFRS) bám sát nhất với các yêu cầu của IFRS. Cơ hội Duy trì sự tăng trưởng của nguồn vốn đầu tư nước ngoài bằng việc xây dựng thành công lộ trình chuyển đổi cụ thể từng VAS sang VFRS. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:14:03 AM +00:00

Hệ thống chuẩn mực IAS/IFRS về báo cáo môi trường

Bài viết trình bày những quy định trực tiếp hoặc gián tiếp về báo cáo MT trong hệ thống chuẩn mực IAS/IFRS như hướng dẫn IFRIC 3 liên quan đến quyền phát thải (emission rights), IFRS 6 – Thăm dò và đánh giá các tài nguyên khoáng sản, IFRS 8 về báo cáo bộ phận,... với mục đích hệ thống hóa các quy định về MT trong hệ thống chuẩn mực IAS/IFRS. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:11:39 AM +00:00

Giới thiệu IFRS vào chương trình đào tạo ngành kế toán của các trường đại học Việt Nam

Bài viết này nghiên cứu cách thức đưa IFRS vào Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành kế toán của các trường đại học Việt Nam, thông qua việc tìm hiểu cách thức đưa IFRS vào CTĐT ngành kế toán của một số quốc gia như Mỹ, Ấn Độ, Hong Kong. Đồng thời, bài viết mô tả thực trạng công tác đào tạo kế toán tại các trường đại học Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải phát để đưa IFRS vào CTĐT ngành kế toán của các trường đại học Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:10:48 AM +00:00