Tài liệu miễn phí Kế toán - Kiểm toán

Download Tài liệu học tập miễn phí Kế toán - Kiểm toán

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp Việt Nam

Mục đích chính của bài viết là đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đặc điểm doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, chiến lược kinh doanh, định hướng thị trường và kỹ thuật công nghệ thông tin đến việc áp dụng kế toán quản trị chiến lược (Strategic Management Accounting – SMA) tại các doanh nghiệp (DN) Việt Nam.

3/19/2021 12:56:40 AM +00:00

Đào tạo cử nhân kế toán - kiểm toán quốc tế trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Cùng với việc kinh tế quốc tế ngày một sâu rộng, Việt Nam có rất nhiều cơ hội cũng như thách thức. Trong lĩnh vực nghề nghiệp kế toán - kiểm toán, lao động Việt Nam có cơ hội tham gia làm việc ở nước ngoài và ngược lại, lao động nước ngoài cũng có nhiều cơ hội làm việc tại Việt Nam. Bài viết này tập trung vào việc đào tạo kế toán có tính quốc tế trên nền tảng công nghệ - E-Learning.

3/19/2021 12:22:53 AM +00:00

Bài giảng Bài 10: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Bài giảng Bài 10: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm giới thiệu chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; phân loại chi phí sản xuất; mối quan hệ giữa chi phí và chi tiêu, chi phí và giá thành; kế toán chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang...

3/18/2021 5:36:10 PM +00:00

Bài giảng Kế toán tài chính - Bài 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kế toán tài chính - Bài 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để nắm chi tiết các nội dung khái niệm, nội dung của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; phương pháp và trình tự kế toán chi phí sản xuất; tính giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ.

3/18/2021 5:30:01 PM +00:00

Bài giảng Kế toán tài chính - Bài 2: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

Bài giảng Kế toán tài chính - Bài 2: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trình bày về khái niệm, đặc điểm về nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. Sinh viên cần nắm được cách thức phân loại nguyên vật liệu và công cụ dụng cũng như cách thức vận dụng tính giá trong công tác hạch toán các loại vật tư.

3/18/2021 5:29:54 PM +00:00

Bài giảng Kế toán tài chính - Bài 1: Kế toán tài sản cố định

Bài giảng Kế toán tài chính - Bài 1: Kế toán tài sản cố định bài học sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về tài sản cố định (TSCĐ), làm rõ bản chất, đặc điểm, cách thức phân loại, cũng như nguyên tắc và yêu cầu quản lý tài sản cố định trong các doanh nghiệp.

3/18/2021 5:29:47 PM +00:00

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thanh Hiếu

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Bài 5: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh gồm các nội dung kế toán thành phẩm; kế toán tiêu thụ thành phẩm; kế toán các khoản giảm doanh thu.

3/18/2021 5:29:39 PM +00:00

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 4 - TS. Trần Thị Nam Thanh

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Bài 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tìm hiểu chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp; kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên; kiểm kê và tính giá sản phẩm dở dang cuối kỳ; phương pháp tính giá thành sản phẩm.

3/18/2021 5:29:32 PM +00:00

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 3 - ThS. Hàn Thị Lan Thư

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Bài 3: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trình bày ý nghĩa và nhiệm vụ kế toán; các hình thức tiền lương; kế toán tiền lương,tiền thưởng và thanh toán với người lao động; kế toán các khoản trích theo lương.

3/18/2021 5:29:25 PM +00:00

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 2 - ThS. Nguyễn Đức Dũng

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Bài 2: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ để nắm chi tiết khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu; phân loại và tính giá nguyên vật liệu; kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên; kế toán công cụ dụng cụ.

3/18/2021 5:29:18 PM +00:00

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 1 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Bài 1: Kế toán tài sản cố định thông tin đến người học các kiến thức bản chất tài sản cố định và nhiệm vụ kế toán; phân loại tài sản cố định; tính giá tài sản cố định; kế toán tình hình biến động tài sản cố định.

3/18/2021 5:29:12 PM +00:00

Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 1: Tổng quan về thuế

Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 1: Tổng quan về thuế trình bày khái niệm, đặc điểm của thuế, phân loại thuế, các yếu tố cấu thành một sắc thuế; hệ thống thuế hiện hành ở Việt Nam; các nội dung cơ bản của luật quản lý thuế.

3/18/2021 5:29:04 PM +00:00

Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp - Bài 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp và kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp - Bài 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp và kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp để nắm chi tiết các kiến thức về đặc điểm hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN), nhiệm vụ và nội dung của kế toán trong đơn vị HCSN; nội dung của kế toán; các quy định về chứng từ, tài khoản kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

3/18/2021 5:28:21 PM +00:00

Một số vấn đề lý luận về kiểm toán kê khai tài sản - thu nhập do kiểm toán nhà nước thực hiện

Với mục tiêu đánh giá tính trung thực, hợp lý của việc kê khai tài sản - thu nhập, đặc biệt là tài sản - thu nhập của các cán bộ cấp cao hiện nay là một nội dung rất “nóng” và đang được dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Kiểm toán Nhà nước không thể đứng ngoài cuộc khi dư luận, báo chí đặt câu hỏi về sự trung thực của các cán bộ cấp cao trong kê khai tài sản - thu nhập hàng năm.

3/18/2021 5:27:39 PM +00:00

Phương pháp tiếp cận kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro trong doanh nghiệp: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên rủi ro trong KTNB tại các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (DNKDBĐS) tại Việt Nam hiện nay và đề xuất một số khuyến nghị phù hợp để khuyến khích và định hướng cho việc áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên rủi ro trong KTNB.

3/18/2021 5:27:11 PM +00:00

Bộ câu hỏi ôn tập Luật quản lý thuế có đáp án

Cùng tham khảo Bộ câu hỏi ôn tập Luật quản lý thuế có đáp án sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng câu hỏi chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn kiểm tra hiệu quả.

3/18/2021 4:56:22 PM +00:00

Bài giảng Thuế: Bài 6 - Ths. Nguyễn Minh Đức

Bài giảng Thuế - Bài 6: Thuế thu nhập cá nhân được biên soạn để thông tin đến người học khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế thu nhập cá nhân; nội dung cơ bản của luật thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

3/18/2021 4:38:11 PM +00:00

Bài giảng Thuế: Bài 5 - Ths. Nguyễn Minh Đức

Bài giảng Thuế - Bài 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp trình bày khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp; đối tượng nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; cách tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; các qui định về miễn giảm, hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp.

3/18/2021 4:38:05 PM +00:00

Bài giảng Thuế: Bài 4 - Ths. Nguyễn Minh Đức

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Thuế - Bài 4: Thuế tiêu thụ đặc biệt để nắm chi tiết các kiến thức về khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt; đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế và đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt; cách tính số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp; qui định về miễn giảm, hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt.

3/18/2021 4:37:57 PM +00:00

Bài giảng Thuế: Bài 3 - Ths. Nguyễn Minh Đức

Bài giảng Thuế - Bài 3: Thuế giá trị gia tăng được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn những kiến thức về khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế giá trị gia tăng; nội dung cơ bản của luật thuế hiện hành.

3/18/2021 4:37:50 PM +00:00

Bài giảng Thuế: Bài 2 - Ths. Nguyễn Minh Đức

Bài giảng Thuế - Bài 2: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu tìm hiểu bản chất và các đặc điểm cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu; qui định về đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế; các qui định về miễn, giảm, kê khai, truy thu và nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

3/18/2021 4:37:43 PM +00:00

Bài giảng Thuế: Bài 1 - Ths. Nguyễn Minh Đức

Bài giảng Thuế - Bài 1: Tổng quan về thuế trình bày bản chất và đặc trưng của thuế; các đặc điểm của các loại thuế theo các tiêu thức phân loại khác nhau; các yếu tố cấu thành một sắc thuế; hệ thống thuế hiện hành ở Việt Nam; nội dung cơ bản của luật quản lý thuế.

3/18/2021 4:37:35 PM +00:00

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 5 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 5: Kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp trình bày đặc điểm hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp; đặc điểm vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp; kế toán chi phí sản xuất và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp.

3/18/2021 4:37:29 PM +00:00

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 4 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 4: Kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ thông qua bài học, người học sẽ phân biệt được đặc thù riêng có trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ và ảnh hưởng đến công tác kế toán; phân loại chính xác các khoản mục chi phí trong doanh nghiệp du lịch, dịch vụ; liệt kê được cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán cơ bản trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ.

3/18/2021 4:37:22 PM +00:00

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 3 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 3: Kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp và trong các đơn vị chủ đầu tư được biên soạn nhằm tìm hiểu đặc điểm hoạt động xây lắp; đặc điểm vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp xây lắp; kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp; kế toán tại các đơn vị chủ đầu tư.

3/18/2021 4:37:16 PM +00:00

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 2 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 2: Kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trình bày đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; đặc điểm vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu; kế toán hoạt động nhập khẩu; kế toán hoạt động xuất khẩu.

3/18/2021 4:37:09 PM +00:00

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 1 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 1: Kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa trình bày đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại nội địa; đặc điểm vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa; kế toán luân chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thương xuyên; kế toán luân chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ; kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa.

3/18/2021 4:37:00 PM +00:00

Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp - Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp - Bài 4: Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu để nắm chi tiết sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán; yêu cầu và nguyên tắc tính giá; các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá; tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu; kế toán được một số quá trình kinh doanh chủ yếu.

3/18/2021 4:29:26 PM +00:00

Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp - Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán

Bài giảng Kế toán trong các doanh nghiệp - Bài 1: Bản chất và đối tượng của kế toán gồm 3 nội dung đó là bản chất của kế toán; đối tượng nghiên cứu của kế toán; các yêu cầu và nguyên tắc kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết kiến thức phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

3/18/2021 4:29:19 PM +00:00

Bài giảng Kiểm toán nội bộ - Bài 1: Tổng quan về kiểm toán nội bộ

Bài giảng Kiểm toán nội bộ - Bài 1: Tổng quan về kiểm toán nội bộ giúp người học nắm được bản chất của kiểm toán nội bộ; nội dung của kiểm toán nội bộ; tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ; lịch sử phát triển của kiểm toán nội bộ.

3/18/2021 4:25:29 PM +00:00