Lecture Educational administration: Theory, research, and practice (9/e): Chapter 2 - Wayne K. Hoy, Cecil G. Miskel

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 32 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Educational administration: Theory, research, and practice (9/e): Chapter 2 - Wayne K. Hoy, Cecil G. Miskel. Chapter 2 - The technical core: Learning and teaching. This chapter summarizes the latest theory and research on teaching and learning, one of the few educational administration books that deals with these central functions of schooling.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-educational-administration-theorya-researcha-and-practice-9-e-chapter-2--wzcbuq.html

Nội dung


1101306

Tài liệu liên quan


Xem thêm