Tài liệu miễn phí Giáo dục học

Download Tài liệu học tập miễn phí Giáo dục học

Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em - Lục Thị Nga

Module TH 45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em - Lục Thị Nga gồm các nội dung chính về: môi trường giáo dục ngoài nhà trường; sự cần thiết phải xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em; nội dung xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em; cách thức để thực hiện các nội dung xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em.

3/19/2021 2:00:46 AM +00:00

Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 36: Kĩ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm

Module TH 36: Kĩ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm - Nguyễn Thị Vân Hương làm rõ các kĩ năng xử lí tình huống sư phạm của người GVCN trong công tác quản lí và giáo dục học sinh. Module tập trung vào các vấn đề cơ bản như khái niệm, phân loại tình huống sư phạm; quy trình xử lí các tình huống sư phạm; các yêu cầu cơ bản khi giải quyết các tình huống...

3/19/2021 2:00:38 AM +00:00

Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THPT

Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THPT đưa ra 5 mục tiêu chính trong việc giáo dục phát triển bền vững tại trường THPT gồm: học để biết; học để làm; học để chung sống; học để tồn tại; học để thay đổi bản thân, thay đổi xã hội. Giáo dục vì sự phát triển bền vững trở thành một công cụ để kết nối tốt hơn giữa trường học và doanh nghiệp, giữa nhà trường với cộng đồng.

3/19/2021 1:53:39 AM +00:00

Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT

Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT được biên soạn nhằm giúp giáo viên biết cách thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phù hợp với điều kiện, khả năng của mọi giáo viên; đồng thời trình bày được phương pháp và kĩ năng đánh giá, phổ biến một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT.

3/19/2021 1:53:33 AM +00:00

Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT

Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT đề cập đến lợi ích của việc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đối với giáo viên trung học như: phát triển tư duy giáo viên trung học một các hệ thống theo hướng giải quyết vấn đề mang tính nghề nghiệp, phù hợp với đối tượng học sinh và bối cảnh thực tế địa phương; tăng cường năng lực giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định về chuyên môn, sư phạm một cách chính xác...

3/19/2021 1:53:27 AM +00:00

Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THPT

Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THPT giải thích việc viết kinh nghiệm và SKKN trong dạy học, giáo dục có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với quá trình thực hiện công việc được giao của mỗi giáo viên và việc nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục nói chung của trường THPT.

3/19/2021 1:53:21 AM +00:00

Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học

Để đánh giá đúng sự tiến bộ của học sinh, giáo viên cần xây dựng được hệ thống đề kiểm tra, đánh giá. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra có vai trò quyết định trong xây dựng đề kiểm tra. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học sẽ giới thiệu một số vấn đề có tính nguyên tắc xây dựng đề kiểm tra để các giáo viên THPT cùng tham khảo.

3/19/2021 1:53:14 AM +00:00

Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh giúp giáo viên THPT tìm hiểu cụ thể từ lí luận đến thực trạng việc kiểm tra, đánh giá hiện nay. Từ đó, có thể đưa ra được những kiến nghị, đề xuất và những giải pháp mang tính khả thi nhằm phát huy vai trò và hiệu quả của hoạt động đánh giá trong quá trình dạy học ở nhà trường phổ thông Việt Nam.

3/19/2021 1:53:06 AM +00:00

Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp được biên soạn với cấu trúc chung gồm: xác định mục tiêu cần bồi dưỡng theo quy định của Chương trình BDTX giáo viên; hoạch định nội dung giúp giáo viên thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng; thiết kế các hoạt động để thực hiện nội dung; thông tin cơ bản giúp giáo viên thực hiện các hoạt động; các công cụ để giáo viên tự kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng,...

3/19/2021 1:52:59 AM +00:00

Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 5: Môi trường học tập của học sinh trung học phổ thông

Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 5: Môi trường học tập của học sinh trung học phổ thông sẽ làm rõ về các loại môi trường học tập và ảnh hưởng của nó đến hoạt động học tập của học sinh THPT nhằm giúp quý thầy cô phân loại được các dạng môi trường học tập, đánh giá được ảnh hưởng của môi trường học tập đến hoạt động học tập của học sinh.

3/19/2021 1:52:52 AM +00:00

Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 2: Hoạt động học tập của học sinh trung học phổ thông

Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 2: Hoạt động học tập của học sinh trung học phổ thông sẽ chỉ rõ bản chất của hoạt động học tập và vai trò của hoạt động học tập đối với sự phát triển năng lực nhận thức của học sinh nói chung, học sinh trung học phổ thông nói riêng.

3/19/2021 1:52:46 AM +00:00

Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 40: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 40: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục xác định giáo dục nhà trường có vai trò quan trọng đặc biệt trong việc định hướng, điều chỉnh, điều khiển khai thác các yếu tố khác, trong đó có trách nhiệm phối hợp các lực lượng xã hội tạo ra một môi trường lành mạnh, phát huy cao độ những yếu tố tích cực, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiêu cực tới thế hệ trẻ; tạo ra sự thống nhất của các lực lượng xã hội.

3/19/2021 12:54:57 AM +00:00

Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 14: Xây dựng kế hoạch theo hướng dạy học tích hợp

Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 14: Xây dựng kế hoạch theo hướng dạy học tích hợp làm rõ một số khái niệm liên quan đến dạy học theo hướng tích hợp và các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học, phương pháp lựa chọn địa chỉ tích hợp và xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học cùng các hoạt động giáo dục của THCS.

3/19/2021 12:54:51 AM +00:00

Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp trình bày về bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo cấp học; bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học; bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên...

3/19/2021 12:54:44 AM +00:00

Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh trung học cơ sở

Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh trung học cơ sở làm rõ khái niệm về hướng dẫn, tư vấn; các giai đoạn trong hướng dẫn tư vấn cho học sinh; những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn, tư vấn; các lĩnh vực hướng dẫn, tư vấn và một số nguyên tắc đạo đức đối với hoạt động hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS.

3/19/2021 12:54:37 AM +00:00

Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học cơ sở

Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học cơ sở đề cập một cách cơ bản nhất những lí thuyết cũng như những phương pháp để có thể xây dụng được một môi trường học tập tốt nhất cho mỗi học sinh THCS ở những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau.

3/19/2021 12:54:31 AM +00:00

Thực tiễn và giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên mầm non trong hoạt động giáo dục âm nhạc

Bài viết đề cập đến thực tiễn chương trình hoạt động giáo dục âm nhạc của trẻ ở trường mầm non và đề xuất một số giải pháp trong tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn góp phần đem đến cho ngành giáo dục mầm non nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

3/19/2021 12:44:22 AM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khoa khoa học xã hội và nhân văn đối với chất lượng dịch vụ đào tạo trường Đại học Cần Thơ

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu mức độ hài lòng của sinh viên khoa KHXH&NV đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 240 sinh viên khoa KHXH&NV từ khóa 41 đến khóa 44 đang theo học tại trường với các ngành Văn học, Việt Nam học, Thông tin học và Xã hội học với phương pháp chọn mẫu định ngạch.

3/19/2021 12:44:14 AM +00:00

Xây dựng cấu trúc và thang đo năng lực hợp tác giải quyết vấn đề cho sinh viên kĩ thuật

Bài viết này tập trung chủ yếu vào trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng cấu trúc, thang đo và tiêu chí đánh giá năng lực HTGQVĐ cho sinh viên kĩ thuật. Bên cạnh đó, bài viết còn trình bày tổng quát về khái niệm, cấu trúc năng lực HTGQVĐ và thang đo năng lực của sinh viên kĩ thuật.

3/19/2021 12:44:08 AM +00:00

Đánh giá phương thức học của sinh viên tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Học sâu (deep learning approaches - cách học khám phá, hiểu bản chất của vấn đề) là phương thức học cần có cho sinh viên (SV) đại học, bởi vì học sâu giúp SV có năng lực vững chắc. Nghiên cứu cũng đã đề xuất các giải pháp trong thiết kế và tổ chức dạy học nhằm khuyến khích SV học sâu.

3/19/2021 12:44:02 AM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của sinh viên khối ngành nông nghiệp: Nghiên cứu tại Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu xác định ảnh hưởng của hình ảnh trường, chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng và lòng trung thành của sinh viên khối ngành nông nghiệp. Tiếp cận nghiên cứu định lượng đã được vận dụng.

3/19/2021 12:43:54 AM +00:00

Rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Mục đích của bài viết làm rõ nội hàm, vai trò của tư duy phản biện, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao năng lực tư duy phản biện cho học sinh trung học phổ thông ở nước ta trước bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

3/19/2021 12:43:35 AM +00:00

Rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian cho sinh viên năm thứ nhất các trường sư phạm

Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận về rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian cho sinh viên năm thứ nhất các trường Sư phạm, khái quát thực trạng rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian cho sinh viên năm thứ nhất các trường Sư phạm, biện pháp rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian cho sinh viên năm thứ nhất các trường Sư phạm.

3/19/2021 12:43:22 AM +00:00

Dạy học phát triển năng lực học sinh - bản chất, đặc điểm và những dấu hiệu đặc trưng

Bài viết trình bày bản chất, đặc điểm và ý nghĩa của dạy học phát triển năng lực; Sự khác biệt giữa dạy học truyền thống với dạy học phát triển năng lực; Những dấu hiệu đặc trưng của dạy học phát triển năng lực.

3/19/2021 12:43:16 AM +00:00

Trao đổi về đào tạo đại học từ xa theo phương thức E-Learning tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo từ xa nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân theo hướng mở, linh hoạt và đa dạng, các trường đại học nói chung, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng đã quan tâm đến việc đầu tư, xây dựng chương trình, tuyển sinh và đào tạo đại học từ xa theo phương thức truyền thống và phương thức E-Learning. Bài viết này trình bày, phân tích thực trạng và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học từ xa theo phương thức E-Learning tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

3/19/2021 12:28:04 AM +00:00

Định hướng nghề nghiệp của sinh viên năm cuối chương trình cử nhân trực tuyến NEU – EDUTOP

Loại hình đào tạo từ xa nhằm mở rộng cơ hội học tập cho mọi người theo hướng học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tầng lớp, mọi đối tượng có thể tham gia học tập thích ứng kịp thời với sự phát triển của xã hội và ổn định cuộc sống. Bài viết này tập trung vào nghiên cứu định hướng nghề nghiệp trong tương lai cho sinh viên E-Learning năm cuối.

3/19/2021 12:27:58 AM +00:00

Những lợi ích và sự cần thiết phải nhận thức lại về đào tạo trực tuyến tại Việt Nam góc nhìn sâu hơn về vai trò của đào tạo trực tuyến với việc giảng dạy tin học ở các trường đại học Việt Nam

Bài viết này mô tả sơ lược quá trình hình thành, phát triển và phổ dụng của đào tạo trực tuyến, nêu lên những ưu điểm nổi bật và tiềm năng của phương thức đào tạo mới này để hỗ trợ việc giảng dạy ở các trường đại học Việt Nam, đặc biệt là giảng dạy tin học - một môn học có nhiều nét đặc thù riêng biệt.

3/19/2021 12:27:50 AM +00:00

Tăng cường sự tương tác và chủ động của giảng viên và học viên để nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến trong thời kỳ CMCN 4.0

Bài viết đưa ra một số phân tích, đánh giá phương pháp dạy và học trực tuyến hiện nay và đề xuất các giải pháp để tăng cường sự tương tác và chủ động trong quá trình dạy và học của giảng viên và học viên để nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0.

3/19/2021 12:27:43 AM +00:00

Hoạt động đào tạo online tại Trung Quốc

Với cơ hội lớn từ quy mô dân số và độ bao phủ rộng lớn, chính sách khuyến khích và kêu gọi đầu tư vào đào tạo online từ chục năm trước đã tạo nên quá trình phát triển đào tạo online khá bền vững tại Trung Quốc. Dự kiến trong 5 năm tiếp theo nước này vẫn đứng thứ 2 về doanh thu đào tạo online và mỗi năm hàng chục triệu người tham gia các chương trình đào tạo có tính ứng dụng cao, cụ thể, hữu ích.

3/19/2021 12:27:36 AM +00:00

Đào tạo trực tuyến bậc đại học tại Việt Nam và những thách thức trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Với nhu cầu bắt kịp xu hướng phát triển của giáo dục thế giới cũng như bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng như hiện nay, đào tạo trực tuyến (E-Learning) là hình thức đào tạo mà nhiều cơ sở giáo dục tại Việt Nam đang hướng tới. Giáo dục trực tuyến đóng vai trò quan trọng trong xã hội hóa giáo dục tại Việt Nam, giúp người học thoát khỏi những rào cản nhất định về không gian, thời gian, lấy nhu cầu của người học làm trung tâm, từ đó giảm thiểu những chi phí phát sinh.

3/19/2021 12:27:29 AM +00:00