Tài liệu miễn phí Giáo dục học

Download Tài liệu học tập miễn phí Giáo dục học

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tạp chí khoa học trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Quá trình chuyển đổi và phát triển của trường Đại học Thủ đô Hà Nội, tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, gắn liền với sự phát triển và chuyển mình của hoạt động đào tạo và hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN). Bài viết trình bày về thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tạp chí khoa học trường Đại học Thủ đô Hà Nội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

10/21/2021 1:53:38 AM +00:00

Giải pháp nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên nói chung và sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội nói riêng hiện nay là một trong những vấn đề cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn. Trước những thiếu hụt về năng lực của sinh viên, chúng ta đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ những giải pháp cơ bản và chuyên sâu nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

10/21/2021 1:53:27 AM +00:00

Giáo dục ý thức tự học cho sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội hiện nay theo phong cách tự học Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là nhà giáo dục lớn của cách mạng Việt Nam. Từ việc nghiên cứu các giá trị, phong cách tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài viết đề xuất các phương pháp tự học hiệu quả cho sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đây là yêu cầu cần thiết để nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục nhằm đáp ứng được với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

10/21/2021 1:53:18 AM +00:00

Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Tự nhiên và xã hội ở tiểu học

Dạy học giải quyết vấn đề tạo cơ hội cho học sinh Tiểu học được bồi dưỡng và nâng cao kĩ năng phát hiện và tiến hành quá trình giải quyết - một kĩ năng rất cần thiết cho con người sống trong thế giới hiện đại. Trên cơ sở phân tích đặc điểm, vai trò của dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học. Bài viết đưa ra qui trình tổ chức dạy học giải quyết vấn đề, ví dụ minh họa tổ chức dạy học có vận dụng phương pháp này trong môn Tự nhiên Xã hội và tiến hành thực nghiệm.

10/21/2021 1:52:50 AM +00:00

Nâng cao năng lực nhận biết của giáo viên về các nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Kỹ năng sống - hành trang không thể thiếu để mỗi người bước vào đời. Nếu không được trang bị kỹ năng sống, trẻ sẽ dễ rơi vào các tệ nạn, mất lòng tin, bạo lực, mặc cảm, bị lạm dụng,… Để có sự phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần cho trẻ ngay từ những năm đầu đời đó, không thể không nhắc tới vai trò của người giáo viên mầm non.

10/21/2021 1:52:40 AM +00:00

Năng lực công nghệ và dạy học theo định hướng phát triển năng lực công nghệ cho học sinh

Trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, lần đầu tiên năng lực công nghệ được xác định là một trong những năng lực cần được hình thành cho học từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông. Tuy nhiên, cần hiểu rõ năng lực năng công nghệ bao gồm những thành phần nào? Những biểu hiện của các năng lực đó như thế nào? từ đó xác định các biện pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp nhằm phát triển năng lực công nghệ cho học sinh.

10/21/2021 1:52:31 AM +00:00

Khung chất lượng giáo dục - một tham chiếu quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo trình độ thạc sĩ của trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Chất lượng giáo dục được xem xét ở cấp hệ thống và cấp cơ sở giáo dục/từng nhà trường. Theo đó, để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo ở mỗi nhà trường, cần phải căn cứ vào khung chất lượng giáo dục ở cấp độ cơ sở để thiết kế chương trình hành động của từng trường học một cách phù hợp (chương trình hành động nhằm đạt được yêu cầu chất lượng của từng thành tố quy định chất lượng của quá trình/hoạt động giáo dục của trường học).

10/21/2021 1:52:22 AM +00:00

Tuyển sinh năm 2021 một số vấn đề cần đổi mới tại trường Đại học thủ đô Hà Nội

Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu bối cảnh và sự phát triển của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Tổng quan công tác đào tạo của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020;...

10/21/2021 1:51:42 AM +00:00

Tổ chức thực tập nghề nghiệp ngành quản lí giáo dục theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

Bài viết đề cập: (i). Vai trò của thực tập nghề nghiệp trong đào tạo cử nhân đại học; (ii). Thực trạng hoạt động TTNN ngành QLGD tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; (iii). Một số giải pháp đổi mới hoạt động TTNN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành QLGD, đáp ứng được yêu cầu trong bối cảnh hiện nay.

10/21/2021 1:51:34 AM +00:00

Giải pháp nâng cao hiệu quả sinh hoạt câu lạc bộ sinh viên tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ cho sinh viên tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho thấy, cần triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả sinh hoạt của các câu lạc bộ cho sinh viên tại nhà trường trong giai đoạn hiện nay

10/21/2021 1:51:17 AM +00:00

Liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp du lịch – giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại các cơ sở giáo dục đại học

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020 của Việt Nam. Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định: “Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho đất nước nói chung và từng ngành, lĩnh vực nói riêng, với những giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung cho giải pháp đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực trong nhà trường cũng như trong quá trình sản xuất kinh doanh”.

10/21/2021 1:50:53 AM +00:00

Tổ chức trò chơi trong dạy học khám phá môn Hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 1

Bài viết trình bày cách tổ chức trò chơi trong dạy học khám phá môn hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018, trong đó chỉ ra cách thức xây dựng quy trình tổ chức trò chơi và phân tích những yêu cầu đối với giáo viên khi thực hiện phương pháp này đối với học sinh lớp 1.

10/21/2021 1:50:45 AM +00:00

The attitudes of third year - students majoring in tourism at Hanoi Metropolitan University toward content based instruction implementation to develop speaking skills

The use of Content-based instruction (CBI) in language teaching has appeared popular in a variety of different settings since the 1980s, such as English as Specific Purpose (ESP); Language for Specific Purpose (LSP)… After applying this method to teaching speaking English to students majoring in Tourism at Hanoi Metropolitan University, the author would like to investigate the students’ attitudes to this.

10/21/2021 1:50:38 AM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhận thức sự hỗ trợ của tổ chức tới động lực thực hiện nghiên cứu khoa học của giảng viên Việt Nam

Nghiên cứu này tập trung xem xét tác động của nhận thức sự hỗ trợ của tổ chức, cảm nhận trách nhiệm và động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên Việt Nam. Lý thuyết trao đổi xã hội được áp dụng làm khung lý thuyết trong nghiên cứu. Các giả thuyết được kiểm định bằng các điều tra thu được từ 475 phiếu phù hợp của giảng viên các trường Đại học tại Hà Nội.

10/21/2021 1:42:20 AM +00:00

Bất cân xứng thông tin giữa trường đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam

Dựa trên dữ liệu điều tra 193 doanh nghiệp (DN) ở Việt Nam, áp dụng kĩ thuật hồi quy thứ bậc, phân tích nhân tố và hồi quy nhị phân, nhóm tác giả xác định tình trạng bất cân xứng thông tin giữa trường đại học (ĐH) và DN có các biểu hiện nổi bật là: (1) Một số thông tin DN quan tâm nhưng trường ĐH không cung cấp chính thức và rõ ràng; (2) Nhiều thông tin DN coi trọng, trường ĐH đã cung cấp nhưng DN vẫn không biết đến: (3) Nhìn chung, việc cung cấp thông tin của trường ĐH chưa đạt đến mức DN mong muốn.

10/21/2021 1:42:07 AM +00:00

Đề xuất mô hình kiến trúc hệ thống thông tin tổng thể tại các trường đại học sư phạm ở Việt Nam

Bài viết đề xuất một mô hình kiến trúc hệ thống thông tin tổng thể phù hợp với các trường đại học Sư phạm ở Việt Nam. Mô hình đề xuất này cũng được xem xét dựa trên các vấn đề về quản trị đại học và các chỉ số nâng cao năng lực của các trường sư phạm (TEIDI).

10/21/2021 1:06:11 AM +00:00

Vai trò của trình độ học vấn và giới tính của chủ hộ trong cầu đại học của các hộ gia đình

Nghiên cứu trình bày một phân tích kinh tế vi mô về cầu đại học của các hộ gia đình sau khi con/em họ tốt nghiệp phổ thông. Sử dụng dữ liệu điều tra hộ gia đình 2018 của Tổng cục Thống kê Việt Nam, nghiên cứu ước lượng 3 mô hình logit (toàn mẫu, mẫu các hộ nghèo và mẫu các hộ thu nhập trên trung bình), được xem như một trường hợp đặc biệt của mô hình tổng quát về cực đại lợi ích để giải quyết vấn đề lựa chọn giáo dục đại học. Mời các bạn tham khảo!

10/20/2021 5:54:48 PM +00:00

Phương pháp giáo dục phản biện cho lớp học tiếng Anh ở các trường đại học Việt Nam

Bài nghiên cứu này sẽ tập trung khái quát những khái niệm và mục tiêu chủ yếu của phương pháp giáo dục phản biện, từ đó đưa ra lí do cho việc áp dụng tư duy phản biện vào việc dạy và học tiếng Anh ở các trường đại học Việt Nam. Với mục đích phát triển tư duy phản biện cho người học, gần đây phương pháp giáo dục phản biện đã phát triển mạnh trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 5:30:38 PM +00:00

Năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân trong bối cảnh kinh tế số

Bài viết này làm rõ đặc điểm xu thế phát triển kinh tế số của Việt Nam, đánh giá thực trạng năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân - trường đại học tiêu biểu về đào tạo khối ngành kinh tế và quản lý tại Việt Nam; đồng thời kiến nghị các giải pháp góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên trong bối cảnh kinh tế số. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 5:07:17 PM +00:00

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

Bài viết làm rõ vai trò, đặc điểm của môn học Lý luận chính trị, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học này trên quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học ở nước ta hiện nay. Việc học tập các môn Lý luận chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của học viên. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 5:06:05 PM +00:00

Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu - quan điểm xuyên suốt của Đảng cộng sản Việt Nam

Bài viết tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của quan điểm, khái quát quá trình phát triển, hoàn thiện quan điểm của Đảng ta về giáo dục và đào tạo; đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất một số nội dung, giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo nhằm đào tạo nguồn nhân lực dồi dào theo hướng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

10/20/2021 4:59:06 PM +00:00

Giải huyền thoại Thượng Đế

Bài viết giải kiến tạo huyền thoại về Thượng Đế trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Theo cấu trúc luận, Thượng đế chỉ là một biểu trưng trong kiến tạo văn hoá – thẩm mỹ và trở thành huyền thoại rồi đi vào tín ngưỡng tôn giáo. Giải kiến tạo xem đó là một trò chơi ảo của quyền lực thống trị và thực hiện các thao tác giải ảo để tìm thấy các sáng tạo ẩn chìm bên dưới của biểu trưng. Sáng tạo sinh ra từ cấm kỵ của quyền lực. Cấm kỵ đè nén lên dục vọng và dịch chuyển thành các biểu trưng, từ đó hình thành cơ cấu của quyền lực. Mọi trò chơi, trong đó có nghệ thuật, do đó, tự nó hình thành nên luật lệ và chuyển dục vọng thân xác thành khoái lạc tinh thần.

10/20/2021 4:56:43 PM +00:00

Các động lực nội tại ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

Thông qua nghiên cứu định tính và định lượng, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được năm yếu tố thuộc về động lực nội tại ảnh hướng tích cực có ý nghĩa đến ý định nghiên cứu khoa học gồm: sự quan tâm đối với nghiên cứu khoa học, cảm nhận thành tích, cải thiện năng lực nghiên cứu khoa học, sự đóng góp, và quyền tự chủ: trong khi đó yếu tố trách nhiệm không có tác động ý nghĩa đến ý định nghiên cứu khoa học. Dựa trên kết quả, nghiên cứu cũng đề xuất một số hàm ý quản trị cho nhà quản lý tại các cơ sở giáo dục bậc cao nhằm nâng cao hiệu suất nghiên cứu khoa học.

10/20/2021 4:49:16 PM +00:00

Ebook Phương pháp giáo dục ehon cho con của cha mẹ Nhật: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách EPhương pháp giáo dục ehon cho con của cha mẹ Nhật sẽ giới thiệu đến người đọc các nội dung: chọn ehon như thế nào, mẹo nhỏ giúp con yêu thích đọc sách, môi trường cho con thích đọc ehon ở Việt Nam,... Mời các bạn tham khảo tài liệu!

10/20/2021 6:30:58 AM +00:00

Ebook Phương pháp giáo dục ehon cho con của cha mẹ Nhật: Phần 1

Ebook Phương pháp giáo dục ehon cho con của cha mẹ Nhật của tác giả Nguyễn Thị Thu biên soạn nhằm giúp các bậc phụ huynh hiểu tường tận ehon Nhật Bản là gì, tại sao người Nhật lại coi ehon là thực phẩm tâm hồn không thể thiếu trong quá trình nuôi dạy con, cách chọn sách và đọc sách cho con tương ứng với từng độ tuổi như thế nào cho phù hợp. Phần 1 của ebook giới thiệu các nội dung: ehon là gì, vì sao cha mẹ Nhật đọc ehon cho con từ 0 tuổi, văn hóa đọc ehon cho trẻ ở Nhật, giúp con yêu thích ehon,...

10/20/2021 6:30:43 AM +00:00

Quá trình đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng tại trường Đại học Tây Đô - Hiệu quả và định hướng phát triển

Bài viết khái quát thực thi công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (CSGD) và chương trình đào tạo (CTĐT) đồng thời phân tích các hoạt động đảm bảo chất lượng (ĐBCL) trong quá trình thực hiện ĐBCL và nêu rõ những thành tựu mà Nhà trường đã đạt được. Trên cơ sở phân tích này, một số giải pháp được đề xuất nhằm thiết lập, duy trì và củng cố hệ thống ĐBCL bên trong. Một số mục tiêu chất lượng chính cũng được đề xuất giúp thuận lợi cho việc đánh giá sau này.

10/20/2021 6:19:33 AM +00:00

Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của giảng viên tại Trường Đại học Tây Đô

Nghiên cứu nhằm mục tiêu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của giảng viên tại Trường Đại học Tây Đô, cung cấp cơ sở cho các hàm ý quản trị góp phần hoạch định nhân lực và giúp tăng hiệu quả công tác của giảng viên trong Trường. Số liệu nghiên cứu được thu thập qua kết quả khảo sát trực tiếp từ 174 giảng viên đang công tác tại Trường. Mời các bạn tham khảo!

10/20/2021 6:18:27 AM +00:00

Nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên khoa kỹ thuật – công nghệ tại Trường Đại học Tây Đô

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Tây Đô. Số liệu trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát trực tiếp từ 275 sinh viên năm 2, năm 3 và năm 4 của Khoa Kỹ thuật-Công nghệ. Phương pháp thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy đa biến được sử dụng trong nghiên cứu này. Mời các bạn tham khảo!

10/20/2021 6:17:37 AM +00:00

Hành trình tìm đường cứu nước của chủ tịch Hồ Chí Minh - Động cơ trong sáng, giá trị sâu sắc

Nội dung bài viết trình bày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã từ giã quê hương, mang theo một khát vọng cháy bỏng đi tìm đường cứu nước để đem lại tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thúc đẩy bởi những động cơ hết sức trong sáng, một tấm lòng yêu nước, thương dân vĩ đại. Sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, còn nguyên giá trị và mang tính thời sự sâu sắc trong thời đại hiện nay.

10/20/2021 6:16:52 AM +00:00

Giải pháp thực hiện cải tiến chất lượng sau kiểm định chất lượng tại Trường Đại học Tây Đô

Bài viết này nhằm mục tiêu chia sẻ các giải pháp tổ chức thực hiện cải tiến chất lượng sau kiểm định CSGD tại Trường Đại học Tây Đô. Các giải pháp thực hiện việc cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài bao gồm: (1) Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu, tầm nhìn, và chiến lược phát triển của nhà trường; (2) Hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng (BĐCL) bên trong; và (3) Thực hiện kiểm định các chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn tham khảo!

10/20/2021 6:16:32 AM +00:00