Tài liệu miễn phí Giáo dục học

Download Tài liệu học tập miễn phí Giáo dục học

Đào tạo nghề tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế: Phân tích từ tài liệu nước ngoài và chính sách của Việt Nam

Bài viết phân tích một số nghiên cứu về vấn đề xây dựng và thực hiện đào tạo tiếp cận các tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc tế nhằm có những gợi ý bước đầu cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm tiếp cận các kĩ năng nghề của ASEAN.

10/19/2020 6:58:38 PM +00:00

Ứng dụng kỹ thuật học máy trên dữ liệu mất cân bằng hỗ trợ dự đoán sớm khả năng thôi học của học sinh trung học phổ thông

Bài viết đề xuất một mô hình học máy cho bài toán phân lớp trên tập dữ liệu mất cân bằng, trong đó sử dụng kết hợp kỹ thuật sinh mẫu tổng hợp SMOTE và giải thuật AdaBoost cho thuật toán Cây quyết định.

10/19/2020 6:39:22 PM +00:00

Đánh giá chương trình đào tạo thạc sĩ tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết đề cập kết quả đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ thạc sĩ hiện hành tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM). Nội dung đánh giá được tiến hành theo 7 tiêu chuẩn được bài viết tổng hợp và đề xuất, gồm: mục tiêu CTĐT, chuẩn đầu ra (CĐR) của CTĐT, bản mô tả của CTĐT, cấu trúc và nội dung của CTĐT, đề cương chi tiết, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá kết quả học tập.

10/19/2020 6:37:52 PM +00:00

Những thuận lợi và khó khăn về việc đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục ở địa phương dựa trên kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường

Chuẩn bị các điều kiện phát triển giáo dục (PTGD) đã và đang là sự chuẩn bị của nhiều địa phương trong công cuộc đổi mới và PTGD. Bằng cách áp dụng phương pháp điều tra viết, chúng tôi cứu tập trung vào việc tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong việc đảm bảo các điều kiện PTGD ở địa phương trên cơ sở của kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường.

10/19/2020 6:37:32 PM +00:00

Tác động xã hội trong quá trình thực hiện quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam

Bài viết trình bày một số định hướng quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và một số thách thức đặt ra của hệ thống đào tạo giáo viên. Qua khảo sát thực tiễn và phỏng vấn chuyên gia, bài viết chỉ ra một số tác động xã hội mang tính tích cực và tiêu cực trong quá trình thực hiện quy hoạch mạng lưới, đồng thời đề xuất các giải pháp giảm thiểu các tác động xã hội mang tính tiêu cực, hình thành mạng lưới các trường sư phạm có chất lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên trong bối cảnh mới.

10/19/2020 6:37:25 PM +00:00

Commercials as part of daily life situations - impulses for chemistry teaching and for methodical reflections of MS - course students of the Ho Chi Minh city University of education department chemistry in Nov. Dec.2018

This article describes possibilities of higher education didactic to qualify the students’ professional knowledge about pupil behaviour in the frame of the teacher training. The article is a plea to teach Chemistry more pupil-orientated than presently. The conception “pupil orientation” is considered in actual education policy-initiated efforts in Vietnam.

10/19/2020 6:37:19 PM +00:00

Xây dựng và sử dụng học liệu điện tử theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT ở Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Bài viết này giới thiệu các nguyên tắc xây dựng học liệu điện tử và cách sử dụng học liệu điện tử theo mô hình lớp học đảo ngược. Thang đo và công cụ đo năng lực tự học của học sinh cũng được trình bày trong bài viết này.

10/19/2020 6:37:12 PM +00:00

Kiến thức nội dung sư phạm của giáo viên toán tương lai ở Việt Nam khi dạy học chủ đề đạo hàm

Bài viết này làm rõ hơn kiểu kiến thức PCK thông qua chủ đề đạo hàm đồng thời mô tả các nhiệm vụ toán học được thiết kế nhằm đánh giá các kiểu kiến thức toán cần thiết của giáo viên Toán tương lai (GVTTL) khi dạy học chủ đề đạo hàm.

10/19/2020 6:37:05 PM +00:00

Thiết kế kịch bản sư phạm cho các khóa học trực tuyến ngắn hạn

Bài viết đề xuất một quy trình thiết kế kịch bản sư phạm và các mô tả chi tiết để làm nền tảng cho việc xây dựng các khóa học trực tuyến ngắn hạn nhằm phục vụ cho các nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và phát triển nghề nghiệp tại Việt Nam.

10/19/2020 6:36:51 PM +00:00

Một số yếu tố ảnh hưởng hứng thú đối với lĩnh vực robotics của học sinh một số trường trung học cơ sở ở tại Tp Hồ Chí Minh

Giáo dục robotics (Educational Robotics) được xem là một môi trường để tạo điều kiện cho việc phát triển giáo dục STEM trong nhà trường. Nghiên cứu trong bài báo tập trung tìm hiểu suy nghı̃ và hứng thú của học sinh trung học cơ sở(HS THCS) đối với robotics ở một số trường tại Thành phố Hồ Chí Minh.

10/19/2020 6:36:18 PM +00:00

Tiếp cận tích hợp và tiếp cận liên môn trong lĩnh vực giáo dục

Từ các công trình đã có, nhất là các công trình của nước ngoài, bằng các phương pháp phân loại và hệ thống hóa lí thuyết, phân tích và tổng hợp lí thuyết, bài viết làm rõ các điểm tương đồng và khác biệt cơ bản giữa hai xu hướng nghiên cứu về tích hợp, liên môn trong lĩnh vực giáo dục (mà chúng tôi gọi là hai cách tiếp cận).

10/19/2020 6:35:45 PM +00:00

Mối quan hệ của năng lực chuyển vị didactic với năng lực phát triển chương trình nhà trường của sinh viên sư phạm

Bài viết chỉ ra được mối quan hệ giữa năng lực chuyển vị didactic với năng lực phát triển chương trình giáo dục của giáo viên và sinh viên sư phạm. Cụ thể là mức độ năng lực chuyển vị didactic bên ngoài chi phối tới chất lượng việc lựa chọn, xây dựng nội dung dạy học và cách thức thực hiện nội dung dạy học sao cho phù hợp với thực tiễn nhà trường và yêu cầu phát triển các phẩm chất, năng lực của người học nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục.

10/19/2020 6:34:42 PM +00:00

Dạy học LAMAP với việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh THCS trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Chương trình giáo dục phổ thông mới (sau 2018) được thiết kế theo định hướng phát triển năng lực của người học. Bài viết phân tích quan điểm của DH theo LAMAP với việc đáp ứng định hướng chương trình giáo dục phổ thông sau 2018 và cơ hội bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho người học trong DH theo chiến lược này.

10/19/2020 6:34:30 PM +00:00

Thiết kế hoạt động giáo dục theo định hướng STEM

Bài viết đề xuất các giai đoạn cơ bản khi thiết kế, tổ chức hoạt động giáo dục STEM nhằm phát triển các năng lực cơ bản của học sinh. Với các giai đoạn chúng tôi đã tiến hành phân tích cụ thể, chi tiết để giúp bạn đọc có thể hình dung được những việc mình cần phải làm khi dạy học STEM.

10/19/2020 6:32:43 PM +00:00

Một số yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng rèn luyện kĩ năng mềm của sinh viên (SV) và nêu ra những nguyên nhân gây hạn chế việc rèn luyện kĩ năng mềm của SV tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Qua việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng cũng như nguyên nhân, có thể khẳng định việc phát triển công tác rèn luyện kĩ năng mềm là yêu cầu cấp bách trang bị cho SV năng lực để đương đầu với những chuyển biến mới của thời đại.

10/19/2020 6:32:23 PM +00:00

Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến phát triển giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Sự chuyển đổi từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 sang cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đặt ra cho nhân loại nói chung và cho các nền kinh tế nói riêng nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức. Giáo dục (GD) là một bộ phận của kinh tế - xã hội (KT-XH), nên GD nói chung và GD đại học (ĐH) nói riêng cũng chịu sự chi phối bởi những đặc điểm của cuộc cách mạng này.

10/19/2020 6:32:04 PM +00:00

Quan điểm của J.J. Rousseau về “giáo dục tự nhiên” cho trẻ dưới 12 tuổi

Mục đích giáo dục của J.J. Rousseau là hướng tới sự phát triển tự nhiên của trẻ. Những kiến thức, kinh nghiệm về cuộc sống, khoa học phải được trẻ rút ra từ quá trình trải nghiệm của bản thân nó chứ không phải từ sách vở, giáo điều; có vậy trẻ mới hiểu được giá trị của bản thân, giá trị của cuộc sống.

10/19/2020 6:30:44 PM +00:00

Thiết kế đồ chơi đa năng cho trẻ mầm non từ các nguyên vật liệu phế thải

Bài viết định hướng cho giáo viên tận dụng các nguyên vật liệu phế thải để tạo ra các đồ chơi hấp dẫn, đẹp mắt, có độ bền và mang tính giáo dục. Đặc biệt, đồ dùng đồ chơi được thiết kế còn mang tính đa năng. Cụ thể: Một đồ chơi sử dụng cho nhiều lứa tuổi, một đồ chơi sử dụng cho nhiều nội dung, một đồ chơi sử dụng cho nhiều chủ đề dạy học.

10/19/2020 6:28:57 PM +00:00

Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

Ở bài viết này, tác giả tập trung làm rõ cơ sở pháp lí hình thành khung chính sách, phân tích, đánh giá thực trạng thực thi chính sách tại các trường đại học công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gồm Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Đại học Tài chính - Kế toán; từ đó nêu ra kết quả đạt được, những tồn tại, nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học trong bối cảnh hiện nay.

10/19/2020 6:28:32 PM +00:00

Ảnh hưởng của hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên đối với việc đạt được chuẩn đầu ra

Kiểm tra - đánh giá (KTĐG) kết quả học tập của sinh viên (SV) là một trong những khâu quan trọng trong quá trình dạy học. Cá nhân mỗi người học là một cá thể độc đáo với một năng lực nhất định, giáo dục là để khơi gợi và phát huy tối đa tiềm năng của họ. Mục đích của nghiên cứu là xác định mức độ ảnh hưởng của hoạt động KTĐG kết quả học tập của người học trong việc góp phần đạt được chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo.

10/19/2020 6:26:08 PM +00:00

Vai trò của internet đối với sự lựa chọn nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông tại Tp. Hồ Chí Minh và Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp (khảo sát 400 học sinh bằng bảng hỏi và thảo luận nhóm với 24 học sinh) được tiến hành trên địa bàn TP. HCM và TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nghiên cứu khẳng định Internet đã phần nào “trao quyền” cho học sinh và giúp các em tự chủ trong quyết định chọn nghề.

10/19/2020 6:26:01 PM +00:00

Phát triển du lịch Team building ở thành phố Đà Nẵng hiện nay

Bài viết dựa trên kết quả khảo sát tại ba công ty cung ứng dịch vụ Team building ở Đà Nẵng, đó là: Huyền Thoại Việt, Vietteam Group và Vietfuntastic; qua đó, cung cấp cho người đọc một cái nhìn cụ thể và thực tiễn về loại hình du lịch đang dần phổ biến ở thành phố biển miền Trung xinh đẹp này.

10/19/2020 6:24:58 PM +00:00

Cải biên trò chơi dân gian - một hướng đa dạng hóa trò chơi dạy học ở trường mầm non

Bài viết đề cập đến vấn đề cải biên trò chơi dân gian (TCDG) cho trẻ mầm non. Kết quả khảo sát trên 200 giáo viên (GV) mầm non cho thấy cải biên TCDG là hướng tiếp cận được GV quan tâm nhưng ít khi được thực hiện.

10/19/2020 6:24:52 PM +00:00

Đánh giá giờ dạy thực tập sư phạm của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá giờ dạy của các sinh viên (SV) ngành Cử nhân Sư phạm Địa lí - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng theo các quy định về đánh giá giờ dạy đang áp dụng cho giáo viên phổ thông. Dữ liệu được thu thập từ một mẫu gồm giờ dạy của 15 SV khóa 2016 - 2020 tham gia thực tập tại các trường trung học ở Đà Nẵng.

10/19/2020 6:23:47 PM +00:00

Nghiên cứu tổng quát: Chương trình giáo dục kỹ năng sống và tư vấn học đường cho học sinh trung học tại Việt Nam

Nghiên cứu tiến hành rà soát các chính sách, hướng dẫn, tiêu chuẩn, chương trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến kỹ năng sống và tư vấn học đường cũng như cung cấp những phản hồi từ các đối tượng khác nhau từ cấp trung ương tới địa phương; xác định những cơ hội để Room to Read tham gia và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để phát triển trong thiết kế và triển khai các chương trình kỹ năng sống và tư vấn học đường.

10/19/2020 5:49:56 PM +00:00

Một số đánh giá về thực trạng chương trình đào tạo sau đại học ngành Công tác xã hội tại Việt Nam

Bài viết tiến hành tổng hợp lại kết quả khảo sát, phỏng vấn sâu về những đánh giá, nhận xét của học viên theo học chương trình Thạc sĩ Công tác xã hội trong cả nước từ năm 2011-2014.

10/19/2020 5:49:22 PM +00:00

Tài liệu hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật học

Tài liệu cung cấp những thông tin về mục đích, yêu cầu của khóa luận tốt nghiệp; lựa chọn chủ đề khóa luận; quy trình làm khóa luận tốt nghiệp; kết cấu của khóa luận tốt nghiệp; thang điểm chấm khóa luận tốt nghiệp; cách trình bày khóa luận tốt nghiệp.

10/19/2020 5:08:15 PM +00:00

Xử lý ý kiến phản hồi của người học dựa trên phương pháp phân loại văn bản

Đảm bảo chất lượng đào tạo đang nhận được nhiều sự quan tâm của các cơ sở đào tạo đại học. Người học đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo. Với mục tiêu hiểu được các phản hồi của người học về các hoạt động đào tạo tại trường Đại học Nha Trang (ĐHNT) nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, bài viết đề xuất xử lý các ý kiến phản hồi của người học thông qua việc tự động phân loại và gán nhãn các ý kiến phản hồi của người học.

10/19/2020 3:58:43 PM +00:00

Some recommendations to improve translation skill for students majoring in the English language at department of foreign languages – Saigon University

Translation - Interpretation is an important orientation for students majoring in the English Language and English Language Teacher Education at Department of Foreign Languages - Saigon University. Students have three modules to cover: Introduction to Translation and Interpretation, Translation module and Interpretation module. All are taught to students after they gather a considerate amount of language knowledge, mainly in the third and fourth academic year.

10/19/2020 3:57:49 PM +00:00

Hai tiếp cận khác nhau về bài toán mở

Bài báo trình bày hai cách tiếp cận cho phép khái quát hóa các xu hướng nghiên cứu chủ yếu về bài toán mở ở nhiều nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam và làm rõ các đặc trưng cơ bản của đối tượng này. Bài báo cũng chỉ ra một số khó khăn, bất cập thể hiện trong các cách tiếp cận và một phần thực trạng nghiên cứu bài toán mở ở Việt Nam.

10/19/2020 3:57:17 PM +00:00