Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 3 | Page: 84 | FileSize: 2.22 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam. Khóa luận đi sâu tìm hiểu tình hình hoạt đông SXKD của công ty, từ đó đánh giá thực trạng hoạt động của công ty qua các chỉ tiêu phân tích tài chính và số liệu thu thập được từ các BCTC như: bảng báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán, qua đó đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-phan-tich-hieu-qua-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-cua-cong-t-flwauq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
---o0o---

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM

SINH VIÊN THỰC HIỆN
MÃ SINH VIÊN
CHUYÊN NGÀNH

HÀ NỘI – 2013

: NGUYỄN THÚY HIỀN
: A16309
: TÀI CHÍNH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
---o0o---

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM

Giáo viên hƣớng dẫn
Sinh viên thực hiện
Mã sinh viên
Chuyên ngành

: Th.s Nguyễn Thị Thu Hƣơng
: Nguyễn Thúy Hiền
: A16309
: Tài chính

HÀ NỘI – 2013

Thang Long University Library

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, em đã nhận được sự
giúp đỡ cũng như động viên từ nhiều phía.
Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn – Th.S Nguyễn Thị
Thu Hương, cô tuy không phải là người đã trực tiếp giảng dạy em trong thời gian học
tập tại trường, nhưng cô đã là người tận tình chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt thời
gian nghiên cứu và thực hiện khóa luận này.
Ngoài ra, em cũng mong muốn thông qua khóa luận này, gửi lời cám ơn sâu sắc
đến các thầy cô giáo đang giảng dạy tại trường Đại học Thăng Long, những người đã
trực tiếp truyền đạt cho em các kiến thức về kinh tế từ những môn học cơ bản nhất,
giúp em có được nền tảng về chuyên ngành học như hiện tại để có thể hoàn thành đề
tài nghiên cứu này.
Cuối cùng, em xin cảm ơn những thành viên trong gia đình và những người bạn
đã luôn bên cạnh, giúp đỡ và ủng hộ em trong suốt thời gian qua.
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013
Sinh viên
Nguyễn Thúy Hiền

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ
HOẠT ĐÔNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .....................1
1.1. Khái niệm, vai trò, mục tiêu và ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính .1
1.1.1.

Khái niệm báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính ..........................1

1.1.2.

Vai trò của hệ thống báo cáo tài chính đối với việc phân tích tình hình tài

chính doanh nghiệp ........................................................................................................1
1.1.3.

Mục đích của phân tích báo cáo tài chính .......................................................3

1.1.4.

Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính ..................................................4

1.2. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ........................................4
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp ............................ 7
1.3.1.

Phân tích kết quả hoạt động SXKD ..................................................................7

1.3.2.

Phân tích tình hình tài sản - nguồn vốn ..........................................................8

1.3.3.

Phân tích khả năng thanh toán ......................................................................12

1.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ............................... 14
1.4.1.

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh .....................................................14

1.4.2.

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ................................................................ 14

1.4.3.

Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn ......................................................... 20

1.4.4.

Phân tích khả năng luân chuyển vốn............................................................. 21

CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM ......................... 23
2.1 Quá trình ra đời và phát triển của CTCP Đầu tƣ và Xây dựng Thành Nam .23
2.1.1

Vài nét giới thiệu về CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam ......................23

2.1.2

Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ................................................23

2.1.3

Chủ tịch hội đồng quản trị ..............................................................................26

2.1.4

Văn phòng hội đồng quản trị ..........................................................................26

2.1.5

Tổng giám đốc .................................................................................................26

2.1.6

Các Phó Tổng giám đốc ..................................................................................26

2.1.7

Phòng kế hoạch ............................................................................................... 26

2.1.8

Phòng kinh tế thị trường .................................................................................26

2.1.9

Phòng đầu tư ...................................................................................................27

2.1.10 Phòng quản lý xây lắp .....................................................................................27

Thang Long University Library

2.1.11 Phòng kỹ thuật .................................................................................................27
2.1.12 Ban quản lý tòa nhà ........................................................................................27
2.1.13 Phòng hành chính – nhân sự .........................................................................27
2.1.14 Phòng truyền thông ......................................................................................... 27
2.1.15 Phòng tài chính kế toán ..................................................................................27
2.2 Đánh giá chung về hoạt động SXKD của công ty CP Đầu tƣ và Xây dựng
Thành Nam...................................................................................................................28
2.2.1

Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận....................................28

2.2.2

Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn ........................................................32

2.3 Phân tích hiệu quả hoạt động SXKD của công ty CP Đầu tƣ và Xây dựng
Thành Nam...................................................................................................................43
2.3.1

Phân tích hiệu quả sử dụng TS ......................................................................43

2.3.2

Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn ......................................................... 57

CHƢƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ
XÂY DỰNG THÀNH NAM .......................................................................................61
3.1 Xu hƣớng phát triển của ngành xây dựng .......................................................... 61
3.2 Phƣơng hƣớng hoạt động của công ty CP Đầu tƣ và Xây dựng Thành Nam .61
3.2.1

Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của công ty .............................. 61

3.2.2

Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới ............................. 63

3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của công ty CP Đầu tƣ và
Xây dựng Thành Nam .................................................................................................63
3.3.1

Tăng doanh thu ............................................................................................... 63

3.3.2

Quản lý chi phí hiệu quả .................................................................................64

3.3.3

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ........................................................64

3.3.4

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động .....................................................65

3.3.5

Kiến nghị với Nhà nước ..................................................................................68

1080049

Tài liệu liên quan


Xem thêm