Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất hồ tiêu trên địa bàn xã Vĩnh Giang – Huyện Vĩnh Linh – Tỉnh Quảng Trị

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 39 | Page: 79 | FileSize: 0.69 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất hồ tiêu trên địa bàn xã Vĩnh Giang – Huyện Vĩnh Linh – Tỉnh Quảng Trị. Mục tiêu chính của việc nghiên cứu đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả kinh tế, đánh giá đúng kết quả và hiệu quả sản xuất hồ tiêu, tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến nó, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất hồ tiêu ở xã Vĩnh Giang nói riêng và huyện Vĩnh Linh nói chung. Đồng thời, qua quá trình nghiên cứu tôi đã vận dụng được những kiến thức được học tại trường vào việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-danh-gia-hieu-qua-kinh-te-san-xuat-ho-tieu-tren-dia-ban-xa--vjkauq.html

Nội dung


ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

tế

H

uế

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Đ
ại

họ

cK

in

h

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CÂY HỒ TIÊU
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VĨNH GIANG – HUYỆN VĨNH LINH –
TỈNH QUẢNG TRỊ.

NGÔ THỊ PHƯƠNG NHUNG

Niên khóa 2007 - 2011

1

uế

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

H

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

tế

ĐỀ TÀI:

Đ
ại

họ

cK

in

h

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CÂY HỒ TIÊU
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VĨNH GIANG – HUYỆN VĨNH LINH –
TỈNH QUẢNG TRỊ.

Sinh viên thực hiện:
Ngô Thị Phương Nhung
Lớp: K41A - KTNN
Niên khóa: 2007 - 2011

Giáo viên hướng dẫn:
TS. Trần Văn Hòa

Huế, tháng 05 năm 2011

2

LỜI CẢM ƠN
Khóa luận tốt nghiệp được hoàn thành là kết quả học tập tại trường đại học
kinh tế, đại học Huế với sự dìu dắt, dạy dỗ tận tình, chu đáo của các thầy cô giáo.
Cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới:

uế

- Thầy giáo T.S: Trần Văn Hòa, người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi
hoàn thành đề tài này với tất cả tinh thần, trách nhiệm và lòng nhiệt tình.

H

- Ban giám hiệu nhà trường, phòng giáo vụ - công tác sinh viên, cùng tất cả quý

tế

thầy cô đã hết lòng dạy dỗ, truyền thụ những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong
suốt thời gian học tập tại trường đại học kinh tế.

h

- Cán bộ UBND và bà con nông dân trên địa bàn xã Vĩnh Giang đã nhiệt tình

in

giúp đỡ, cung cấp thông tin để tôi có thể hoàn thành tốt đề tài này.
- Gia đình, bạn bè đã giúp đỡ, động viên, khuyến khích tôi trong suốt thời gian

cK

học tập, nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.
Do thời gian nghiên cứu có hạn, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên không

họ

tránh khỏi những sai sót. Rất mong được sự đóng góp của quý thầy cô và bạn bè để đề
tài được hoàn thiện hơn.

Đ
ại

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn!

Huế, tháng 5 năm 2011
Sinh Viên
Ngô Thị Phương Nhung

3

MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ......................................................................................11
1. Tính cấp thiết của đề tài .........................................................................................11
2. Mục đích nghiên cứu đề tài ...................................................................................13
3. Phương pháp nghiên cứu đề tài .............................................................................13
4. Giới hạn nghiên cứu đề tài .....................................................................................13
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................15
Chương I: TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................15

uế

1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................15
1.1.1. Cơ sở lý luận .....................................................................................................15

H

1.1.1.1. Khái niệm, bản chất, ý nghĩa của hiệu quả kinh tế ...................................15

tế

1.1.1.2. Khái niệm và một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây hồ tiêu .17
1.1.1.3. Vị trí, vai trò của cây hồ tiêu đối với xu hướng phát triển kinh tế hộ ....18

h

1.1.1.4. Tác động của cây hồ tiêu đối với môi trường sinh thái ............................19

in

1.1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của sản xuất cây hồ tiêu .......20
1.1.1.5.1. Điều kiện tự nhiên .....................................................................................20

cK

1.1.1.5.2. Điều kiện kinh tế - xã hội..........................................................................21
1.1.1.6. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất hồ tiêu ................23

họ

1.1.1.6.1. Chỉ tiêu đánh giá kết quả ..........................................................................23
1.1.1.6.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế ...........................................................24
1.1.2. Cơ sở thực tiễn ..................................................................................................25

Đ
ại

1.1.2.1. Tình hình sản xuất hồ tiêu trên thế giới......................................................25
1.1.2.2. Tình hình sản xuất hồ tiêu ở Việt Nam ......................................................27
1.1.2.3. Tình hình sản xuất hồ tiêu ở Quảng Trị .....................................................29
1.1.2.4. Tình hình sản xuất hồ tiêu ở huyện Vĩnh Linh ..........................................31
1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU ................................................32
1.2.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................32
1.2.1.1. Vị trí địa lý .....................................................................................................32
1.2.1.2. Địa hình, địa mạo ..........................................................................................33
1.2.1.3. Đặc điểm khí hậu, thủy văn .........................................................................33

4

1.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................................34
1.2.2.1. Dân cư và nguồn lao động ...........................................................................34
1.2.2.2. Hiện trạng và tình hình sử dụng đất ............................................................36
1.2.2.3. Điều kiện cơ sở hạ tầng ................................................................................39
1.2.2.4. Các điều kiện kinh tế - xã hội ......................................................................39
1.2.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã...................41
1.2.3.1. Thuận lợi ........................................................................................................41

uế

1.2.3.2. Khó khăn ........................................................................................................41
Chương II: HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

H

VĨNH GIANG – HUYỆN VĨNH LINH – TỈNH QUẢNG TRỊ ..........................43
2.1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VĨNH GIANG43

tế

2.1.1. Tình hình phân bố diện tích trồng hồ tiêu .....................................................43
2.1.2. Tình hình diện tích, năng suất, sản lượng hồ tiêu ........................................44

h

2.2. NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA NHÓM HỘ ĐIỀU TRA NĂM 2010 ........46

in

2.2.1. Lao động ............................................................................................................46

cK

2.2.2. Diện tích đất đai................................................................................................47
2.2.3. Tư liệu sản xuất của nhóm hộ điều tra ...........................................................49
2.3. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT HỒ TIÊU CỦA NHÓM HỘ ĐIỀU TRA.............51

họ

2.3.1. Quy mô diện tích, năng suất, sản lượng hồ tiêu của nhóm hộ điều tra năm
2010 ..............................................................................................................................51

Đ
ại

2.3.2. Chi phí sản xuất hồ tiêu của nhóm hộ điều tra .............................................52
2.3.3. Kết quả và hiệu quả kinh tế từ sản xuất hồ tiêu của nhóm hộ điều tra năm
2010 ..............................................................................................................................55
2.3.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây hồ tiêu trên một ha thông qua các chỉ tiêu
GO, IC, VA ..................................................................................................................55
2.3.3.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây hồ tiêu trên một ha thông qua các chỉ tiêu
dài hạn NPV, IRR, B/C ..............................................................................................57
2.3.4. Thị trường tiêu thụ hồ tiêu ..............................................................................58
2.4. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN
XUẤT HỒ TIÊU CỦA NHÓM HỘ ĐIỀU TRA ....................................................60

5

1064441

Tài liệu liên quan


Xem thêm