Giáo án tiếng tiếng anh lớp 7: Unit 2: AT SCHOOL

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 26 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo án tiếng tiếng anh lớp 7: Unit 2: AT SCHOOL. Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng tiếng anh lớp 7: unit 2: at school', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tieng-tieng-anh-lop-7-unit-2-at-school-nd3vtq.html

Nội dung


Giáo án tiếng văn 7 Unit 2: AT SCHOOL Lesson 1 Aims: Help Ss practise classroom imperatives to understand the teacher’s commands. Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to understand the teacher’s commands by classroom imperatives. Teaching aids: Wordcards, Realia Tim Contents Teacher Student e ’s ’s activitie s activitie s *REVISION: Noughts & Crosses -Guides -Play how to the 9 - 5 20 – 10 + 7 2 17 + 6 + 5 8 : 4 1 play -Draws the table on the BB game -Divide class into 2 groups 3 - 3 6 x 3 5 + 3 *PRESENTATION: Pre-teach: -(to) come in -(to) sit down # (to) stand up -(to) open your book # (to)close.. Slap the boardi xuống Ði vào Đóng sách lại -Uses the pictures, exam, mime, to present new words -Models -Give the words -Repeat in chorus and -Writes individu Đứng lên Mở sách ra -Writes the on al -Divide the BB class Presentation Text: A1 (P20) *PRACTICE: Matching: A2 (P91) Mime Drill -Guides into 2 how to groups play -Says -Slap the the words in board Simon Says: A3 (P22) English. *FURTHER PRACTICE: Mapped Dialogue: Miss Hoa ……..morni Children …….morning -Present the text -Mimes - Practise ng! How…..? Fine…Sit  Open your , Miss Hoa! We’re…How …? Yes, Miss! Yes, Miss! these comman - ds Practise -Says these comman ds Example Exchange -Shows the mapped dialogue on the BB - Comple te the dialogu e -Guides how to complet - Practise in pairs e the dialogue -Gives example ... - tailieumienphi.vn 389001