Xem mẫu

()<br /> ??<br /> <br /> [---]<br /> <br /> Mục lục<br /> Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/<br /> Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :<br /> https://www.facebook.com/downloadsachfree<br /> Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach<br /> Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/<br /> Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :<br /> https://www.facebook.com/downloadsachfree<br /> Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach<br /> PHẦN 1 - MẠCH MÁU THÔNG TIN<br /> Chương I: MANAGE WITH THE FORCE OF FACTS Quản Lý Bằng Quyền Lực Dữ Kiện<br /> Chương II: CAN YOU DIGITAL NERVOUS SYSTEM DO THIS? Khai Thác Tối Ưu Hệ Thống Thần Kinh Kỹ Thuật Số<br /> Chương III: CREATE A PAPERLESS OFFICE Tạo Ra Một Văn Phòng Không Có Giấy Tờ<br /> PHẦN 2 - THƯƠNG MẠI - INTERNET THAY ĐỔI MỌI THỨ<br /> Chương IV: RIDE THE INFLECTION ROCKET Tiến Lên Cùng Thời Đại<br /> Chương V: THE MIDDLEMAN MUSTADD VALUE Người Trung Gian Phải Tạo Thêm Giá Trị Cho Sản Phẩm<br /> Chương VI: TOUCH YOUR CUSTOMERS Tiếp Cận Khách Hàng<br /> Chương VII: ADOPT THE WEB LIFESTYLE Chấp Nhận Cuộc sống Với Web<br /> Chương VIII: CHANGE THE BOUNDARIES OF BUSINESS Mở Rộng Biên Giới Kinh Doanh<br /> Chương IX: GET TO FIRST Trước Tiên Phải Nắm Bắt Thị Trường<br /> PHẦN 3 - QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐỂ CẢI TIẾN TƯ DUY CHIẾN LƯỢC<br /> Chương X: BAD NEWS MUST TRAVEL FAST Ưu Tiên Các Tin xấu<br /> Chương XI: CONVERT BAD NEWS TO GOOD Biến Tin xấu Thành Tin Tốt<br /> Chương XII: KNOW YOUR NUMBERS Biết Rõ Các Số Liệu Của Bạn<br /> Chương XIII: SHIFT PEOPLE INTO THINKING WORK Chuyển Nhân Viên Sang Công Việc Tư Duy<br /> Chương XIV: RAISE YOUR CORPORATE IQ Nâng Cao Chỉ số Thông Minh Của Công Ty<br /> Chương XV: BIG WINS REQUIRE BIG RISKS Có Gan Làm Giàu!<br /> PHẦN 4 - HIỂU RÕ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> Chương XVI: DEVELOP PROCESSES THAT EMPOWER PEOPLE Phát Triển Những Quy Trình Tạo Sức Mạnh Cho Nhân<br /> Viên<br /> Chương XVII: MANAGE WITH THE FORCE 0F FACTS Công Nghệ Thông Tin Là Nền Tảng Của Sự Tái Thiết<br /> Chương XVIII: TREATE IT AS A STRATEGIC RESOURCE Xem Công Nghệ Thông Tin Như Nguồn Chiến Lược<br /> PHẦN 5 - NHỮNG TỒ CHỨC ĐẶC BIỆT<br /> Chương XIX: NO HEALTH CARE SYSTEM IS AN ISLAND Liên Kết Các Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khỏe<br /> Chương XX: TAKE GOVERNMENT TO THE PEOPLE Đưa Chính Quyền Đến Với Người Dân<br /> Chương XXI: WHEN REFLEX IS A MATTER 0F LIFE AND DEATH Khi Phản Xạ Là vấn Đề sống Còn<br /> Chương XXII: CREATE CONNECTED LEARNING COMMUNITIES Thành Lập Những Cộng Đồng Giáo Dục Được Kết Nối<br /> <br /> PHẦN 6 - DỰ KIẾN ĐIỀU BẤT NGỜ<br /> Chương XXIII: PREPARE FOR THE DIGITAL FUTURE Chuẩn Bị sẵn Sàng Cho Tương Lai Kỹ Thuật số<br /> PHỤ LỤC<br /> PHỤ LỤC 1<br /> PHỤ LỤC 2<br /> PHỤ LỤC 3<br /> PHỤ LỤC 4<br /> PHỤ LỤC 5<br /> PHỤ LỤC 6<br /> PHỤ LỤC 7<br /> <br /> Chúng tôi không bao giờ tốn thời gian để nói về những thành công hay những công việc đã<br /> đạt được. Đó không phải là văn hóa của chúng tôi. Mọi tư duy, cuộc gặp mặt hay thảo luận<br /> đều tập trung vào: "Ok! Chúng ta đã làm tốt được sản phẩm - Nhưng quan trọng hơn là cái<br /> thứ tám sẽ như thế nào?"<br /> - Bill Gates<br /> INSIGHT FROM THE WORLD'S GREAT I.T.ENTREPRENEUR<br /> <br />