Ebook: Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán, bài tập và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phần 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 5 | Lần xem: 9 | Page: 200 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook: Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán, bài tập và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phần 2. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách do NXB Tài chính phát hành trình bày các nội dung: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận, kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, báo cáo tài chính. Mời các bạn tham khảo.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-huong-dan-thuc-hanh-hach-toan-ke-toana-bai-tap-va-lap-bao-cao-tai-chinh-do-vnmauq.html

Nội dung


Ben NoJ:

Cac khoan chi phi khac phat sinh.
Ben Co:

Cuoi ky ke toan ket chuyen toan bo cac khoan chi phi khac phat sinh trong ky
vao Tai khoan 911 “Xac dinh ket qua kinh doanh".
Tdi khoan 811 khong co so dti cuo'i ky.
3. Ke toan cac khoan thu nhap khac:

(1). Phan anh cac khoan thu nhap khac phat sinh trong ky:
- Doi vdi doanh nghiep nop thue GTGT tinh theo phtfdng phap khau trtf, ghi:
Nd TK 111 - Tien mat
Nd TK 112 - Tien gtfi Ngan hang
Nd TK 131 - Phai thu cua khach hang
Nd TK 152 - Nguyen lieu, vat lieu
Nd TK 153 - Cong cu, dung cu
Nd TK 155 - Thanh pham
Nd TK 156 - Hang hoa
Co TK 711 - Thu nhap khac (So' thu nhap chtfa co thue GTGT)
Co TK 3331 - Thue GTGT phai nop (33311 - Thue GTGT dau ra).
- Doi vdi doanh nghiep nop thue GTGT theo phtfdng phap trtfc tiep, ghi:
NdTK 111, 112, 131, 152, 153, 155, 156....
Cd TK 711 - Thu nhap khac (Tong so thu nhap bao gom ca thue GTGT).
(2). Phtfdng phap hach toan thu nhap khac lien quan den nghiep vu thanh ly,
nhtfdng ban TSCD: da trinh bay tai chtfdng III - Ke toan tai san co' dinh
(3). Hach toan cac khoan phai thu kho doi da xtf ly xoa so, nay lai thu dtfdc tien:
- Khi cd quyet dinh cho phep xoa so’ khoan nd phai thu kho doi khong cd kha
nang doi dtfdc, ghi:
Nd TK 159 - Dtf phong phai thu kho doi (1592)
Nd TK 642 - Chi phi quan ly kinh doanh (So' chenh lech gitfa tong so' dtf phong
da lap va tri gia khoan nd xoa so7
)
Cd TK 131 - Phai thu cua khach hang
Cd TK 138 - Phai thu khac.
Dong thdi ghi vao ben Nd Tai khoan 004 "Nd kho doi da xtf ly".
199

- Do'i vdi cac khoan phai thu kho doi da xti ly cho xoa so’, neu sau do lai thu hoi
dUdc nd, ke toan can ctf vao gia tri thtfc te cua khoan nd thu hoi dtfdc, ghi:
Nd TK 111 - Tien mat
Nd TK 112 - Tien gtii Ngan hang
Cd TK 711 - Thu nhap khac.
Dong thdi ghi vao ben Cd Tai khoan 004 "Nd kho doi da xti ly".
(4). Cac khoan nd phai tra khong xac dinh dtfdc chu dtfdc tinh vao thu nhap
khac, ghi:
Nd TK 331 - Phai tra cho ngtfdi ban; hoac
Nd TK 338 - Phai tra, phai nop khac
Cd TK 711 - Thu nhap khac.
(5). Cac khoan thu nhap kinh doanh ctia nhtfng nam trtfdc bi bo sot hay quen ghi
so’ ke toan, nam nay mdi phat hien ra, ghi:
Nd cac TK 111, 112, 138
Cd TK 711 - Thu nhap khac.
(6). Phan anh cac khoan thu tien phat khach hang do vi pham hdp dong:
- Khi thu phat khach hang do vi pham hdp dong kinh te, ghi:
Nd TK 111 - Tien mat
Nd TK 112 - Tien gtii Ngan hang
Cd TK 711 - Thu nhap khac.
- Trtfdng hdp ddn vi ky quy, ky ctfdc vi pham hdp dong kinh te da ky ket vdi
doanh nghiep, bi phat theo thoa thuan trong hdp dong kinh te, khoan tien phat thu
dtfdc, ghi:
+ Do'i vdi khoan tien phat kha'u trtf vao tien ky ctfdc, ky quy ctia ngtfdi ky ctfdc,
ky quy, ghi:
Nd TK 338 - Phai tra, phai nop khac
Cd TK 711 - Thu nhap khac.
+ Khi thtfc tra khoan ky quy, ky ctfdc cho ngtfdi ky quy, ky ctfdc, ghi:
Nd TK 338 - Phai tra, phai nop khac (Da trtf khoan tien phat) (neu cd)
Cd TK 111 - Tien mat
Cd TK 112 - Tien gtii ngan hang.
(7). Phan anh tien bao hiem dtfdc cac to’ chtfc bao hiem boi thtfdng, ghi:

200

.

Nd TK 111 - Tien mat
Nd TK 112 - Tien gtfi Ngan hang
Co TK 711 - Thu nhap khac.
(8). Cac khoan thue dtfdc NSNN hoan lai neu dtfdc ghi tang thu nhap khac, ghi:
Nd TK 111 - Tien mat
Nd TK 112 - Tien gvfi Ngan hang
Co TK 711 - Thu nhap khac.
(9). Hang thang xac dinh so' thue GTGT phai nop NSNN cua cac khoan thu nhap
khac d doanh nghiep nop thue GTGT tinh theo phtfdng phap trtfc tiep, ghi:
Nd TK 711 - Thu nhap khac
Co TK 3331 - Thue GTGT phai nop.
(10). Cuoi ky ke toan, ket chuyen cac khoan thu nh&p khac phat sinh trong ky
vao Tai khoan 911 "Xac dinh ket qua kinh doanh", ghi:
Nd TK 711 - Thu nhap khac
Co TK 911 - Xac dinh ket qua kinh doanh.
4. Ke toan cac khoan chi phi khac:

(1). Khi cac khoan chi phi khac phat sinh, nhtf chi khac phuc ton that do gap rui
ro trong hoat dong kinh doanh (bao lut, hoa hoan, chay, no, ...), ghi:
Nd TK 811 - Chi phi khac
Co TK 111 - Tien mat
Co TK 112 - Tien guti ngan hang
Co TK 141 - Tam tfng
Co TK 152 - Nguyen lieu, vat lieu
Co TK 153 - Cong cu, dung cu.
(2). Phtfdng phap hach toan chi phi khac lien quan den nghiep vu nhtfdng ban,
thanh ly TSCD: da trinh bay tai chtfdng I I I - Ke toan tai san co' dinh
(3). Trtfdng hdp doanh nghiep nop thue nham lin trong ke khai hang hoa xua't
khau, bi truy thu tien thue, sd thue xua't khlu truy thu phai nop, ghi:
Nd TK 511 - Doanh thu (Neu trong nien do ke toan cd doanh thu hang xuat khau)
Nd TK 811 - Chi phi khac (Neu trong nien do ke toan khong cd doanh thu hang
xu&'t khau)
Cd TK 3333 - Thue xua't, nhap kh&u (Chi tiet thue xua't khau).
201

(4). Hach toan cac khoan tien bi phat do vi pham hdp dong kinh te, bi phat thue,
truy nop thue, ghi:
Nd TK 811 - Chi phi khac
Co TK 111 - Tien mat
Co TK 112 - Tien gtii ngan hang
Co TK 333 - Thue va cac khoan phai nop Nha ntfdc
Co TK 338 - Phai tra, phai nop khac.
(5). Cuo’ ky, ke toan ket chuyen toan bo chi phi khac phat sinh trong ky de xac
i
dinh ket qua kinh doanh, ghi:
Nd TK 911 - Xac dinh ket qua kinh doanh
Co TK 811 - Chi phi khac.
IV. KE TOAN XAC OjNH KET QUA HOAT DONG KINH DOANH
1. Cach xac dinh ket qua hoat dong kin h doanh:

Ket qua hoat dong kinh doanh ctia doanh nghiep bao gom ket qua ctia hoat dong
san xu&'t, kinh doanh va ket qua hoat dong khac.
1. Ket qua hoat dong san xuat, kinh doanh la so" chenh lech gitfa tong doanh thu
vdi tri gia von hang ban (Gom ca san pham, hang hoa va dich vu), chi phi quan ly kinh
doanh, chi phi tai chinh.
2. Ket qua hoat dong khac la so chenh lech gitfa cac khoan thu nhap khac va cac
khoan chi phi khac.
2. T ai khoan suf dung:
- TAI KHOAN 911- X A C OjNH KET QUA KINH DOANH

Tai khoan 911 dung de xac dinh ket qua hoat dong san xuat, kinh doanh cua
doanh nghiep trong mot ky ke toan.
Ket cau va noi d u n g p h a n dnh cua Tdi khoan 911 - Xac dinh ket qua
kinh doanh
Ben Ntf:

- Tri gia von ctia san pham, hang hoa, dich vu da tieu thu;
- Chi phi tai chinh trong ky;
- Chi phi quan ly kinh doanh trong ky;
- Chi phi khac;
- So" ldi nhuan trtfdc thue thu nhap doanh nghiep ctia hoat dong kinh doanh
trong ky.
202

Ben Co:

- Doanh thu thuan cua so san ph^m, hang hoa dich vu da tieu thu va doanh thu
hoat dong tai chinh phat sinh trong ky trong ky;
- Cac khoan thu nhap khac phat sinh trong ky;
- So' lo cua hoat dong kinh doanh trong ky.
Tdi khoan 911 khong co so dit cuoi ky.
3. Phtfdng phap hach toan ke toan:

(1). Cuoi ky ke toan, thtfc hien viec ket chuyen so' doanh thu thuan vao Tai
khoan 911- “Xac dinh ket qua kinh doanh”, ghi:
Nd TK 511 - Doanh thu
Co TK 911 - Xac dinh ket qua kinh doanh.
(2). Ket chuyen tri gia von cua san pham, hang hoa, dich vu da tieu thu trong ky, ghi:
Nd TK 911 - Xac dinh ket qua kinh doanh
Co TK 632 - Gia von hang ban.
(3). Cuoi ky ke toan, ket chuyen cac khoan thu nhap khac, ghi:
Nd TK 711 - Thu nhap khac
Co TK 911 - Xac dinh ket qua kinh doanh.
(4). Cuoi ky ke toan, ket chuyen chi phi tai chinh phat sinh trong ky, ghi:
Nd TK 911 - Xac dinh ket qua kinh doanh
Co TK 635 - Chi phi tai chinh.
(5). Cuoi ky ke toan, ket chuyen chi phi quan ly kinh doanh phat sinh trong ky, ghi:
Nd TK 911 - Xac dinh ket qua kinh doanh
Co TK 642 - Chi phi quan ly kinh doanh.
(6). Cuoi ky ke toan, ket chuyen cac chi phi khac, ghi:
Nd TK 911 - Xac dinh ket qua kinh doanh
Co TK 811 - Chi phi khac.
(7). Tinh va ket chuyen so lai hoat dong kinh doanh trong ky, ghi:
Nd TK 911 - Xac dinh ket qua kinh doanh
Co TK 421 - Ldi nhuan chtfa phan phoi.
(8). Ket chuyen so lo hoat dong kinh doanh trong ky, ghi:
Nd TK 421 - Ldi nhuan chtfa phan phoi
Co TK 911 - Xac dinh ket qua kinh doanh.
203

1067177

Tài liệu liên quan


Xem thêm