Ebook Câu chuyện vô hình & Đảo

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 466 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Câu chuyện vô hình & Đảo. (BQ)Cuốn ebook này là tập tiểu luận triết học đầu tiên của Hamvas Béla viết năm 1943 và cũng là tập tiểu luận duy nhất được xuất bản khi ông còn sống. Nội dung ebook Câu chuyện vô hình & Đảo gồm mười bốn tiểu luận, chia làm hai phần: phần thứ nhất có nhan đề Câu chuyện vô hình và phần thứ hai mang tên Đảo.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-cau-chuyen-vo-hinh-dao-p8dbuq.html

Nội dung


Câu chuy n vô hình
&
Đ o

i

T SÁCH TINH HOA TRI TH C TH GI I
HAMVAS BÉLA

CÂU CHUY N VÔ HÌNH
&
Đ O
(Ti u lu n tri!t h"c)
Nguy n H ng Nhung d ch t nguyên b n ti ng Hungary

(Tái b n l n th nh t)

NHÀ XU(T B)N TRI TH,C
iii

CÂU CHUY N VÔ HÌNH & Đ O

CÂU CHUY N VÔ HÌNH & Đ O/ HAMVAS BÉLA

B n ti ng Vi t © 2012 Nhà xu t b n Tri th c.
Cu n sách đư!c xu t b n theo h!p đ%ng chuy'n
như!ng b n quy)n gi*a Nhà xu t b n Tri th c và Mr.
Antal Dúl.
B n quy)n tác ph2m đã đư!c b o h5. M6i hình th c
xu t b n, sao ch9p, phân ph i dưc
văn b n đi n t@ mà không có sD cho phép cFa NXB Tri
th c là vi ph=m luHt.
A láthatatlan történet/Hamvas Béla
Copyright © Hamvas Besla örököse
All rights reserved.

iv

TI U S
Nhà tri!t h"c, nhà v/n hi n đ1i l2n nh3t c4a
Hungary: Hamvas Béla (1897-1968)
Hamvas Béla sinh ngày 23.03.1897 t&i Eperjes
(nay thu,c Slovakia) trong m,t gia đình linh m3c
Thiên Chúa giáo. N8m 1898 vì ngh9 nghi:p c;a
cha, gia đình ông chuy>n đ n Bratislava.
N8m 1915, sau khi t@t nghi:p trung hAc,
Hamvas Béla tình nguy:n ra nhBp quân đ,i, sau
m,t n8m, b thEFng, ông trG v9 nhà và bHt đIu đAc
Kant, Rimbaud, Dostoyevsky, Schopenhauer,
nhEng trEMc h t ông đAc Nietzsche.
ThOi kP này ông vi t trong tBp ti>u luBn Patmosz
nhE sau: ”… Tác ph m Phê phán th i gian c a
Kierkegaard rơi vào tay tôi. Không xã h*i, không nhà n,-c,
không thi ca, không t, t,.ng, không tôn giáo, nh/ng gì h,
h1ng và đ y r3y d4i trá. Đúng v7y, tôi ngh8. Nh,ng đi:u
này c n ph i b 1102919