Xem mẫu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG<br /> <br /> -------o0o-------<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP<br /> Ngành công nghệ thông tin<br /> <br /> HẢI PHÒNG 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG<br /> <br /> -------o0o-------<br /> <br /> XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CÔNG TY<br /> TNHH THIÊN DƯƠNG BẰNG PHẦN MỀM NGUỒN<br /> MỞ MAGENTO<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY<br /> Ngành: Công nghệ thông tin<br /> <br /> HẢI PHÒNG - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG<br /> <br /> -------o0o-------<br /> <br /> XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CÔNG TY<br /> TNHH THIÊN DƯƠNG BẰNG PHẦN MỀM NGUỒN<br /> MỞ MAGENTO<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY<br /> Ngành: Công nghệ thông tin<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Lê Trường Sơn<br /> Giáo viên hướng dẫn: Ths. Vũ Anh Hùng<br /> Mã Sinh viên: 1212101008<br /> <br /> HẢI PHÒNG - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG<br /> <br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> <br /> -------o0o-------<br /> <br /> NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Sinh viên: Lê Trường Sơn<br /> <br /> Mã số: 1212101008<br /> <br /> Lớp: CT1601<br /> <br /> Ngành: Công Nghệ Thông Tin<br /> <br /> Tên đề tài: Xây dựng website bán hàng cho công ty TNHH Thiên Dương bằng phần<br /> mềm nguồn mở magento<br /> <br /> NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI<br /> 1.Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp.<br /> a. Nội dung:<br /> <br /> b. Các yêu cầu cần giải quyết<br /> <br /> 2. Các số liền cần thiết để thiết kế, tính toán<br /> <br /> 3. Địa điểm thực tập<br /> <br />