Đồ án: Tính toán, thiết kế hệ thống thoát nước cho thị trấn Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (Niên hạn 25 năm)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 95 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Đồ án: Tính toán, thiết kế hệ thống thoát nước cho thị trấn Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (Niên hạn 25 năm). Nhằm đảm bảo thoát nước tốt cho người dân, các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị trấn Chợ Gạo không còn bị ô nhiễm và ngập úng, đề tài nghiên cứu nhằm hai mục tiêu sau: Tính toán, thiết kế hệ thống thoát nước cho thị trấn Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (Niên hạn 25 năm), đề xuất qui trình công nghệ xử lý nước thải của hệ thống thoát nước trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Có tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/do-an-tinh-toana-thiet-ke-he-thong-thoat-nuoc-cho-thi-tran-cho-gaoa-tinh-tien-gi-6spbuq.html

Nội dung


Đồ án tốt nghiệp

LỜI CAM ĐOAN

Tôi là Đỗ Hữu Ái học lớp 11HMT01 sinh viên Trường Đại Học Kỹ Thuật Công
Nghệ.
Tôi xin cam đoan đề tài “ Tính toán, thiết kế hệ thống thoát nước cho thị trấn Chợ
Gạo, tỉnh Tiền Giang (Niên hạn 25 năm)” dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy TS.
Thái Văn Nam là của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong đồ án tốt nghiệp là trung
thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình.

………, ngày……tháng……năm……
Sinh viên

Page i

Đồ án tốt nghiệp

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến TS. Thái Văn Nam. Trong thời gian qua,
thầy đã luôn tận tình chỉ dẫn, giúp đỡ cũng như động viên tôi trong quá trình tiến hành
đồ án tốt nghiệp. Thầy đã góp những ý kiến và kinh nghiệm của mình để giúp tôi hoàn
thành đồ án theo mục tiêu của đồ án và đúng tiến độ của khoa đề ra.
Tôi xin gởi lời chân thành cảm ơn đến thầy Lâm Vĩnh Sơn, trưởng Bộ môn kỹ
thuật Môi Trường và Công Nghệ Sinh Học, thầy đã luôn quan tâm lo lắng trong suốt
quá trình học tập cũng như vấn đề định hướng đồ án tốt nghiệp và phổ biến quy định
làm đồ án cho lớp 11HMT01.
Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô trong khoa Môi Trường và Công
Nghệ Sinh Học Trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh và các thầy
cô đã tham gia giảng dạy ở lớp 11HMT01 trong ba học kỳ qua, các thầy cô đã cung cấp
cho tôi những kiến thức quý báu về chuyên ngành kỹ thuật môi trường giúp tôi có được
nền tảng vững chắc trong chuyên môi để hỗ trợ công việc về sau. Bên cạnh đó, các
thầy cô còn động viên tôi và tập thể lớp rất nhiều, giúp chúng tôi vững tin hơn với
ngành học của mình.
Tôi xin gởi lời cảm ơn đến gia đình tôi và bạn bè đã luôn đồng hành, nâng đỡ và
động viên tôi rất nhiều trong thời gian qua.

Page ii

Đồ án tốt nghiệp

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN.......................................................................................................................... ii
MỤC LỤC ............................................................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................................. vii
DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ VÀ SƠ ĐỒ.........................................................................viii
MỞ ĐẦU................................................................................................................................... 1
1. Đặt vấn đề.............................................................................................................................. 1
2. Tính cấp thiết của đề tài....................................................................................................... 1
3. Mục tiêu, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu.............................................. 2
3.1. Mục tiêu của đề tài ....................................................................................................... 2
3.2. Phạm vi của đề tài......................................................................................................... 2
3.3. Nội dung nghiên cứu .................................................................................................... 3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN KHU VỰC THỊ TRẤN CHỢ G ẠO – TỈNH TIỀN
GIANG ...................................................................................................................................... 5
1.1. Đặc điểm tự nhiên ............................................................................................................. 5
1.1.1. Vị trí địa lý ................................................................................................................. 5
1.1.2. Địa hình ...................................................................................................................... 5
1.1.3. Khí hậu ....................................................................................................................... 5
1.1.4. Nhiệt độ ...................................................................................................................... 5
1.1.5. Bức xạ và chiếu sáng ................................................................................................ 6
1.1.6. Mưa ............................................................................................................................. 6
1.1.7. Lượng bốc hơi............................................................................................................ 6
1.1.8. Gió ............................................................................................................................... 6
Page iii

Đồ án tốt nghiệp

1.1.9. Địa chất công trình .................................................................................................... 6
1.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội ............................................................................................... 7
1.2.1. Tình hình diện tích - dân cư ..................................................................................... 7
1.2.2. Hiện trạng nhà ở ........................................................................................................ 8
1.2.3. Công trình công cộng................................................................................................ 8
1.2.4. Hiện trạng công nghiệp ............................................................................................ 9
1.2.5. Hiện trạng sản xuất nông nghiệp ............................................................................. 9
1.3. Hiện trạng giao thông ..................................................................................................... 10
1.3.1. Đường bộ .................................................................................................................. 10
1.3.2. Đường thủy .............................................................................................................. 10
1.3.3. Bến xe ....................................................................................................................... 10
1.4. Hiện trạng cấp điện ......................................................................................................... 10
1.5. Hiện trạng cấp nước........................................................................................................ 11
1.6. Hiện trạng thoát nước ..................................................................................................... 11
1.7. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
đến năm 2020 .......................................................................................................................... 11
1.7.1. Phương hướng phát triển ........................................................................................ 11
1.7.2. Qui hoạch phát triển................................................................................................ 12
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC ............................. 16
2.1. Nhiệm vụ của hệ thống thoát nước ............................................................................... 16
2.2. Phân loại hệ thống thoát nước ....................................................................................... 16
2.2.1. Phân loại nước thải.................................................................................................. 16
2.2.2. Phân loại hệ thống thoát nước ............................................................................... 17
2.2.3. Nghiên cứu và lựa chọn phương án thiết kế hệ thống thoát nước thải ............. 18
Page iv

Đồ án tốt nghiệp

2.2.4. Các bộ phận chính trong hệ thống thoát nước ..................................................... 19
2.3. Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới thoát nước thải ..................................................... 20
2.4. Tiêu chuẩn thoát nước .................................................................................................... 21
2.5. Đặc điểm chuyển động của nước thải trong mạng lưới ............................................. 21
2.6. Đường kính tối thiểu và độ đầy tối đa .......................................................................... 22
2.7. Tốc độ và độ dốc ............................................................................................................. 23
2.8. Giới thiệu một số mạng lưới thoát nước và dây chuyền công nghệ ứng dụng trong
xử lý nước thải sinh thoạt ...................................................................................................... 25
2.8.1. Giới thiệu một số mạng lưới thoát nước............................................................... 25
2.8.2. Một số dây chuyền công nghệ ứng dụng trong sử lý nước thải sinh hoạt........ 29
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHO THỊ
TRẤN CHỢ G ẠO, TỈNH TIỀN GIANG (NIÊN HẠN 25 NĂM) ............................. 32
3.1. Số liệu tính toán .............................................................................................................. 32
3.2. Dân số ............................................................................................................................... 32
3.2.1. Tốc độ gia tăng dân số trong 05 năm gần đây ..................................................... 32
3.2.2. Ước tính dân số sau 25 năm ................................................................................... 34
3.3. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước ................................................................................. 34
3.4. Tính toán lưu lượng ........................................................................................................ 35
3.4.1. Xác định lưu lượng tính toán ................................................................................. 35
3.4.2. Tính toán lưu lượng cho từng đoạn ống ............................................................... 39
3.4.3. Tính toán bể điều hòa ............................................................................................ 62
3.5. Thiết kế trắc dọc và trắc ngang ..................................................................................... 63
3.5.1. Trắc dọc ................................................................................................................... 63
3.5.2. Trắc ngang............................................................................................................... 65
Page v

1117912

Tài liệu liên quan


Xem thêm