Tài liệu miễn phí Công nghệ - Môi trường

Download Tài liệu học tập miễn phí Công nghệ - Môi trường

Khóa luận tốt nghiệp Kỹ thuật môi trường: Khảo sát và đánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại KCN Đình Vũ

Khóa luận tìm hiểu hiện trạng xử lý nước thải khu công nghiệp Đình Vũ; từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải tại KCN Đình Vũ.

5/22/2021 8:52:52 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Môi trường: Đánh giá hiện trạng sử dụng và quản lý các nguồn tài nguyên ven biển xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng Hải Phòng

Khóa luận tìm hiểu hiện trạng quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên ven biển xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng - Hải Phòng; định hướng và đề xuất giải pháp sử dụng và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên ven biển xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng – Hải Phòng.

5/22/2021 8:52:44 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu chế độ vận hành tích nước trong thời kỳ mùa lũ cho hệ thống hồ chứa bậc thang Hòa Bình và Sơn La

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu đưa ra được cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định chế độ vận hành tích nước trong kỳ mùa lũ, đảm bảo an toàn tích nước đầy hồ, nâng cao hiệu quả cấp nước và phát điện mà vẫn đảm bảo an toàn chống lũ hạ du và chống lũ cho công trình cho hai hồ chứa Hòa Bình và Sơn La.

5/21/2021 10:41:51 AM +00:00

Dissertation abstract: Research on water accumulation operating mode in flood season for Hoa Binh and Son La terraced hydroelectric reservoirs

The research student chose the subject “Research on water accumulation operating mode in flood season for Hoa Binh and Son La terraced hydroelectric reservoirs”, hoping to study scientific foundation on water accumulation operating mode in Hoa Binh and Son La reservoirs to increase water accumulation efficiency for electricity generation and water provision, ensure construction safety as well as downstream flood prevention.

5/21/2021 10:41:41 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu chế độ vận hành tích nước trong thời kỳ mùa lũ cho hệ thống hồ chứa bậc thang Hòa Bình và Sơn La

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu đưa ra được cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định chế độ vận hành tích nước trong kỳ mùa lũ, đảm bảo an toàn tích nước đầy hồ, nâng cao hiệu quả cấp nước và phát điện mà vẫn đảm bảo an toàn chống lũ hạ du và chống lũ cho công trình cho hai hồ chứa Hòa Bình và Sơn La.

5/21/2021 10:41:24 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu sự thay đổi một số yếu tố thủy văn - thủy lực hạ lưu hệ thống sông Hương dưới tác động của các công trình thủy lợi - thủy điện và biến đổi khí hậu

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là: Làm rõ sự thay đổi một số yếu tố thủy văn - thủy lực hạ lưu hệ thống sông Hương dưới tác động của các công trình thủy lợi - thủy điện và biến đổi khí hậu. Đề xuất các giải pháp thích ứng nhằm giảm thiểu tác động xấu đến phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường hạ lưu sông Hương.

5/21/2021 10:41:09 AM +00:00

Doctoral thesis summary: Research on changes of some hydraulic and hydrological factors of the Huong river system’s downstream under the impact of irrigation and hydropower construction and climate change

Objects and range of research: Assessing the impacts of irrigation-hydropower construction system on some hydrologyhydraulic factors at downstream of Huong river from reservoirs to Thao Long dam with climate change calculated to the year of 2030.

5/21/2021 10:40:58 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu sự thay đổi một số yếu tố thủy văn - thủy lực hạ lưu hệ thống sông Hương dưới tác động của các công trình thủy lợi - thủy điện và biến đổi khí hậu

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là: Làm rõ sự thay đổi một số yếu tố thủy văn - thủy lực hạ lưu hệ thống sông Hương dưới tác động của các công trình thủy lợi - thủy điện và biến đổi khí hậu. Đề xuất các giải pháp thích ứng nhằm giảm thiểu tác động xấu đến phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường hạ lưu sông Hương.

5/21/2021 10:40:44 AM +00:00

Summary of the doctoral thesis: Study on the accuracy improvement of the grid Digital Elevaion Model using Hopfield neuron network

The purpose of the dissertation is to test and use different accuracy assessment methods to evaluate the improvement of grid DEMs accuracy when increasing resolution by popular resampling methods. Currently and building the algorithm and programs to increase the spatial resolution and accuracy of the grid DEM using Hopfield neural networks. Objects of the study are grid DEMs which are built from different methods such as: LiDar DEM, contour and field measurements. The scope of the study includes the spatial resolution and accuracy of the above grid DEMs.

5/21/2021 10:33:26 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu nâng cao độ chính xác của mô hình số độ cao dạng grid bằng mạng neuron Hopfield

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá được các phương pháp đánh giá độ chính xác khác nhau để đánh giá sự cải thiện về độ chính xác của DEM dạng grid khi tái chia mẫu bằng các phương pháp tái chia mẫu đang được sử dụng nhiều hiện nay; xây dựng được thuật toán và chương trình tăng độ phân giải không gian và độ chính xác của mô hình số độ cao (DEM) dạng grid phù hợp với một số dạng địa hình ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:33:16 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu nâng cao độ chính xác của mô hình số độ cao dạng grid bằng mạng neuron Hopfield

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá được các phương pháp đánh giá độ chính xác khác nhau để đánh giá sự cải thiện về độ chính xác của DEM dạng grid khi tái chia mẫu bằng các phương pháp tái chia mẫu đang được sử dụng nhiều hiện nay; xây dựng được thuật toán và chương trình tăng độ phân giải không gian và độ chính xác của mô hình số độ cao (DEM) dạng grid phù hợp với một số dạng địa hình ở Việt Nam.

5/21/2021 10:32:59 AM +00:00

Luận án Tiễn sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu quy luật biến đổi vận tốc âm và hoàn thiện quy trình lấy mẫu xác định vận tốc âm trong môi trường nước biển khu vực Vịnh Bắc Bộ Việt Nam phục vụ khai thác hiệu quả các thiết bị thủy âm

Mục đích nghiên cứu của luận án: Xác lập cơ sở khoa học và phương pháp luận phân tích quy luật biến đổi vận tốc âm trong môi trường nước biển khu vực Vịnh Bắc Bộ Việt Nam để hoàn thiện quy trình lấy mẫu vận tốc âm phục vụ khai thác hiệu quả thiết bị thủy âm.

5/21/2021 10:32:42 AM +00:00

Summary of doctoral thesis: Researching change of sound velocity and complete sampling process to determine sound velocity in the seawater of Tonkin Gulf in Vietnam for exploit effectively of hydroacoustics equipment

The aim and content of research: Establishing scientific basis and method of analyzing the law of sound velocity change in seawater in the Gulf of Tonkin region of Vietnam to complete the process of sampling sound velocity to effectively exploit hydroacoustics equipment.

5/21/2021 10:32:32 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiễn sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu quy luật biến đổi vận tốc âm và hoàn thiện quy trình lấy mẫu xác định vận tốc âm trong môi trường nước biển khu vực Vịnh Bắc Bộ Việt Nam phục vụ khai thác hiệu quả các thiết bị thủy âm

Mục đích nghiên cứu của luận án: Xác lập cơ sở khoa học và phương pháp luận phân tích quy luật biến đổi vận tốc âm trong môi trường nước biển khu vực Vịnh Bắc Bộ Việt Nam để hoàn thiện quy trình lấy mẫu vận tốc âm phục vụ khai thác hiệu quả thiết bị thủy âm.

5/21/2021 10:32:21 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường: Thực trạng đầu tư và biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án thủy điện của Tập đoàn Sông Đà

Mục tiêu tổng quát của đề tài: Đánh giá thực trạng đầu tư vào các dự án thủy điện của Tập đoàn Sông Đà và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án đó. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:29:16 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường: Phân tích kinh tế trên cơ sở luật và chính sách môi trường

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài sử dụng các mô hình kinh tế để phân tích, đo lường giá trị thiệt hại nhằm nâng cao hiệu lực của Luật và Chính sách môi trường, phục vụ cho công tác quản lý vi mô, vĩ mô. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:29:04 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường: Nghiên cứu, ứng dụng thí điểm lượng giá giá trị kinh tế vùng đất ngập nước ven biển và hải đảo

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn lượng giá giá trị kinh tế vùng ĐNN ven biển và áp dụng phương pháp lượng giá giá trị kinh tế cho vùng ĐNN ven biển Tiền Hải, Thái Bình

5/21/2021 10:28:45 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường: Nghiên cứu tổ chức xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong Doanh nghiệp tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam

Mục đích nghiên cứu của đề tài: Dựa trên việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp tư vấn xây dựng ở Việt Nam nói chung, Công ty tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam nói riêng.

5/21/2021 10:28:34 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định giá trị kinh tế phòng lũ và ứng dụng cho lưu vực sông Đáy

Nội dung chính của khóa luận trình bày việc xây dựng các mô hình cung và phát triển các hàm thiệt hại do lũ dựa vào đó để tổng hợp các quan hệ chi phí và quan hệ cầu của việc phòng lũ và ứng dụng vào điều kiện hệ thống sông Đáy. Trên cơ sở mô hình cung-cầu của hoạt động phòng lũ sông Đáy và tài liệu tham khảo về quy hoạch phòng lũ sông Đáy, phát triển phương pháp tính toán giá trị kinh tế của hoạt động phòng lũ nói chung và áp dụng tính toán giá trị kinh tế của phòng lũ sông Đáy để lựa chọn phương án trong quy hoạch phòng lũ hợp lý.

5/21/2021 10:28:22 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thực phẩm: Ảnh hưởng của quá trình chần và sấy đến hàm lượng tinh dầu trong lá, thân sả (Cymbopogon citratus)

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm khảo sát ảnh hưởng của quá trình chần (phương pháp, nhiệt độ, thời gian chần) đến hàm lượng tinh dầu trong lá và thân sả. Khảo sát ảnh hưởng của quá trình sấy (nhiệt độ) đến hàm lượng tinh dầu trong lá và thân sả.

5/21/2021 12:21:09 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thực phẩm: Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch và điều kiện nhiệt độ lên vỏ bưởi sấy dẻo

Mục đích của luận văn nhằm khảo sát nồng độ dung dịch có ảnh hưởng như thế nào lên hàm lượng chất rắn hòa tan (SG) và lượng nước mất (WL) trong mẫu nguyên liệu từ đó có thể đưa ra nhận xét với hàm lượng chất rắn hòa tan vào trong sản phẩm ở độ ngọt thích hợp. Đồng thời có thể nhận định thêm sự tương quan về cấu trúc ở những nồng độ khác nhau có hay không ảnh hưởng đến quá trình sấy tiếp theo.

5/21/2021 12:21:01 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thực phẩm: Ảnh hưởng của nồng độ cơ chất lên quá trình lên men cellulose của vi khuẩn Acetobacter xylinum

Nội dung nghiên cứu luận văn là khảo sát ảnh hưởng của nồng độ cơ chất lên sự thay đổi pH và độ acid tổng của dịch lên men sinh tổng hợp cellulose của vi khuẩn Acetobacter xylinum. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ cơ chất lên sự thay đổi số lượng vi khuẩn của dịch lên men sinh tổng hợp cellulose của vi khuẩn Acetobacter xylinum. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ cơ chất lên sự thay đổi hàm lượng glucose và cellulose của dịch lên men sinh tổng hợp cellulose của vi khuẩn Acetobacter xylinum.

5/21/2021 12:20:54 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thực phẩm: Ảnh hưởng của nhiệt độ và nồng độ dung dịch lên sự mất nước thẩm thấu của dừa

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đưa ra những thông số và điều kiện tối ưu nhất để cho ra sản phẩm đạt chất lượng về giá trị về dinh dưỡng và cảm quan cao nhưng đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

5/21/2021 12:20:47 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thực phẩm: Ảnh hưởng của mất nước thẩm thấu và sấy không khí nóng lên chất lượng của đu đủ

Mục đích của luận văn nhằm tạo ra sản phẩm đu đủ sấy dẻo có độ dẻo, dai, màu sắc và mùi vị đặc trưng của đu đủ trải qua hai công đoạn: Tiền xử lý Mất nước thẩm thấu bằng cách ngâm nguyên liệu trong dung dịch đường, đưa chất tan vào bên trong nguyên liệu và đẩy nước từ từ nguyên liệu ra bên ngoài hỗ trợ cho quá trình sấy. Sấy không khí nóng làm mất ẩm của sản phẩm.

5/21/2021 12:20:38 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thực phẩm: Ảnh hưởng của loại chất mang lên tính chất vật lý của bột sấy phun bụp giấm (Hibiscus sabdariffa L.)

Luận văn Ảnh hưởng của loại chất mang lên tính chất vật lý của bột sấy phun bụp giấm (Hibiscus sabdariffa L.) được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hoàn thiện quy trình sấy phun dịch trích từ đài hoa bụp giấm. Khảo sát ảnh hưởng của các loại chất mang lên tính chất vật lý của bột bụp giấm sấy phun.

5/21/2021 12:20:31 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thực phẩm: Ảnh hưởng của loại chất mang lên hoạt tính chống oxy hóa của bột sấy phun bụp giấm (Hibiscus sabdariffa L.)

Mục đích nghiên cứu của đề tài Ảnh hưởng của loại chất mang lên hoạt tính chống oxy hóa của bột sấy phun bụp giấm (Hibiscus sabdariffa L.) là tạo ra nguồn chất màu tự nhiên, đa dạng nguồn chất màu giúp giảm thiểu việc lạm dụng phẩm màu công nghiệp trong thực phẩm.

5/21/2021 12:20:24 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thực phẩm: Ảnh hưởng của loại chất mang lên hàm lượng phenolic, flavonoid và hiệu suất vi bao anthocyanin của bột sấy phun bụp giấm (Hibiscus sabdariffa L.)

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm tạo ra nguồn chất màu tự nhiên, đa dạng nguồn chất màu giúp giảm thiểu việc lạm dụng phẩm màu công nghiệp trong thực phẩm. Lựa chọn thông số tối ưu để dịch trích ly hoa bụp giấm có hàm lượng polyphenol và flavonoid cao nhất sử dụng trong thực phẩm.

5/21/2021 12:20:16 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thực phẩm: Ảnh hưởng của các hydrocolloid lên hiệu suất sinh tổng hợp cellulose của vi khuẩn Acetobacter xylinum

Luận văn Ảnh hưởng của các hydrocolloid lên hiệu suất sinh tổng hợp cellulose của vi khuẩn Acetobacter xylinum được nghiên cứu với mục tiêu nhằm nghiên cứu nguồn sinh tổng hợp cellulose từ vi sinh vật với nhiều ưu điểm so với cellulose từ thực vật ứng dụng trong công nghiệp vật liệu và y học.

5/21/2021 12:20:08 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thực phẩm: Ảnh hưởng của điều kiện sấy phun lên tính chất vật lý của bột nho sấy phun

Nội dung nghiên cứu đề tài là khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ sấy (130–160℃) lên tính chất vật lý của bột nho sấy phun là độ ẩm, màu sắc và độ hòa tan. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ chất khô(25–35 Brix) lên tính chất vật lý của bột nho sấy phun là độ ẩm, màu sắc và độ hòa tan.

5/21/2021 12:20:01 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thực phẩm: Ảnh hưởng của điều kiện sấy phun lên hoạt tính chống oxy hóa của bột sấy phun bụp giấm (Hibiscus sabdariffa L.)

Luận văn Ảnh hưởng của điều kiện sấy phun lên hoạt tính chống oxy hóa của bột sấy phun bụp giấm (Hibiscus sabdariffa L.) được nghiên cứu với mục tiêu nhằm tạo ra nguồn chất màu tự nhiên, đa dạng nguồn chất màu giúp giảm thiểu việc lạm dụng phẩm màu công nghiệp trong thực phẩm.

5/21/2021 12:19:53 AM +00:00