Đề kiểm tra 45 phút lớp 7 môn Tiếng Anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 30 | Page: 4 | FileSize: 0.03 M | File type: DOC
of x

Đề kiểm tra 45 phút lớp 7 môn Tiếng Anh. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Đề kiểm tra 45 phút lớp 7 môn Tiếng Anh sau đây nhằm giúp các em củng cố kiến thức của mình và thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Chúc các em thành công và đạt điểm cao.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-kiem-tra-45-phut-lop-7-mon-tieng-anh-n419tq.html

Nội dung


Name: WRITTEN TEST IV NO1 Class:7 Time:45’ I Choose the words or phrases that are not correct in standard English. 1. I would like some peas and I’d like some carrots, either. A B C D 2. We should eat a moderate amount for fatty food. A B C D 3. The dirt on the vegetables can make you sickness. A B C D 4. You should taste this food this before you give it to your guest. A B C D 5. The children volunteered planting flowers in the school garden. A B C D 6. You should listen careful to your teacher. A B C D 7. She invited her friends have dinner at her place last night. A B C D 8. They like do different things in their free time. A B C D 9. After dinner, their neighbors gathered both inside and outdoor their houses. A B C D 10. He ought to finishing his homework before he plays tennis. A B C D II. Read the passage then answer the following questions. Most teenagers around the world watch T.V. Many listen to the radio. In a lot of countries, the most popular shows on T.V are series. They show ordinary characters and how they live. Many teenagers like pop music. There are lots of music programs on T.V and one satellite T.V station only shows pop video. In many countries, people can receive satelliteTV. Often in large cities, cable TV is available. With satellite and cable TV, it’s possiple to choose from a wide variety of programs. 1. What do most teenagers around the world do ? _______________________________________________ 2. Are the most popular shows on TV series in a lot of countries? ____________________________________________________ 3. What are the most popular shows on TV about? ____________________________________________________ 4. What only shows pop video? ____________________________________________________ 5. Where is cable TV often available? ____________________________________________________ III. Write about the TV programs do you like watching using the questions below as suggestions. Do you like watching TV? Which programs do you often watch? What time does the program start? What time does it finish? What do you like most about it? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________ IV. Listen and fill in the blanks with the words you hear. For her lunch, Lan had _______noodles and vegetables. She had juice, too. Ba choose ____ and______and some fruit. He drank some water. Nga ate rice and vegetables and drank________.Hoa had _______and some fruit. She had juice, too. Name: WRITTEN TEST IV NO 2 Class:7 Time:45’ I Choose the words or phrases that are not correct in standard English. 1. I hate carrots. And I don’t like peas, too. A B C D 2. You should taste this food careful before you give it to your guest A B C D 3. Eating healthy food will help you stay fit and healthily. A B C D 4. You should take part on sports instead of watching it. A B C D 5. Her teacher wanted her do all her homework. A B C D 6. We shouldn’t run or walk careless around the pool edge. A B C D 7. She invited us visiting his home next Saturday. A B C D 8. She likes listen to the radio or reading a book. A B C D 9. Neighbors don’t know each other as good as they did in the past. A B C D 10. She must to do your housework before she plays tennis. A B C D II. Read the passage then answer the following questions. Most teenagers around the world watch T.V. Many listen to the radio. In a lot of countries, the most popular shows on T.V are series. They show ordinary characters and how they live. Many teenagers like pop music. There are lots of music programs on T.V and one satellite T.V station only shows pop video. In many countries, people can receive satelliteTV. Often in large cities, cable TV is available. With satellite and cable TV, it’s possiple to choose from a wide variety of programs. 1. What do many teenagers around do ? _______________________________________________ 2. Do many teenagers like pop music? ____________________________________________________ 3. Are there many many music programs on TV? ____________________________________________________ 4. Where can people receive satellite TV? ____________________________________________________ 5. What can we choose with satellite and cable TV? ____________________________________________________ III. Write about the TV programs do you like watching using the questions below as suggestions. Do you like watching TV? Which programs do you often watch? What time does the program start? What time does it finish? What do you like most about it? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________ IV. Listen and fill in the blanks with the words you hear. For her lunch, Lan had _______noodles and vegetables. She had juice, too. Ba choose ____ and______and some fruit. He drank some water. Nga ate rice and vegetables and drank________.Hoa had _______and some fruit. She had juice, too. ... - tailieumienphi.vn 1040565