of x

Đề kiểm tra 45 phút lớp 7 môn Tiếng Anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 30 | Page: 4 | FileSize: 0.03 M | File type: DOC
30 lần xem

Đề kiểm tra 45 phút lớp 7 môn Tiếng Anh. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Đề kiểm tra 45 phút lớp 7 môn Tiếng Anh sau đây nhằm giúp các em củng cố kiến thức của mình và thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Chúc các em thành công và đạt điểm cao.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-kiem-tra-45-phut-lop-7-mon-tieng-anh-n419tq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí giới thiệu đến mọi người thư viện Đề kiểm tra 45 phút lớp 7 môn Tiếng AnhThư viện Đề kiểm tra 45 phút lớp 7 môn Tiếng Anh thuộc danh mục ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông được chia sẽ bởi tienganhphothong đến bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông , có tổng cộng 4 trang , thuộc file DOC, cùng chuyên mục Kiểm tra 45 phút lớp 7 Tiếng Anh, Kiểm tra Tiếng Anh lớp 7, Câu hỏi môn Tiếng Anh, Luyện thi kiểm tra Tiếng Anh lớp 7, Bài tập kiểm tra Tiếng Anh lớp 7, Ôn tập môn Tiếng Anh : Mời những bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Đề kiểm tra 45 phút lớp 7 môn Tiếng Anh sau đây nhằm giúp những em củng cố kiến thức của mình và thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi,còn cho biết thêm Chúc những em thành công và đạt điểm cao,còn cho biết thêm Name: WRITTEN TEST IV NO1 Class:7 Time:45’ I Choose the words or phrases that are not correct in standard English, kế tiếp là 1, tiếp theo là I would like some peas and I’d like some carrots, either, cho biết thêm A B C D 2, nói thêm là We should eat a moderate amount for fatty food, ngoài ra A B C D 3, nói thêm là The dirt on the vegetables can make you sickness, nói thêm là A B C D 4,còn cho biết thêm You should taste this food this before you give it to your guest, tiếp theo là A B C D 5, ý nữa The children volunteered planting flowers in the school garden, bên cạnh đó A B C D 6, ngoài ra You should listen careful to your teacher, bên cạnh đó A B C D 7, kế tiếp là She invited her friends have dinner at her place last night, cho biết thêm A B C D 8, bên cạnh đó They like do di
Name: WRITTEN TEST IV NO1 Class:7 Time:45’ I Choose the words or phrases that are not correct in standard English. 1. I would like some peas and I’d like some carrots, either. A B C D 2. We should eat a moderate amount for fatty food. A B C D 3. The dirt on the vegetables can make you sickness. A B C D 4. You should taste this food this before you give it to your guest. A B C D 5. The children volunteered planting flowers in the school garden. A B C D 6. You should listen careful to your teacher. A B C D 7. She invited her friends have dinner at her place last night. A B C D 8. They like do different things in their free time. A B C D 9. After dinner, their neighbors gathered both inside and outdoor their houses. A B C D 10. He ought to finishing his homework before he plays tennis. A B C D II. Read the passage then answer the following questions. Most teenagers around the world watch T.V. Many listen to the radio. In a lot of countries, the most popular shows on T.V are series. They show ordinary characters and how they live. Many teenagers like pop music. There are lots of music programs on T.V and one satellite T.V station only shows pop video. In many countries, people can receive satelliteTV. Often in large cities, cable TV is available. With satellite and cable TV, it’s possiple to choose from a wide variety of programs. 1. What do most teenagers around the world do ? _______________________________________________ 2. Are the most popular shows on TV series in a lot of countries? ____________________________________________________ 3. What are the most popular shows on TV about? ____________________________________________________ 4. What only shows pop video? ____________________________________________________ 5. Where is cable TV often available? ____________________________________________________ III. Write about the TV programs do you like watching using the questions below as suggestions. Do you like watching TV? Which programs do you often watch? What time does the program start? What time does it finish? What do you like most about it? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________ IV. Listen and fill in the blanks with the words you hear. For her lunch, Lan had _______noodles and vegetables. She had juice, too. Ba choose ____ and______and some fruit. He drank some water. Nga ate rice and vegetables and drank________.Hoa had _______and some fruit. She had juice, too. Name: WRITTEN TEST IV NO 2 Class:7 Time:45’ I Choose the words or phrases that are not correct in standard English. 1. I hate carrots. And I don’t like peas, too. A B C D 2. You should taste this food careful before you give it to your guest A B C D 3. Eating healthy food will help you stay fit and healthily. A B C D 4. You should take part on sports instead of watching it. A B C D 5. Her teacher wanted her do all her homework. A B C D 6. We shouldn’t run or walk careless around the pool edge. A B C D 7. She invited us visiting his home next Saturday. A B C D 8. She likes listen to the radio or reading a book. A B C D 9. Neighbors don’t know each other as good as they did in the past. A B C D 10. She must to do your housework before she plays tennis. A B C D II. Read the passage then answer the following questions. Most teenagers around the world watch T.V. Many listen to the radio. In a lot of countries, the most popular shows on T.V are series. They show ordinary characters and how they live. Many teenagers like pop music. There are lots of music programs on T.V and one satellite T.V station only shows pop video. In many countries, people can receive satelliteTV. Often in large cities, cable TV is available. With satellite and cable TV, it’s possiple to choose from a wide variety of programs. 1. What do many teenagers around do ? _______________________________________________ 2. Do many teenagers like pop music? ____________________________________________________ 3. Are there many many music programs on TV? ____________________________________________________ 4. Where can people receive satellite TV? ____________________________________________________ 5. What can we choose with satellite and cable TV? ____________________________________________________ III. Write about the TV programs do you like watching using the questions below as suggestions. Do you like watching TV? Which programs do you often watch? What time does the program start? What time does it finish? What do you like most about it? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________ IV. Listen and fill in the blanks with the words you hear. For her lunch, Lan had _______noodles and vegetables. She had juice, too. Ba choose ____ and______and some fruit. He drank some water. Nga ate rice and vegetables and drank________.Hoa had _______and some fruit. She had juice, too. ... - tailieumienphi.vn 1040565

Sponsor Documents