Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật môi trường

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 47 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật môi trường. Nội dung của tài liệu trình bày tổng quan về chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo, thời gian đào tạo, khối lượng kiến thức, đối tượng tuyển sinh, quy trình đào tạo, nội dung chương trình đào tạo.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chuong-trinh-dao-tao-tien-si-chuyen-nganh-ky-thuat-moi-truong-tolbuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TIẾN SĨ
NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH
KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
MÃ SỐ: 62520320

Đã đƣợc Hội đồng Khoa học Viện Khoa học và Công nghệ Môi trƣờng thông qua ngày
tháng năm 2015

HÀ NỘI - 2015
1

MỤC LỤC

Trang
PHẦN I
TỔNG QUAN VỀ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ............................ 4
1. Mục tiêu đào tạo ............................................................................................................ 5
1.1.
Mục tiêu chung ..................................................................................................... 5
1.2.
Mục tiêu cụ thể ..................................................................................................... 5
2. Thời gian đào tạo........................................................................................................... 5
3. Khối lƣợng kiến thức..................................................................................................... 6
4. Đối tƣợng tuyển sinh ..................................................................................................... 6
4.1. Định nghĩa ................................................................................................................... 6
4.2. Phân loại đối tượng ngành .......................................................................................... 6
5. Quy trình đào tạo, điều kiện công nhận đạt ................................................................... 7
6. Thang điểm ................................................................................................................... 7
7. Nội dung chƣơng trình .................................................................................................. 7
7.1. Cấu trúc ....................................................................................................................... 7
7.2. Học phần bổ sung ........................................................................................................ 8
7.2.1.
Đối với NCS chƣa có bằng thạc sĩ (Đối tƣợng A2) ................................................ 8
7.2.2.
Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành gần (Đối tƣợng A3) ........................................ 8
7.3. Học phần Tiến sĩ .......................................................................................................... 8
7.3.1.
Danh mục học phần Tiến sĩ..................................................................................... 8
7.3.2.
Mô tả tóm tắt học phần Tiến sĩ................................................................................ 9
EV7010
Các nguyên lý Khoa học và Công nghệ Môi trƣờng ..................................... 9
EV7031
Quản lý tổng hợp chất thải rắn .................................................................... 10
EV7032
Quản lý ô nhiễm tồn lƣu ............................................................................. 10
EV7033
Các quá trình nhiệt trong xử lý chất thải rắn ............................................... 10
EV7012
Các quá trình sinh hóa trong xử lý chất thải hữu cơ.................................... 11
EV7021
Quản lý tổng hợp chất lƣợng không khí...................................................... 11
EV7022
Kiểm soát ô nhiễm không khí trong nhà ..................................................... 11
EV7023
Mô hình hóa ô nhiễm không khí và ứng dụng ............................................ 11
EV7011
Các quá trình hóa lý trong xử lý nƣớc và nƣớc thải .................................... 12
EV7013
Kỹ thuật màng và ứng dụng trong công nghệ nƣớc .................................... 12
7.3.3.
Kế hoạch học tập các học phần Tiến sĩ ................................................................. 12
7.4. Tiểu luận tổng quan ................................................................................................... 13
7.5. Chuyên đề Tiến sĩ ...................................................................................................... 13
8. Danh sách Tạp chí / Hội nghị khoa học ...................................................................... 15
PHẦN II

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN ..................................... 19
2

9. Danh mục học phần chi tiết của chƣơng trình đào tạo ................................................ 20
9.1. Danh mục học phần bổ sung ..................................................................................... 20
9.2. Danh mục học phần Tiến sĩ ....................................................................................... 20
10. Đề cƣơng chi tiết các học phần Tiến sĩ ...................................................................... 21
EV7010
Các nguyên lý khoa học và công nghệ môi trƣờng ..................................... 21
EV7031
Quản lý tổng hợp chất thải rắn .................................................................... 24
EV7032
Quản lý ô nhiễm tồn lƣu ............................................................................. 26
EV7033
Các quá trình nhiệt trong xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại ............. 28
EV7012
Các quá trình hóa sinh trong xử lý chất thải hữu cơ.................................... 30
EV7021
Quản lý tổng hợp chất lƣợng không khí...................................................... 33
EV7022
Kiểm soát ô nhiễm không khí trong nhà ..................................................... 35
EV7023
Mô hình hóa ô nhiễm không khí và ứng dụng ............................................ 37
EV7011
Các quá trình hóa lý trong xử lý nƣớc và nƣớc thải .................................... 39
EV7013
Kỹ thuật màng và ứng dụng trong công nghệ nƣớc .................................... 44

3

PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

4

TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Với ba hướng chuyên sâu:
Công nghệ Môi trường chất thải rắn
Công nghệ môi trường không khí
Công nghệ môi trường nước và nước thải
Tên chƣơng trình:
Trình độ đào tạo:
Chuyên ngành đào tạo:
Mã chuyên ngành:

Chƣơng trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Môi trƣờng
Tiến sĩ
Kỹ thuật Môi trƣờng - Environmental Engineering
62520320

(Ban hành theo Quyết định số
/QĐ-ĐHBK-SĐH ngày tháng năm 2015
của Hiệu trƣởng Trƣờng ĐH Bách khoa Hà Nội)
1. Mục tiêu đào tạo
1.1.

Mục tiêu chung

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Môi trƣờng có trình độ chuyên môn sâu cao, có khả
năng nghiên cứu độc lập và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tƣ
duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả
năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại
học và Cao học.
1.2.

Mục tiêu cụ thể

Sau khi đã kết thúc thành công chƣơng trình đào tạo, Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Môi
trƣờng:
Có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực kỹ
thuật của chuyên ngành Kỹ thuật Môi trƣờng.
Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực kỹ thuật của chuyên
ngành Kỹ thuật Môi trƣờng
Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc lĩnh vực nói
trên trong thực tiễn.
Có khả năng cao để trình bày, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị,
giảng dạy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực nói trên.
2. Thời gian đào tạo
Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối với NCS có bằng
ĐH.

5

1112571

Tài liệu liên quan


Xem thêm