Chapter 1:Introduction to language testing

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 10 | FileSize: 0.38 M | File type: PPT
of x

Chapter 1:Introduction to language testing. Testing & Teaching: closely related Tests: - devices to reinforce learning & motivate Ss - means of assessing Ss’ lang. performance Tests focusing on daily communication useful effects on learning Good communicative tests+ effects: learning, teaching & learning habits. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chapter-1-introduction-to-language-testing-xx21tq.html

Nội dung


Chapter 1: Introduction to language testing Source: Heaton, J.B. (1989). Writing English Language Tests. Longman & New York 1. Testing & teaching Testing & Teaching: closely related Tests: ­ devices to reinforce learning & motivate Ss ­ means of assessing Ss’ lang. performance Tests focusing on daily communication useful effects on learning Good communicative tests+ effects: learning, teaching & learning habits 2. Why test? Evaluating Ss’ performance (comp. & selecting) Locating the precise area of Ss’ difficulty Ascertaining difficult problems in curriculum Measuring Ss’ performance w/o traps effective motivation 3. What should be tested & to what standard? Analyzing the language tested: important Identifying the purpose of assessment: including aspects /skills tested Before constructing tests: to questions standards 4. Testing the language skills Listening: short utterances, dialogues, talks & lectures Speaking: interview, picture description, role play, problem­solving tasks (pair/group) Reading: ability to understand gist, key information on specific points Writing: letters, reports, messages…… ... - tailieumienphi.vn 668371